gore

 • slika 3
 • МИНИСТАР УДОВИЧИЋ ПОСЕТИО АЛИБУНАР
 • ИЗВЕШТАЈ СА 90. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 • СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА „СПОРТСКИМ ИГРАМА МЛАДИХ“
 • МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ У ПОСЕТИ ВЛАДИМИРОВЦУ
 • МИНИСТАР УДОВИЧИЋ ПОСЕТИО АЛИБУНАР

  МИНИСТАР УДОВИЧИЋ ПОСЕТИО АЛИБУНАР

  Министар омладине и спорта Вања Удовичић посетио у петак 07. јуна 2019. године ОШ „Милош Црњански“ и фудбалски терен у Иланџи, као и ЕТШ „Доситеј Обрадовић“ у Алибунару, промовишући развој спорта код младих у локалним заједницама. У разговору са представницима локалне самоуправе и дружењу са младим спортистима, министар Удовичић истакао је да је стратешки циљ Министарства стварање здраве и квалитетне друштвене средине за све.

  Више..

 • ИЗВЕШТАЈ СА 90. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  ИЗВЕШТАЈ СА 90. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  Деведесета седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у понедељак 03. јуна 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4. Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић.

  Више..

 • СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА „СПОРТСКИМ ИГРАМА МЛАДИХ“

  СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА „СПОРТСКИМ ИГРАМА МЛАДИХ“

  На „Спортским играма младих“ које су се 26. маја 2019. године одржале у Банатском Новом Селу, у јакој конкуренцији веома успешно представили су се ученици ОШ „Душан Јерковић“ из Банатског Карловца и ученици ОШ „2. октобар“ из Николинаца, освојивши у више категорија неко од прва три места, а освојеним првим местима пласирали су се на државно финале у Београду.

  Више..

 • МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ У ПОСЕТИ ВЛАДИМИРОВЦУ

  МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ У ПОСЕТИ ВЛАДИМИРОВЦУ

  У уторак 21. маја 2019. године министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић посетио је општину Алибунар и пољопривредно газдинство породице Гајић из Владимировца. У оквиру посете, министар Недимовић је са начелницом Јужнобанатског управног округа Данијелом Лончар, председником Општине Алибунар Душаном Дакићем, домаћином Бранком Гајићем из Владимировца и бројним пољопривредницима разговарао о актуелним пољопривредним темама.

  Више..

ОТВАРАЊЕ ОШ

ОТВАРАЊЕ ОШ "1. МАЈ" У ВЛАДИМИРОВЦУ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

ИЗВЕШТАЈ СА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ИЗВЕШТАЈ СА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku računarske opreme

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br.124/2012,14/15 i 68/15),
Opština Alibunar
26310 Alibunar, Trg Slobode br. 4
Objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u postupku javne nabavke male vrednosti
br. 404-107/18-04
Predmet javne nabavke je Nabavka dobara- računari i računarska oprema
Dana 28.11.2018. godine
1.Naručilac: Opština Alibunar, Trg Slobode br. 4, Alibunar, internet stranica naručioca: www.alibunar.org.rs;
2. Vrsta Naručioca: Organ lokalne samouprave;
3. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti;
4. Opis predmeta nabavke: Nabavka dobara- računari i računarska oprema

 

Preuzmite ceo tekst Poziva u ".pdf" formatu

Konkursna dokumentacija u ".pdf" formatu.

Štampa El. pošta

Održavanje informacionog sistema "Hermes"

RepublikaSrbija-AP Vojvodina
OpštinaAlibunar
Trgslobode br:4,
26310 Alibunar
Broj: 404-99/2018-04
Dana: 07.11.2018. godine
A L I B U N A R


Na osnovu člana 39. stav 2, 3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („ Službeni glasnik RS“
br.124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka JN na koju se zakon ne primenjuje br:
404-99/18-04 od 31.10.2018. godine, naručilac dana 07.11.2018. godine, upućuje:

 

P O Z I V

 

za prikupljanje ponuda za nabavku usluge: održavanje informacionog sistema «Hermes»

1. Predmet nabavke na koju se zakon ne primenjuje: Nabavka usluge-održavanje
informacionog sistema «Hermes»
2. U ponudi navesti : 1. Cena bez PDV-a, 2. PDV, 3. Cena sa PDV-om,
3. Način i rok plaćanja.
4. Uz ponudu dostaviti:
- kopiju iz registra APR-a,
- dokaz da ponuđač poseduje izvorni kod
Ponude se dostavljaju putem e-maila naručioca: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Sa
naznakom ponuda za javnu nabavku na broj: 404-99/18-04. Obavezno navesti: naziv,
matični broj, PIB, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za
kontakt, broj računa i naziv banke kod koje ponuđač ima otvoren tekući račun
5. Rok za dostavljanje ponuda je 13.11.2018 godine do 10 časova.
6. Kriterijum za ocenjivanje ponuda i izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena
cena, ( ocenjivaće se cena bez PDV-a). U slučaju da dva ili više ponuđača ponude
istu cenu usluge, kao povoljnija smatraće se ponuda onog ponuđača koji je
ponudio duži rok plaćanja .
7. Službeno lice će ponude oceniti najkasnije do 15.11.2018. godine
8. Naručilac zadržava pravo da izabere jednog ponuđača u zavisnosti od povoljnosti
ponude ili da odustane od vršenja izbora ako ustanovi da nijedna ponuda ne
odgovara zahtevima Naručioca.
9. Dodatne informacije u vezi ovog poziva mogu se dobiti svakog radnog dana od 08-14
časova , i na broj telefona 013/ 641-544, ili putem navedenog e-maila.

 

Lice za kontakt:
Anita Mitrović

 

Preuzmite tekst Poziva u ".pdf" formatu

Štampa El. pošta

NABAVKA USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANJE VOZILA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Preuzmite ".pdf" verziju dokumenta

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br.124/2012,14/15 i 68/15), Opština Alibunar 26310 Alibunar, Trg slobode br. 4 Objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti br. 404-97/18-04

Predmet javne nabavke je Nabavka usluga- popravka i održavanje vozila za potrebe opštine Alibunar

Dana 30.10. 2018. godine

1. Naručilac: Opština Alibunar, Trg slobode br. 4, Alibunar, internet stranica naručioca: www.alibunar.org.rs;

2. Vrsta Naručioca: Organ lokalne samouprave;

3. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti;

4. Opis predmeta nabavke: Nabavka usluga- popravka i održavanje vozila za potrebe opštine Alibunar

Naziv iz opšteg rečnika nabavke Oznaka iz opšteg rečnika nabavke
Usluge popravke i održavanja automobila 50112000
5. Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija: nabavka nije oblikovana po partijama 6. Kriterijum za dodelu Ugovora: Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena; 7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: lično, na adresi naručioca, u kancelariji br. 18 Odenjene za finansije, na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca: www.alibunar.org.rs; 8.Način podnošenja ponude i rok: Ponude se sačinjavaju prema uputstvu naručioca i sa traženom dokumentacijom dostavljaju na adresu naručioca lično ili poštom na adresu: OPŠTINA ALIBUNAR, 26310 Alibunar Trg slobode br.4, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za javnu Nabavku usluga- popravka i održavanje vozila za potrebe opštine Alibunar, Jn br.404-97/18-04- NE OTVARATI“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i telefon ponuđača. Ponude se dostavljaju do dana 08.11.2018 godine. Blagovremenom se smatra ponuda koja je primljena kod naručioca do 10.00 časova poslednjeg dana isteka roka, bez obzira na način kako su poslate. 9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće nadležna komisija naručioca istog dana u 10:30 časova, u prostorijama Naručioca: Kancelarija 18, 08.11.2018.god. u 10:30 časova, otvaranje je javno; 10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: pismena ovlašćenja, potpisana i overena pečatom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se predaju komisiji za javne nabavke pre otvaranja ponuda; 11. Rok za donošenje Odluke: Odluku o dodeli ugovora ili obustavi postupka, naručilac će doneti u roku ne duže od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 12. Lice za kontakt: Ilija Penca, tel 060/8450022, ili na imejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81