IZVEŠTAJ SA 45. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN1685 1600x1200Sednica je održana dana 17. novembara 2017. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode br.4. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.
 
1.Utvrđen je predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naselja Vladimirovac. 
 
Plan je izrađen od strane JP „Zavod za urbanizam Vojvodine, a cilj izrade Plana je sagledavanje karakteristika, potencijala i ograničenja obuhvaćenog prostora sa stanovišta izgradnje planiranih sadržaja, definisanje osnovnih principa uređenja i organizacije prostora, njegove zaštite, kao i drugih pitanja od značaja za razvoj naselja. Kroz izradu Plana regulišu se ciljevi uređenja i izgradnje, odnosno osnovni programski elementi i to kroz definisanje:
– namene površina i objekata,
– mogućnosti izgradnje,
– definisanje javnog i ostalog zemljišta,
– definisanje i sprovođenje mera zaštite radne i životne sredine. 
Nakon detaljnog razmatranja, Opštinsko veće usvojilo Odluku o donošenju Plana generalne regulacije naselja Vladimirovac i prosledilo Skupštini opštine Alibunar na usvajanje .
 
2.Utvrđen je predlog Odluke o davanju saglasnosti na uspostavljenje prava službenosti 
     
„WINDVISION WINDFARM A“ D.O.O. Alibunar i „WINDVISION WINDFARM B“ D.O.O. Alibunar se kao investitor obratio Odeljenju za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinskoprevne poslove sa zahtevom za postavljanje optičkog kabla za potrebe priključenja TC 35/220 kV „ Alibunar1“ i TC 35/220 kV „Alibunar2“ na elektronsku komunikacionu vezu. Opštinsko veće je dalo saglasnost na ustanovljavanje prava stvarne službenosti za polaganje optičkog kabla radi priključenja objekta TC 35/220 kV „Alibunar1“ i TC 35/220 kV „Alibunar2“ na elektronsku komunikacionu mrežu, prilaza zemljištu za potrebe njihovog postavljanja, nadzora, redovnog i vanrednog održavanja i popravki ili zamene kao i preduzimanje ostalih neophodnih podzemnih i nadzemnih radova pomenutom investitoru za parcele navedene u zahtevu. Predlog Odluke je upućen SO Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
3.Doneta je Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostora u svojini opštine Alibunar
 
Na predlog Opštinske uprave, Opštinsko veće je donelo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostora u svojini opštine Alibunar. Opština Alibunar u naseljenim mestima Alibunar (u ulici B.Jedinstva br.1, na parceli 660/1 KO Alibunar, površine 62,00m2) i Nikolinci (u ulici Glavna br.44, na parceli top.br 1025 KO Nikolinci, površine 56,00m2) poseduje poslovne prostore. Usvajanjem nove odluke o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar, koja detaljno reguliše postupak davanja u zakup poslovnog prostora, stekli su se uslovi da se navedeni poslovni prostori usgupe na korišćenje, tj.daju u zakup. Navedeni poslovni prostori daju se u zakup na određeno vreme i to najduže do 5 godina, a postupak po ovoj Odluci i Javnom oglasu za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora sprovešće Javno preduzeće za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“
 
4.Prihvaćen je predlog Zaključka o Pismu o namerama grada Pančeva i Javnog preduzeća „ Urbanizam“ Pančevo 
 
Opštini Alibunar dostavljeno je pismo o namerama Grada Pančeva i JP “Urbanizam„ Pančevo, u kom je obrzloženo da je JP „Urbanizam“ Pančevo osnovano sa ciljem da prvenstveno obavlja delatnost od opšteg interesa, izradu prostornih i urbanističkih planova, kao i urbanističku dokumentaciju za sprovođenje urbanističkih planova i izradu Strateških procena uticaja planova na životnu sredinu i energetskih pasoša na kojima se uređuju javne nabavke. Prihvatanjem Pisma o namerama, Opština Alibunar postala bi, pored drugih opština i gradova Južnobanatskog okruga, suosnivač Javnog preduzeća „Urbanizam“ koje bi po tom osnovu bilo nosilac isključivog prava, u smislu propisa kojima se uređuju javne nabavke, na obavljanje poslova za suosnivača iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i drugih stručnih poslova iz okvira svoje delatnosti. 
 
5.Doneta je Odluka o imenovanju predstavnika Opštine Alibunar u Komitetu za procenu
 
Na 44. sednici Opšttinsko veće opštine Alibunar donelo je Rešenje o davanju saglasnosti za zaključenje Memoranduma o saradnji između Opštine Alibunar i Razvojno-edukativnog centra iz Beograda. Ovim Memorandumom je predviđeno da će se od predstavnika obe strane potpisnice formirati Komitet zadužen za procenu i usmeravanje svih aktivnosti dogovorenih na osnovu Memoranduma. Opštinsko Veće je donelo odluku o imenovanju lica čiji je zadatak da učestvuje u radu Komiteta za procenu i postupa u skladu sa interesima Opštine Alibunar.
 
6.Opštinsko veće donelo Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Plana javnih Nabavki 
       
Na predlog Opštinske uprave, Opštinsko veće donelo rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Plana javnih nabavki opštine Alibunar u kojoj sepredviđa nabavka usluge -  transport, uklanjanje i uništavanje leševa i otpadaka životinjskog porekla
 
7.Razmotreno je i doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve  
 
Opštinsko veće donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (povećanje aproprijacije) kojim se odobravaju sredstva u iznosu od 800.000,00 dinara za uslugu transporta i uklanjanja i uništavanja leševa i otpadaka životinjskog porekla.
 
8.Sednica Opštinskog veća završena je razmatranjem pojedinačnih predloga i zahteva
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81