gore

 • slika 3
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET
 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ
 • ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 • Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  Predsednica opštine Alibunar Zorana Bratić, prvog dana škole zajedno sa svojim saradnicima posetila je školske ustanove na teritoriji opštine Alibunar. Predsednica je u razgovoru sa prosvetnim radnicima i roditeljima istakla da opština nastavlja sa ulaganjem u obnovu i izgradnju obrazovnih institucija, naglašavajući da je sada najvažnije da su stvoreni uslovi za bezbedan povratak dece u školske klupe.

  Више..

 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  Више..

 • ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  Више..

 • Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...

  Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...

  Више..

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ


Muncan Petar - 351-51-2015-04, Postavljeno 29.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-51/2015-04
20. јул 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233
 
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103, у предмету издавања употребне дозволе за изграђени стамбени објекат са две стамбене јединице и помоћних објеката, на парцели број 616. к.о. Локве, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14 и 13/15),Решења бр. 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и Решења бр. 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године,доноси
 
 

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
 
            ОДОБРАВА СЕ Мунћан Пери из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103 – (у даљем тексту: Инвеститор), УПОТРЕБА изграђеног стамбеног објекта са две стамбене јединице (стан бр. 1 спратности П+1, стан бр. 2 спратности П, укупне бруто развијене грађевинске површине 489 м2) и помоћног објекта (надстрешница бр. 1, надстрешница бр. 2 и остава, укупне бруто развијене грађевинске површине 118 м2), на парцели број 616. к.о. Локве, површине 967 м2, у насељеном месту Локве, улица Лењинова бр. 103.
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат са две стамбене јединице и помоћни објекат, на парцели број 616. к.о. Локве, ближе описаних у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је у ранијем периоду подносио захтев за издавање употребне дозволе за предметне објекте, када је због неиспуњавања формалних услова за поступање по захтеву донет Закључак о одбацивању захтева бр. 351-39/2015-04 од 25.06.2015. године, у коме је речено да уз захтев није поднет Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, који је оверен од стране инвеститора, извођача радова и надзорног органа да су електричне инсталације изведене у складу са пројектом, затим да није приложен елаборат геодетских радова за предметни објекат, као и да подносилац захтева нема право подношења захтева за издавање употребне дозволе, с обзиром да је решење о грађевинској дозволи за изградњу предметних објеката издато на претходног власника.
Поступајући по члану 43. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), документација која је поднета уз претходни захтев, као и уз захтев по коме се доноси ово Решење, садржи следећу документацију:
 1. Решење о локацијској дозволи бр. 353-47/13-04 од 28.10.2013. године
 2. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-275/13-04 од 25.02.2014. године, са овером правоснажности
 3. Решење о наслеђивању донето од стране Основног суда у Панчеву под бројем 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године
 4. Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве од 05.11.2014. године, по коме је парцела број 616. к.о. Локве у приватном власништву подносиоца захтева
 5. Решење о измени Решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора, бр. решења 04-351-43/2015 од 06.07.2013. године, са овером правоснажности
 6. Геодетски снимак објекта – парцела топ. број 616. к.о. Локве – Обрађивач д.о.о. ``Геовизија`` Панчево, од 2015. године
 7. Елаборат о извршеним геодетским радовима, обрађивача д.о.о. ``Геовизија`` Панчево, бр. захтева 955-6/2015-136, деловодни број 952-02-7-79/2015ц
 8. Главни пројекат АГ, К, В и К, бр. техничког дневника 9/2013, са Идејним пројектом за изградњу помоћних објеката, бр. техничког дневника 9/2013 –POM, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3`` са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића 43б, са овером издате грађевинске дозволе и овером да је објекатизграђен у складу са пројектом
 9. Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, обрађивача Пројектни биро и услуге ``AL&SA``, са седиштем у Панчеву, улица Милоша Требињца бр. 78, са овером издате грађевинске дозволе и овером да су електричне инсталације изведене према пројекту
 10. Елаборат енергетске ефикасности број пројекта 9/2013, од новембра 2013. године, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3``, са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића бр. 43б, са овером издате грађевинске дозволе
 11. Енергетски пасош, бр. пројекта 05/2015 од 18.05.2015. године, обрађивача ЈП ``Градска стамбена агенција`` са седиштем у Панчеву, улица Његошева 1-А
 12. Одлука о формирању комиисје за преглед објекта број 08-ТР-2015 од 19.05.2015. године, донета од стране предузећаd.o.o.``Termolux`` са седиштем у Панчеву, улица Браће Јовановића бр. 43 и Записник о техничком прегледу објекта од 15.06.2015. године са Предлогом Комисије за технички преглед објекта да се за исти изда употребна дозвола
 13. докази о уплати административних такси
 
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона и члана 44. и 45. Правилника, а након утврђивања испуњености формалних услова дефинисаних чланом 42. Правилника, ценећи Записник Комисије за технички преглед, решено је као у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је приложио доказ о уплати прописаних администативних такси.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 440,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев
 
Решење доставити:
1.Подносиоцу захтева
3.Архиви 

Rilak Aleksandar 351-49-2015-04, Postavljeno 29.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-49/2015-04
Датум:20.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститор Рилак Александар из Јерменоваца путем пуномоћника Митов Дејана из Димитровграда, анаосновучлана 192.ичлана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕРилак Александру из Јерменоваца(ЈМБГ 1711975870011), са станом уулици Петефи Шандора број 83,каоинвеститору,изградњапородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже, максималнихгабаритнихдимензија породичнестамбенезграде15,00м х7,50м, висинеслемена7,43м, спратности П+ Пк(приземље и поткровље),укупна бруто површина јеПбр.=231,33м2и нето површина је Пн.=149,53м2и максималнихгабаритнихдимензијапомоћни објекат8,30м х5,50м, висинеслемена3,20м, спратности П (приземље), бруто површина јеПбр.=45,56м2и нето површина је Пн.=38,27м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.1523 к.о.Алибунар, површине П=1549,00м2, уАлибунару, улицаЖелезничка број 39А, који ће бити прикључен на јавну инфраструктуру изграђену на површини јавне намене, парцела топ.број 2391/1 к.о. Алибунар.
 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси4 860 000,00динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Локацијски условиброј 353-17/2015-04од 04.05.2015. године;
2.     Пројекат за грађевинску дозволу ПГД за изградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, и састоји се од:
1.     Изводизпројекта, којијеизрадиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, одјуна 2015. године, главнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јуна 2015. Године;
1.     0 – Главнесвеске,број техничке документације:Е-01/2015 одјуна 2015. године, који је израдиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, главни пројектант једипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06;
2.     1 – Пројекат архитектуре,број техничке документације:01/2015 - А одјуна 2015. године, коју је израдиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12,одговорнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06. Пројекат архитектуре обухвата и припремне радове на рушењу изгрсђеног стамбеног објекта и рашчишћавању земљишта;
3.     Елаборатенергетскеефикасности,број техничког документације01/2015-ЕЕ одјуна 2015. године, којијеизрадиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12,одговорнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Драгана Дукић, лиценцаброј 381072913;
4.     Извештај о извршеној техничкој контроликојујеизвршиоARCHI 05“ДОО Нови Сад, улица Јована Ђурића број 7, број техничког дневника ТК-: 4-02-2015одјуна2015.године, вршиоцтехничкеконтролесзапројекатархитектуре је дипл.инж.арх.Пунош Милан, лиценцаброј 300В275 05.
 
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износуод20991,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87,једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о регулисању накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од13.07.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износуод30% на име једнократног плаћања.
Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ,јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
Рилак Александар из Јерменоваца, са станом уулици Петефи Шандора број 83,каоинвеститору,путемпуномоћникаМитов Дејана из Димитровграда, поднео је захтев овом Одељењу, заведен под бројем 351-49/2015-04 од13.07.2015. године, заизградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже, максималнихгабаритнихдимензија породичнестамбенезграде15,00м х7,50м, висинеслемена 7,43м, спратности П+ Пк(приземље и поткровље), укупна бруто површина јеПбр.=231,33м2и нето површина је Пн.=149,53м2и максималнихгабаритнихдимензијапомоћни објекат8,30м х5,50м, висинеслемена 3,20м, спратности П (приземље), бруто површина јеПбр.=45,56м2и нето површина је Пн.=38,27м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.1523 к.о.Алибунар, површине П=1549,00м2, уАлибунару, улица Железничка број 39А, а премаПројектузаграђевинскудозволуи локацијским условима.
 
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.     Локацијске услове број 353-17/2015-04од 04.05.2015. године;
2.     Пројекат за грађевинску дозволу ПГД за изградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, и састоји се од:
1.     Изводизпројекта, којијеизрадиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, одјуна 2015. године, главнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јуна 2015. године:
2.     0 – Главнесвеске,број техничке документације:Е-01/2015 од јуна 2015. године, који је израдиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, главни пројектант једипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06;
3.     1 – Пројекат архитектуре,број техничке документације:01/2015 - А од јуна 2015. године, коју  је израдиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12,одговорнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06;
4.     Елаборатенергетскеефикасности,број техничког документације 01/2015-ЕЕ одјуна 2015. године, којијеизрадиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12,одговорнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Драгана Дукић, лиценцаброј 381072913;
5.     Извештај о извршеној техничкој контроликојујеизвршиоARCHI 05“ДОО Нови Сад, улица Јована Ђурића број 7, број техничког дневника ТК-: 4-02-2015одјуна2015.године, вршиоцтехничкеконтроле с запројекатархитектуре је дипл.инж.арх.Пунош Милан, лиценцаброј 300 В275 05.
 
3.     Овлашћење од 06.фебруара. 2015. године којим Рилак Александар  из Јерменоваца, даје овлашћење Митов Дејану из Димитровграда,  ЈМБГ (0107987733224), да предузима правне радње за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта у Алибунару;
4.     Извод излистанепокретностиброј:5535к.о.Алибунар, којијеиздао РГЗ СКН Алибународ13.07.2015. године;
5.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр.1523к.о.Алибунар, који је урадила Агенција „Геометар“ изКовачице, а оверио РГЗ СКН Алибунар09.06.2015. године;
6.     Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 351-49-1/2015-04 од 17.07.2015.године, сачињено у Одељењеза урбанизам, комунално –стамбенепослове и заштиту животне средине.
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15. и21. иПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15),чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015),решено је као у диспозитиву.
Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у рокуод 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксиранаса 420,00динара административне таксе.
 
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев ср.
 
 
Решење доставити :
 1. Александру Рилак из Јерменоваца,путемпуномоћникаМитов Дејана из Димитровграда;
 2. Грађевинској инспекцији;
 3. Архиви.

Lotrean Marija 353-38-15-04, Postavljeno 16.07

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-38/15-04
08.07.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Просторног плна општине Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број12/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год, по захтеву Лотреан Марије из Локава,Лењинова 52, издаје
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За реконструкцију и доградњу стамбене зграде П+Пк укупне бруто површине Пбр=276,05м2, на парцеле број 1268 к.о. Локве, улица Лењинова број 32, са прилазом из исте улице парцела 1395 к.о. Локве.
ЛОКАЦИЈА: Парцела број 1268 к.о. Локве се налази у зони становање грађевинског подручија насеља Локве.
Према Изводу из листа непокретности број 361 од 18.06.2015.год. парцела је грађевинско земљиште прватна својина Лотреан Марије из Локава, са објектом 1-стабена зграда површине 211м2, објекат 2-помоћна зграда површине 17м2, објекат 3-помоћна зграда површине 13м2, земљиште з зграду 5а и њива 3.класе 4а54м2,објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта.
Према копији плана бр.953-1/2015-191 од 03.07.2015.год. на парцели постоје објекти 1 и 4 који су приказани и на геодетском снимку снимљено априла 2015.год. од стране ''Геовизија'' Панчево, на којем су приказани и економски објекти.
Према евиденцији овог Одељења за објекат број 4 постоји захтев за легализацију број 351-150/2010.
Према ИДР-идејном решењу бр.А/ИДР-01/15 од јуна 2015.год, израђен од стране ''АМ ПРОЈЕКТ'' Владимировац, планира се реконструкција и доградња постојећег стамбеног објекта обележоног бројем 1 на копији плана и то тако сто се руши део објекта, мења распоред просторија и дограђује поткровље.
Према захтеву планира се реконструкција и доградња стамбеног објекта категорија А класификационе ознаке 1110011.
Парцела је намене за становање у зони за које се изградња и уређење врши директно из Просторног плана општине Алибунар.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCSскале.
Изградња објеката друге намене,који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
Правила грађења у зониСТАНОВАЊА:
Дозвољена заузетост парцеле је 50%, с тим да минимум 30% мора бити озелењено у складу са наменом.
Није дозвољена изградња складишних објеката (осим мањих скалдишта за потребе пољопривредних домаћинстава), као ни вршење складиштења на отвореном. Нису дозвољене делатности третмана, складиштења (укључујући и привремено складиштење) и одлагање отпада (како опасног тако и неопасног). Није дозвољена изградња индустријских објеката нити објеката за бављење пољопривредном производњом за тржиште (изградња фарми) и сличних објеката.
Врста и намена објекта
На грађевинској парцели намењеној породичном становањумогу се градити:
-         основни објекат: породични стамбени објекат,економски објекат,стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени и пословни објекат са делатношћу која не угрожава становање и где су обезбеђени услови заштите животне средине. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски. Парцела може бити намењена само пословном објекту, без становања;
-         на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни објекат, летња кухињаи оставе веће од 20m2;
-         помоћни објекти: остава мање од 20m2, гаража,бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);
-         на грађевинској парцели у изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је за други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле.
Планирана је реконструкција и доградња постојећег стамбеног објекта која је претежна намена у овој зони.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
-         за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0m, минимална величина парцеле је 200,0m2,
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању пољопривредног типа су следећи:
-       за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 18,0m,
-       за све типове објеката (слободностојећи, двојни, у низу) минимална површина парцеле је 800,0m2.
На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима:
заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и помоћним објектима може бити до 50 %,
растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0m за приземне, а 4,5m за спратне објекте,
стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.
Парцела 1268 к.о. Локве има укупну површину од 11а95м2 и ширину фронта 18,93м и задовољава услове грађевинске парцеле намене породичног становања пољопривредног типа.
Положај објекта на парцели
Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију. Дубина увлачења такође зависи од положаја постојећих објеката у улици, не може бити већа од 5,0m.
Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже).
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
-     основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0m (растојање основног габарита без испада).
Планирани објекта се гради у прекинутом низу на северно-западне оријентације на међи са парцелом број 1267 и на 10,23м од парцеле број 1269.
дозвољена  спратност и висина објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 12,0m од коте заштитног тротоара објекта до слемена. У случају потребе за надоградњом постојећих објеката, дозвољава се доградња још максимално етаже поткровља.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 3,0m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Економски објекат је максималне спратности П (приземље), тј. П+Пк (приземље + поткровље) ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а максималне висине 4,6m.
Планира се објекат П+Пк висине слемена 7,60м.
 
међусобна удаљеност објеката
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0m ако пословни објекат има отворе  са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта - сточна стаја од главног, односно другог објекта не може бити мања од 15,0m.
Удаљеност ђубришта и пољског клозета од главног, односно другог објекта, не може бити мања од 20,0m. Ђубриште и пољски клозет се граде на минимално 1,0m од границе суседне парцеле уз услов за ђубриште да се гради ободни зид висине 1,0m (да не би дошло до расипања) и да је подлога водонепропусна. При дефинисању локације ових објеката обавезно је узети у обзир правац дувња доминантних ветрова. Објекте – садржаје поставити низ ветар у односу на чисте објекте.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0m одстојања.
Дозвољен је међусобни размак других и помоћних објеката уз економске објекте на минимално 2,0m, тј. други и помоћни објекат се не морају градити у истој линији са главним објектом, уз услов да се граде на минимално 1,0m од границе парцеле.
Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели, где је двојни објекат, се гради на 0,0m од заједничке границе парцеле, под условом да ни једним својим делом не угрожавају простор суседне парцеле и стабилност суседних објеката.
Гараже и оставе у свим типовима породичног становања (слободностојећи објекти, двојни и објекти у низу) могу се градити у дну парцеле, на 0,0m од међне линије.
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне, комбинација зидане и транспарентне, зидане или живе зелене ограде, висине усклађене са уобичајеним месним приликама. Начин изградње ограде у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у предметном делу насеља. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m, а код комбинације зидани део ограде може ићи до 0,9m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног ипословног/производног дела парцеле), уз услов да висина те ограде не може бити већа од висинебочне ограде.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0m, а за парцелу намењену пословању мин. 3,0m, односно у складу са потребама возила која се користе. При обезбеђењу прилаза парцелизабрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место, тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место.
Прама копији плана постоји могућност приступа из улице лењинова парцела бр. 1395 к.о. Локве. Према ИДР-у планира се приступ ширине 3,60м. 
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутоми у непрекинутомнизу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Остали урбанистички услови
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m, у улицама чији је коридор ширине 16m и више. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2m, онда се она поставља на грађевинску односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-         транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m,
-         платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0m од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0m,
-         конзолне рекламе мање од 1,2m на висини изнад 3,0m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0m и ако те степенице савлађују висину од 0,9m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9m улазе у основни габарит објекта. Ни један степеник не може да прелази регулациону линију улице.
Архитектонско, односно естетско обликовање објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом, што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних материјала. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената. Није дозвољена изградња угаоних кула.
Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим, пастелним бојама), од фасадне опеке, природног или вештачког камена. Боје обавезно ускладити са суседним објектима.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 30-350. Кровни покривач у складу са уобичајеним у конкретном подручју (природни материјали).
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6m рачунајући од коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати минимално 3,0m од објекта и границе парцеле.
Стајњак настао чишћењем стаја односити на ђубриште са водонепропусном подлогом а одатле на пољопривредне површине.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара,елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености, систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др. Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресомјачине 8˚MCSскале.
Заштита од високих подземних вода спроведена је изградњом мелиоративних отворених канала, подељеним у неколико сливова за одводњавање.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, односно ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине.
Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске мере заштите које се разрађују утехничкој документацији.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
УСЛОВИ ДИСТРИБУТЕРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Према ИДР-у постојеће инсталације електроенергетске и водовода се користе без повећања снаге, а инсталације гаса нису предвиђене у објекту.
Као доказ о постојању прикључака инвеститор је доставио:
1.      Рачун ''ЕПС снабдевање'' ЕД број 4511681605 од 09.06.2015.год. са одобреном снагом од 5,75kW.
2.      Потврда о прикључењу на водоводну мрежу издату од стране Месне заједнице Локве број 40/2015 од 16.06.2015.год.
3.      Рачун за гас 023203940831 од 02.09.2014.год. од стране ''Србијагас''.
НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Просторним планом општине Алибунара у делу планирања паркинг простора, односно одредити простор за паркирање.
Објекат има прикључак на гасну мрежу али се исти не користи и нису планиране гасне инсталације у стамбеном објекту.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радове на уклањању дела објекта наведеног под број 1 на копији плана, у површини од 64,70м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржипројекат архитектуре са изјавомодговорног пројектантада објекат има одговарајућу носивост и стабилност, припремне радове и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење број А/ИДР-01/15 од јуна 2015.год, израђен од стране ''АМ ПРОЈЕКТ'' Владимировацу аналогној форми;
 2. Извод из листа непокретности број 361 од 18.06.2015.год;
 3. Геодетски снимак ''Геовизиј''Панчево од априла 2015.год;
 4. Рачун ''ЕПС снабдевање'' ЕД број 4511681605 од 09.06.2015.год;
 5. Потврда о прикључењу на водоводну мрежу издату од стране Месне заједнице Локве број 40/2015 од 16.06.2015.год;
 6. Рачун за гас 023203940831 од 02.09.2014.год. од стране ''Србијагас'';
 7. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
 1. Копија плана подземних водова бр.956-01-23/2015 од 03.07.2015.год;
 2. Копија плана бр.953-1/2015-191 од 03.07.2015.год.
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви       
                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                             дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,с.р.
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Muncan Pera 351-43-2015-04, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    04-351-43/2015
06. јул 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/641-233
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103. у предмету измене решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора, на основу члана 141. а у вези са чланом 134. став 2. и 133. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 21/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС и 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) – (у даљем тексту: Закон), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/14 и 13/2015), члана 192. Закона о општем управном поступку (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
I.          МЕЊА СЕ решење о грађевинској дозволи Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године којим је наложено уклањање приземних објеката стамбени ``1`` површине 137 м2, стамбени ``2`` површине 97 м2 и помоћни ``3`` површине 55 м2, на парцели број 616. к.о. Локве у улици Лењинова бр. 103, а затим се дозвољава изградња стамбеног објекта са две стамбене јединице и помоћних објеката и то стан бр. 1 спратности П+1, нето корисне површине 206,52 м2, стан бр. 2 спратности П, нето површине 96,22 м2, укупне бруто површине 489 м2 и помоћних објеката настрешнице бр. 1 површине 58 м2, надстрешнице бр. 2 површине 39 м2 и оставе бр. 3 површине 21 м2, укупне бруто површине 118 м2, на парцели број 616. к.о. Локве, са прилазом из улице Лењинова парцела бр. 1395. к.о. Локве
 
тако да уместо инвеститора Мунћан Петра из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103 стоји инвеститор Мунћан Пера из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103.
 
II.        Решење о грађевинској дозволи број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године у осталим деловима остаје непромењено.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Дана 29.06.2015. године, Мунћан Пера из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103, поднео је захтев за измену решења о грађевинској дозволи број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године, због промене инвеститора.
Уз захтев је поднета следећа документација:
 1. Копија правноснажног Решења о грађевинској дозволи број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године, издата од стране Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине
 2. Копија Решења о наслеђивању донето од стране Основног суда у Панчеву, под бројем 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године
 3. Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве, издат од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар
 
Решењем о наслеђивању број 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године, утврђена је заоставштина преминулог Мунћан Петра, између чега и парцела број 616. к.о. Локве, улица Лењинова бр. 103, а затим је утврђено да је наследник Мунћан Пера из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103. Мунћан Пера је уписан као власник парцеле број 616. к.о. Локве, што је утврђено увидом у Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве.
Увидом у наведену документацију је утврђено да су испуњени услови из члана 141. Закона за измену предметне грађевинске дозволе, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Подносилац захтева је доставио доказ о уплати републичке административне таксе, у износу од 790,00 динара.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења се може изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михаила Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана пријема.
            Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на адреси Трг Слободе бр. 4. Алибунар, непосредно писмено или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште. Уз жалбу је потребно доставити доказ о уплати прописане републичке административне таксе, у износу од 440,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-94, са позивом на број 97 74-202.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
Решење доставити:
 1. Пера Мунћан, Лењинова 103, Локве
 1. ОУ Алибунар – Одељење за инспекцијске
       Послове – Грађевински инспектор
5.    Архиви

Balkan Electric - 351-42-2015-04, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-42/2015-04
Датум: 02. јул 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално –стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране предузећаd.o.o.``Balkan Electric`` са седиштем у Вршцу, улица Булевар Ослобођења бр. 3, у предмету издавања решења о грађевинској дозволи за изградњу приступних путева и платформи-платоа за смештај опреме и механизације за монтажу и одржавање ветрогенератора у комплексу ветропарка ``Алибунар 1``, на основу члана 192. и члана 196. Закона о општем управном поступку (``Службени лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. Гласник РС`` бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл.лист Општине Алибунар``, број 32/2014 и 13/2015), и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ИЗДАЈЕ СЕ предузећуd.o.o.``Balkan Electric``, са седиштем у Вршцу, улица Булевар Ослобођења бр. 3 – (у даљем тексту: Инвеститор), ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНИХ ПУТЕВА до стубова ветрогенератора у комплексу ветропарка ``Алибунар 1``, на парцели број 6080/1. к.о. Алибунар у ширини од 5,0м и дужини од 77,402м , на парцели број 6202. к.о. Алибунар у ширини од 5,0м и дужини од 284,149м, на парцели број 6123/2. к.о. Алибунар у ширини од 5м и дужини од 169,923м и на парцели број 6124. к.о. Алибунар у површини лепезе пута на укрштају некатегорисаног пута на парцели број 6152. к.о. Алибунар и приступног пута чија се изградња планиран на парцели број 6123/2, полупречника хоризонталне кривине 12,0м.
Парцела број 6080/1. к.о. Алибунар је укупне површине 1ха 29а 12м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну површину – некатегорисани пут на парцели број 6041/1. к.о. Алибунар.
Парцела број 6202. к.о. Алибунар је укупне површине 95а 67м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну  површину - некатегорисани пут на парцели број 6152. к.о. Алибунар.
Парцела број 6124. к.о. Алибунар је укупне површине 1ха 11а 50м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну површину – некатегорисани пут на парцели број 6152. к.о. Алибунар.
Парцела број 6123/2. к.о. Алибунар је укупне површине 55а 75м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну површину – некатегорисани пут на парцели број 6152. к.о. Алибунар.
            Укупна предрачунска вредност изградње предметних приступних путева износи 5.177.066,60 динара (без ПДВ-а).
            Саставни део овог решења су:
·     Решење о локацијској дозволи број 04-353-48/14 од 04.11.2014. године
·     Главни пројекат приступних путева од атарских путева до темеља ветротурбинаWT1, WT2иWT3 у оквиру ветропарка ``Алибунар 1``, број пројекта 031/31-88-2 од новембра 2014. године, обрађивача Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију, са седиштем у Новом Саду, улица Фрушкогорска бр. 11, са овером од стране МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванредне ситуације у Панчеву бр. 07/24 Бр. 02-217-7227/15-1 од 24.06.2015. године и овером од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву од 17.06.2015. године
·     Завршни извештај о извршеној техничкој контроли техничке документације – техничке документације главних пројеката приступних путева у оквиру ветропарка Алибунар 1, бр. 102 од 16.12.2014. године, израђен од стране предузећа ``Via Projekt`` d.o.o. са седиштем у Београду, улица Устаничка бр. 128А


·     Извод из пројекта за објекат приступни путеви од атарских путева до темеља ветротурбинаWT1, WT2иWT3 у оквиру ветропарка ``Алибунар 1`` у к.о. Алибунар, к.п. 6080/1, 6202 и 6123/2, од маја 2015. године – главни пројектант: проф. др Ђорђе Узелац, дипл. инж. грађ.
·     Главна свеска  бр. 031/31-88/0 од јуна 2015. године, обрађивача Факултет техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију – Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, Нови Сад
Инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 3/2015).
Ово Решење о грађевинској дозволи престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности овог решења  о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола.
            Обавезује се Инвеститор да овом органу поднесе пријаву радова на изградњи предметног објекта, најкасније у року од 8 дана од дана почетка извођења радова. У пријави Инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка радова на изградњи предметног објекта.
            Обавезује се Инвеститор да пре и у току извођења радова поступи по налозима датим у претходно прибављеним условима надлежних органа, као и код давања сагласности на пројектну документацију од стране тих органа.
Извођач радова на изградњи предметних објеката по овом Решењу, подноси овом Одељењу изјаву о завршетку израде темеља, а уз изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља, урађен у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Инвеститор је дана 26.06.2015. године поднео захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу приступних путевадо стубова ветрогенератора у комплексу ветропарка ``Алибунар 1``, на парцелама број 6080/1, 6202, 6124. и 6123/2. све у к.о. Алибунар, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
Уз захтев је поднета следећа документација:
1.     Решење о локацијској дозволи број 04-353-48/14 од 04.11.2014. године
2.     Решење о привременој грађевинској дозволи бр. 130-351-360/2014 од 18.05.2015. године, издато од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, издато општини Алибунар за изградњу привременог собраћајног прикључка атарског пута на државни путIБ реда број 10 Београд – Панчево – Вршац, на стационажама км 59+596 са десне стране у смеру раста стационаже и на км 58+490 са десне стране у смеру раста стационаже
3.     Услови број 385-2/2014 од 07.10.2014. године, издати од стране ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар``
4.     Решење о издавању водних услова број 325-8/2014-01 од 17.12.2014. године, издато од стране ОУ Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој
5.     Решење бр. 320-132/2013-01 од 30.08.2013. године, издато од стране ОУ Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој, којим је утврђена висина накнаде за промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта за површину од 50ha
6.     Уговор о регулисању права и обавеза у вези са извођењем радова на изградњи, однсоно реконструкцији путева на земљишту ветрогенераторско поље ``Алибунар 1`` у југозападном делу насеља, закључен између Општине Алибунар, ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар`` и Инвеститора, заведено на Писарници ОА под бројем 06-403-50/14 дана 23.05.2014. године, са овером од стране Основног суда у Панчеву под бројемOV Iбр. 8988/2014 од 09.06.2014. године
7.     Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Николић Милорада из Алибунара, оверен од стране Основног суда у Панчеву под бројемOVI бр. 11481/2013 од 11.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-464-06-9/2013 од 18.06.2013. године
8.     Извод из листа непокретности број 2778. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године
9.     Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Дулуж Иде из Алибунара, оверен од стране Основног суда у Панчеву под бројемOVI бр. 12502/2013 од 24.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-436-03-395/2013 од 25.06.2013. године
10. Извод из листа непокретности број 3182. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године


11. Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Ардељан Лавинела из Алибунара, оверен од стране Основног суда у Панчеву под бројемOVI бр. 11475/2013 од 11.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-464-06-8/2013 од 18.06.2013. године
12. Извод из листа непокретности број 5484. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године
13. Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Матић Бранислава из Вршца, оверен од стране ОУ Алибунар под бројем 035-10156 од 26.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-436-03-406/2013 од 03.07.2013. године
14. Препис листа непокретности број 2888. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године
15. Решење о сагласности на пројектну документацију за изградњу приступних путева издато од стране МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, под бројем 07/24 број 02-217-7227/15-1 од 24.06.2015. године
16. Решење о давању сагласности на главни пројекат приступних путева, издато од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, под бројем 595/2 од 18.06.2015. године
17. Решење
 
Сходно члану 8ђ. Закона, овај орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
Сходно члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (``Сл. гласник РС``, бр. 23/2015), Инвеститор је уз захтев, уместо пројекта за грађевинску дозволу, поднео главни пројекат израђен у  складу са претходним прописима, при чему је уз исти доставио главну свексу и извод из пројекта за грађевинску дозволу.
Прегледом документације је установљено да је Извод из пројекта за објекат приступни путеви од атарских путева до темеља ветротурбинаWT1, WT2иWT3 у оквиру ветропарка ``Алибунар 1`` у к.о. Алибунар, к.п. 6080/1, 3202 и 6123/2, од маја 2015. године, у складу са претходно издатим Решењем о локацијској дозволи бр. 04-353-48/14 од 04.11.2014. године.
Сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 3/2015), Инвеститор нема обавезу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта.
На основу Извода из пројекта је установљено да је укупна површина земљишта под објектом 2730,5314 м2. На основу Решења о утврђивању висине накнаде за промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта, донетог од стране ОУ Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој, под бројем 320-132/2013-01, Инвеститор је утврђена висина накнаде за површину од 50ha.
Како је Инвестиотр уз предметни захтев поднео сву потребну документацију прописану чланом 135. Закона и чланом 15. Правилника, поступајући сходно члану 20. став 1. Правилника, донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се предаје путем Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно на Писарници ОА, путем поште, или усмено на записник. Републичка административна такса за изјављивање жалбе износи 440,00 динара административне таксе (Закон о републичлким административним таксама – Тарифни број 6).
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.
Решење доставити :
 1. Инвеститору,
 2. Грађевинској инспекцији,
 3. Архиви
 

Opština Alibunar, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-44/2015-03
Датум: 08.  јуl 2015. године                                                                                                                                  
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевукојијеподнео инвеститор Општина АлибунаризАлибунара, у складу са чланом 137. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 

 

 
1.           ПРЕКИДА СЕуправнипоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете на парцелама топ.број 1289, 1264, 1262 и 1242 к.о. Алибунар, јер мора да се реши претходно питање и затраже се услови за пројектовање од надлежних имаоца јавних овлашћења;
2.            ГРУПА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ Општинске управе Алибунар као орган надлежан за спровођење обједињене процедуре у поступку спровођења обједињене процедуре обратиће се имаоцима јавних овлашћења, за достављање недостајућих услова за пројектовање. Имаоци јавних овлашћења су у обавези да одговоре на захтев у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). Подносилац захтева је у обавези да усклади идејни пројекат са условима за пројектовање које су доставили имаоци јавних овлашћења и да усклади приложени Идејни пројекат са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015);
3.           Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете на парцелама топ.број 1289, 1264, 1262 и 1242 к.о. Алибунар,  ако имаоци јавних овлашћења доставе тражене услове у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 01. јула 2015. године поднели су  Захтев  за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете на парцелама топ.број 1289, 1264, 1262 и 1242 к.о. Алибунар, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-44/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Копију плана са катастром подземних инсталација;
2.     услове за пројектовање од имаоца јавних овлашћења за укрштање и паралелно вођење планираних поземних водова са изграђеним подземним водовима;
3.     Идејног пројекта  у складу са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015).
Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете на парцелама топ.број 1289, 1264, 1262 и 1242 к.о. Алибунар, ако имаоци јавних овлашћења доставе тражене услове у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар и када подносилац захтева достави техничку документацију - идејни пројекат усклађен са условима за пројектовање које су доставили имаоци јавних овлашћења и са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015), а све према одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,     
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
Решење доставити:
1.     Општина Алибунар;
2.     Архиви.

OŠ. Nikolinci 2, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-46/15-04
Датум:07.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Основне школе „2. октобар“ Николинци, улица Главна број 42,доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
           ОДОБРАВА СЕ Основној школи „2. октобар“ Николинци, са седиштем у улици Главна број 42,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИМВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ - ЗАМЕНИ  ОШТЕЋЕНОГ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА У ПОСТОЈЕЋЕМ ОБЈЕКТУ ШКОЛСКЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ У НИКОЛИНЦИМА, у улици Главној број 42, парцела топ.број 1997 к.о. Николинци.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси5770661,34динара.
Саставнидеоовогрешењаје:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 1125/14 Е, који је израдио „Архитектура инжењеринг“ из Алибунару, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 11-13, одговорни пројектант дипл.инг арх Мирко Радуловић лиценца број 300 0259 03.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Основна школа „2. октобар“ Николинци, са седиштем у улици Главна број 42, поднела је 06.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању – замени оштећеног кровног покривача у постојећем објекту фискултурне сале Основне школе у Николинцима, изграђене на парцели топ.број 1997 к.о. Николинци, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 1125/14-Е, који је израдио „Архитектура инжењеринг“ из Алибунару, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 11-13, одговорни пројектант дипл.инг арх Мирко Радуловић, лиценца број 300 0259 03.
2.     Извод из листа непокретности број 485 к.о. Николинци за парцелу топ.број 1997 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2299 од 10.06.2015. године;
3.     Копију плана који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-178 од 10.06.2015. године.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена инвестиционом одржавању,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2012), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова нана инвестиционом одржавањупостојеће зградефискултурне салеОсновне школе уНиколинцима поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
          Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

OŠ. Nikolinci 1, Postavljeno 16.07

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-47/15-04
Датум:07.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Основне школе „2. октобар“ Николинци, улица Главна број 42,доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
           ОДОБРАВА СЕ Основној школи „2. октобар“ Николинци, са седиштем у улици Главна број 42,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИМВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ - ЗАМЕНИ  ОШТЕЋЕНОГ ПАРКЕТА У ПОСТОЈЕЋЕМ ОБЈЕКТУ ШКОЛСКЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ У НИКОЛИНЦИМА, у улици Главној број 42, парцела топ.број 1997 к.о. Николинци.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси2820542,40динара.
Саставнидеоовогрешењаје:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 1016/14-Е, који је израдио „Архитектура инжењеринг“ из Алибунару, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 11-13, одговорни пројектант дипл.инг арх Мирко Радуловић лиценца број 300 0259 03.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Основна школа „2. октобар“ Николинци, са седиштем у улици Главна број 42, поднела је 06.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању – замени оштећеног паркета у постојећем објекту фискултурне сале Основне школе у Николинцима, изграђене на парцели топ.број 1997 к.о. Николинци, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститорjeподнеo следећу документацију:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању који је израдио „Архитектура инжењеринг“ из Алибунару, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 11-13, одговорни пројектант дипл.инг арх Мирко Радуловић лиценца број 300 0259 03.
2.     Извод из листа непокретности број 485 к.о. Николинци за парцелу топ.број 1997 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2299 од 10.06.2015. године;
3.     Копију плана који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-178 од 10.06.2015. године.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена инвестиционом одржавању,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2012), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова нана инвестиционом одржавањупостојеће зградефискултурне салеОсновне школе уНиколинцима поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
          Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Maksimović Miroslav, Postavljeno 16.07

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-45/15-04
Датум:10.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтевуMаксимовић Мирослава из Владимировца,доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
 
           ОДОБРАВА СЕ Максимовић Мирославу из Владимировца, са станом у улици Михај Еминеску број 87,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА - ОСТАВЕ,максималних габаритних димензија 6,00м х 6,00м, висине слемена 5,07м, спратности П + 0 (приземље), укупне бруто површине Пбр.=36,00м2, односно укупне нето површине Пн.=31,36м2,на катастарској парцели топ.бр. 1957 к.о. Владимировац, у улици Михај Еминеску број 77, укупна површина парцеле 1 472 м2.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси121000,00динара.
Саставнидеоовогрешењаје Идејни пројекат ИДП за извођење радова на изградњи помоћног објекта од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијазапројектовање и инжењрингизПанчева,са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број77, и састоји се од:
1.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдиопројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијазапројектовање и инжењрингиз Панчева,са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број77, главни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекaтархитектуре,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдиопројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијазапројектовање и инжењрингиз Панчева,са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број77, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према решењу о одређивању одговорног пројектанта.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на изградњи помоћног објекта.
           Доприносзауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунатуизносуод 1 390,00динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова, у складусаизјавоминвеститора оначину плаћањунакнадезаграђевинскоземљиштеназахтевуод03.07.2015.године. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на изградињи помоћног објекта може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Максимовић Мирослав из Владимировца, са станом у улици Михај Еминеску број 87, поднео је 03.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на парцели топ.број 1957 к.о. Владимировац, ближе описаног у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат ИДП за извођење радова на изградњи помоћног објекта од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењринг из Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, и састоји се од:
1.     0 – Главне свеске, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењринг из Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, главни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекaт архитектуре, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењринг из Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према решењу о одређивању одговорног пројектанта.
2.     Препис листа непокретности број 1124 к.о. Владимировац за парцелу топ.број 1957 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2013-3043 од 16.09.2013. године;
3.     Копија план за парцелу топ.број 1957 к.о. Владимировац коју је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2013-123 од 16.09.2013. године;
4.     Копија план са снимљеним подземним инсталацијама за парцелу топ.број 1957 к.о. Владимировац коју је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2013-123 од 16.09.2013. године.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена изградњи помоћног објекта,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2012), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова наизградњи помоћног објекта поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
                                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
          Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Muncan Pera - 351-39-2015-04, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-39/2015-04
25. јун 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
 
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103, у предмету издавања решења о употребној дозволи за изграђен стамбени објекат са две стамбене јединице и помоћних објеката, на парцели број 616. к.о. Локве, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014 и 13/2015), Решења бр. 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године и Решења бр. 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
З А К Љ У Ч А К
 
            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за изграђен стамбени објекат са две стамбене јединице (стан бр. 1 спратности П+1, стан бр. 2 спратности П, укупне бруто развијене грађевинске површине 489 м2) и изграђене помоћне објекте (надстрешница бр. 1, надстрешница бр. 2 и остава, укупне бруто развијене грађевинске повшрине 118 м2), на парцели број 616. к.о. Локве, поднет од стране Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености формалних услова за поступање по захтеву.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
            Дана 19.06.2015. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за изграђен стамбени објекат са две стамбене јединице и изграђене помоћне објекте, на парцели број 616. к.о. Локве, ближе описаних у диспозитиву овог Закључка. Уз захтев је поднета следећа документација:
 1. Решење о локацијској дозволи бр. 353-47/13-04 од 28.10.2013. године
 2. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-275/13-04 од 25.02.2014. године
 3. Решење о наслеђивању донето од стране Основног суда у Панчеву под бројем 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године
 4. Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве од 05.11.2014. године, по коме је парцела број 616. к.о. Локве у приватном власништву подносиоца захтева
 5. Геодетски снимак објекта – парцела топ. број 616. к.о. Локве – Обрађивач д.о.о. ``Геовизија`` Панчево, од 2015. године
 6. Главни пројекат АГ, К, В и К, бр. техничког дневника 9/2013, са Идејним пројектом за изградњу помоћних објеката, бр. техничког дневника 9/2013 –POM, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3`` са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића 43б, са овером издате грађевинске дозволе и овером од стране извођача радова и надзорног органа да је објекат урађен у складу са пројектом
 7. Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, обрађивача Пројектни биро и услуге ``AL&SA``, са седиштем у Панчеву, улица Милоша Требињца бр. 78, са овером издате грађевинске дозволе
 8. Елаборат енергетске ефикасности број пројекта 9/2013, од новембра 2013. године, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3``, са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића бр. 43б, са овером издате грађевинске дозволе
 9. Енергетски пасош, бр. пројекта 05/2015 од 18.05.2015. године, обрађивача ЈП ``Градска стамбена агенција`` са седиштем у Панчеву, улица Његошева 1-А
 10. Одлука о формирању комиисје за преглед објекта број 08-ТР-2015 од 19.05.2015. године, донета од стране предузећаd.o.o.``Termolux`` са седиштем у Панчеву, улица Браће Јовановића бр. 43 и Записник о техничком прегледу објекта од 15.06.2015. године са Предлогом Комисије за технички преглед објекта да се за исти изда употребна дозвола
 11. докази о уплати административних такси
 
Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника, установљено је да уз захтев није приложена сва потребна документација и то:
-         Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, обрађивача Пројектни биро и услуге ``AL&SA``, са седиштем у Панчеву, улица Милоша Требињца бр. 78 није оверен од стране инвеститора, извођача радова и надзорног органа, да су електричне инсталације изведене у складу са пројектом
-         Није приложен елаборат геодетских радова за предметни објекат
-         Подносилац захтева нема право подношења захтева за издавање употребне дозволе, с обзиром да је Решење о грађевинској дозволи за изградњу предметних објеката бр. 351-275/13-04 од 25.02.2014. године издато на претходног власника. С обзиром да је до преноса наследства, које обухвата и предметну парцелу, дошло у току изградње објекта, пре подношења захтева за употребну дозволу, подносилац захтева мора да измени грађевинску дозволу за изградњу предметних објеката, како би иста гласила на његово име
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Сходно члану 43. став 4. Правилника , ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка се може изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина 16, Нови Сад, у року од 5 дана од дана пријема.
Жалба се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општинс Алибунар, или усмено изјавом на записник. За подношење жалбе се плаћа републичка административна такса у износу од 440,00 динара, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама.
 
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
Доставити:
 1. Мунћан Пера, Лењинова 103, Локве
 2. Архива

Biogas energy doo Beograd 353-27-15, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:353-27/2015-04
Алибунар, 01.06. 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/ 641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, пступајући по захтеву за издавање локациских услова поднет од стране  ''Biogasenergy'' доо са седиштем  у ул. Вукосава Ољаче бр.11. на основу члана 15. 22. и 41. Одлуке о организовању општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 32/2014 и 13/2015), Решења начелника Општинске управе Алибунар о овлашћењу број:1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.године и 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015 године применом члана 53а. Закона о планирању и изградњи(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 –испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС 54/13, 89/13-одлуке УС, 132/14 и 145//14) , члана8. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15) и члана 7.став 2. Уредбе о локациским условима (''Сл. гласник РС'' 35/15) доноси
 
З А К Љ У Ч А К
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавањелокацијских условапод бројем353-27/2015-04од 01.06.2015. године  поднет од стране''Biogasenergy'' доо са седиштем у ул. Вукосава Ољаче бр.11. из Београда, збогнеиспуњавања формалних услова за даље поступање по истом инедостатака у садржинидостављеног идејног решења као непотпун..
Уз захтев  поднео је Идејно решење које није израђено у складу сачланом 35.до 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15) у делу који се односи:
-Неопходно јеускладити захтев за издавањеЛокацијских услова и идејно решење  у погледу усаглашавања података и  саПравилником о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Сл.гласник РС” број 23/15) и законом.
 -Сходно члану 13.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15) идејно решење (ИДР) спада у техничку документацију која са сходно члану 22. наведеног правилника између осталог израђује на основу геодетске подлоге. Геодетске подлоге  чине катастарско- топографски план и извод из катастраподземних инсталација. Приложеноидејно решење ускладити са напред наведеним.
- Графичка документација се мора ускладитиса чл. 40. став 2. тачка 1. 2.и3. Правилника (Ситуациони план и подужни профил трасе,карактеристичне попречнепрофиле у размери која је у складусаПравилником као и приказати све деловепредметногобјекта: саприкључном шатом код ГМРС, трасом гасовода,бетонском шахтом за смештај ручне кугласте противпожарне славине  и МРС).
-Неопходно јеускладити захтев за издавањеЛокацијских услова и идејно решење тако што ће се подацииз захтеа:''објекат локалне мреже гасовода, локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса на пацелама 5154/1,5350/15,5350/16 и 5350/20 у к.о Иланџа''  усагласити са подацима идејног решења прикључни гасовод и МРС за електрану на биогас ,Иланџа кат.парцеле 5154/1,7634,5350/15,5350/5, 5350/3, 5350/16 и 5350/17 к.о.Иланџа''.
-Неопходно јеускладити захтев за издавањеЛокацијских услова иускладити податке изидејног решења
тако што ће се исто дефинисати у складу са Закономодносно правилно попунити захтев за издавање локацијских услова,у складу сачл. 7. став 1. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“ бр. 22/15).У обрасцу захтева за локацијске услове нису попуњени подаци тражени утачки7. 12.13.тачкама као и подци  тачке 2.-парцела /парцеле и подаци тачке 4.-намена објекта разликују се у односу на дате  парцеле које су дате идејном решењу и главној свесци те их ускладити.
-Неопходно је извршити уплатутакси и то :Административна такса са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ"у износу од 290,00 на жиро рачун РС бр.  840-742221843-57, са позивом на број 97 74-202., а накнада стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских услова на рачун број: 840-742251843-73, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202, са означењем сврхе дознаке: "уплата накнаде стварних трошкова за издавање локацијских услова".
- Документацију доставити у аналогној и електронској форми,у складу са чл. 3.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15). Документацију уелектронској форми доставитинаemailOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.ипутемCD-а(потписано и оверено).
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет странициопштине Алибунар не поднесе усаглашен захтев
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
''Biogasenergy'' доо са седиштем  из Београда обратио се овом  органу захтевом  дана 01.06.2015.године за издавање локациских услова за објекат локалне мреже гасовода, локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса категорије Г. Класификациони број 222100 на локацији  пацелама 5154/1,5350/15,5350/16 и 5350/20 у к.о Иланџа .
Уз захтев је поднето Идејно решење број 13/15-2 од маја 2015.године израђено од стране  израђен од стране ''KONIMITERM''DOO Pančevoса седиштем ул. Доситеја Обрадовића 13/11 Панчево , одговорног пројектанта дипл.инг.маш.Драгослав Милић број лиценце 330 2241 03 која се састоји од  0-Главна свеске и 1.идејног решења.
Увидмо у достављено Идејно решење утврђено је да се не могу издати локацијски услови због недостатака ближе описаних у диспозитиву овог закључка као и података из поднетог захтева које треба допунити и усагласити са подацима из идејног решења.
                Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.
                Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови а захтев за издавање локациских услова није попуњен у целости  донет је закључак као у диспозитиву.
               У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет странициОпштине Алибунар, не поднесе НОВ усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од5 дана од дана достављања. се таксира у складу са тарифним бројем 3. Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама  у новчаним износу од 170,00 дин. уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.
 
               
Обрадила,
Жерављев Сперанца
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                                                   дип.инж.арх. Зорица  Миливојев
 
достављено :
1. Подносиоцу захтева
2.  Архиви

South Banat Biogas Energy 353-33-2015-04, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-33/15-04
29.06.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Просторног плана општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар ''број12/12), Урбанистичког пројекта за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kWу Селеушу на кат. парцели бр.288/1 к.о. Селеуш потврђен под број 350-17/2015-04 од 02.06.2015.год, на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год, по захтеву ''SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY''доо из Панчева, ул. Моше Пијаде бр.113/4, издаје
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњу биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kW, на парцеле број 288/1 к.о. Селеуш, улица Едварда Кардеља, са прилазом из исте улице парцела 2281/1 к.о. Селеуш.
 
ЛОКАЦИЈА:Парцела 288/1 к.о.Селеуш се налази у зони радних садржаја у грађевинском подручију насеља Селеуш. премаПрепису листа непокретности бр.2173 од01.04.2015.год. јењива5. класеземљиште у грађевинском подручију приватна својинаСоутх Банат Биогас Енерги доо Панчево, Моше Пијаде 113/4, површине1ха88а64м2
Према копији плана бр.953-1/2015-106 од 01.04.2015.год. на парцели нема објеката, а према овереном Катастарско-топографском плану израђеном од стране ''Геовизија'' Панчево на парцели постоје објекти.
Према Урбанистичком пројекту за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kWу Селеушу на кат. парцели бр.288/1 к.о. Селеуш на парцели постоје 2 објекта који су предвиђени за рушење и објекат водоснабдевања-хидрофорска станица за повећање притиска хладне воде за насеље ''Колонија'' у Селеушу са трасокм водоводне мреже која је предвиђена за измештање на јавну парцелу 2281/1 к.о. Селеуш.
Према захтеву планира се изградња објекта и опреме за биогасно постројење за производњу електричне енергије снаге 999kW, категорија Г класификационе ознаке 230201.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и степена заузетости земљишта.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 600m2 са ширином уличног фронта минимално 20m.
Парцела број288/1 к.о. Селеуш има површину 15.831m2 са ширином уличног фронта минимално92m према улици Едварда Кардеља на регулационој линији.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила: из улицеЕдварда Кардеља, парцела 2281/1 к.о. Селеуш. Парцела такође има могућност приступа на јавно земљиште у делу парцеле 2280 али се не може користити јер улица није опремљена.
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5m.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима:
-    минимална ширина саобраћајнице је 3,5m са унутрашњим радијусом кривине 5,0m, односно 7,0m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова,
-    за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 х 5,0m, за теретно возило минимално 3,0 х 6,0m (3,5x8,0m), односно у зависности од величине теретног возила).
Сваки корисник је обавезан да обезбеди минимум једно паркинг место на 70m2пословног простора (управне зграде).
Колско пешачки прилаз пројектовати и израдити према условима ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.216-2/2015 од 03.04.2015.год. према којима је дата ширина коловоза 4м, да се полупречник лепезе одговара меродавном возилу мин. 7м и прихват воде са коловоза усклађен са системом одводњавања улице.
Планирана ширина приступне саобрачајнице је 6м.
Предвиђени објекти на парцели:
-         ферментор 1
-         ферментор 2
-         лагуна
-         травнати плато за складиштење чврстих сировина-силаже
-         предскладиштење стајњака
-         когенеративно постројење у контејнеру
-         пумпно-вентилска станица
-         дозатор чврсте сировине
-         трафо станица
-         шахт за кондензат
-         припрема гаса
-         гасна бакља
-         колска вага
-         прикључење на ДСЕЕ
-         саобрачајница
-         ограда.
Размештај објеката на парцели је усклађен са наменом и задатим урбанистичким параметрима.
Намена ОБЈЕКТА: објекти биогасног постројења су намењени за производњу и испоруку електричне енергије у јавну мрежу, као и коришћење топлотне енергије, као пратећег производа, у интерне сврхе.
Примарни енергенти који се користе за производњу биогаса су енергетски усеви (кукурузна силажа) и течно стајско ђубриво:
      -       кукурузна силажа      18.000т/год
      -       течно говеђе ђубриво              8.000т/год
У ферменторима се годишње издвоје3.883.953 Nm3 биогаса. Поред биогаса, односно метана, појавлљује се и постферменторска маса-супстрат ферментације у количини од 21.680м3/год која се пребацује у лагуну запремине 11.150м3 и испоручује агроиндустријском комплексима као квалитетно органско ђубриво.
За ванредне ситуације израђује се бакља за гас, како би се у случају прекомерне производње гаса и приликом радова одржавања и изостанка функције когенерационог постројења биогас могао спалити.
Произведени гас се из примарног и секундарног ферментора дистрибуира до гасног мотора где се механичка енергија мотора претвара у електричну енергију максималне снаге 999kW.
Као секундарни производ производње електричне енергије у гасном мотору се појављује топлотна енергија укупне количине 8.650MWh/год, од чега се за сопствене потребе користи 3.480 MWh/год. Преостала количина се преко хладњака на крову когенеративног постројења ослобађа у атмосферу а у другој фази се може искористити за загревање стакленика, сушара и сл.
Биогасно постројење конципирано је из следећих функционалних целина:
-         пријем и дозирање сувих субстрата-силажа кукуруза
-         пријем и дозирање течног говеђег ђубрива
-         пумпно-вентилска станица
-         ферментација-производња биогаса
-         сагоревање биогаса и производња електричне и топлотне енргије
-         дистрибуција произведене електричне енергије
-         складиштење остатака и пржњење.
ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА:
НАМЕНА
ПОВРШИНА У М2
УДЕО ПОВРШИНА У %
Objekti biogasnog postrojenja
1750
11,0
Objekat predaje EE u mrežu
96
0,6
Betonski platoi i zaštitne staze
730
4,6
Interna saobraćajnica
2305
14,6
Laguna
4271
27,0
Zelene površine
6679
42,2
Ukupno
15831
100,0
Укупна БРГП надземно је 1.846м2, односно укупна бруто изграђена површине је 1.846м2 и нето 1.769м2.
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ: планирано 57,8% и зелене површине 42,2%.
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ: планирано 30,8.
Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле је 70 %, укључујући и манипулативне површине. Минимална површина под зеленилом је 30%.
ОГРАДА: Планира се ограђивање комплекса са плетеном челичном сегментном оградом са поатсвљањем капије на прилазу.
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,2m. Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна (због прегледности раскрснице), односно комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9m.
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
ДРУГИ ОБЈЕКТИ: планира се уређење терена око објекта у виду саобраћајних, манипулативних и зелених површина у складу са функционалним процесом који ће се одвијати.
Уколико се радни комплекси, који на било који начин утичу на загађење животне средине, граниче са другим садржајима (становање, јавни садржаји), обавезно је формирати заштитни зелени појас у ширини од мин.4 m.
Сви објекти су приземни а неки су избетонирани платои који су уздигнути или упуштени у односу на околни терен.
Трафо станица се планира као посебан објекат у склопу постројења. У њој се предвиђа предаја електричне енергије из мреже ка постројењу и обрнуто. Димензије трафо станице су 4,3мх4,0м.
На предметној парцели се налазе 2 објекта који су предвиђени за рушење. Такође на предметној парцели се налази објекат водоснабдевања-хидрофорска станица за повећање притиска хладне воде за насеље ''Колонија'' Селеуш са трасом водоводне мреже који није у употреби и предвиђен је за измештање на суседној јавној парцели број 2281/1.
Радове на уклањању објекта наведена 2 објекта површине 32м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Радове на измештању објекта водоснабдевања-хидрофорске станице такође извести у складу са горе наведеним Законом и Правилником и Уговором о извођењу радова на регулисању и уређењу премештања хидрофорске станице за повећање притиска хладне воде сачињеног 19.03.2015.год. под број 06-403-42/15 између општине Алибунар као инвеститора и ''SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY''доо из Панчева као финансијера.
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина.
Уз границе парцеле где нису изграђени објекти формирати ободне зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањује буку и задржава издувне гасове и прашину.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се гради.
Према Идејном решењу у самом процесу производње нема отпадних вода. Са саобраћајних површина и објеката атмосферска вода се одводи на зелене површине парцеле. Саобраћајнице пројектовати са попречним падом ка спољашности од 2%, а подужни одредити према висинским котама. Уз дозатор чврсте сировине планирано је постављење каналете са решетком за скупљање евентуалних крупних комада биомасе и прљавштине којаби се нашла на платоу у току утовара чврстог супстрата.
Архитектонско, односно естетско обликовање објекта
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби. При обликовању објекта тежити ка савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа.Ускладити архитектонски израз свих објеката на парцели.
Слободне површине парковски озеленити. За путничка возила обезбедити еко паркинге (на 3 паркинга посадити дрво).
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај. За постављање истих на јавној површини потребна је посебна дозвола надлежних служби Општне.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне/складишне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ комуналне службе и да простор буде уређен у складу са условима заштите животне средине.
Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу, или септичку јаму изграђену и складу са прописима (уколико не постоји насељска канализација).
Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у реципијент пречистити на сепаратору уља и масти.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област делатности. При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при избору материјала за градњу имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Уз објекте повећаног  ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал се не може сместити на простору који није удаљен најмање 6,0m од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.), морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети лаке преградне зидове, лак кровни покривач и довољно прозорских површина.
Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Према Идејном решењу при примени планиране технологије основне опасности по животну средину могу се јавити само у случају акцидента. Одабраном технологијом рада уз примену прописаних законских норматива, превентивним мерама и мерама за смањење и спречавање загађења ваздуха, земљишта, воде и буке, утицај на животну средину своди се на минимум.
Према условима МУП Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуције у Панчеву 07/24 број 02-217-23/15 од 13.01.2015.год. и Закључку о исправци број 02-217-23/15-1 од 04.03.2015.год.  дати су услови за израду пројектну документацију у складу са наведеним законима и Правилницама, обавеза израде елебората о зонама опасности као и да се након израде пројеката прибави сагласност на пројектну документацију у делу који се односи на заштиту од пожара, а у поступку употребне дозволе прибави сагласност на спроведене мере. 
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара,елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености, систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др. Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресомјачине 8˚MCSскале.
Заштита од високих подземних вода спроведена је изградњом мелиоративних отворених канала, подељеним у неколико сливова за одводњавање.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, односно ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине.
Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске мере заштите које се разрађују утехничкој документацији.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕНА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:
- колско-пешачки прикључак на јавни пут извести у складуса условимаЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.216-2/2015 од 03.04.2015.год. према којима је дата ширина коловоза 4м, да полупречник лепезе одговара меродавном возилу мин. 7м и прихват воде са коловоза усклађен са системом одводњавања улице,
 - прикључење објеката на водоводну и канализационумрежу према условимаЈКП''Универзал'' Алибунар бр.381/15 од 26.03.2015.год, према којима се прикључак за воду налази у улици Едварда Крдеља цевима пречника ф80мм притиска 5бара на дубини 0,90м,
- прикључење објеката на електроенергетскуинфраструктуру извести по условима за пројектовање и прикључење од стране''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-195/4 од 03.03.2015.год, према којима је место прикључења будуће расклопно постројења на парцели 228/1к.о.Селеуш које ће радити на 35kW напону док се не стекну услови за рад на 20 kW, као и предвидети простор 12х7,06м за смештај опреме;
- условима ЈП''Србијагас''Нови Сад број 02-05-4-320/1 од 26.02.2015.год. и ''Телеком Србија''ад Београд број 6995/73764/2-2015/ЗР од 05.03.2015.год. дати су услови за пројектовае и изградњу комплаекса али не и услови за прикључење који нису предмет ових локацијских услова.
Уз захтев поднето јеИДР-идејно решење бр.2/2015 од марта 2015.год, израђен од стране ''Моделарт архитекти'' Димитровград, доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 290,00 динара и накнаде стварних трошкова у износу од 2.550,00 динара.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са овим условима у делу планирања паркинг простора.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радове на уклањању наведена 2 објекта површине 32м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Радове на измештању објекта водоснабдевања-хидрофорске станице такође извести у складу са горе наведеним Законом и Правилником и Уговором о извођењу радова на регулисању и уређењу премештања хидрофорске станице за повећање притиска хладне воде сачињеног 19.03.2015.год. под број 06-403-42/15 између општине Алибунар као инвеститора и ''SOUTH BANAT BIOGAS ENERGY''доо из Панчева као финансијера.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење број бр.040240-РЕ/14-0 од јуна 2015.год, израђен од стране ''ПРОЕНЕРГО'' Нови Саду аналогној и дигиталној форми;
 2. Доказ о уплати таксе и накнаде;
 3. Урбанистички пројекат за изградњу биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kWу Селеушу на кат. парцели бр.288/1 к.о. Селеуш потврђен под број 350-17/2015-04 од 02.06.2015.год;
 4. Потврда о регистрованим подземним водовима бр.956-01-1/2015 од 06.01.2015.год;
 5. Копија плана бр.953-1/2015-106 од 01.04.2015.год;
 6. Оверени КТП израђен од стране ''Геовизија''Панчево од 2015.год;
 7. препис листа непокретности бр.2173 к.о. Селеуш од 01.04.2015.год;
 8. Уговор број 06-403-42/15 од 19.03.2015.год;
 9. услови ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.216-2/2015 од 03.04.2015.год;
 10. условима''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-195/4 од 03.03.2015.год;
 11. услови ЈКП''Универзал''Алибунар бр.381/15 од 26.03.2015.год;
 12. Услови ЈП''Србијагас''Нови сад бр.02-05-4/320/1 од 26.02.2015.год;
 13. Услови ''Телеком Србија''ад Београд бр.6995/73764/2-2015/Зр од 05.03.2015.год;
 14. Услови МУП-а бр.02-217-23/15 од 13.01.2015.год и закључак бр.02-217-23/15 од 04.03.2015.год.
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                        дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,с.р.
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Djordjevic Bozidar 351-25-2015-04, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:     351-25/2015-04
Датум:  25.  мај 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
              Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаизменуграђевинскедозволекојијеподнео инвеститор Божидар Ђођевићиз Панчева,анаосновучлана 192. ичлана 196. Закона о општем управномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2.и 142. став 6.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
З А К Љ У Ч А К
 
               ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења за измену грађевинске дозволе за изградњупородичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом, максималних габаритних димензија10,39м х10,28м, висине слемена7,08м, спратности П + 1(приземље и спрат), укупне бруто површине Пбр.=163,52м2, односно укупне нето површине Пн.=146,49м2, на катастарској парцелитоп.бр. 1749к.о.Николинци, уНиколинцима, улицаЖелезничка број бб, који је поднео Ђорђевић Божидар из Панчева, са станом у улици Церска број 11, из разлога неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву.
           
О б р а з л о ж е њ е
 
               Ђорђевић Божидар из Панчева, са станом у улици Церска број 11,дана 29. априла 2015. године поднео је захтев заиздавање решења за измену грађевинске дозволе за изградњупородичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом на катастарској парцели топ.број  1749 к.о. Николинци, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-25/2015-04, јер је приликом изградњепородичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом одступио од положаја објекта.
Уз захтев достављена је следећа документација:
1.     Доказ о уплаћеним административним таксама;
2.     Правноснажно Решење којим се одобрава локација број 353-355/91-04 од 07.10.1991. године;
3.     Правноснажно Решење републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-01/2008-1436Цод 16.10.2014. године;
4.     Допунски пројекат уз постојећи пројекат за изградњу монтажног објекта са извршеном овером да је усклађен са урбанистичко –техничким условима број 353-355/91-04 и да је издата грађевинска дозвола број 351-392/91-04:
5.     0 - Главна свеска Главног пројекта изведеног стања, број техничке документације 02-01/2015-из од 19.02.2015. године који је израдио пројектант „Ширка-пројект“ДОО, Падина, Михајла Пупина број 49, главни пројектант дипл.инг.арх. Татјана Јелић, лиценца број 300 5083 03са извршеном техничком контролом;
6.     Пројекат изведеног објекта - електричне инсталације, број Е-1009/14 који је израдила Агенција за пројектовање и техничко саветовање „TechnoPolis“из Новог Сада, одговорни пројектант дипл.инг.ел. Зоран Будимировић, лиценца број 350G274 08 са извршеном техничком контролом.
Инвеститор Ђорђевић Божидар из Панчева започео је изградњу наведеног објекта у свему према пројектно – техничкој документацији која је саставни део грађевинске дозволе број 351-392/91-04, осим што је одступио од положаја објекта. Према приложеној Скици снимљеног објекта коју је израдила Агенција за пружање геодетских услуга „Геометар“ број 952А-01/08-37 од 06.02.2009. године утврђено је да је објекат изграђен на парцели топ.број 1749 а не на парцели топ.број 1746 за коју је издата грађевинска дозвола. Након спроведеног управног поступка покренутог по захтеву Ђорђевић Божидара, Републички геодетски завод Службе за катастар непокретности Алибунар је уписао право својине на објекту и обавезу плаћања накнаде за промену културе земљишта под објектом на парцели топ.број 1749 к.о. Николинци.
Ценећи постављени захтев и уз исти приложену документацију, утврђено је да се у конкретном случају ради о о изградњипородичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом где је инвеститор при започињању изградње одступио од положаја објекта и отпочео са радовима на изградњи на суседној парцели, мислећи да је његова. Премачлану 142Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) ичлану 19. и 59. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) утврђено је да су промене настале у току градње у складу са важећом планском документацијом и локацијским условима и наведено је дау случају када је након издавања грађевинске дозволе дошло до измена у пројекту због којих је потребно приступити измени грађевинске дозволе, израђује се нови - измењени пројекат за грађевинску дозволу, или се предвиђене измене приказују у сепарату измена пројекта за грађевинску дозволу, односно не прилаже се пројекат изведеног објекта, који се искључиво израђује за потребе издавања употребне дозволе.
Сходно претходно реченом, провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, установљено је да уз захтев није приложен нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат пројекта за грађевинску дозволу који се мења.
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 17. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, одлучено је као у диспозитиву.
Сходно члану 17. став 4, ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,         
дипл.инг.арх. ЗорицаМиливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Ђорђевић Божидар, Панчево;
2.     Архиви.

Opstina Alibunar - 351-40-2015-04, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-40/2015-04
Датум: 25. јун 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално –стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Општине Алибунар, са седиштем у Алибунару, Трг Слободе бр. 4, у предмету издавања решења о грађевинској дозволи за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIB реда бр. 10, код ОШ ``1. Мај`` у насељеном месту Владимировац, на основу члана 192. и члана 196. Закона о општем управном поступку (``Службени лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. Гласник РС`` бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл.лист Општине Алибунар``, број 32/2014 и 13/2015), и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ИЗДАЈЕ СЕ Општини Алибунар, са седиштем у Алибунару, улица Трг Слободе бр. 4 – (у даљем тексту: Инвеститор), ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (СЕМАФОРА) на пешачком прелазу на државном путуIБ реда бр. 10 (стара ознака М-1.9), код зграде ОШ ``1. Мај`` у улици Цара Лазара у насељеном месту Владимировац, на парцели број 1628. к.о. Владимировац.
Парцела број 1628. к.о. Владимировац представља парцелу деонице државног путаIБреда број 10 Београд – Панчево – Вршац – државна граница са Републиком Румунијом (гранични прелаз Ватин) кроз насељено место Владимировац, површина парцеле износи 8ha 28a 42m2, на истој је укњижен објекат магистрални пут – улица, парцела је у државној својини, са укњиженим правом коришћења од стране Општине Алибунар и ЈП ``Путеви Србије`` у заједничком обиму удела.
            Укупна предрачунска вредност изградње предметног објекта износи 2.824.849,41 динара (без ПДВ-а).
            Саставни део овог решења су:
·     Решење о локацијској дозволи број 04-353-17/13 од 26.03.2014. године
·     Извод из пројекта за постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIБ реда бр. 10 код О.Ш. ``1. Мај`` у Владимировцу. 1628 к.о. Владимировац, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2 – главни пројектант Роланд Епер – дипл. инж. саоб. – лиценца број 370I874 10
·     Главни пројекат постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIБреда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код ОШ ``1. Мај`` у Владимировцу, број пројекта 149/14-S од септембра 2014. године, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2 - одговорни пројектанти: за грађевински део Соња Ђуђар, дипл. инж. грађ, лиценца број 310D305 06; за електроинсталације Арпад Нађ, дипл. инж. ел, лиценца број 353 В796 05; за собраћајну сигнализацију Роланд Епер, дипл. инж. саоб, лиценца број 370I874 10
·        Техничка контрола Главног пројекта постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIБ реда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код О.Ш. ``1. Мај`` у Владимировцу, обрађивача д.о.о. ``GMP GRAMONT-NS`` са седиштем у Новом Саду, улица Тихомира Остојића бр. 2, бр. техничке контроле 037/2014, одговорни вршиоци техничке контроле: за грађевински део Владимир Вугринчић, дипл. инж. грађ, лиценца број 310 2447 03; за електро инсталације Младен Жарковић, дипл. инж. ел, лиенца број 353 6220 03; за саобраћајну сигнализацију Биљана Пековић, дипл. инж. саоб, лиценца број 370 А848 05


Инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 3/2015).
Обавезује се Инвеститор да пре извођења радова по овом решењу прибави решење о техничком регулисању саобраћаја од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Ово Решење о грађевинској дозволи престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности овог решења  о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола.
            Обавезује се Инвеститор да овом органу поднесе пријаву радова на изградњи предметног објекта, најкасније у року од 8 дана од дана почетка извођења радова. У пријави Инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка радова на изградњи предметног објекта.
Извођач радова на изградњи предметних објеката по овом Решењу, подноси овом Одељењу изјаву о завршетку израде темеља, а уз изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља, урађен у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Инвеститор је дана 23.06.2015. године поднео захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу светлосне саобраћајне сигнализације (семафора)на пешачком прелазу на државном путуIБ реда бр. 10 (стара ознака М-1.9), код зграде ОШ ``1. Мај`` у улици Цара Лазара у насељеном месту Владимировац, на парцели број 1628. к.о. Владимировац.
Инвеститор је у ранијем периоду подносио захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу предметног објекта, када је због неиспуњавања формалних услова за поступање по захтеву донет Закључак о одбацивању захтева бр. 351-2/2015-04 од 12.03.2015. године, у коме је речено да уз тај захтев није достављена Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, као и Извод из пројекта за грађевинску дозволу, при чему је тада поднет Главни пројекат, сходно члану 94. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, прихваћен као пројекат за грађевинску дозволу.
Поступајући по члану 17. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), документација која је поднета уз претходни захтев, као и уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднет под бројем 04-351-40/15, садржи следећу документацију:
1.     Решење о локацијској дозволи број 04-353-17/13 од 26.03.2014. године
2.     Извод из листа непокретности број 5354. к.о. Владимировац
3.     Решење број 344-524/13-6 од 19.11.2014. године, донето од стране ЈП ``Путеви Србије`` Београд
4.     Сагласност на пројекат, бр. сагласности 6995/443212/2-2014 СБ од 10.12.2014. године и Технички услови број 6995/390340/2-2014 од 05.11.2014. године, све издато од стране А.Д. ``Телеком Србија``
5.     Услови број 5.30.4.-11821/14-3 од 20.11.2014. године, издати до стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``ЕД Панчево``
6.     Главни пројекат постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIБреда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код ОШ ``1. Мај`` у Владимировцу, број пројекта 149/14-S од септембра 2014. године, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2 - одговорни пројектанти: за грађевински део Соња Ђуђар, дипл. инж. грађ, лиценца број 310D305 06; за електроинсталације Арпад Нађ, дипл. инж. ел, лиценца број 353 В796 05; за собраћајну сигнализацију Роланд Епер, дипл. инж. саоб, лиценца број 370I874 10
7.     Техничка контрола Главног пројекта постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIБ реда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код О.Ш. ``1. Мај`` у Владимировцу, обрађивача д.о.о. ``GMP GRAMONT-NS`` са седиштем у Новом Саду, улица Тихомира Остојића бр. 2, бр. техничке контроле 037/2014, одговорни вршиоци техничке контроле: за грађевински део Владимир Вугринчић, дипл. инж. грађ, лиценца број 310 2447 03; за електро инсталације Младен Жарковић, дипл. инж. ел, лиенца број 353 6220 03; за саобраћајну сигнализацију Биљана Пековић, дипл. инж. саоб, лиценца број 370 А848 05
8.     Извод из пројекта за постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIБ реда бр. 10 код О.Ш. ``1. Мај`` у Владимировцу. 1628 к.о. Владимировац, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` СА СЕДИШТЕМ У Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2 – главни пројектант Роланд Епер – дипл. инж. саоб. – лиценца број 370I874 10
 


Сходно члану 8ђ. Закона, овај орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
Прегледом документације је установљено да је Главни пројекат постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIБреда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код ОШ ``1. Мај`` у Владимировцу, број пројекта 149/14-S од септембра 2014. године, обрађивача д.о.о. ``ШИДПРОЈЕКТ`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша бр. 2. у складу са претходно издатим Решењем о локацијској дозволи бр. 04-353-17/13 од 26.03.2014. године.
Како је Инвестиотр уз предметни захтев поднео сву потребну документацију прописану чланом 135. Закона и чланом 15. Правилника, поступајући сходно члану 20. став 1. Правилника, донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се предаје путем Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно на Писарници ОА, путем поште, или усмено на записник. Републичка административна такса за изјављивање жалбе износи 440,00 динара административне таксе (Закон о републичлким административним таксама – Тарифни број 6).
 
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
Решење доставити :
 1. Инвеститору,
 2. Грађевинској инспекцији,
3.     Архиви
 

Пољопривредно земљиште обрасци

Грађани и насеља

helpВаша општина Вам може помоћи.

Општина Алибунар нуди многе програме и услуге за помоћ становништву и инвеститорима. Ове мере добијају додатно на значају у времену економске кризе и неизвесности. Ми континуирано радимо на побољшању својих услуга како бисмо помогли грађанима Алибунара, посебно старима, младима и људима који траже запослење. Многи од програма су већ оперативни и на располагању, а нови и проширени су предвиђени буџетима општине, покрајине и републике за 2010. годину.
 
Ове интернет стране су осмишљене да Вам обезбеде информације које су Вам потребне у свакодневном животу, али и у неким посебним ситуацијама. Молимо Вас да пажљиво прегледате падајуће меније по секцијама и категоријама, како бисте дошли до жељених информација.

Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17.  седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси следеће

Р Е Ш Е ЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
ЗА ПЕРИОД 2014-2020. ГОДИНЕ

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године (у даљем тексту: Радна група) у саставу:

 1. Душан Јовановић, председник Општине Алибунар – председник Радне групе,
 2. Александар Ристин, директор Фонда за развој Општине Алибунар – члан,
 3. Даница Чанчаревић, секретар ОО Црвени крст Општине Алибунар- члан,
 4. Зоран Пребирачевић, в.д.директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар – члан,
 5. Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар – члан,
 6. Грујица Илић, директор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар-члан.

II

Задатак Радне групе је да изради нацрт Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године и достави га Општинском већу општине Алибунар као овлашћеном предлагачу.

Рок за извршење задатка из става 1. овог члана је ____________године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

 

Решење о образовању Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 17. седници од 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА

I

Образује се Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица у саставу:

 1. Цветана Радуловић Кожокари – председник
 2. Предраг Белић заменик председника СО – заменик председника
 3. Вишња Стефановић - Диклић - члан
 4. Зоран Паровић - члан
 5. Коса Николић – члан
 6. Владимир Петровић – члан
 7. Биљана Враговић – члан

II

Задатак Комисије је да спровоеде поступак давања у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица, у складу са прописима које уређују поступак давања у закуп грађевинског земљишта у општинској својини и да предложи доношење Одлуке о закупу.

III

Решење ступа објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-99/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о именовању члана Савета за образовање, културу и омладину

На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину („Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 17. седници одржаној дана 19. jула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ
 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Србин Дору за члана Савета за образовање, културу и омалдину.
 2. Мандат новоименованог члана Савета трајаће до истека мандата Савета године и почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 19. јула 2013. године.
 3. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибуанр
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-94/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о разрешењу члана Савета за образовање, културу и омладину

На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину („Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 17. седници одржаној дана 19. jула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ
 1. РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Коматина са функције члана Савета за образовање, културу и омалдину.
 2. Мандат разрешеног члана Савета престаје од дана доношења овог решења, односно 19. јула 2013. године.

Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибуанр
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-95/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о давању сагласности на предлог Споразума о изради објекта прихватилишта за напуштене животиње, псе и мачке

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибнар, на 19. седници одржаној дана 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О ИЗРАДИ ОБЈЕКТА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ, ПСЕ И МАЧКЕ

Даје се сагласност на Предлог Споразума о изради објекта прихватилишта за напуштене животиње, псе и мачке, број 06-99/13-06 од 12. јула 2013. године, који је утврдило Општинско веће општине Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-35/13-06-01
Датум: 19. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана за 2013. годину Спортског савеза општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одобра Спортског савеза општине Алибунар, на 19. седници одржаној дана 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА  ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Даје се сагласност на Одлуку о измени финансијског плана Спортског савеза општине Алибунар за 2013. годину, који је донео Управни одбор Спортског савеза општине Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-123/2013-06-01
Датум: 19. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана за 2013. годину ЈАТП „Алибунар“ Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора ЈАТП „Алибунар“ Алибунар, на 17. седници одржаној дана 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЈАТП „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

Даје се сагласност на Одлуку о измени финансијског плана као дела Прогрма пословања ЈАТП „Алибунар“ Алибунар за 2013. годину, који је донео Надзорни одбор  ЈАТП „Алибунар“ Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-122/2013-06-01
Датум: 19. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана за 2013. годину ЈКП „Универзал“ Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора ЈКП „Универзал“ Алибунар, на 17. седници одржаној дана 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА  ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР

Даје се сагласност на Одлуку о измени финансијског плана као дела Прогрма пословања ЈКП „Универзал“ Алибунар за 2013. годину, који је донео Надзорни одбор  ЈКП „Универзал“ Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-121/2013-06-01
Датум: 19. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „3. Октобар“ Локве

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 17. седници одржаној 19. јула 2013. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „3. ОКТОБАР“ ЛОКВЕ
 1. Разрешава се Дојна Ардељан са функције члана Школског одбора Основне школе „3. Октобар“ Локве, из реда представника запослених.
 2. Именује се Дорел Ардељан на функцију члана Школског одобра Основне школе „3. Октобар“ Локве, из реда представника запослених.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одобра Основне школе „3. Октобар“ Локве трајаће до истека мандата Школског одобра Основне школе „3. Октобар“ Локве .
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-17/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о изменама Решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/2009), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2011) и члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2012), Скупштина општине Алибунар на 17.  седници од 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

I

У Решењу о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени лист општине Алибунар“ број 7/2011,  9/2011 и  21/12), тачка IV мења се и гласи:

„Постављају се за чланове Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар:

 1. Ђурица Глигоријев, председник Скупштине општине
 2. Предраг Белић, заменик председника Скупштине општине
 3. Цветана Радуловић Кожокари, начелник Општинске управе
 4. Илија Пенца, помоћник председника општине
 5. Саша Цветковић, помоћник председника општине
 6. Војислав Диклић, помоћник председника општине
 7. Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој
 8. Неђељко Коњокрад, одборник Скупштине општине
 9. Дејан Бакић, конмадир Полицијске станице Алибунар
 10. Синиша Јоцев, представник Ватрогасно – спасилачке јединице  Алибунар
 11. Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља Алибунар
 12. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад „1. Март“ Алибунар

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-97/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Решење о образовању Комисије за попис општинске имовине у јавним комуналним предузећима чији је оснивач општина Алибунар

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 17. седници од 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ
У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР

I

Образује се Комисија за попис општинске имовине у јавним комуналним предузећима чији је оснивач општина Алибунар у саставу:

 1. Ђурица Глигоријев председник СО – председник
 2. Предраг Белић заменик председника СО – заменик председника
 3. Аурел Мургу, одборник СО Алибунар - члан
 4. Момир Ђелкапић, директор ЈКП “Услуга“ Банатски Карловац - члан
 5. Рипсиме Гајић, директро ЈКП „Бунар“ Владимировац – члан
 6. Власто Марић, директор ЈКП „Универзал“ Алибунар – члан
 7. Горан Стојковић, в.д. директора ЈКП „Север Иланџа“ – члан

II

Задатак Комисије је да изврши попис и евиденцију комплетне општинске имовине у јавним комуналним предузећима чији је оснивач општина Алибунар.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-100/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за равноправност полова у општини Алибунар

На основу члана 39. став 3. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“ број 104/2009), члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 17. седници од  19. јула 2013. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о образовању Комисије за равноправност полова у Општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2013 и 10/2013), члан 2. мења се и гласи:

„Комисију сачињавају председник, заменик председника и чланови, које именује Скупштина општине, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Мандат комисије је четири године.

Комисија или поједини њени чланови или председник могу бити разрешени пре истека мандата на који су изабрани.

У комисију се именују:

 1. Вишња Стефановић Диклић - председник,
 2. Драгана Томић  - заменик председника,
 3. Зузана Ђукић - члан,
 4. Кристина Керчобан  - члан,
 5. Биљана Гајић – члан.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-98/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о покретању иницијативе за приступање изради Стратегије развоја социјалне заштите у општини Алибунар за период 2014-2020. године

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007), чл.15. алинеја 10. и чл.40. алинеја 5. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17.  седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ИЗРАДИ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
ЗА ПЕРИОД 2014-2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

Покреће се иницијатива за приступање изради Стратегије развоја социјалне заштите у општини Алибунар за период 2014-2020. године (у даљем тексту: Стратегија развоја).

Члан 2.

Ради израде Стратегије развоја из члана 1. ове Одлуке, Скупштина општине Алибунар ће посебном одлуком, а на предлог Општинског већа општине Алибунар, образовати Радну групу за израду Стратегије развоја.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-93/13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о покретању поступка давања у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007), чланова 96. и 97. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УСРС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС и 50/13-одлука УСРС) и чланова 21. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је на својој 17. седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, донела

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК давања у вишегодишњи закуп грађевинског земљишта у својини Општине Алибунар у к.о.Добрица, ради инвестиционог улагања и искоришћавања у привредне сврхе, сагласно планској документацији.

Предметно грађевинско земљиште је део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица – грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја насељеног места. Укупна површина предметне парцеле је 69.002 m2, а овом Одлуком предвиђа се давање у закуп површине од 10.000 m2. Парцела има приступ јавној саобраћајној површини и то са парцеле општинског пута Банатски Карловац – Добрица – укрштање пута од Сечња до Ковачице.

Део предметног грађевинског земљишта даће се у закуп на период до 50 година.

Почетна цена закупнине је 50,00 динара по m2.

Послове расписивања огласа и прикупљања понуда обавиће посебна комисија, која ће бити образована решењем Скупштине општине Алибунар.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-16/13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о престанку важења Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини и Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17. седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси следећу

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА АЛИБУНАР

Члан 1.

Престају да важе Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.19/2009 и 16/2012) и Одлука о давању у закуп пословног простора којим располаже Општина Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.2/2010 и 3/2011), које је донела Скупштина општине Алибунар.

Члан 2.

По престанку важења одлука из члана 1. ове Одлуке, непосредно ће се примењивати Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр.24/2012) и Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине, или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр.13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012).

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-15/13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености

На основу чланa ____ Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17. седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености постављања подземних цеви, каблова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања и поправки или замене, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова инвеститору ''Electrawinds-S'' д.о.о.Београд из Новог Београда, Ул.Владимира Поповића бр.6, на следећим парцелама у к.о.Алибунар:

 • број катастарске парцеле 5082, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 67а 26m2;
 • број катастарске парцеле 5155, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 67а 44m2;
 • број катастарске парцеле 5232, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 67а 26m2;
 • број катастарске парцеле 5315, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 67а 22m2;
 • број катастарске парцеле 5397, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 61а 32m2;
 • број катастарске парцеле 5746, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 76а 54m2;
 • број катастарске парцеле 5747, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 10а 07m2;
 • број катастарске парцеле 6153, потес Старо поље, земљиште под објектом, површине 06а 33m2;
 • број катастарске парцеле 6744, потес Скиње врати, земљиште под објектом, површине 67а 04m2;
 • број катастарске парцеле 7425, потес Скиње врати, земљиште под објектом, површине 16а 54m2;
 • број катастарске парцеле 7182, потес Скиње врати, земљиште под објектом, површине 17а 70m2;
 • број катастарске парцеле 7401, потес Скиње врати, земљиште под објектом, површине 17а 48m2;

2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра, које се састоји од непокретности које чине ''Ветропарк Мали бунар'' и ''Ветропарк Алибунар''.

3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.

4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.

5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

’’Electrawinds-S’’ д.о.о. Београд, у својству инвеститора, обратио се предлогом за пословну сарадњу Општини Алибунар, изражавајући намеру да реализује пројекат ''Ветропарк Алибунар'' у циљу производње електричне енергије из обновљивих извора. Ветропарк се састоји, између осталог, од непокретности – ветрогенератора, трафо-станица, разводног постројења, командне зграде, расклопног постројења, енергетског трансформатора и других објеката са припадајућом инфраструктуром који су намењени производњи електричне енергије.

Решењем о локацијској дозволи Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, бр.130-353-69/2012-01 од 17.12.2012. године, утврђени су услови инвеститору ’’Electrawinds-S’’ д.о.о.Београд за израдњу ''Ветропарка Мали бунар'', који се састоји – између осталог – и од постављања подземних оптичких и 20 kV каблова (као веза између генератора), подземних 35 kV каблова (веза генератора број 25 са постојећом трафо-станицом) на делу земљишта, а Решењем о локацијској дозволи истог органа, бр.130-353-68/2012-01 од 01.03.2012. године утврђени су услови инвеститору  ’’Electrawinds-S’’ д.о.о.Београд за изградњу ''Ветропарка Алибунар'', који се састоји – између осталог и од постављања подземних оптичких и 33 kV каблова (као веза између генератора и ТС), подземног кабла 10/(20) kV (као веза расклопног постројења сопствене потрошње до ћелије сопствене потрошње у ТС) на делу земљишта из тачке 1. ове Одлуке.

Ради постављања цеви, каблова и пратеће инсталације, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра, које се састоји од непокретности које чине ''Ветропарк Мали бунар'' и ''Ветропарк Алибунар''. Због тога се инвеститор обратио Општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености постављања подземних цеви, каблова и пратећих инсталација, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова.

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се наведени пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-27/13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Алибунар, на Седамнаестој седници, одржаној дана 19. јула 2013. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДАНИЈЕЛА ЛОНЧАР из Алибунара изабрана је за члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар трајаће до истека мандата Општинског већа,  а почиње да тече од 19. јула 2013. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Алибунар, на Седамнаестој седници, одржаној дана 19. јула 2013. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

НОВИЦА РАДОЈЧИН из Банатског Карловца разрешава се функције члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат разешеног члана Општинског већа општине Алибунар престаје даном доношења одлуке о разрешењу, односно од 19. јула 2013. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-5/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Извештај о раду изборне комисије изборне јединице 2 Алибунар на утврђивању резултата гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на изборима одржаним 06. маја 2012. године, по већинском изборном систему

На основу члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 3/2012 – пречишћен текст), Општинска изборна комисија Општине Алибунар као изборна комисија Изборне јединице 2 Алибунар на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему подноси Покрајинској изборној комисији
 
И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ,
ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ
 
у изборној јединици 2 АЛИБУНАР
 
 Седница Комисије је одржана дана 08. маја 2012. године.
 
 Седници Комисије присуствују:
 • Биљана Враговић – председник
 • Цветана Радуловић Кожокари – секретар
 • Илија Пенца – члан
 • Горан Марган – члан
 • Саша Цветковић – члан
 • Бобан Станишковић – заменик члана
 • Звонко Завишић – члан
 • Јон Ардељан – члан
 • Дарко Николић – заменик члана.
 
Комисија је утврдила да је, од укупно 24 бирачких одбора у Изборној јединици, примила изборни материјал од 24 бирачких одбора.
 
Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
 
На основу изборног материјала, утврђено је:
 
 • да је у изборној јединици кандидовано кандидата 7 за посланике
 • да је предато укупно 19.085 гласачких листића
 • да је неупотребљено 7.652 гласачка листића
 • да има уписаних 19.085 бирача, према Изводу из бирачког списка
 • да је гласало 11.433 бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка):
 • на бирачком месту: 11.148
 • ван бирачког места (код куће): 285
 • -     да је у гласачким кутијама укупно нађено 11.433 гласачких листића
 • -     да је било неважећих 767 гласачких листића
 • -     да је било важећих 10.666 гласачких листића
 • -     да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
 
РЕДНИ БРОЈ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА
ЗАНИМАЊЕ КАНДИДАТА
ГОДИНЕ ЖИВОТА КАНДИДАТА
НАЗИВ
ПРЕДЛАГАЧА
БРОЈ ГЛАСОВА КОЈЕ ЈЕ КАНДИДАТ ОСВОЈИО
1.
ДАКИЋ ДУШАН
предузетник
42
Српска радикална странка
709
2.
ЖУРА ВИОРЕЛ
правник
62
Уједињени региони Србије –
Млађан Динкић
418
3.
КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА
предузетник
48
Избор за бољу Војводину –
Бојан Пајтић
3.671
4.
МАКСИМОВИЋ ЗОРАН – ШУЦА
наставник
52
Покренимо Војводину – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет Снага Србије – БК)
1.180
5.
МУРГУ АУРЕЛ
пољопривредник
56
Лига социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак
1.164
6.
СИМОНОВИЋ СЕРГИЈЕ
професор
53
Демократска странка Србије
698
7.
ЋУРУВИЈА МИЛАН
економиста
58
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)
2.826
 
         Пошто ниједан од кандидата није добио потребну већину гласова, Комисија одређује да се други круг гласања обави 20.05.2012. године, за следеће кандидате:
1. КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА, предузетник, 48 година, из Иланџе, Милоша Црњанског 108.
Назив предлагача ''Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић''.
 
2. ЋУРУВИЈА МИЛАН, економиста, 58 година, из Алибунара, Трг слободе 5.
Назив предлагача ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)''.
 
Чланови Комисије нису имали примедбе на утврђивање резултата избора.
 
Извештај о резултатима избора објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР
 
Број: 013-1-23/12-04
У Алибунару, 08. маја 2012. године
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић, с.р.
 

 

Листу кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборној јединици 2 Алибунар

На основу лана 33. став 1. Покрајинске скупштинске Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 13/12), Изборна комисија изборне јединице 2 Алибунар на седници одржаној 22. априла 2012. године утврђује
Pe baza articuolului 33. alineatul 1. al Hotărârii Аdunării Provinciale pentru alegerile deputatului al Adunării Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul official al PAV” numărul 13/12), Comisia elektorală unitatea electorală 2 Alibunar la şedinţa ţinută la data de 22. aprilie 2012. stabileşte
            Podľa článku 33. odstavec 1. Rozhodnutia Pokrajinského zhromaždenia o voľbách poslancov do Zhromaždenia Autonómnej Pokrajine Vojvodine ( ,,Úradnný vestník APV‘‘ číslo 13/12) , Volebná komisia volebnej jednotky 2  Alibunár na zasadnutí održanom 22. apríla 2012. roku určuje
 
 
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2 АЛИБУНАР
 
LISTA CANDIDAŢIILOR
PENTRU ALEGEREA DEPUTATULUI ÎN ADUNAREA PROVINCIEI
AUTONOME VOIVODINA ÎN UNITATEA ELECTORALĂ 2 ALIBUNAR
 
LISTINU KANDIDÁTOV
PRE VOĽBU POSLANCOV DO ZHROMAŽDENIA AUTONOMNEJ POKRAJINE
VOJVODINE VO VOLEBNEJ JEDNOTKY 2 ALIBUNÁR
 
 
I
За кандидате за избор посланика у изборној јединици 2 Алибунар утврђени су:
Pentru candidaţi alegerea deputatului în unitatea electorală 2 Alibunar sunt stabiliţi următorii:
      Pre kandidátov pre voľbu poslancov vo volebnej jednotky 2 Alibunár určený su:
 
ДАКИЋ ДУШАН, 42 године, предузетник из Иланџе, којег је предложила СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,  
DAKIĆ DUŠAN , 42 ani, întreprinzîător din Ilangea, pe care l-a propus PARTIDUL RADICAL SRBESC,
DAKIĆ DUŠAN, 42 rokov, podnikateľ z Ilandži, ktorého navrhla SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA.
 
ЖУРА ВИОРЕЛ, 62 године, правник из Алибунара, којег су предложили УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – Млађан Динкић,
ŽURA VIOREL, 62 ani, iurist din Alibunar, pe care l-a propus REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI – Mladjan Dinkić,
ŽURA VIOREL, 62 rokov, pravnik z Alibunaru, ktorého navrhli  ZJEDNOTENIE REGIONY SRBSKA – Mladjan Dinkić.
 
КОЊОКРАД НЕДЕЉКО – МЕДА, 48 годинa, предузетник из Иланџе, којег је предложила ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – Бојан Пајтић,
KONJOKRAD NEDELJKO – MEDA, 48 ani, intreprinzător din Ilangea, pe care l-a propus ALEERI PENTRU O VOIVODINA MAI BUNA – Bojan Pajtić,
KONJOKRAD NEDELJKO – MEDA, 48 rokov, podnikateľ z Ilandži, ktorého navrhla VOĽBA PRE LEPŠIU VOJVODINU – Bojan Pajtić.
 
МАКСИМОВИЋ ЗОРАН - ШУЦА, 52 године, наставник из Владимировца, којег је предложила ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ – ТОМИСЛА ВНИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет Снага Србије – БК),
MAKSIMOVIĆ ZORAN - ŠUCA, 52 arni, propunător din Vladimirovac, pe care l-a propus STIMULĂM VOIVODINA – TOMISLAV NIKOLIĆ (Partidul progresist sârbesc, O Serbie nouă, Mişcarea socialistă, Mişcarea puter – BK i Serbiei),
MAKSIMOVIĆ ZORAN - ŠUCA, 52 rokov, učiteľ z Vladimirovca, ktorého navrhla POHNIME VOJVODINU – TOMISLAV NIKOLIĆ (Srbská pokroková strana, Nova Srbia, Hnutie socialistov, Hnutie sila Srbska – BK).
 
МУРГУ АУРЕЛ, 56 година, пољопривредник из Алибунара, којег је предложила ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак,
MURGU AUREL, 56 ani, agricultor din Alibunar, pe care l-a propus LIGA SOCIJAL DEMOCRATĂ A VOIVODINEI – Nenad Čanak,
MURGU AUREL, 56 rokov, poľnohospodár z Alibunáru, ktorého navrhla LIGA SOCIALNÝCH DEMOKRATOV VOJVODINE – Nenad Čanak.
 
СИМОНОВИЋ СЕРГИЈЕ, 53 године, професор из Банатског Карловца, којег је предложила ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ,
SIMONOVIĆ SERGIJE, 53 ani, profesor din Banatski Karlovac, pe care l-a propus PARTODUL DEMOCRAT AL SERBIEI,
SIMONOVIĆ SERGIJE, 53 profesor din Banatského Karlovca, ktorého navrhla DEMOKRATICKÁ STRANA SRBSKA.
 
ЋУРУВИЈА МИЛАН, 58 година, економиста из Алибунара, кога је предложила ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС),
ĆURUVIJA MILAN, 58 ani, economist din Alibunar, pe care l-a propus IVICA DAČIĆ – PARTIDUL SOCIALIST AL SERBIEI (PSS),
ĆURUVIJA MILAN, 58 rokov, ekonóm z Alibunáru, ktorého navrhla IVICA DAČIĆ – SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SPS).
 
II
Ову листу објавити на огласним местима у изборној јединици, „Службеном листу општине Алибунар'', средствима информисања и на сајту Општине Алибунар.
Această listă se va publica în locuri publice, în unitatea electorală, în „Buletinul oficial al comunei Alibunar”, în miloacele de informare şi la SAIT-ul comunei Alibunar.
Túto listinu uverejniť na nástenkách vo volebnej jednotky,  ,,Úradnom vestníku obce Alibunár‘‘, mediach a na sajte Obce Alibunar.
 
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР
COMISIA PENTRU ALEGERI A UNITATII ELECTORALE 2 ALIBUNAR
VOLEBNA KOMISIA VOLEBNEHO MISETA 2 ALIBUNAR
 
 
Број: 013-1-22/12-04
Număru: 013-1-22/12-04
Číslo: 013-1-22/12-04
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић
PREŞEDINTELE COMISIEI
Biljana Vragović
                                   PREDSEDA KOMISIE
Biljana Vragović
У Алибунару, 22. априла 2012. године у 10.00 часова
La Alibunar, 22. aprilie 2012 a/c/ la ora 10.00
V Alibunáre, 22. apríla 2012. roku o 10.00 hodin
 
 
 

 

Решење о утврђивању збирне изборне листе за изборе за одборнике у скупштину општине Алибунар расписаним за 06. мај 2012. године

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија, на седници од 21. априла 2012. године у 00.30 часова доноси
Pe baza articolului 26. alineatul 1. al Legii privind Alegerile locale (Monitorul oficial al Republici Serbia numărul 129/2007, 34/10 – al Hotărâri Tribunalului Constitțional și 54/11), Comisia comunală pentru alegeri, la şedinţa care a avut loc la data de 21 aprilie 2012 a.c. la ora 00,30 promulghează   
Podľa článku 26. odsek 1. Zákona o lokálnych voľbách ( vestník  "Службени гласник Републике Србије " číslo 129/2007, 34/10 - Rozhodnutie US a 54/11), Obecná volebná komisia, na zasadnutí 21. apríla 2012. roku o 00.30 hodine prináša
 
           
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
 
D E C I Z I A
PRIVIND STABILIREA LISTEI DE ALEGERI GENERALE PENTRU ALEGERILE DEPUTAȚILOR ÎN ADUNAREA COMUNEI ALIBUNAR
CU DEGRETAREA LA 06 MAI 2012 A.C.
 
ROZHODNUTIE
O USTANOVENIU SÚHRNNEJ  VOLEBNEJ LISTINE
PRE VOĽBY NA VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE
ALIBUNAR
VYPÍSANÝCH NA 06.MÁJ 2012. ROKU
 
                   
I
Утврђује се Збирна изборна листа за избор за одборнике у Скупштину општине Алибунар и то:
Se stabileşte lista generală pentru alegerea deputaţilor în Adunarea comunei Alibunar şi anume:
      Ustanovuje sa súhrnná volebná listina pre voľby na odborníkov do Zhromaždenia obce Alibunar a to:
 
 

 

1.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић
PARTIDUL DEMOCRAT – BORIS TADIĆ                                             
DEMOKRATICKÁ STRANA- Boris Tadić
 
 
Неђељко Коњокрад, 1964. године, предузетник из Иланџе,
Nedeljko Konjokrad născut în anul 1964, întreprinzător  din Ilandža
Neđeljko Konjokrad, narodený 1964. roku, podnikateľ z Ilandže
 
 
Душан Јовановић, рођен 1975. године, инжењер машиснтва из Банатског Карловца,
Dušan Jovanović născut în anul 1975, inginer mecanic din Banatski karlovac
Dušan Jovanović, narodený 1975. roku, strojný inžinier Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Коматина, рођена. 1975. године, дипломирани правник из Владимировца
Dragana Komatina, născută la anul 1975, jurist licentiate din Vladimirovac
Dragana Komatina, narodená 1975. roku, diplomovaný právnik z Vladimirovca
 
 
Ђорђе Цветковић, рођен 1982. године, виши физиотерапеут из Алибунара,
Đorđe cvetković, născut în  anul 1982, fizioterapeut înalt din Alibunar
Đorđe Cvetković, narodený 1982. roku, vyšší fyzioterapeut z Alibunára
 
 
Димитрије Пинку, рођен 1942. године, земљорадник из Николинаца
Dimitrije Pinku, născut în anul 1942, agricultor din Nicolinţ
Dimitrije pinku, narodený 1942. roku, poľnohospodár z Nikolincov
 
 
Мариана Ардељан, рођена 1973. године, економски техничар из Локава
Mariana Ardeljan, născută în anul 1973, technician economic, din Lokve      
Mariana Ardeljan, narodená 1973. roku, ekonomický technik z Lokve
 
 
Ђорђе Стојан, рођен 1973. године, пољопривредни техничар из Владимировца
Đorđe Stojan, născut în anul 1973, tehnician agricol din Vladimirovac
Đorđe Stojan, narodený 1973. roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Александар Плакаловић, рођен 1973. године, аутомеханичар из Банатског Карловца
Aleksandar Plakalović, născut în anul 1973, automehanic, din Banatski Karlovac
Aleksandar Plakalović, narodený 1973.roku automechanik z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Томић, рођена 1979. године, економски техничар из Алибунара
Dragana Tomić, născută în anul 1979, tehnician economic din Alibunar
Dragana Tomić, narodená 1979. roku,ekonomický technik z Alibunára
 
 
Октавијан Отонога, рођен 1974. године, доктор медицине из Селеуша
Oktavijan Otonoga, născut în anul 1974, medic-doctor medicinist din Seleuş
Oktavijan Otonoga, narodený 1974. roku, doktor medicíny z Seleuša
 
 
Ненад Обрадовић, рођен 1986. године, пољопривредни техничар из Владимировца,
Nenad Obradović, născut în anul 1986, tehnician agricol din Vladimirovac
Nenad Obradović, narodený 1986 roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Родика Алмажан, рођена 1965. године, професор историје из Алибунара,
Rodika Almažan, născută în anul 1965, profesoară de istorie din Alibunar
Rodika Almažan, narodená 1965. roku, profesor histórie z Alibunára
 
 
Георге Рошу, рођен 1964. године, пољопривредник из Владимирвца,
George Rošu, nšscut în anul 1964, agricultor din Vladimirovac
George Rošu, narodený 1964. roku. poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Пуниша Џелебџић, рођен 1958. године, економиста из Банатског Карловца,
Puniša Dželebdžić,născut în anul 1958, economist din Banatski Karlovac   
Puniša Dželebdžić, narodený 1958. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Надежда Ружојчић, рођена 1973. године, економски техничар из Банатског Карловца
Nadežda Ružojčić, născută în anul 1973, tehnician economic din Banatski Karlovac
Nadežda Ružojčić, narodená 1973. roku, ekonomický technik Z Banátskeho Karlovca
 
 
Ђурица Глигоријев, рођен 1955. године, дипломирани економиста из Алибунара,
Đurica Gligorijev, năacut în anul 1955, economoist licenţiat din Alibunar
Đurica Gligorijev, narodený 1955. roku, diplomovaný ekonóm z Alibunára
 
 
Сава Голубов, рођен 1959. године, пољопривредник из Иланџе,
Sava Golubov, născut în anul 1959, agricultor din Ilangea
Sava Golubov, narodený 1959. roku, poľnohospodár z Ilandži
 
 
Емануела Под, рођена 1979. године, кројач из Владимировца,
Emanuela Pod, născută în anul 1979, croitoare din Vladimirovac
Emanuela Pod, narodená 1979. roku, krajčír z Vladimirovca
 
 
Дарко Чекеревац, рођен 1974. године, професор из Банатског Карловца,
Darko Čekerevac, născut în anul 1974. profesor din Banatski Karlovac
Darko Čekerevac, narodený 1974. roku, profesor z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Котруц, рођен 1964. године, електричар из Јаношика,
Milan Kotruc, născut în anul 1964, electrician din Janoşik
Milan Kotruc, narodený 1964. roku, elektrikár z Jánošíka
 
 
Динка Даждеа Кожокар, рођена 1957. године, доктор медицине из Локава,
Dinka Daždea Kožokar, născută în anul 1957, medic, doctor medicinist din Lokve
Dinka Daždea Kožokar, narodená 1957. roku, doktor medicíny z Lokve
 
 
Милован Марилов, рођен 1953. године, пољопривредни техничар из Добрице
Milovanan Marilov, născut în anul 1953, technician agricol din Dobrica
Milovan Marilov, narodený 1953. roku, poľnohospodársky technik z Dobrici
 
 
Пера Мохан, рођен 1972. године, доктор ветерине из Локава
Pera Mohan, născut în anul 1972, medic veterinary din Lokve
Pera Mohan, narodený 1972, roku, doktor veteriny z Lokve
 
2.
„ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић
PARTIDUL DEMOCRAT AL SERBIEI  VOJISLAV KOĂTUNICA – ZLATAN VUJNOVIĆ
 ˝ DEMOKRATICKÁ STRANA SRBSKA VOJISLAV KOŠTUNICA ˝- Zlatan Vujinović
 
 
 
Златан Вујновић, рођен 1960. године, економски техничар из Алибунара
Zlatan Vujnović, născut în anul 1960, tehnician economic din Alibuanar
Zlatan Vujnović, narodený 1960. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Војислав Диклић, рођен 1960, године, службеник из Новог Козјака
Vojslav Diklić, născut în anul 1960, funcţionar din Novi Kozjak
Vojislav Diklić, narodený 1960. roku, úradník z Nového Kozjaku
 
 
Кристина Керчобан, рођена 1981. године, студент из Иланџе,
Kristina Kerčoban, născută în anul 1981, studentă din Ilangea
Kristina Kerčoban, narodená 1981. roku, študent z Ilandži
 
 
Сергије Симоновић, рођен 1959. године, радник из Банатског Карловца
Sergije Simonović, născut în anul 1959, muncitor din Banatski Karlovac
Sergije Simonović, narodený 1959. roku, robotník Banátskeho Karlovca
 
 
Павел Стањо, рођен 1962. године, инжењер електронике из Јаношика
Pavel Stanjo, născut în anul 1962, inginer electrotehnic din Janoşik
Pavel Stanjo, narodený 1962. roku, inžinier elektroniky z Jánošíka
 
 
 
Албина Вукаиловић, рођена 1962. године, наставник разредне натаве из Банатског Карловца
Albina Vukajlović, născută în anul 1962, propunător pe clase din Banatski Karlovac
Albina Vukajlović, narodená 1962. roku, učiteľ triednej výučbe z Banátskeho Karlovca
 
 
Саша Поштин, рођен 1967. године, радник из Добрице,
Saša Poštin, născut în anul 1967, muncitor din Dobrica
Saša Poštin, narodený 1967. roku, robotník z Dobrici
 
 
Миодраг Братић, рођен 1954. године, радник из Селеуша,
Miodrag Bratić, nšscut đn anul 1954, muncitor din Seleuş
Miodrag Bratić, narodený 1954. roku, robotník z Seleuša
 
 
Виореауа Обрадовић, рођена 1969. године, домаћица из Алибунара,
Vioreaua Obradović, născută în anul 1969, gospodină din Alibunar
Vioreaua Obradović, narodená 1969. roku, domáca z Alibunára
 
 
Симо Почуча, рођен 1953. године, аутолимар из Владимировца,
Simo Počuča, născut în anul 1953, tinichigiu din Vladimirovac
Simo Počuča, narodený 1953. roku, autoplechár z Vladimirovca
 
 
Дејан Грујић, рођен 1971. године, инжењер телекомуникација из Алибунара,
Dejan Grujić, născut în anul 1971, inginer telecomunicaţie din Alibunar
Dejan Grujić, narodený 1971. roku, inžinier telekomunikáciou z Alibunára
 
 
Милијана Младеновић, рођена 1992. године, техничар за индустријску фармацетску технологију из Банатског Карловца
Milijana Mladenović născut în anul 1992, tehnician pentru industria farmaceutică  tehnologică din Banatski Karlovac,
Milijana Mladenović, narodená 1992. roku, technik pre priemyselnú farmaceutickú  technológiu z Banátskeho Karlovca
 
 
Јон Ивашку, рођен 1968. године, професор разредне наставе из Владимировца,
Jon Ivašku, născut în anul 1968, profesor în învăţământul pe clase din Vladimirovac
Jon Ivašku, narodený 1992. roku, profesor triednej výučby z Vladimirovca
 
 
Драгиша Чанчаревић, рођен 1961. године, економиста из Банатског Карловца,
Dragiša Čančarević, născut în anul 1961, economist din Banatski Karlovac
Dragiša Čančarević, narodený 1961. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Петровић, рођена 1959. године, економсита из Банатског Карловца
Mirjana Petrović născută în anul 1959, economistă din Banatski Karlovac,
Mirjana Petrović , narodená 1959. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Слободан Глумац, рођен 1982. године, возач из Владимировца,
Slobodan Glumac, născut în anul 1982, şofer din Vladimirovac
Slobodan Glumac, narodený 1982. roku, šofér z Vladimirovca
 
 
Грујица Илић, рођен 1956. године, професор из Алибунара,
Grujica Ilić, născut în anul 1956, profesor din Alibunar
Grujica Ilić, narodený 1956. roku, profesor z Alibunára
 
 
Горица Трифон, рођена 1956. године, домаћица из Николинаца,
Gorica Trifon, născută în anul 1956, gospodină din Nicolinţ
Gorica Trifon, narodená 1956. roku, domáca z Nikolincov
 
 
Радиша Томић, рођен 1971. године, машинбравар из Банатског Карловца
Radiša Tomić, născut ăn anul 1971, lăcătuş din Banatski Karlovac,
Radiša Tomić, narodený 1971. roku, zámočník z Banátskeho Karlovca
 
 
Ненад Леро, рођен 1987. године, техничар друмског саобраћаја из Алибунара,
Nenad Lero, născut în anul 1987, tehnician în circulaţie din Alibunar
Nenad Lero, narodený 1987. roku, technik cestnej dopravy z Alibunára
 
 
Милица Дука, рођена 1987. године, студент из Владимировца,
Milan Duka născut în anul 1987, student din Vladimirovac
Milica Duka, narodená 1987. roku, študent z Vladimirovca
 
 
Светозар Крачунов, рођен 1969. године, механичар из Иланџе,
Svetozar Kračunov născut în anul 1969, mecanic din Ilangea
Svetozar Kračunov, narodený 1969. roku, mechanik z Ilandži
 
 
Људмила Устић, рођена 1976. године, студент из Владимировца
Ljudmila Ustić, născutî în anul 1976, studentă din Vladimirovac
Ljudmila Ustić, narodená 1976, študent z Vladimirovca
 
 
 

 

3.
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак
LIGA SOCIALDEMOCRATILOR VOIVODINEI –NENAD ČANAK
LIGA SOCIALNÝCH DEMOKRATOV VOJVODINE-Nenad Čanak
 
 
 
Аурел Мургу, рођен 1956. године, пољопривредник из Алибунара
Aurel Murgu, născut în anul 1956, agricultor din Alibunar
Aurel Murgu, narodený 1956. roku, poľnohospodár z Alibunára
 
 
Петар Сфера, рођен 1968, године, земљорадник из Локава
Petar Sfera născut în anul 1968, agricultor din Lokve
Petar Sfera, narodený 1968. roku, poľnohospodár z Lokve
 
 
Дорина Олар, рођена 1958. године, економски техничар из Алибунара
Dorina  Olar, născută în anul 1958, technician economic din Alibunar
Dorina Olar, narodená 1958. ekonomický technik z Alibunára
 
 
Жељко Додик, рођен 1968. године, радник из Иланџе
Željko Dodik, născut în anul 1968, muncitor din Ilangea
Željko Dodik, narodený 1968. roku, robotník z Ilandži
 
 
Георге Ерина, рођен 1969. године, пољоривредник из Владимировца
George Erina născut ăn anul 1969, agricultor din Vladimirovac
George Erina, narodená 1969. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Биљана Приврацки, рођена 1977. године, трговац из Јаношика
Biljana Privracki născută în anul 1977, comerciantă din Janošik
Biljana Privracki, narodená 1977. roku,  obchodník z Jánošíka
 
 
Дорел Баба, рођен 1963. године, наставник из Селеуша,
Dorel Baba, născut în anul 1963, propunător din Seleuş
Dorel Baba, narodený 1963. roku, učiteľ z Seleuša
 
 
Лориан Љуба, рођен 1989. године, пољопривредник из Николинаца,
Lorian Ljuba născut în anul 1989, agricultor din Nicolinţ
Lorian Ljuba, narodený 1989. roku,  študent z Banátského Karlovca
 
 
Марија Марковић, рођена 1989. године, студент из Банатског Карловца,
Marija Marković, născutî în anul 1989, studentă din Banatski Karlovac
Marija Marković, narodená 1989. roku, študent z Banátskeho Karlovc
 
 
Жељко Стајић, рођен 1981. године, радник из Добрице,
Željko Stajić, născut în anul 1981, muncitor din Dobrica
Željko Stajić, narodený 1981. roku, robotník z Dobrici
 
 
Моника Лацку, рођена 1977. године, трговац из Алибунара
Monika Lacku născută în anul 1977, comerciant din Alibunar
Monika Lacku, narodená 1977. roku, obchodník z Alibunára
 
 
Јон Сфера, рођен 1959. године, радник из Локава
Jon Sfera, nîscut în anul 1959, muncitor din Lokve,
Jon Sfera, narodený 1959. roku, robotník z Lokve
 
 
Алекандар Цинцар, рођен 1978. године, радник из Новог Козјака,
Aleksandar Cincar născut în 1978, muncitor din Novi Kozijak
Aleksandar Cincar, narodený 1978. roku, robotník z Nového Kozjaka
 
 
Вирџил Пенца, рођен 1969. године, радник из Владимировца,
Virdžil Penca, născut în anul 1969, muncitor din Vladimirovac
Virdžil Penca, narodený 1969. roku, robotník z Vladimirovca
 
 
Дијана Станчу, рођена 1986. године, домаћица из Локава,
Dijana Stanču născută în anul 1986, gospodină din Lokve
Dijana Stanču, narodená 1986. roku, domáca z Lokve
 
 
Маријус Попа, рођен 1968. године, наставник из Селеуша
Marius Popa  născut în 1968, propunător din Seleuš,
Marijus Popa, narodený 1968. roku, učiteľ z Seleuša
 
 
Кристина Абаџија, рођена 1988. године, радник из Локава,
Kristina Abadžija născută în anul 1988, muncitoare din Lokve
Kristina Abadžija, narodená 1988. roku, robotník z Lokve
 
 
Виорел Жарков, рођен 1951. године, пензионер из Николинаца
Viorel Žarkov, născut în anul 1951, pensioner din Nicolinţ,
Viorel Žarkov, narodený 1951. roku, penzista z Nikolincov
 
 
Данијел Суса, рођен 1976. године, пољоприврдник из Владимировца
Danijel Susa născut în anul 1976, agricultor din Vladimirovac,
Danijel Susa, narodený 1976. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Дину Лотреан, рођен 1988. године, студент из Локава
Dinu Lotrean, născut în anul 1988, student din Lokve,
Dinu Lotrean, narodený 1988. roku, študent z Lokve
 
 
Сандра Ракић, рођена 1988. године, радник из Банатског Карловца
Sandra Rakić născută în anul 1988, muncitoare din Banatski Karlovac,
Sandra Rakić, narodená 1988. roku, robotník z Banátskeho Karlovca
 
 
Милорад Јованов, рођен 1973. године, радник из Иланџе
Milorad Jovanov născut în anul 1973, muncitor din Ilangea,
Milorad Jovanov, narodený 1973. roku, robotník z Ilandži
 
 
Љубинко Попов, рођен 1977. године, руководилац пољопривредних машина из Јаношика
Ljubinko Popov născut în anul 1977, mânuitor al maăinilor agricole din Janoşik
Ljubinko Popov, narodený 1977. roku, vedúci poľnohospodárskej techniky z Jánošíka
 
 

 

4.
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ
REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI –MLADŽAN DINKIĆ
ZJEDNOTENÉ REGIÓNY SRBSKA-MLAĐAN DINKIĆ
 
 
Богдан Павловић, рођен 1957. године, професор из Банатског Карловца
Bogdan Pavlović, născut în anul 1957, profesor din Banatski Karlovac
Bogdan Pavlović, narodený 1957. roku, profesor z Banátskeho Karlovca
 
 
Горан Сератлић, рођен 1979. године, инжењер прехрамбене технологије из Локава
Goran Seratlić născut în anul 1979, inginer în tehnologia alimentarădin Lokve
Goran Seratlić, narodený 1979. roku, inžinier pre potravinárske technológie z Lokve
 
 
Сања Жебељан, рођена 1982. године, дипломирани правник из Добрице,
Sanja Žebeljan, născută în anul 1982, jurist licenţiat din Dobrica
Sanja Žebeljan, narodená 1979. roku, diplomovaný právnik z Dobrici
 
 
Адријана Сфера, рођена 1975. године, дипломирани економиста из Локава
Adrijana Sfera născută în anul 1975, economist licentiate din Lokve,
Adrijana Sfera, narodený 1975. roku, diplomovaný ekonóm z Lokve
 
 
Драгомир Ивковић, рођен 1971. године, пољопривредни техничар из Банатског Карловца
Dragomir Ivkovic născut în anul 1971, technician agricol din Banatski Karlovac,
Dragomir Ivković, narodený 1971.roku,poľnohospodársky technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Жарко Петров, рођен 1948. године, возач из Алибунара,
Žarko Petrov născut în anul 1948, şofer din Alibunar
Žarko Petrov, narodený 1948. roku, šofér z Alibunára
 
 
Златко Коларик, рођен 1978. године, правник из Јаношика,
Zlatko Kolarik născut în anul 1978, jurist din Janoşik
Zlatko Kolarik, narodený 1978. roku, právnik z Jánošíka
 
 
Драган Живков, рођен 1987. године, студент из Иланџе,
Dragan Živkov născut în anul 1987, student din Ilangea
Dragan Živkov, narodený 1987. roku, študent z Ilandži
 
 
Слађана Бошчић, рођена 1978. године, дипломирани економсита из Владимировца,
Sladžana Boščić născută în anul 1978, economist licenţiat din Vladimirovac
Slađana Bošćić, narodená 1978. roku, diplomovaný ekonóm z Vladimirovca
 
 
Јон Баба, рођен 1955. године, доктор стоматологије из Селеуша
Jon Baba născut în anul 1955, medic stomatolog din Seleuş
Jon Baba, narodený 1955. roku, doktor stomatológie z Seleuša
 
 
Весна Петровић, рођена 1959. године, медицинска сестра из Банатског Карловца,
Vesna Petrović  născută în anul 1959, soră de calitate din Banatski Karlovac
Vesna Petrović, narodená 1959. roku, zdravotná sestra z Banátskeho Karlovca
 
 
Кристијан Ђуђа, рођен 1982. године, професор разредне наставе из Владимировца,
Kristian Djudja născut în anul 1982, profesor în învăţămîntul pe clase din Vladimiroavac
Kristijan Đuđa, narodený 1982. roku, profesor triednej výučby z Vladimirovca
 
 
Вероника Зајка, рођена 1961. године, доктор медицине из Владимировца,
Veronika Zajka născută în anul 1961, medic doctor medicinist din Vladimiroavac
Veronika Zajka, narodená 1961, roku, doktor medicíny z Vladimirovca
 
 
Ремус Берлован, рођен 1961. године, правни техничар из Алибунара,
Remus Berlovan născut în anul 1961, technician jurist din Alibunar
Remus Berlovan, narodený 1961.roku,  právny technik z Alibunára
 
Јосип Царан, рођен 1960. године, адвокат из Банатског Карловца,
Josip Caran născut în anul 1960, avocat din Banatski Karlovac
Josip Caran, narodený 1960. roku, advokát z Banátskeho Karlovca
 
 
Јелена Павловић, рођена 1989. године, техничар друмског саобраћаја из Банатског Карловца,
Jelena Pavlović născută în anul 1989, tehnician de circulaţie  din Banatski Karlovac
Jelena Pavlović, narodená 1989. roku, technik cestovej dopravy z Banátskeho Karlovca
 
 
Виорел Жура, рођен 1950. године, дипломирани правник из Алибунара,
Viorel Zura născut în anul 1950, jurist licentiate din Alibunar
Viorel Žura, narodený 1950. roku, diplomovaný právnik z Alibunára
 
 
Драгана Линдо, рођена 1980. године, доктор медицине из Владимировца,
Dragana Lindo născută în anul 1980, medic doctor medicinist din Vladimiroavac
Dragana Lindo, narodená 1980. roku, doktor medicíny z Vladimirovca
 
 
Александар Олтеан, рођен 1992. године, медицински техничар из Новог Козјака
Aleksandar Oltean născut în anul 1992, tehnician medicinist din Novi Kozjak
Aleksandar Oltean, narodený 1992. roku, zdravotný technik z Nového kozjaku
 
 

 

5.
„ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА''
“STIMULĂM COMUNA ALIBUNAR –TOMISLAV NIKOLIĆ''
PARTIDUL PROGRESIST SRBESC
˝POHNIME OBEC ALIBUNAR - TOMISLAV NIKOLIĆ''
SRBSKA POKROKOVÁ STRANA˝
 
 
 
Предраг Белић, рођен 1968. године, приватни предузетник из Владимировца,
Predrag Belić născut în anul 1968, întreprinzător particular din Vladimirovac
Predrag Belić, narodený 1968. roku, súkromný podnikateľ z Vladimirovca
 
 
Бошко Тијанић, рођен 1966. године, радник из Владимировца,
Boško Tijanić născut în anul 1966, muncitor din Vladimirovac
Boško Tijanić, narodený 1966. roku, robotník z Vladimirovca
 
 
Зузана Ђукић. рођена 1967. године, педагог из Јаношика
Zuzana Đukić născută în anul 1967, pedagog din Janoşik,
Zuzana Đukić, narodená 1966. roku, pedagóg z Jánošíka
 
 
Новица Радојчин, рођен 1961. године, приватни предузетник – новинар из Банатског Карловца,
Novica Radojčin născut în anul 1961, întreprinzător particular din Banatski Karlovac
Novica Radojčin, narodený 1961. roku, súkromný podnikateľ-novinár z Banátskeho Karlovca
 
 
Владимир Вујовић, рођен 1986. године, студнет из Селеуша,
Vladimir Vujović, născut în anul 1986, student din Seleuş
Vladimir Vujović, narodený 1986. roku, študent z Seleuša
 
 
Милка Милошевић, рођена 1963. године, приватни предузетник из Алибунара,
Milka Milošević, născută în anul 1963, întreprinzător particulardin Alibunar
Milka Milošević, narodená 1963.roku, súkromný podnikateľ z Alibunára
 
 
Илије Мндреа, рођен 1969. године, земљорадник из Владимировца,
Ilije Mndrea născut înn anul 1969, agricultor din Vladimiroavac
Ilije Mndrea, narodený 1969. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Зоран Јокић, рођен 1960. године, електроинсталатер из Банатског Карловца
Zoran Jokić, născut în anul 1960, instalater electrician din Banatski Karlovac
Zoran Jokić, narodený 1960. roku, elektroinštalatér z Banátskeho Karlovca
 
 
Весна Пурић, рођена 1986. године, економски техничар из Банатског Карловца,
Vesna Purić, născută în 1986, tehnician economic din Banatski Karlovac
Vesna Purić, narodená 1986. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Корнел Србу, рођен 1961. године, земљорадник из Владимировца,
Kornel Srbu, născut în 1961, agricultor din Vladimirovac
Kornel Srbu, narodený 1961. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Миодраг Митровић, рођен 1955. године, угоститељ из Банатског Карловца
Miodrag Mitrović, născut în anul 1955, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Miodrag Mitrović, narodený 1955. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Смиљана Вујадиновић, рођена 1953. године, васпитач из Банатског Карловца
Smiljana Vujadinović, născută în anul 1953, educatoare, din Banatski Karlovac,
Smiljana Vujadinović, narodená 1953. roku, vychovávateľka z Banátskeho Karlovca
 
 
Сава Хорват, рођен 1962. године, земљорадник из Добрице,
Sava Horvat născut în anul 1962, agricuiltor din Dobrica
Sava Horvat, narodený 1962. roku, poľnohospodár z Dobrici
 
 
Иван Марковић, рођен 1980. године, аутомеханичар из Владимировца,
Ivan Marković născut în anul 1980, automecanic din Vladimiroavac
Ivan Marković, narodený 1980.roku, automechanik Vladimirovca
 
 
Виореауа Абрахам, рођена 1973. године, педагог из Николинаца,
Vioreaua Abraham născută în anul 1973, pedagog din Nicolinţ
Vioreaua Abraham, narodená 1973. roku, pedagóg z Nikolincov
 
 
Владимир Станков, рођен 1972. године, техничар продаје из Иланџе,
Vladimir Stаnkov născut în anul 1972, tehnician commercialist din Ilandža
Vladimir Stankov, narodený 1972. roku, technik predaju z Ilandža
 
 
Власто Марић, рођен 1970. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца,
Vlasto Marić născut în anul 1970, inginer  agricol  licenţiat din Vladimiroavac
Vlasto Marić, narodený 1970. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Vladimirovca
 
 
Милојка Голубовић, рођена 1973. године, васпитач из Банатског Карловца,
Milojka Golubović, născută în anul 1973, educatoare din Banatski Karlovac
Milojka Golubović, narodená 1973. roku, vychovávateľka z Banátskeho Karlovca
 
 
Јован Гајић, рођен 1950. године, пензионер из Владимировца,
Jovan Gajić, născut în anul 1950, pensioner din Vladimirovac
Jovan Gajić, narodený 1950. roku, penzista z Vladimirovca
 
 
Станко Крнетић, рођен 1973. године, приватни предузетник из Новог Козјака,
Stanko Krnetić, născut în anul 1973, întreprinzător particular din Novi Kozjak
Stanko Krnetić, narodený 1973. roku, súkromný podnikateľ Nového Kozjaku
 
 
Душица Џелетовић, рођена 1957. године, трговац из Алибунара,
Dušica Dželetović născută în anul 1957, comerciant din Alibunar
Dušica Dželetović, narodená 1957 roku, obchodník z Alibunára
 
 
Синиша Гавранчић, рођен 1953. године, економски техничар из Алибунара,
Siniša Gavrančić născut în anul 1953, tehnician economic din Alibunar
Siniša Gavrančić, narodený 1953. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Мирјана Враговић, рођена 1972. године, конфекционар из Алибунара
Mirjana Vragović, născută în anul 1972, confecţionar din Alibunar
Mirjana Vragović, narodená 1972. roku, konfekčný robotník z Alibunára
 

 

6.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Александар Мартиновић
PARTIDUL RADICAL SRB –DR Аleksandar Martinović
SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA- Dr Aleksandar Martinović
 
 
 
 
Звонко Владић, рођен 1976. године, бравар из Банатског Карловца
Zvonko Vladić, născut în anul 1976, lăcătuş din Banatski Karlovac
Zvonko Vladić, narodený 1976. roku, zámočník z Banátskeho Karlovca
 
 
Предраг Мајсторовић, рођен 1979. године, елетротехничар из Владимировца
Predrag Majstorović, născut în anul 1979, tehnician electrotehnic din Vladimirovac
Predrag Majstorović, narodený 1979. roku, elektrotechnik z Vladimirovca
 
 
Горанка Миловановић, рођена 1956. године, економски техничар из Алибунара
Goranka Milovanović, născută în 1956, tehnician economic din Alibunar
Goranka Milovanović, narodená 1979, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Михајло Гајић, рођен 1953. године, водоинсталатер из Владимировца
Mihajlo Gajić, născut în anul 1953, instalater al apei din Vladimirovac
Mihajlo Gajić, narodený 1953. roku, vodoinštalatér z Vladimirovca
 
 
Душан Дакић, рођен 1971. године, пољ.техничар из Иланџе
Dušan Dakić,nîscut în anul 1971, tehnician agricol din Ilangea
Dušan Dakić, narodený 1971. roku, poľnohospodársky technik z Ilandži
 
 
Драгица Ракић, рођена 1961. године, економски техничар из Банатског Карловца
Dragica Rakić, nîscută în anul 1961, tehnician economic din Banatski Karlovac
Dragica Rakić, narodená 1961. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Драган Линдо, рођен 1952. године, угоститељ из Банатског Карловца
Dragan Lindo născut în anul 1952, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Dragan Lindo, narodený 1952. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Бојан Урбан, рођен 1987. године, аутомехнаичар из Селеуша
Bojan Urban  născut în anul 1987, tehnician mecanic din Seleuş
Bojan Urban, narodený 1987. roku, automechanik z Seleuša
 
 
Драгица Блажевска Васић, рођена 1952. године, дипломирани правник из Банатског Карловца
Dragica Blaževska Vasić, născută în anul 1952, jurist licenţiat din Banatski Karlovac
Dragica Blaževska Vasić, narodená 1952. roku, diplomovaný právnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Јовановић, рођен 1954. године, трговац из Девојачког бунара
Milan Jovanović, născut în anul 1954, comerciant de la Fântâna Fetei-Devojaşki Bunar
Milan Jovanović, narodený 1954. roku, obchodník z Devojačkog bunara
 
 
Дијана Николић, рођена 1987. године. године, филозофски факултет из Владимировца
Dijana Nikolić, născută în anul 1987, facultatea de filozorie din Vladimirovac
Dijana Nikolić, narodená 1987.roku, filozofická fakulta z Vladimirovca
 
 
Боривоје Станишић, рођен 1944. године, радник из Банатског Карловца
Borivoje Stanišić, născut în anul 1944, muncitor din Banatski Karlovac
Borivoje Stanišić, narodený 1944. roku, robotník z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Стојаков, рођена 1984. године, медицински техничар из Иланџе
Dragana Stojakov născută în anul 1984, tehnician medicinist din Ilandža
Dragana Stojakov, narodená 1984. roku, medicínsky technik z Ilandži
 
 
Даница Писаров, рођена 1952. године, економски техничар из Алибунара
Danica Pisarov născută în anul 1952, tehnician econoimic din Alibunar
Danica Pisarov, narodená 1952. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Ђокица Бајкановић, рођен 1987. године, конобар из Селеуша
Đokica Bajkanović, născut în anul 1987, chelner din Seleuş
Đokica Bajkanović, narodený 1987. roku, čašník z Seleuša
 
 
Драгана Ђукић, рођена 1970. године, библиотекар из Владимировца
Dragana Đukić, născută în anul 1970, bibliotecară din Vladimirovac
Đokica Bajkanović, narodený 1987. roku, čašník z Seleuša
 

 

7.
''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)''
''IVICA DAČIĆ –PARTIDUL SOCIALIST AL SEBIEI   PSS''
''Ivica Dačić - SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SPS)''
 
 
 
Милан Ћурувија, рођен 1954. године, економиста из Алибунара
Milan Čuruvija născut în anul 1954, economist din Alibunar
Milan Ćuruvija, narodený 1954. roku, ekonóm z Alibunára
 
 
Дејан Васиљевић, рођен 1971. године, машински техничар из Банатског Карловца
Dejan Vasiljević născut în anul 1971, tehnician mecanic din Banatski Karlovac
Dejan Vasiljević, narodený 1971. roku, technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Дидановић, рођена 1973. године, фармацеутски техничар из Владимировца
Marjana Didanović născută în anul 1973, tehnician farmaceutic din Vladimirovac
Mirjana Didanović , narodená1973. roku, farmaceut z Vladimirovca
 
 
Милан Видеканић, рођен 1962. године, економски техничар из Алибунара
Milan Videkanić născut la anul 1962, tehnicican economic din Alibunar
Milan Videkanić, narodený 1962. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Живанко Гојков, рођен 1941. године, пензионер из Добрице
Živanko Gojkov născut în anul 1941, pensioner din Dobrica
Živanko Gojkov, narodený 1941. roku, penzista z Dobrici
 
 
Јелена Ивановић, рођена 1971. године, хемијски техничар из Банатског Карловца
Jelena Ivanović născută în anul 1971, tehnician chimist din Banatski Karlovac
Jelena Ivanović, narodená 1971. roku, chemický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Радивоје Циврић, рођен 1964. године, електротехничар из Банатског Карловца
Radivoje Civrić născut în anul 1964,  tehniican electrotehnic din Banatski Karlovac
Radivoje Civrić, narodený 1964. roku, elektrotechnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Вељко Кркобабић, рођен 1973. године, механичар из Владимировца
Veljko Krkobabić născut în anul 1973 mehanic din Vladimirovac
Veljko Krkobabić, narodený 1973. roku, mechanik z Vladimirovca
 
 
Љубица Обрадовић, рођена 1984. године, професор румунског језика из Владимировца
Ljubica Obradović născută în 1984, profesoară de limba română din Vladimirovac
Ljubica Obradović, narodená 1984. roku, profesor rumunského jazyka z Vladimirovca
 
 
Милован Терзић, рођен 1938. године, земљорадник из Банатског Карловца
Milovan Terzić născut în anul 1938, agricultor din Banatski Karlovac
Milovan Terzić, narodený 1938. roku, poľnohospodár z Banátskeho Karlovca
 
 
Младен Ћурувија, рођен 1984. године. године, васпитач из Селеуша
Milan Čuruvija născut în anul 1984, educator din Seleuš
Mladen Ćuruvija, narodený 1984. roku, vychovávateľ z Seleuša
 
 
Весна Варагић, рођена 1979. године, правник из Николинаца
Vesna Varagić născută în anul 1979, jurist din Nicolinţ
Vesna Varagić, narodená 1979. roku, právnik z Nikolincov
 
 
Предраг Лукић, рођен 1968. године, машински техничар из Владимировца
Predrag Lukić, născut în anul 1968, tehnician mecanic din Vladimirovac
Predrag Lukić, narodený 1968. roku, technik z Vladimirovca
 
 
Мирко Враговић, рођен 1963. године, економски техничар из Алибунара
Mirko Vragović, născut în anul 1963, tehnician economic din Alibunar
Mirko Vragović, narodený 1963. roku, ekonomický techniky z Alibunára
 
 
Сања Клабец, рођена 1965. године, економски техничар из Алибунара
Sanja Klabec născută în anul 1965, tehnician economic din Alibunar
Sanja Klabec, narodená 1965. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Данијел Марган, рођен 1970. године, пољопривреднни техничар из Владимировца
Danijel Margan născut în anul 1970, tehnician agricol din Vladimirovac
Danijel Margan, narodený 1970. roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Војислав Поповић, рођен 1990. године, студент из Селеуша
Vojislav Popović născut în anul 1990, student din Seleuş
Vojislav Popović, narodený 1990. roku, študent z Seleuša
 
 
Богољуб Петровић, рођен 1940. године, земљорадник из Банатског Карловца
Bogoljub Petrović născut în anul 1940, agricultor din Banatski Karlovac
Bogoljub Petrović, narodený 1940. roku, poľnohospodár z Banatského Karlovca
 
 
Снежана Вукашиновић, рођена 1962. године, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
Snežana Vukašinović născujtă în anul 1962, tehnican veterinar din Banatski Karlovac
Snežana Vukašinović, narodená 1962. roku, veterinársky technik  z Banátskeho Karlovca
 
 
Сава Бреу, рођен 1953. године, инжењер технологије из Иланџе
Sava Breu născut în anul 1953, inginer în tehnologie din Ilangea
Sava Breu, narodený 1953. roku, inžinier technológie z Ilandži
 
 
Богдан Станков, рођен 1988. године. године, пољопривредни техничар из Новог Козјака
Bogdan Stankov născut în anul 1988, tehniican agriocl din Novi Kozjak
Bogdan Stankov, narodený 1988. roku, poľnohospodársky technik z Nového Kozjaku
 
 
Ана Криж, рођена 1969. године, виши радиолошки техничар из Јаношика
Ana Križ născută în anul 1969, tehnican radiolog din Janoşik
Ana Križ, narodená 1969. roku, vyšší rádiologický technik z Jánošíka
 
 
Лавинел Мургу, рођен 1967. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Николинаца
Lavinel Murgu născut în anul 1967 inginer agricol  licenţiat din Nicolinţ
Lavinel Murgu, narodený 1967. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Nikolincov
 
 
 

 

8.
„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“ – Расим Љајић
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL SERBIEI – RASIM LJAJIĆ ˝SOCIÁLNODEMOKRATICKÁ PARTIA SRBSKA˝ - Rasim Ljajić
 
 
 
 
Арпад Коршош, рођен 1943. године, дипломирани математичар – професор из Алибунара
Arpad Koršoš,născut în anul 1943, matematiciar licenţiat profesor din Alibunar
Arpad Koršoš, narodený 1943. roku, diplomovaný matematik-profesor z Alibunára
 
 
Ђурица Белић, рођен 1968. године, хемијски техничар из Алибунара
Đurica Belić născut în anul 1968, tehnician chimic din Alibunar
Đurica Bjelić, narodený 1968. roku, chemický technik z Alibunára
 
 
Јелена Којић, рођена 1953. године, дипломирани биохемичари из Алибунара
Jelena Kojić  născută în anul 1953, biohemiciar licenţiat  din Alibunar
Jelena Kojić, narodená 1953.roku, diplomovaný biochemik z Alibunára
 
 
Др Николаје Јакоб, рођен 1945. године, лекар из Алибунара
Dr Nikolaje Jakob născut în anul 1945, medic din Alibunar
Dr Nikolaje jakob, narodený 1945.roku, lekár z Alibunára
 
 
Трајан Романовић – Беби, рођен 1949. године, дипломирани правник – адвокат из Алибунара
Trajan Romanović – Bebi născut în anul 1949, jurist licenţiat avocat din Alibunar
Trajan Romanović - Bebi, narodený 1949. roku, diplomovaný právnik-advokát z Alibunára
 
 
Беба Шуљагић, рођена 1961. године, дипломирани економиста из Банатског Карловца
Beba Šuljagićnăscută în 1961, economist licenţiat din Banatski Karlovac
Beba Šuljagić, narodená 1962. roku, diplomovaný ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Саша Секешан, рођен 1971. године, инструктор вожње из Владимировца
Saša Sekešan născut în anul 1971, instructor în circulaţie din Vladimirovac
Saša Sekešan, narodený 1971. roku, inštruktor riadenia z Vladimirovca
 
 
Др Паун Марина, рођен 1957. године, лекар специјалиста из Селеуша
Dr Paun Marina născut în anul 1957, medic specialist din Seleuş
Dr Paun Marina, narodený 1957. roku, lekár špecialista z Seleuša
 
 
Даринка Николић, рођена 1957. године, економски техничар из Банатског Карловца
Darinka Nikolić născută în 1957, tehnician economic din Banatski Karlovac
Darinka Nikolić, narodená 1957. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Владимир Хућка, рођен 1961. године, медицински техничар из Јаношика
Vladimir Hućka născut în anul 1961, tehnician medicinist din Janoşik
Vladimir Hućka, narodený 1961. roku, medicínsky technik z Jánošíka
 
 
Драган Ђурађевић, рођен 1967. године, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
Dragan Đurađević născută în anul 1967, tehnician veterinar din Banatski Karlovac
Dragan Đurađević, narodený 1967. roku, veterinársky technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Бранкица Буљубашић, рођена 1970. године, трговац из Селеуша
Brankica Buljubašić născută îm anul 1970, comerciant din Seleuş
Brankica Buljubašić, narodená 1970. roku, obchodník z Seleuša
 
 
Петар Давидовић, рођен 1961. године, наставник из Владимриовца
Petar Davidović năsut în anul 1961, propunător din Vladimirovac
Petar Davidović narodený 1961. roku, učiteľ z Vladimirovca
 
 
Михај Пинтор, рођен 1945. године, виша стручна спрема из Локава
Mihaj  Pintor născut în anul 1945, şcoală superioară înaltă din Lokve
Mihaj Pintor, narodený 1945. roku, vysokoškolské vzdelanie z Lokve
 
 
Оливера Цицовић, рођена 1981. године, виша економска из Банатског Карловца
Olivera Cicović născută în 1981, şcoala economică superioară din Banatski Karlovac
Olivera Cicović, narodená 1981. roku, vyššia ekonomická z Banátskeho Karlovca
 
 
Јон Чолока, рођен 1951. године, пољопривредни техничар из Николинаца
Jon Čoloka născut în anul 1951, tehnican agricol din Nicolinţ
Jon Čoloka, narodený 1951. roku, poľnohospodársky technik z Nikolicov
 
 
Милош Цукавац – Цуле, рођен 1951. године, електромеханичар из Банатског Карловца
Miloš Cukavac – Cule născut în anul 1951, tehnician electrotehnic din Banatski Karlovac
Miloš Cukavac-Cule, narodený 1951. roku, elektrotechnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Гагес, рођена 1985. године, радник из Добрице
Mirjana Gagec născută în anul 1985, muncitoare din Dobrica
Mirjana Gagec, narodená 1985. roku, robotník z Dobrici
 
 
Светислав Богојев, рођен 1964. године, вш.тех.служба из Алибунара
Svetislav Bogojev născut în anul 1964, serviciul tehnicînalt din Alibunar
Svetislav Bogojev, narodený 1964. roku, vš. teh. služba z Alibunára
 
 
Данијел Берлован, рођен 1986. године, инжење менаџмента из Банатског Карловца
Danijel Berlovan născut în 1986, inginer menagement din Banatski Karlovac
Danijel Berlovan, narodený 1986. roku, inžinier riaditeľstva z Banátskeho Karlovca
 
 
Лидија Станимировић, рођена 1971. године, апсолвент права из Албинара
Lidija Stanimirović născută în anul 1971, jurist apsolvent din Alibunar
Lidija Stanimirović, narodená 1971. roku, absolvent práv z Alibunára
 
 
Иван Ружић, рођен 1984. године, металостругар из Банатског Карловца
Ivan Ružić născut în anul 1984, strungar din Banatski Karlovac
Ivan Ružić, narodený 1984. roku, sústružník z Banátskeho Karlovca
 
 
Лазар Томаш, рођен 1981. године, радник из Добрице
Lazar Tomaš născut în anul 1981, muncitor din Dobrica
Lazar Tomaš, narodený 1981.roku, robotník z Dobrici
 
 
 

 

9.
„Чедомир Јовановић – ПРЕОКРЕТ (ЛДП-СПО)“ – Др Николаје Марина
ČEDOMIR JOVANOVIĆ –MIŞCAREA  (LDP   SPO)  - DR NIKOLAJE MARINA
˝Čedomir Jovanović - OBRAD (LDP-SPO)˝ - Dr Nikolaje Marina
 
 
 
Др Николаје Марина, рођен 1963. године, доктор медицине из Селеуша
Dr Nikolaje Marina născut în anul 1963, medic doctor medicinist din Seleuş
Dr Nikolaje Marina, narodený 1963. roku, doktor medicíny z Seleuša
 
 
Зоран Лазић, рођен 1972. године, предузетник из Владимировца
Zoran Lazić născut în anul 1972, întreprinyător  din Vladimirovac
Zoran Laziíc. narodený 1972. roku, podnikateľ z Vladimirovca
 
 
Маријана Радуловић, рођена 1967. године, хемијски аналитичар из Банатског Карловца
Marijana Radulović născută în 1967, analiticiar chimic din Banatski Karlovac
Marijana Radulović, narodená 1967. roku, chemický analytik z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Поповић, рођен 1981.  године, угоститељ из Банатског Карловца
Milan Popović născut îm 1981, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Milan Popović, narodený 1981. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Кристиан Мунћан, рођен 1979. године, професор из Локава
Kristian Munćan născut în 1979 profesor din Lokve
Kristian Munćan, narodený 1979. roku, profesor z Lokve
 
 
Кристина Божин, рођена 1953.године, дипломирани инжењер хортикултуре из Алибунара
Kristina Božin  născută în 1953, inginer licenţiat hortiocultură  din Alibunar
Kristina Božin, narodená 1953. roku, diplomovaný inžinier hortikultúry z Alibunára
 
 
Живко Ђурковић, рођен 1956. године, грађевински техничар из Банатског Карловца
Živko Đurković născut în 1956, tehnician în constructii din Banatski Karlovac
Živko Đurković, narodený 1956. roku, stavebný technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Зоран Бугарин, рођен 1947. године, инжињер електротехнике из Иланџе
Zoran Bugarin  născut în 1947, inginer electritehnic din Ilangea
Zoran Bugarin, narodený 1947. roku, inžinier elektrotechniky z Ilandži
 
 
Јасмина Петровић, рођена 1965. године, дипломирани инжењер електротехнике из Владимировца
Jasmina Petrović născută în 1965, inginer  electrotenice  licenţiar din Vladimirovac
Jasmina Petrović, narodená 1965. roku, diplomovaný inžinier elektrotechniky z Vladimirovca
 
 
Трајан Барбу, рођен 1951. године, економиста из Владимировца
Trajan Barbu născut în anul 1951, economist din Vladimiroavac
Trajan Barbu, narodený 1951. roku, ekonóm z Vladimirovca
 
 
Александар Албрехт, рођен 1966. године, грађевински столар из Алибунара
Aleksandar Albreht născut in 1966 tîmplar în construcţii din Alibunar
Aleksandar Albreht, narodený 1966. roku, stavebný stolár z Alibunára
 
 
Љиљана Лазаревић, рођена 1963. године, геодетски техничар из Владимировца
Ljiljana Lazarević născută în 1963, tehnician geodezic din Vladimirovac
Ljiljana Lazarević, narodená 1963. roku, geodetický technik z Vladimirovca
 
 
Љубиша Маринковић, рођен 1943. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца
Ljubiša Marinković născut în anul 1943, inginer agricol licenţiat din Vladimirovac
Ljubiša Marinković, narodený 1943. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Vladimirovca
 
 
Владе Јоловић, рођен 1958. године, економиста из Алибунара
Vlade Jolović născut în anul 1958, economist din Alibunar
Vlade Jolović, narodený 1958. roku, ekonóm z Alibunára
 
 
Андреа Барбу, рођена 1990. године, економски техничар из Владимировца
Andrea Barbu  născută în 1990, tehnician economic din Vladimiroavac
Andrea Barbu, narodená 1990. roku, ekonomický technik z Vladimirovca
 
 
Павел Павловиц, рођен 1977. године, бравар из Јаношика
Pavel Pavlovic  născut în anul 1977, lăcătuş din Janoşik
Pavel Pavlovic, narodený 1977. roku, zámočník z Jánošíka
 
 
Милорад Лалић, рођен 1950. године, пољопривредни техничар из Новог Козјака
Milorad Lalić născut în 1950, tehnician agricol din Novi Kozjak
Milorad Lalić, narodený 1950. roku, poľnohospodársky technik z Nového Kozjaku
 
 
Милка Милутиновић, рођена 1951. године, пензионер из Банатског Карловца
Milka Milutinović născută în 1951, pensioner din Banatski Karlovac
Milka Milutinović, narodená 1951. roku penzista z Banátskeho Karlovca
 
 
Зоран Василић, рођен 1954. године, пензионер из Банатског Карловца
Zoran Vasilić născut în 1954, pensioner din Banatski Karlovac
Zoran Vasilić, narodený 1954. roku, penzista z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Спасић, рођена 1987. године, економски техничар из Иланџе
Dragana Spasić născută în 1987, tehnician economist din Ilangea
Dragana Spasić, narodená 1987. roku, ekonomický technik,z Ilandži
 
 
Мирослав Танкосић, рођен 1975. године, пољопривредник из Владимировца
Miroslav Tankosić născut în 1975, agricultor din Vladimirovac
Miroslav Tankosić, narodený 1975. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар”.
Această Decizie va fi publicată în Buletinul oficial al comunei Alibunar.
Toto rozhodnutie uverejniť v ˝Службеном листу општине Алибунар".
 
 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
COMISIA COMUNALĂ PENTRU ALEGERI
A COMUNEI ALIBUNAR
OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA
OBCE ALIBUNÁR
 
                       
Број: 013-2-70/12-04
Numărul: 013-2-70/12-04
Číslo: 013-2-70/12-04
 
У Алибунару, 21. априла 2012. године
La Alibunar, 21 aprilie 2012 a.c.
V Alibunáre, 21. apríla 2012. roku
 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић
 
                                                                                  PRȘEDINTELE COMISIEI
                                                                                                             Biljana Vragović
 
PREDSEDA KOMISIE
                                                                                               Biljana Vragović
 
 
 

 

Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Алибунар

На основу члана 15.  Закона о ванредним ситуацијама (”Сл.гласник РС”, број 111/09 и 92/11) и члана 40. Статута Општине Алибунар (”Сл.лист Општине Алибунар”, број 12/08, 13/09 и 13/011) Скупштина општине Алибунар, на 42. седници одржаној дана 20. априла 2012. године донела је
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
         Овом Одлуком одређују се субјекти заштите и спасавања на тeриторији  Општине Алибунар (у даљем тексту: Општина), уређују се надлежности органа Општине, организација и функционисање цивилне заштите, образовање јединица цивилне заштите опште намене, уређује финансирање  заштите и спасавања и друга питања од значаја за организацију и функционисање цивилне заштите, односно заштите и спасавања, прописана Законом о ванредним ситуацијама (”Сл. гласник Р.Србије”, бр. 111/09 и 92/11) и другим подзаконским прописима који ближе уређују област ванредних ситуација и заштите и спасавања.
 
Члан 2.
         Субјекти заштите и спасавања на територији Општине Алибунар су:
 1. Скупштина Општине,
 2. Председник Општине,
 3. Општинско веће,
 4. Општинска управа и службе,
 5. Привредна друштва, предузетници и друга правна лица  од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
 6. Грађани, удружења грађана и друге организације од значаја за заштиту и спасавање.
 
 
II   НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 
Члан 3.
         У остваривању улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији Општине, а у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон), Скупштина општине врши следеће послове:
 • доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у Републици Србији,
 • доноси план и програам развоја заштите и спасавања на триторији Општине у складу са Дугорочним  планом развоја заштите и спасавања Републике Србије,
 • планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији Општине,
 • образује Општински Штаб за ванредне ситуације и именује чланове Штаба,
 • одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
 • доноси Програам рада Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • разматра Извештаје о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације и одлучује о битним питањима од значаја за рад Штаба,
 • разматра висину насталих штета од елементарних и других непогода и несрећа и  упућује захтеве за помоћ Влади Републике Србије,
 • извршава и друге задатке у складу са законом и другим прописима који утврђују обавезе јединица локалне самоуправе у области заштите и спасавања.
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 
Члан 4.
         У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији Општине, Општинско веће врши следеће послове:
 • доноси Процену угрожености за територију Општине,
 • доноси План заштите и спасавања   Општине у ванредним ситуацијама,
 • образује Комисију заа процену настале штете у елементарним непогодама и другим несрећама већих размера, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • доноси Одлуку о накнади штете настале од последица елементарних и других несрећа и непогода,
 • прати реализацију спровођења превентивних мера заштите,
 • разматра предлоге аката које доноси Скупштина Општине из области заштите и спасавања,
 • обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 
Члан 5.
         Председник Општине је по положају командант Општинског штаба за ванредне ситуације и обавља следеће послове :
 • стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања,
 • предлаже постављање чланова Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • доноси  одлуку о проглашавању ванредне ситуације у Општини, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • руководи заштитом и спасавањем на територији Општине и наређује организовање и спровођење мера заштите и спасавања у складу са Законом и другим прописима,
 • усмерава, усклађује и координира радом органа општинске управе, служби и правних лица у спровођењу мера  и задатака заштите и спасавања на територији Општине,
 • предлаже Општинском већу на усвајање, План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине,
 • наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене,
 • наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог подручја на мање угрожено подручје и стара се о њиховом збрињавању,
 • стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица, материјаалних и других добара у циљу укључивања истих у активности заштите и спасавања,
 • одлучује о организацији превоза, смештаја и  исхране припадника јединица опште намене и грађана који добровољно учествују у заштити и спасавању становништва, материјаалних, културних и других добара и животне средине Општине,
 • одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и службама, правним лицима и другим организацијама и удружењима од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама,
 • одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама,
 • остварује сарадњу са суседним општинама, надлежним управним округом, Већем АП Војводине, Владом Републике Србије, Министарством унутрашњих послова, Војском Србије и другим органима и организацијама у циљу усклађивања  организације и спровођења мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 • стара се о реализацији наређених мера и задатака надлежног Штаба за ванредне ситуације управног округа,  Покрајинског и Републичког штаба за ванредне ситуације у ванредној ситуацији,
 • извештава Скупштину општине  о стању на терену и о предузетим мерама, задацима и активностима  и утрошеним материјално-финансијским средствима у ванредној ситуацији,
 • стара се о обезбеђењу средстава у Буџету Општине за рад Општинског штаба за ванредне ситуације и заа организовање и спровођење мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 • обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
 
 
ОРГАНИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И СЛУЖБЕ
 
Члан 6.
         Органи општинске управе у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања обављају следеће послове и задатке:
 • прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају  и спроводе мере и задатке заштите и спасавања,
 • планирају, организују и спроводе преве-нтивне и оперативне мере и задатке заштите и спасавања  запослених, објеката и средстава органа Општинске управе,
 • набављају  прописану опрему и средства за личну, узајамну и колективну заштиту запослених и објеката  које користе и држе их у исправном стању,
 • учествују у изради Процене угрожености Општине у складу са својим надлежностима и делокругом рада,
 • учествују у планирању, припреми и организовању и спровођењу  евакуације становништва, материјалних, културних и других добара од значаја за живот и рад становништва,
 • планирају, организују и спроводе мере и задатке цивилне заштите за потребе Општинске управе у складу са Законом и другим прописима,
 • учествују у припреми, организацији спро-вођењу збрињавања настрадалог или угроженог становништва у елементарним непогодома и другим несрећама на територији Општине у ванредним ситуацијама,
 • старају се о обезбеђењу неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне ситуације,  организовање и спровођење  мера и задатака заштите и спасавања, набавку опреме и средстава за потребе запослених, као и друге потребе у ванредним ситуацијама и предлажу председнику начин обезбеђења средстава,
 • планирају, организују и спроводе урбанистичке мере заштите за подручје Општине,
 • набављају, инсталирају и одржавају опре-му и средства у исправном стању за узбу-њивање у оквиру система јавног узбу-њивања у Републици Србији и учествују у изради Студије покривености  система за јавно узбуњивање за територију општине,
 • старају се о обезбеђењу телекомуника-ционе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања,
 • организују, развијају и спроводе личну, узајамну и колективну заштиту,
 • учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене,
 • учествују у припреми и изради материјала за седнице Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • остварују сарадњу са надлежном органи-зационом јединицом Сектора за ванредне ситуације у припреми, организовању и спровођењу мера и задатака цивилне заштите,
 • обављају и друге послове и задатке за-штите и спасавања прописане Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима.
 
 
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан 7.
         Стручни, оперативни, плански и организациони послови заштите и спасавања за потребе Општине и Општинске управе Алибунар (у даљем тексту: Општинске управе), обављју се у организационој јединици Општинске управе коју својим решењем одреди  начелник Општинске управе у складу са надлежностима и делокругом рада исте.
         Организациона јединица Општинске управе  одређена за вођење послова заштите и спасавања обавља следеће послове:
 • израђује предлог Процене угрожености територије Општине  од елементарних и других непогода и несрећа у сарадњи са општинским штабом за ванредне ситу-ације и другим стручним органима и службама Општине и предлаже Општи-нском већу  њено доношење,
 • израђујепредлог План заштите и спаса-вања у ванредним ситуацијама за Општи-ну у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације и предлаже Општи-нском већу њено доношење,
 • израђује предлог  План заштите од удеса за Општину, као прилог Плана заштите у ванредним ситуацијама и предлаже Општинском већу његово доношење,
 • обавља послове попуне, опремања и обу-чавања јединица цивилне заштите опште намене које формира Општинска управа,
 • именује поверенике и заменике повере-ника цивилне заштите за потребе Општи-нске управе,
 • учествује у припреми предлога за имено-вања повереника и заменика повереника за подручје Општине у насељеним ме-стима и предлаже општинском штабу за ванредне ситуације   усвајање предлога,
 • планира, организује и спроводи преве-нтивне и оперативне мере заштите љу-дства и објеката Општинске управе и Општине,
 • планира, организује и учествује у спро-вођењу угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситу-ацијама у сарадњи са Општинским шта-бом за ванредне ситуације и у складу са Законом и другим прописима и Планом заштите и спасавања Општине у ванредним ситуацијама,
 • предлаже набавку средстава и опреме  за личну, узајамну и колективну зађштиту запослених и објеката општинске управе, органа Општине и друге стручне службе,
 • води евиденцију о припадницима јединица цивилне заштите опште намене и средствима и опреми у цивилној заштити,
 • обавља послове набавке, одржавања и инсталирања средстава и опреме за  узбуњивање у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у Репу-блици Србији и учествује у изради Сту-дије покривености система јавног узбу-њивања на територији Општине,
 • прати опасности, обавештава становни-штво о опасностима и предузетим мера-ма за смањење ризика од последица еле-ментарних непогода и других несрећа,
 • организује, развија и спровооди личну, узајамну и колективну заштиту на територији Општине,
 • усклађује План заштите и спасавања Општине са Планом заштите и спасавања суседних јединицам локалне самоуправе, АП Војводином и  Националним планом заштите и спасавања Р. Србије,
 • обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • израђују и достављају Изводе из Плана заштите и спасавања Општине  субјекти-ма од значаја за заштиту и спасавање Општине,
 • планира, организује и спроводи мобили-зацију јединица цивилне заштите опште намене,
 • на захтев Надлежне службе израђују и достављају акта, прилоге и податке од значаја за израду Процене угрожености територије Републике Србије и Национа-лни план заштите у складу са  утврђеним надлежностиома и делокругом рада,
 • у извршавању послова и задатака зашти-те и спасавања остварује непосредну са-радњу са организационом јединицом МУП-а – Сектором за ванредне ситуације надлежнмом  за подручје  Општине,
 • врши и друге послове и задатке из области заштите и спасавања  прописане Законом и другим прописима и по наређењу начелника Општинске управе и Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 
Члан 8.
         За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, Скупштина општине образује Општински штаб за ванредне ситуације, као стручно-оперативно тело.  
         Општински Штаб за ванредне ситуације чине командант штаба, заменик команданта штаба, начелник штаба и чланови штаба.
         Командаант Општинског штаба је председник општине, по положају, а заменик команданта је заменик председника општине, односно члан Општинског већа или друго лице које именује решењем Скупштина општине.
         Начелник Општинског штаба је радник МУП-а, запослен у Сектору за ванредне ситуације у Одељењу за ванредне ситуације у Панчеву, кога за постављење предлаже начелник Одељења.
         Чланове Општинског штаба за ванредне ситуације , по правилу предлаже командант Штаба.
         Чланови Општинског штаба бирају се из редова:
 1. чланова Општинског већа, у чијем де-локругу су послови из области: здравља, пољопривреде, водопривреде и шума-рства, рада и социјалне политике, за-штите животне средине,
 2. представника органа општинске управе у чијем делокругу су послови из области: саобраћаја, грађевинарства, енергетике, информисања, трговине и услуга;
 3. руководиоца јавних предузећа, привре-дних друштава, руководиоца организаци-оних јединица одбране, полиције, хумани-тарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за за-штиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
         Општински штаб за ванредне ситуације по потреби, образује посебним актом помоћне стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања.
 
Члан 9.
         У складу са надлежностима дефинисаним Зако-ном, Уредбама и другим прописима, Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове и задатке:
 1. руководи и координира рад субјеката за-штите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
 2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
 3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово спровођење,
 5. наређује употребу снага заштите и спаса-вања, средства помоћи и других сре-дстава која се користе у ванредним ситуацијама,
 6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама,
 7. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање,
 8. сарађује, по потреби, са надлежним органима заштите и спасавања суседних  држава у ванредним ситуацијама,
 9. процењује угроженост од ванредне си-туације и предлаже председнику Општине Одлуку о проглашавању ванредне ситу-ације на делу или целој територији Општине,
 10. сарађује са Окружним штабом за ванре-дне ситуације Јужно-банатског управног округа и штабовима суседних Општина,
 11. именује поверенике и заменике повере-ника цивилне заштите у насељеним ме-стима и седишту Општине и сеоским ме-сним заједницама,
 12. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији Општине,
 13. наређује евакуацију становништва и до-носи одлуку о обиму евакуације и крите-ријумима за евакуацију становништва,
 14. ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине у извршавању задатака цивилне заштите,
 15. доноси наредбе, закључке и препоруке,
 16. обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
         Општински штаб за ванредне ситуације, поред осталих, спроводи активности на разматрању стања спремности за организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са достигнутим степеном развоја и изградње система заштите и спасавања.
         За остваривање функција Општинског штаба за ванредне ситуације организује се и спроводи обуча-вање, оспособљавање и стручно усавршавање чланова штаба у Националном и Регионалним тренинг центрима, на предлог и у сарадњи са Надлежном службом.
 
 
III  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  И ГРАЂАНА
 
Члан 10.
         Привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и спасавање Општине планирају и обезбеђују средства за организовање, опремање, оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите које оне образују, организовање и припре-мање личне, узајамне и колективне заштите и спро-вођење мера и задатака цивилне заштите запо-слених, материјалних и других добара.
         Привредна друштва и друга правна лица из области здравства, васпитно-образовне делатности, социјалне заштите и других делатности која у оквиру свог делокруга имају заштиту већег броја људи, дужна су да планирају, организују и спроводе мере и задатке цивилне заштите и за лица која су корисници њихових услуга у складу са Законом и другим прописима који уређују ову област.
         Привредна друштва и друга правна лица из става 1. и 2. овог члана своје Планове заштите и спасавања доносе у складу са Планом заштите и спасавања Општине.
         За припрему привредних друштава и других правних лица за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа одговоран је руководилац привредног друштва, односно руководилац другог правног лица.
 
Члан 11.
         У припреми и спровођењу задатака из области заштите и спасавања у оквиру своје редовне дела-тности, учествују хуманитарне организације и удру-жења у складу са Законом и правилима међу-народног права.
         Организација Црвеног крста обавља послове из става 1. овог члана у складу са јавним овлашћењима и програмским активностима Црвеног крста Србије.
 
Члан 12.
         Удружења грађана и друге организације од значаја за заштиту и спасавање извршавају задатке заштите и спасавања на основу Одлуке Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Обим и начин извршавања задатака из става 1. овог члана утврђује Општински штаб за ванредне ситуације.
         У извршавању превентивних задатака заштите и спасавања могу добровоњно да учествују појединци и удружења, према својим могућностима, а уз сагласнот Надлежне службе.
 
 
Члан 13.
         Грађани учествују у заштити и спасавању, испуњавању материјалне обавезе за потребе заштите и спасавања у складу са посебним Законом, обучавају се за личну, узајамну и колективну заштиту, спроводе прописане  и наређене мере и извршавају задатке цивилне заштите.
         У извршавању задатака заштите и спасавања учествују сви способни грађани у складу са општим и посебним Законом и другим прописима који уређују ову област.
 
Члан 14.
         Привредна друштва и друга правна лица, удру-жења грађана, хуманитарне и друге организације и грађани, власници и корисници опреме, материјално-техничких средстава неопходних за заштиту и спа-савање, ставњају опрему и средства, заједно са љу-дством, на располагање надлежној служби, уз на-кнаду у складу са прописима Владе Републике Србије.
         Субјекти из става 1. овог члана, власници и корисници непокретних ствари, омогућавају да се на њиховим непокретностима спроводе радови не-опходни за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа и опасности,  које нареди надлежна служба, у складу са Законом и другим прописима који ову област ближе регулишу.
                       
 
IV  ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
 
Члан 15.
         Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, повереници цивилне заштите, заменици повереника цивилне заштите и јединице цивилне заштите опште намене, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање, и с тим у ве-зи, скуп активности, које се односе на попуну, моби-лизацију, материјално опремање, обучавање и оспо-собљавање и активирање цивилне заштите.
 
 
ЛИЧНА, УЗАЈАМНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА
 
Члан 16.
         Ради остваривања личне, узајамне и колекти-вне заштите, органи Општине, привредна друштва и друга правна лица, обезбеђују и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, уза-јамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области цивилне заштите.
         Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и ко-лективну заштиту, у складу са Законом и другим прописима.
         Надлежна организациона јединица Општинске управе одређена за обављање послова заштите и спасавања у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације – Одељења за ва-нредне ситуације у панчеву, припрема упутства и друге публикације, којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у случају ванредних ситуација.
         У реализацији нааведених активности, укључују се и повереници и заменици повереника цивилне заштите Општинске управе и  насељених места на подручју Општине.
 
           
МЕРЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 17.
         У остваривању законом утврђених задатака цивилне заштите, субјекти заштите и спасавања на територији Општине, у складу са Законом и другим прописима припремају и спроводе мере цивилне зааштите, а нарочито:
 1. превентивне мере,
 2. мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа,
 3. мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће,
 4. мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и других несрећа.
 
 
ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 18.
         У циљу заштите и спасавања људи, мате-ријалних и културних добара од опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама, на територији Општине, спроводе се следећи задаци цивилне заштите и то:         
 1. узбуњивање,
 2. евакуација,
 3. склањање и урбанистичке мере заштите,
 4. збрињавање угрожених и настрадалих,
 5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
 6. заштита од техничко-технолошких несрећа,
 7. заштита од рушења и спасавање из рушевина,
 8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
 9. заштита и спасавање на неприступачним теренима,
 10. заштита и спасавање од пожара и експлозија,
 11. заштита од НУС,
 12. прва и медицинска помоћ,
 13. асанација терена,
 14. очување добара битних за опстанак,
 15. хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.
         Наведени задаци се спроводе у складу са Законом о ванредним ситуацијама и прописима који ближе уређују област, које доносе надлежни органи, а односе се на поједине задатке цивилне заштите.
         Поред наведених задатака, Општина може планирати, припремати и спроводити и друге задатке и активности заштите и спасавања у складу са својим специфичностима и потребама.
         У планирању, организовању и спровођењу  за-датака заштите и спасавања  учествују сви субјекти заштите и спасавања Општине прдвиђени овом Одлуком, у окквиру својих надлежности, укључујући и одговарајућу сарадњу са надлежним органима државне управе и другим надлежним органима и организацијама.
 
 
            4. ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 19.
         Повереници цивилне заштите и заменици по-вереника цивилне заштите постављају се ради оба-вљања послова заштите и спасавања у Општини (месним заједницама и седишту Општине) и насеље-ним местима (селима) и то: у стамбеним зградама, блоковима зграда, деловима насеља, селима и по улицама.
         Основни критеријуми за одређивање броја повереника и њихових заменика је да се повереник и заменик повереника цивилне заштите поставља, начелно, најмање на 1000 становника.
         Поверенике и заменике повереника, у месним заједницама и седишту Општине и насељеним местима (селима) поставља Општински штаб за ванредне ситуације, на предлог Општинске управе, надлежне организационе јединице за послове заштите и спасавања.
         Поверенике и заменике повереника у Општинској управи поставља решењем начелник Општинске управе.
         Повереници и заменици повереника, предузи-мају непосредне мере за учеешће грађана у спрово-ђењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узаја-мне и колективне заштите и руководе јединицама ци-вилне заштите опште намене, које образује Општина.
         Грађани на угроженим и настрадалим подру-чјима, на територији Општине, дужни су да поступају по упутствима повереника, односно заменика повереника.
         Повереници и заменици повереника у насељу  постављају се по основу распореда у цивилној заштити.
 
 
            5. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
 
Члан 20.
         За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге, образују се, опремају и оспособљавају јединице опште намене.
         Јединице опште намене образују се као привремени састави опд добровољаца и радно способног становништва, као и запослених за извршавање једноставнијих послова заштите и спасавања.
         Јединице цивилне заштите опште намене оспо-собљавају  се за извршавање мање обимних и мање сложених задатака, а нарочито: локализиовање и гашење мањих  и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог становни-штва, помоћ у асанацији терена и обављање  других активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације.
         На територији Општине образују се јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода у свим насељеним местима (месним заједницама), насељу Девојачки бунар и  седишту Општине.
         Основни критеријум за одређиовање врсте, ве-личине и броја јединица опште намене је степен угрожености територије Општине од елементарних непогода и других несрећа, укључујући и последице ратних и других дејстава .
         На триторији Општине образовати  јединице цивилне заштите  опште намене у:
 • месним заједницама које имају преко 5.000 становника, образовати најмање 3 јединице ЦЗ опште намене, ранга вода,
 • месним заједницама од 3.000 – 5.000 ста-новника, образовати  3 јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода,
 • месним заједницама од 1.000 до 3.000 становника образовати најмање 2 једи-нице цивилне заштите опште намене, ранга вода,
 • у месним заједницама до 1.000 стано-вника обраазовати најмање 1 јединицу цивилне заштите опште намене, ранга вода.
         Јединице цивилне заштите опште намене, у складу са Проценом угрожености од елементарних непогода и других несрећа и утврђеним критери-јумима, образоваће у складу са Законом Општинско веће на прдлог Општинског Штаба за ванредне ситуације и надлежне организационе јединице Општинске управе за послове заштите и спасавања.
 
 
СИСТЕМ ОСМАТРАЊА, РАНОГ УПОЗОРАВАЊА, ОБАВЕШТАВАЊА И УЗБУЊИВАЊА
 
Члан 21.
         Основни задатак Општине у јединственом си-стему осматрања, раног упозоравања, обавешта-вања и узбуњивања је откривање, праћење и при-купљање података о врстама опасности, које могу угрозити људе, животну средину, материјална и културна добра.
 
Члан 22.
         У оквиру јединственог система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, у Општини се извршавају прописане обавезе прдвиђене Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима који ближе уређују ову област.
         Општина у оквиру Законом предвиђених права и дужности, извршава и следеће послове:
 • обезбеђује телекомуникациону и инфо-рмациону подршку за потребе заштите и спасавања, као и укључивање у телеко-муникациони и информациони систем јединствене службе осматрања, обаве-штавања и узбуњивања и повезује се са њим,
 • прати опасности, обавештава становни-штво о опасностима и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа,
 • наабавља и одржава средства за узбу-њивање за територију Општине, у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији,
 • израђује студију покривености система јавног узбуњивања за територију Општине,
 • доноси Решење о  постављењу сирена, уређаја и средстава за јавно узбуњивање на триторији општине,
 • по потреби формира Ситуациони центар за праћење стања и управљање у ванредним ситуацијама и исти увезује са Оперативним центром 112 који формира надлежни орган,
 • извршава и друге задатке, у складу  са прописима и техничким нормативима за планирење, изградњу и одржавање система за јавно узбуњивање,
 • обезбеђује средства у Буџету Општине и финансира изградњу и одржавање систе-ма за узбуњивање за подручје Општине  у складу са Проценом угрожености, Зако-ном о ванредним ситуацијама, акустичком студијом и другим прописима и општим актима који уређују ову област.
 
 
ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
 
Члан 23.
         Оспособљљена правна лица од значаја за за-штиту и спасавање Општине врше заштиту и спаса-вање грађана, материјалних и других добара у слу-чају опасностио и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Општински Штаб за ванредне ситуације.
         Оспособљена правна лица  од значаја за за-штиту и спасавање на територији Општине, одређује посебним актом Скупштина општине, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Оспособљена правна лица дужна су да плански прилагоде своје капацитете и да се организују за извршавање задатака заштите и спасавања.
         Оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање Општинско веће уговором обе-збеђује накнаду ставрних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне заштите.
         Уговор закључује председник Општине, или лице које он овласти.
         Опремљена и оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање  су привредна дру-штва, предузетници и друга правна лица на те-риторији Општине која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање, као што су: комунална, гра-ђевинска, водопривредна, предузећа која газдују шу-мама, угоститељска и транспортна привредна дру-штва, као и друга правна лица, привредни субјекти из области приватног обезбеђења, удружења, савези, друштва и клубови из области ватрогаства, кино-логије, наутике, радио аматерства, извиђачи и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање.
         Активирање оспособљених правних лица нала-же председник Општине, на предлог  Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ
 
Члан 24.
         У складу са Законом и другим прописима који уређују област ванредних ситуација, Општина врши оспособљавање и обучавање повереника цивилне заштите, заменика повереника цивилне заштите, припадника јединица опште намене, становништва за организовање и спровођење мера личне, узајамне и колективне заштите.
         Обучавање и оспособљавање се врши у складу са утврђеним наставним плановима и програмима и другим критеријумима, које доносе надлежни органи.
         Општина организује обуку Општинског штаба за ванредне ситуације и субјеката заштите и спасавања Општине у надлежним тренинг центрима овлашће-ним за спровођење обуке.
 
 
ПОПУНА И МАТЕРИЈАЛНО ОПРЕМАЊЕ
 
Члан 25.
         Попуна органа и јединица цивилне заштите врши се у складу са Законом и другим прописима који ближе уређују ову област.
         На дужности у јединицама цивилне заштите у привредним друштвима и другим правним лицима, распоређују се запослени у тим привредним друштвима и правним лицима.
         Грађани распоређени у јединице цивилне за-штите, обавезни су да  на позив надлежне службе учествују у акцијама и операцијама заштите и спасавања.
         Јединице Црвеног крста Србије, добровољних ватрогасних друштава, у погледу попуне обвезницима имају статус јединица цивилне заштите.
 
Члан 26.
         Органи и јединице цивилне заштите образовани на територији Општине опремају се одговарајућом опремом и материјално-техничким средствима коаја су неопходна за њихову  личну заштиту и за спро-вођење мера и извршавање задатака цивилне заштите.
         Средства и опрему из става 1. овог члана обезбеђују се у Буџету Општине у складу са предвиђеним бројем припадника и материјалних средстава јединица цивилне заштите.
 
Члан 27.
         Приликом извршавања задатака заштите и спа-савања припадници Општинског штаба за ванредне ситуације, повереници, заменици повереника и при-падници јединица цивилне заштите носе униформу са ознаком цивилне заштите, ознаком функција и специјалности.
         Објекти цивилне заштите обележавају се знаком цивилне заштите.
 
Члан 28.
         О припадницима органа, јединица цивилне за-штите које образује Општина, као и средствима и опреми у цивилној заштити, надлежни орган Општи-нске управе за заштиту и спасавање води прописану евиденцију у складу са Законом и другим прописима који ближе уређују ову област.
 
 
            10. МОБИЛИЗАЦИЈА И АКТИВИРАЊЕ
 
Члан 29.
         Мобилизацијом цивилне заштите из редовне организације и стања се прелази на организацију и стање оперативне готовости за извршавање задатака заштите и спасавања.
         Мобилизација се спроводи по Плану мобилизације Општине.
         Мобилизацију снага и средстава су дужна да сспроводе оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање Општине, у складу са Законом и другим прописима.
 
Члан 30.
         Активирање обухвата поступке, задатке и акти-вности којима се редовни капацитети оспособљених правних лица, из рдовне организације и стања преводе  на организацију и стање спремности за извршавање задатака заштите и спасавања.
         За израду плана активирања оспособљених правних лица одговорни су руководиоци у складу са Законом и Планом заштите и спасавања Општине.
         Активирање правних лица од значаја за зашти-ту и спасавање Општине  наређује председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
V  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан  31.
         Планирање и програмирање система заштите и спасавања, на територији Општине, врши се у складу са Законом о ванредним ситуацијама и ближим прописима, који регулишу планирање и програмирање система заштите и спасавања.
         Планирање и програмирање, у Општини реализује се израдом:
 • дугорочног плана развоја заштите и спасавања за период од од десет и више година,
 • средњорочног плана развоја заштите и спасавања, за период од пет година,
 • краткорочног плана развоја заштите и спасавања, за период од једне године.
         Дугорочни план развоја заштите и спасавања  израђује и доноси Општина и привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и  спасавање Ошптине.
         Дугорочни план развоја  заштите и спасавања Општине мора бити усаглашен са Дугорочним планом развоја система заштите и спасавања Републике Србије.
         На основу Дугорочног плана развоја заштите и спасавања Општине израђује се Средњорочни план.
         Средњорочни план развоја заштите и спасавања Општине реализује се кроз процес програмирања.
 
 
VI  ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан 32.
         Систем заштите и спасавања финансира се из Буџета Општине и других извора, у складу са законом и другим прописима.
         Из Буџета Општине финансира се:
 1. припремање, опремање и обука Општи-нског штаба за ванредне ситуације, је-диница цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкови спро-вођења мера заштите и спасавања, као и спровођење мера и задатака цивилне заштите,
 2. трошкови ангажовања правних лица, у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања,
 3. изградња и одржавање система за узбуњивање на територији Општине,
 4. прилагођавање подземних објеката (пролази, тунели и др.) за склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у складу са Законом и другим прописима,
 5. обуку становништва из области заштите и спасавања,
 6. санирање штета насталих природним и другим незгодама, у складу са материја-лним могућностима,
 7. друге потребе заштите и спасавања, у складу са Законом и другим прописима.
 
 
VII  ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
 
Члан  33.
         За нарочите успехе у организовању и спро-вођењу задатака цивилне заштите и других послова у области заштите и спасавања, у привредним дру-штвима и другим правним лицима, органима општи-нске управе, у раду општинског штаба за ванредне ситуације и стручно-оперативним тимовима Штаба, јединицама цивилне заштите опште намене, пове-реницима и заменицима повереника, као и другим припадницима и заслужним појединцима, на тери-торији Општине, додељују се признања и награде.
         Признања и награде се уручују поводом Све-тског Дана цивилне заштите Првог марта, или на не-ки други дан, који одреди председник Општине, по положају, командант опшптинског штаба за ванредне ситуације.
         Предлоге за признања и награде доставља Општинском већу Општински штаб за ванредне ситуације, а признања и награде уручује председник Општине, по положају командант Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Општинско веће посебним актом ближе ће уредити врсту награда и признања и критеријуме за доделу истих.
 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШHЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан  34.
         Постављање повереника и заменика повреника цивилне заштите на територији Општине извршиће Општински Штаб за ванредне ситуације, у року од  30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         У складу са Законом и другим прописима обра-зовати јединице опште намене Општине у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         Процена угрожености и План заштите и спа-савања у ванредним ситуацијама Општине, израдиће се према утврђеним роковима, одређеним Уредбом о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (“Сл. гласник Р. Србије”, бр. 8/11)
         Општинско веће ће посебним правним актом утврдити врсту награда и признања, као и крите-ријуме за њихову доделу, у року од 60 дана од дана доношења одговарајућег прописа, од стране на-длежног органа у Републици Србији.
         Финансирање система заштите и спасавања уградити у Буџет Општине за 2012. годину.
 
Члан 35.
         Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-16/12-04
Датум: 20. април 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

 

Одлуку о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање за општину Алибунар

На основу члана 15. став 1. тачке  8. Закона о ванредним ситуацијама (”Сл. гласник Р.Србије”, број: 111/09 и  Измена и допуна  број: 92/2011) и члана  40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар”, број: 12/2008, 13/2009 и 13/2011) Скупштина општине Алибунар на 42. седници одржаној дана 20. априла 2012. године,  д о н о с и
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА  ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ  ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
           
Овом Одлуком одређују се оспособљена привредна друштва, предузетници и други привредни  субјекти (у даљем тексту: правна лица) од значаја за заштиту и спасавање за подручје општине Алибунар (у даљем тексту: општине Алибунар) и то:
 

Правним  лицима из тачке 1. Одлуке за ангажовање у акцијама заштите и спа-савања припада накнада у складу са тржишним ценама, што се прецизира посебним Уговорима. 
Правна лица из тачке 1. Одлуке својим планом и програмом рада, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, утвр-ђеним задацима од стране надлежног Штаба за ванредне ситуације Општине  у  плану  заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине, утврђују задатке, организацију деловања и активности ко-јима се обезбеђује учешће њихових при-падника цивилне заштите, органа и слу-жби у извршавању задатака заштите и спасавања.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-7/2012-04
Датум: 20. април 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Одлуку o допуни одлуке о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији стратегије развоја општине Алибунар

На основу члана 45. тачка 32. у вези са тачком 5. Статута општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине, на 42. седници, одржаној дана 20. априла 2012. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРИОРИТЕТА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
            У Одлуци о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији Стратегије развоја Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 15/11 и 3/12), у члану 1. после тачке 15. додају се тачке 16., 17., 18., 19. и 20. које гласе:
           „16. реконструкција зграде Дома културе у Владимировцу;
17. израда потребне планске и пројектне документације и извођење радова  на уређењу Новог гробља у Банатском Карловцу;
18. инвестиционо одржавање капеле на гробљу у Добрици;
19. инвестиционо одржавање и уређење јавних површина у насељеним местима Општине Алибунар;
20. изградња, реконструкција и одржавање локалних, атарских и некатегорисаних путева“.
 
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алибунар“
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-81/12-04
Датум: 20. април 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Одлуку о набавци непокретности за потребе општине Алибунар – пословног простора – зграде стечајног дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у стечају путем учешћа на судском огласу на продају имовине стечајног дужника

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011), члана 21а. став 6. и члана 40. тачка 17. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетдругој седници одржаној дана 20. априла 2012. године доноси
 
ОДЛУКУ О НАБАВЦИ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЗГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ''НАПРЕДАК'' А.Д. АЛИБУНАР У СТЕЧАЈУ ПУТЕМ УЧЕШЋА НА СУДСКОМ ОГЛАСУ НА ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
 
Члан 1.
         Општина Алибунар ће набавити непокретност – пословни простор у Алибунару – куповином зграде стечајног дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у стечају, која се налази у Алибунару, Трг слободе бр.6.
 
Члан 2.
         Непокретност описана у члану 1. ове Одлуке прибавиће се путем учешћа општине Алибунар на судском огласу за продају имовине стечајног дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у стечају.
 
Члан 3.
         Непокретност описана у члану 1. ове Одлуке прибавиће се из средстава буџета Општине Алибунар, у складу са прописима који се односе на набавку непокретности у својину локалне самоуправе.
 
Члан 4.
         Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о набавци непокретности за потребе Општине Алибунар – пословног простора – зграде стечајног дужника ''Напредак'' А.Д. Алибунар у стечају путем учешћа на судском огласу за продају имовине стечајног дужника, који је донела Скупштина општине Алибунар, број 464-11/11-04 од 30. септембра 2011. године.
 
Члан 5.
         Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-3/12-04
Датум: 20. април 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Решење о разрешењу директора дома здравља Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 135. став 2. тачка 10. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,  број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, a на предлог Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, на својој Четрдесетпрвој седници одржаној 28. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 
Виорел Жура, дипломирани правник из Алибунара, разрешава се функције директора Дома здравља Алибунар на предлог Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/12-04
Датум: 28. март 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,  број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, на својој Четрдесетпрвој седници одржаној 28. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 
Динка др Кожокар-Даждеа, доктор медицине из Локава, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља Алибунар.
Мандат вршиоца дужности директора трајаће до избора директора Дома здравља Алибунар, у складу са законом, а почиње да тече од дана именовања, тј. од 28. марта 2012. године.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-3/12-04
Датум: 28. март 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Решење о именовању директора јавног предзећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве „Станоградња“ Алибунар

На оносву члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, а на предлог Управног одбора Јавног предузећа ''Станоградња'' Алибунар, на својој Четрдесетпрвој седници одржаној дана 28. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
 
 
 1. Зорица Миливојев, дипломирани инжењер архитектуре из Алибунара, именује се за директора Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве „Станоградња“ Алибунар, на период од четири године.
 2. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 28. марта 2012. године.
 3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-8/12-04
Датум: 28. март 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

 

Одлуку о подршци општине Алибунар пројекту производње енергије из биогаса добијеног из биомасе који спроводи инвеститор ''Бiogas Еnergy'' ДОО. Београд

На основу члана  15. став 1. и члана 58. став 1. Статута Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар “ бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на 51. седници одржаној дана 20. марта 2012. године,  донело је
 
 
ОДЛУКУ
О ПОДРШЦИ ОПШТИНЕ  АЛИБУНАР ПРОЈЕКТУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОГАСА ДОБИЈЕНОГ ИЗ БИОМАСЕ КОЈИ СПРОВОДИ ИНВЕСТИТОР  ''BIOGAS ENERGY'' ДOO. БЕОГРАД
 
 
Члан 1.
 
         Инвеститор ''BIOGAS ENERGY'' DOO. Београд отпочео је улагање у обновљиве изворе енергије на територији општине Алибунар и реализује изградњу погона за производњу биогаса и три засебне мини електране капацитета од пo 990 KW, са пратећим објектима (у даљем тексту: Пројекат).
 
Члан 2.
 
Општинско веће општине Алибунар констатује да је Пројекат од стратешког значаја за локални економски развој Општине, и да позиционира општину као лидера у производњи енергије из обновљивих извора што ће битнo допринети унапређењу локалног социјално економског миљеа.
 
Члан 3.
 
Општинско веће општине Алибунар препознаје потребу Пројекта за несметаним снабдевањем  кукурузном силажом, која је репроматеријал у производњи биогаса. Уредно снабдевање репроматеријалом важно је за техничко функционисање и комерцијалну одрживост Пројекта.
Општинско веће општине Алибунар констатује да ометање и прекиди у снабдевању Пројекта кукурузном силажом могу узроковати финансијске губитке инвеститора и кредитора пројекта, а последично и угрозити интересе општине у погледу развоја обновљивих извора енергије и социо економског развоја.
 
Члан 4.
 
Општинско веће општине Алибунар констатује да Општина Алибунар, према грубом увиду у евиденцију непокретности,  располаже земљиштем у површини од цца 300 ха у сопственом власништву, а које се може користити за производњу кукурузне суилаже.
У случају да Инвеститор искаже потребу за допунским снабдевањем кукурузном силажом, Општина Алибунар ће на захтев Инвеститора спровести одговарајући поступак у складу са законом, ради доделе земљишта из става 1. овог члана Инвеститору на временски рок од најмање годину дана, а у циљу подмирења потреба Пројекта.
 
Општина Алибунар ће настојати да поступак  из става 2. овог члана по захтеву реши најдуже у року од 30 дана од поднетог захтева.
 
Члан 5.
 
         Општинско веће општине Алибунар констатује да Општина Алибунар у складу са чланом 64. Закона о пољоприврердном  земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/2006 и 41/2009) спроводи поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у површини од цца 7.000 ха.
         Приликом спровођења поступка из става 1. овог члана, Општина Алибунар ће у оквиру својих надлежности, а у складу са Законом о пољопривредном зељмишту, узети у обзир потребе Инвеститора за дугорочним закупом пољопривредног земљишта у државној својини.
 
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-47/12-04
Датум: 20. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 
 

Одлука право на исплату једнократне финансијске помоћи мајкама за рођење првог детета

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на својој Педесетпрвој седници одржаној дана 20. марта 2012. године доноси следећу
 
О Д Л У К У
 
         УТВРЂУЈЕ СЕ право на исплату једнократне финансијске помоћи мајкама за рођење првог детета, а које имају пребивалиште на територији општине Алибунар, у бруто износу од 39.000,00 (словима: тридесетдеветхиљада) динара.
         Право на финансијску помоћ из става 1. ове Одлуке имају мајке које су добиле прво дете почев од 01. јануара 2012. године.
         Ради остваривања права из става 1. ове Одлуке мајке треба да доставе иста документа која се прилажу за остваривање права на финансијску помоћ по истом основу из средстава буџета Републике и Покрајине.
         Исплата финансијске помоћи из става 1. ове Одлуке извршиће се на терет буџета општине Алибунар, Раздео 2 – Председник општине.
         Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 


Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-58/12-04
Датум. 20. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 
 

Одлуку о допуни одлуке о образовању Општинске управе општине Aлибунар

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 18/2008, 17/2010-исправка), у члану 12. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
''Секретаријат обавља и послове за потребе Скупштине општине и председника општине, као и њихових радних тела: припремање седница; обраду аката усвојених на седницама; сређивање докумената о раду Скупштине општине; председника општине и Општинског већа и њихових радних тела; послове стручне библиотеке; пружање стручне помоћи одборничким групама у изради предлога одлука и других аката које подносе Скупштини општине и њеним радним телима; прибављање одговора и обавештења које траже одборници; представке и предлоге грађана; пружање стручне помоћи у поступцима избора, именовања и постављења, вођење одговарајућих евиденција; обављање протоколарних послова за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа; врши проверу усаглашености нормативних аката, одлука, решења и закључака које доносе Скупштина општине, председник општине и Општинско веће за законом и другим прописима, врши и друге послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-1/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р. 

 

Одлуку о изменама и допунама одлуке о изради плана детаљне регулације за комплекс ``Ветроелектрана Алибунар`` у К.О. Селеуш, К.О. Владимировац и К.О. Нови Козјак

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09 – исправка, 64/10 – УСРС и 24/11), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 88/10) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на 40. седници, одржаној дана 09. марта 2012.  године, доноси
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА КОМПЛЕКС ``ВЕТРОЕЛЕКТРАНА АЛИБУНАР``
У К.О. СЕЛЕУШ, К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ И К.О. НОВИ КОЗЈАК
 
Члан 1.
         У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за комплекс ``Ветроелектрана Алибунар`` у к.о. Селеуш, к.о. Владимировац и к.о. Нови Козјак (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 9/11), у члану 3. се додаје нови став 5. који гласи:
         План се може по потреби доносити фазно. Концептом Плана ће се утврдити целине – фазе које је могуће даље самостално плански разрађивати.
 
Члан 2.
         Члан 4. мења се и гласи:
         Рок за доношење Плана, односно свих фаза Плана, је 1 годину од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         У случају да се План не донесе у целости у року одређеном у претходном ставу, све фазе Плана које су донете у том року остају на важности, док је за фазе Плана које нису донете у том року потребно донети посебну одлуку о изради.
           
Члан 3.
         Члан 7. мења се и гласи:
         Саставни део ове Одлуке је Решење Општинске управе општине Алибунар – Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, број 501-4/12-03 од 02.03.2012. године, да за План није потребна израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-5/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А л и б у н а р
 
Председник Скупштине
Октавијан др Отонога, с.р.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08; 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 40. седници, одржаној дана 09. марта 2012. године донела је
 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Члан 1.
         Овом Одлуком се доноси Програм коришћења средстава Буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар за 2012. годину, односно за период од 1.1.2012. године до 31.12.2012. године (у даљем тексту: Програм).
 
Члан 2.
         Програмом коришћења средстава Буџетског Фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд) за 2012. годину је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе.
         Очекивани приход Фонда се остварује од посебне Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (``Сл. лист оппштине Алибунар``, бр. 1/2010 и 1/2011), као и од Накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005 и 6/2007), и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.
         Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.
 
Члан 3.
         Финансијска средства Фонда се планирају за:
 1. Опремање локације санитарне депоније, по претходно утврђеној локацији исте, као и за санацију и рекултивацију постојећих неуређених депонија комуналног отпада, што као прву активност подразумева израду пројеката санације и рекултивације,
 2. Израду локалних, акционих и санационих планова, на основу обавеза прописаних законима из области заштите животне средине,
 3. Опремање центара за сакупљање комуналног отпада, који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад, као и сакупљачких станица у насељима са припадајућим групама прилагођених контејнера
 4. Мере и активности у оквиру озелењавања:
 5. а) подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из пројектне документације,
 6. б) планирање и организовање радова на одржавању паркова и осталих зелених површина по свим насељеним местима у општини,
 7. в) обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за допуну зелених површина у парковима и другим јавним површинама.
 8. Учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:
 9. а) Акције организоване од стране републичких органа, органа АП Војводине и општинских органа,
 10. б) Подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине путем масовних медија, предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова и информатичко-пропагандног материјала,
 11. в) Учествовање на еко-конференцијама, стручним семинарима и другим еколошким манифестацијама.
 12. Припрему програма заштите природних, културних и споменика од посебног значаја.
 13. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:
 14. - коришћења природних ресурса и добара,
 15. - квалитета ваздуха,
 16. - комуналне буке,
 17. - квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.
 18. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.
 19. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.
 
Члан 4.
         Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.
         Поред пројеката и активности планираних ових Програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу одлуке Општинског већа.
         Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар – Секретаријату за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.
 
Члан 5.
         Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-48/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

 

Одлуку о проширивању улице Железничке у насељеном месту Алибунар

На основу члана 93. Закона о локалној самоупраи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 11. и 15. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПРОШИРИВАЊУ УЛИЦЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР
 
 
Члан 1.
         Утврђује се проширивање постојеће Улице железничке у насељеном месту Алибунар за парцеле у К.О. Алибунар, топ.бројеви: 2389, 1403, 1402/1, 0402/2, 1401, 1407, 1406 и 1408/1.
         Наведене парцеле налазе се у оквиру грађевинског реона.
 
Члан 2.
         Физичка и правна лица која имају објекте на парцелама наведеним у члану 1. ове Одлуке дужна су се служити називом Улица железничка даном ступања на снагу ове Одлуке.
 
Члан 3.
         На основу ове Одлуке утврдиће се кућни борјеви за парцеле наведене у члану 1. ове Одлуке.
 
Члан 4.
         Одлуку доставити Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности Алибунар ради уписа у регистру улица.
 
Члан 5.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-6/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

 

Одлуку о допуни одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар

На основу члана 73. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 94. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         У Одлуци о месним заједницама на територији Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2009), после члана 33. додаје се члан 33а. који гласи:
         ''Уколико већина чланова савета месне заједнице поднесе писмене оставке на чланство у савету месне заједнице, рачунајући и престанак мандата појединих чланова савета услед разлога наведених у члану 28. Одлуке (осим опозива). Скупштина општине ће, из разлога омогућавања функционисања месне заједнице и остваривања права грађана у месној заједници, именовати повереништво за ту месну заједницу.
         Повереништво ће вршити функцију савета месне заједнице до избора новог савета.
         Повереништво ће се именовати на период од три месеце, у ком року морају бити расписани избори за чланове савета месне заједнице.
         Повереништво ће имати пет чланова које ће предложити Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар.
         Повереништво именује решењем Скупштина општине.''
 
Члан 2.
         Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-1/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Одлуку о подржавању пројекта снимања филма на територији општине Алибунар

На основу члана 15. став 1. тачка 19. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
О Д Л У К У
О ПОДРЖАВАЊУ ПРОЈЕКТА СНИМАЊА ФИЛМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 1. Подржава се предлог за реализацију пројекта снимања филма на територији Општине Алибунар у реализацији Продуцентске куће ''Арт Акција'' из Београда, Улица крунска број 75, коју заступа директор Слободан Скерлић.
 2. Општина Алибунар ће, у сврху реализације пројекта из тачке 1. ове Одлуке, настојати да обезбеди потребна средства из буџета и фондова Аутономне Покрајине Војводине и буџета и фондова Републике Србије, као и код домаћих и страних донаторских кућа.
 3. Општина Алибунар пружиће подршку у виду омогућавања коришћења инфраструктуре на територији Општине Алибунар, чији је корисник Општина Алиубнар.
 4. О реализацији ове Одлуке стараће се председник Општине, који може овластити одређено правно или физичко лице ради подношења захтева за обезбеђивање средстава и прикупљање потребне документације.
 5. Након обезбеђивања средстава из извора наведених у тачки 2. ове Одлуке, Општина Алибунар закључиће са Продуцентском кућом ''Арт Акција'' из Београда уговор о пословно-техничкој сарадњи, којим ће се утврдити међусобна права и обавезе уговорних страна.
 6. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-40/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Одлуку о допуни одлуке о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији стратегије развоја општине Алибунар

На основу члана 45. тачка 32. а у вези са тачком 5. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
 
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         У Одлуци о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији Стратегије развоја општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 15/2011), у члану 1. после тачке 14. додаје се тачка 15. која гласи:
         ''15. Реконструкција – техничко побољшање јавне расвете у Општини Алибунар (набавка и монтажа уређаја за централну континуалну регулацију светлосног флукса у циљу уштеде електричне енергије.''
 
Члан 2.
         Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-41/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Решење о изменама решења о образовању комисије за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси следеће
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
Члан 1.
         У Решењу о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2010, 1/2011, 9/2011 и 13/2011), члан 2. мења се и гласи:
         ''Комисија се састоји од председника и чланова и то:
         Председник Комисије Октавијан Брошћанц, дипломирани правник у пензији из Алибунара.
         Чланови Комисије:
 • Драгана Коматина, дипломирани правник из Владимировца,
 • Пера Мохан, доктор ветерине из Локава,
 • Александар Тот, економиста из Алибунара,
 • Људмила Устић, студент из Владимировца,
 • Биљана Враговић, дипломирани правник из Алибунара,
 • Ивица Росић, дипломирани инжењер пољопривреде из Банатског Карловца,
 • Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава.
         Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период од годину дана.''
 
Члан 2.
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-43/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Решење о именовању привременог органа месне заједнице Иланџа

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 1. Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама на територији Општине Алибунар, бр. 015-1/12-04 од 09. марта 2012. године, Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА
 
I
         Именује се Привремени орган Месне заједнице Иланџа (у даљем тексту: Привремени орган) у саставу:
 1. Сава Голубов - председник,
 2. Живојин Прванов - члан,
 3. Недељко Коњокрад - члан,
 4. Зоран Стојшин - члан,
 5. Златимир Грубанов - члан.
 
II
         Привремени орган вршиће функцију Савета Месне заједнице Иланџа до конституисања новог Савета Месне заједнице Иланџа.
         Привремени орган има права и обавезе Савета Месне заједнице Иланџа.
 
III
         Председник Скупштине општине Алибунар расписаће изборе за Савет Месне заједнице Иланџа у року од три месеца од дана именовања Привременог органа.
 
IV
         За свој рад Привремени орган одговоран је Скупштини општине Алибунар.
 
V
         Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-2/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Решење о именовању председника и чланова савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 45. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2010), Скупштина општине Алибунар на 40. седници од 09. марта 2012. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Именују се председник и чланови Савета за запошљавање општине Алибунар (у даљем тексту: Савет) и то:
 1. Саша Цветковић – председник;
 2. Звонко Завишић – члан,
 3. Драгана Коматина – члан,
 4. Живана Петровић – члан,
 5. Гордана Стојановић – члан.
         Председник и чланови Савета имају право на накнаду за рад у складу са прописима којима се регулишу накнаде за рад чланова скупштинских радних тела.
 
Члан 2.
         Мандат чланова Савета траје четири године и почиње да тече од 09. марта 2012. године.
 
Члан 3.
         Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова Савета за запошљавање општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 14/2010 и 1/2012).
 
Члан 4.
         Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-45/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетој седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
 
         Даје се сагласност на Програм пословања ДЈКП ''Универзал'' Алибунар за 2012. годину, који је донео директор ДЈКП ''Универзал'' Алибунар, број 802/11 од 06.12.2011. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-1/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетојј седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ДЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
         Даје се сагласност на Програм пословања ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, број 395/11 од 07.12.2011. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-2/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ЈКП ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетојј седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2012. ГОДИНУ
ЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 
         Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ЈКП ''Бунар'' Владимировац, број 425 од 05.12.2011. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-2/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетој седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
         Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ЈКП ''Бунар'' Владимировац, број 8/2011 од 01.12.2011. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-4/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетој седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ЈП ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
         Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар, број 77-11/2011 дана 29.11.2010. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-5/10-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетој седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ЈП ''СТАНОГРАДЊА'' АЛИБУНАР
 
         Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ЈП ''Станоградња'' Алибунар, број 448/2011 дана 06.12.2011. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-6/10-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетој седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ЈАТП ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
         Даје се сагласност на Програм пословања Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за 2012. годину, који је донео директор Јавног аутотранспортног предузећа Алибунар.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-7/10-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2008 и 16/2008), Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана 06. марта 2012. године доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
 
I
         Овим Правилником о условима и начину коришћења мобилних телефона (у даљем тексту: Правилник), утврђују се услови и начин коришћења мобилних телефона и SIM картица за службене потребе изабраних и постављених лица у општини Алибунар.
 
II
         Право на доделу коришћења службених мобилних телефона и SIM картица за службене потребе у органима из члана I овог Правилника имају:
изабрана и постављена лица у органима општине Алибунар и
помоћници председника општине и саветник председника општине.
         Начин и услови коришћења мобилног телефона за запослене у Општинској управи уредиће начелник Општинске управе посебним правилником.
 
III
         Трошкови коришћења мобилних телефона и SIM картица, који се плаћају на терет буџета општине Алибунар, утврђује се у месечном износу у висини:
 1. за председника општине Алибунар – без лимита,
 2. за заменика председника општине Алибунар  – 2.000,00 динара,
 3. за председника Скупштине општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 4. за заменика председника Скупштине општине Алибунар – 1.000,00 динара,
 5. за чланове Општинског већа општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 6. за секретара Општинског већа општине Алибунар – 2.000,00 дианра,
 7. за секретара Скупштине општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 8. за начелника Општинске управе општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 9. за помоћника председника општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 10. за саветника председниак општине Алибунар – 2.000,00 динара.
         Изузетно, дозвољени месечни износ трошкова коришћења мобилног телефона може износити више од износа утврђеног у  ставу 1. тачка 2. овог члана, по посебном решењу председника општине Алибунар.
 
 
IV
         Висина трошкова моблиних телефона и SIM картица прати се месечно. Сваки корисник мобилног телефона у случају прекорачења износа наведеног у члану III овог Правилника сам сноси трошкове изнад одобреног износа.
         У циљу обезбеђења плаћања, сваки корисник мобилног телефона и SIM картице потписује Изјаву о обустављању дела плате или накнаде на име измирења износа трошкова рачуна за мобилни телефон, изнад одобреног износа.
 
V
         О спровођењу овог Правилника стара се Секретаријат за финансије Општинске управе општине Алибунар.
 
VI
         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-19/12-04
Датум: 06. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Правилник о условима и начину коришћења службених возила

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2008 и 16/2008), Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана 06. марта 2012. године доноси
 
 
П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
 
Члан 1.
         Овим Правилником о условима и начину коришћења службених возила (у даљем тексту: Правилник) уређују се услови и начин коришћења службених возила за потребе рада органа и служби Општине Алибунар (у даљем тексту: органи Општине).
         Органи Општине дужни су да се старају о рационалном, наменском и економичном коришћењу службених возила и да их користе само када природа и услови рада то захтевају.
 
Члан 2.
         Службена возила користе се за обављање службених задатака и послова, односно за потребе рада органа Општине.
         Потребама рада органа Општине у смислу овог Правилника сматрају се послови који проистичу из делокруга послова сваког органа.
         Поред коришћења за потребе рада органа Општине, возила се могу користити и за обављање послова протоколарне природе, као и послова односа са јавношћу.
         Службена возила могу се користити за службено путовање у иностранство на основу одобрења председника општине Алибуанр.
         Изузетно, службено возио може се користити за потребе одређених категорија грађана (превоз тешко болесног лица, уручење друштвеног признања, такмичења и сл.), као и за потребе удружења грађана.
 
Члан 3.
         Право на сталну употребу возила за обављање службених послова има председник општине Алибунар.
         Право на употребу службеног возила имају и изабрана, именована и постављена лица у органима Општине и запослени Општинске управе.
Члан 4.
         Коришћење службених возила датих на коришћење Општинском већу и Општинској управи одобрава се на основу захтева за коришћење возила у којем се наводи разлог и време коришћења истог.
         Изузетно, приватна возила могу се користити у службене сврхе, а на основу одобрења овлашћених лица у органима Општине.
 
Члан 5.
         О коришћењу службених возила датих на коришћење органима Општине одлучују овлашћена лица.
         Овлашћеним лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се: председник Општине, начелник Општинске управе, секретар Општинског већа, секретар Скупштине општине и секретари секретаријата Општинске управе којима су службена возила дата на коришћење.
 
Члан 6.
         Службена возила користе се на основу путног налога.
         Путни налог садржи: назив правног лица; место и датум издавања налога; име и презиме корисника; име и презиме возача; ознаку возила са регистарским броје; реалцију путовања; број пређених километара; стање бројила; потпис возача и овлашћеног лица.
 
Члан 7.
         Службеним возилом управљају распоређени на пословима возача, а изузетно возилом могу управљати и други запослени са возачком дозволом за управљањем моторним возилом одређене категорије.
         Возилом не могу да управљају лица која нису у радном односу у органима Општине.
 
Члан 8.
         По обављеном службеном послу, лице које користи службено возило дужно је да возило паркира на службеном паркингу Општине Алибунар.
         Лице које користи службено возило, као и возачи, не могу ван радног времена, за време викенда и државним празиком да користе службено возило.
 
Члан 9.
         Службена возила органа Општине поверавају се на управљање Одсеку за опште послове Секретаријата за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.
         Управљање службеним возилом у смислу става 1. овог члана јесте њихово одржавање, обнављање, старање о њиховом коришћењу, као и извршавање законских и других обавеза у вези службених возила.
 
Члан 10.
         Одсек за опште послове Секретаријата за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар дужан је:
 1. да се стара о техничкој исправности возила;
 2. да возила опреми потребним резервним деловима, алатом и другом опремом у складу са законом;
 3. да води уредне евиденције о утрошку горива и мазива, као и да врши друге послове од значаја за коришћење службених возила.
 
Члан 11.
         Возач је дужан да пре пута прегледа да ли је возило опремљено потребном опремом и да ли је технички исправно.
 
Члан 12.
         На основу издатог путног налога и одобрења овлашћених лица органа Општине за набављање горива, возач точи гориво на бензинској пумпи.
         Ради признавања утрошка, возач је дужан да достави фискални рачун – исечак, којим доказује да је испоручена одређена количина горива.
 
Члан 13.
         На питања која нису регулисана свим Правилником, а везана су за коришћење службених возила, сходно ће се примењивати одредбе важећих прописа из области безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају.
 
Члан 14.
         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-20/12-04
Датум: 06. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 
 

Решење о постављењу помоћника председника општине

На основу члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине Алибунар, дана 30.01.2012. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ПОСТАВЉА СЕ Милован Ановић, дипломирани правник из Алибунара, за помоћника председника Општине Алибунар, за правна питања и примену законских прописа за питања из надлежности председника Општине.
Помоћник председника Општине даје предлоге председнику Општине за решавање питања из надлежности председника Општине, везана за примену закона, других прописа и општих аката републичких, покрајинских и општинског органа и стара се о законитости аката из надлежности председника Општине.
Помоћник председника Општине за свој рад одговоран је председнику Општине.
Помоћник председника Општине није на сталном раду у Општини Алибунар.
Помоћник председника Општине има право на накнаду за свој рад, коју утврђује Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, до висине коефицијената утврђених законом за изабрана лица. Председник Општине предлаже Комисији за кадровска, административна питања и радне односе коефицијент за утврђивање висине накнаде. Накнада се може исплаћивати у месечном износу.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
П Р Е Д С Е Д Н И К
Број: 020-15/12-04
Датум: 30.01.2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Јовановић
 

Одлука о изменама одлуке o платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Aлибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 И 13/11), на 39. седници Скупштине општине Алибунар одржаној 27. јануара 2012. године, донета је

О   Д   Л   У   К   А
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА
И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2008, 18/2008, 2/2009, 11/09, 14/09, 17/09, 6/10, 14/10, 2/11, 3/11, 11/11 и 12/11), члан 5. став 1. мења се и гласи:

 ''Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица су следећи:

 • 7.76 за председника општине,
 • 7.76 за заменика председника општине,
 • 23.86 за секретара Скупштине општине,
 • 23.86 за начелника Општинске управе,
 • 23.86 за секретара Општинског већа,
 • 23.86 за помоћника председника општине,
 • 3.90 за члана Општинског већа.

Председник Општине има право на увећање коефицијента по основу овлашћења везаних за буџет општине, у складу са прописима.“

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-2/12-04
Датум: 27. јануар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р

 

Решење о разрешењу и именовању чланова савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 45. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2010), Скупштина општине Алибунар на 39. седници од 27. јануара 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Драгана Ћирић функције члана Савета за запошљавање Општине Алибунар.
 2. Именује се Звонко Завишић на функцију члана Савета за запошљавање Општине Алибунар.
 3. Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Савета.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-12/12-04
Датум: 27. јануар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан Др Отонога, с.р.

 

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Братство и Јединство“ Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 39. седници одржаној 27. јануара 2012. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Адријан Живку са функције члана Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, из реда представника оснивача.
 2. Именује се Звонко Завишић на функцију члана Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, из реда представника оснивача.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Братство и јеиднство“ Алибунар трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-1/12-04
Датум: 27. јануар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан Др Отонога 

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар – Драгиша Чанчаревић

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесе-тшестој седници одржаној дана 17. децембра 2010. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДРАГИША ЧАНЧАРЕВИЋ из Банатског Ка-рловца бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 17. децембра 2010. године.

III

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-100/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о допунама Одлуке о правима грађана из социјалне заштите

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Сл.гласник РС'', бр. 36/91,... 115/05) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 26. седници одржаној 17.12.2010. године доноси

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРАВИМА ГРАЂАНА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.

У Одлуци о правима грађана из социјалне заштите (''Службени лист општине Алибунар'', број 6/2008), у члан 5. став 2. после тачке 5. додаје се тачка 6. која гласи:

''материјална помоћ студентима ради реализације праћења програма студија.''

Члан 2.

У члану 5. после става 6. додаје се став 7. који гласи:

''Одређује се надлежност Центра за реали-зацију права на материјалну помоћ студентима ради реализације праћења програма студија, који ће у свему поступити према акту надлежног органа општине Алибунар.''

Члан 3.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављљивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-2/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), на Двадесетшестој седници Скупштине општине Алибунар одржаној 17. децембра 2010. године, донета је

О   Д   Л   У   К   А
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о платама, накнадама и другим при-мањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2008, 18/2008, 1/2009, 2/2009, 11/09, 14/09, 17/09 и 6/10), члан 5. мења се и гласи:

''Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица су следећи:

 • 7.76 за председника општине,
 • 7.76 за заменика председника општине,
 • 14.86 за секретара Скупштине општине,
 • 14.86 за начелника Општинске управе,
 • 14.86 за секретара Општинског већа,
 • 14.86 за помоћника председника општине,
 • 3.90 за члана Општинског већа.

Коефицијент за обрачун и исплату плате председника општине увећава се за 1.00 по основу одговорности за послове буџета.

Коефицијент за обрачун и исплату плата секретара Скупштине општине, секретара Општинског већа, начелника Општинске упра-ве и помоћника председника увећава се за 30% по основу руковођења''

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-102/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о оснивању Савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 28. Закона о запо-шљавању и осигурању за случај незапослено-сти (''Службени гласник РС'', број 36/2009), члана 43. тачка 40. и члана 55. тачке 7. и 20. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетше-стој седници од 17. децембра 2010.г. доноси

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Оснива се Савет за запошљавање општине Алибунар (у даљем тексту: Савет), као радно тело Скупштине општине.

Члан 2.

Задатак Савета је да даје мишљење и препоруке надлежном органу у општини Алибунар у вези са:

 • доношењем програма запошљавања,
 • организовањем јавних радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу јавних радова,
 • додатним образовањем и обуком,
 • другим питањима од интереса за запошљавање.

Члан 3.

Савет има председника и четири члана кој еименује Скупштина општине Алибунар, на предлог надлежне скупштинске комисије.

Мандат чланова Савета је четири године и почиње да тече од дана именовања.

Члан 4.

У раду Савета могу да учествују и удружења која се баве заштитом интереса одређених категорија незапослених (инвалида, етничких мањина, учесника оружаних сукоба, жена, омладине и слично), као и стручњаци за одређене области који могу допринети бољем раду савета.

Лица која нису чланови Савета немају право гласа у Савету.

Члан 5.

Савет ради и одлучује у јавним седницама.

На рад Савета сходно ће се примењивати одредбе Пословника Скупштине општине Алибунар којима је регулисан рад скупштинских радних тела.

Члан 6.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће Општинска управа.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-97/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Селеуш

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на XXVI седници одржаној дана 17. децембра 2010. године, утврђује

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕЛЕУШ

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Селеуш (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Селеуш.

Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава је 8.000.000,00  динара (словима: осаммилионадинара).

Самодопринос се уводи за период од 01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. године.

Члан 2.

Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. ископ канала и заштита од бујичних вода;
 2. довршавање и асфалтирање недовршених путева;
 3. изградња и одржавање водозахвата;
 4. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инвести-ције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведе-ним програмима: надзорни орган, проје-кти, прикупљање документације и др.);
 5. одржавање комуналне инфраструктуре;
 6. одржавање уличне расвете;
 7. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 8. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 9. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Селеуш;
 10. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 11. одржавање тротоара и прелаза;
 12. одржавање сеоског гробља.

Члан 3.

Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 3% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 3% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 3. 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 4. 2% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

Члан 4.

Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Селеуш за период трајања самодоприноса.

Члан 5.

Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

Члан 6.

Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

Члан 7.

Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Селеуш који имају пребивалиште у Селеушу.

Члан 8.

Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Селеуш.

Члан 9.

У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Селеуш, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

Члан 10.

Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Селеуш прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар

Члан 11.

Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-16/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А   Л   И   Б   У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Селеуш као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетшестој седници од 17. децембра 2010. године доноси

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СЕЛЕУШ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Селеуш као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Селеуш, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Селеуш, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на Двадесетшестој седници од 17. децембра 2010. године.
 2. Општински референдум ће се спровести дана 23. јануара 2011. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Селеуш.
 3. На општиснком референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
 4. „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Селеуш“
 5. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
 6. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење ре-ферендума о увођењу самодоприноса за насељено место Селеуш (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образо-вати Скупштина општине Алибунар.
 7. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
 8. Општиснка комисија утврдиће и прогла-сити укупне резултате општинског ре-ферендума и доставиће извештај о спро-веденом општинском референдуму Ску-пштини општине Алибунар.
 9. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодо-приноса за насељено место Селеуш, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Селеуш, као и на други начин који одреди Општинска комисија.
 10. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-15/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о потврђивању чланства општине Алибунар у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибу-нар'', број 12/08 и 13/09), у вези са чланом 5. Статута Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, Скупштина општине Алибунар на 26. седници од 17. децембра 2010. године доноси

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И ОПШТИНА –
САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ

Члан 1.

Скупштина општине Алибунар потврђује да је Општина Алибунар члан Сталне конфе-ренције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22 (у даљем тексту: СКГО).

Члан 2.

Скупштина општине Алибунар потврђује да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 07. децембра 2010. године.

Члан 3.

Скупштина општине Алибунар потврђује да у складу са Статутом СКГО, општина Алибунар предузима обавезу:

 • Да активно доприноси остваривању циљева СКГО;
 • Да учествује, у складу са интересовањима, у активностима СКГО;
 • Да обезбеди да њени представници обављају функцију у органу СКГО на коју је изабрана општина;
 • Да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком Скупштине СКГО;
 • Да обавља друге активности које му повере Скупштина и Председништво СКГО.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-103/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о питањима од значаја за рад Комисије за планове

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09 и 81/09), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој 26. седници одржаној дана 17.12.2010. године доноси

О Д Л У К У
О ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Члан 1.

Овом Одлуком регулишу се задаци Комисије за планове именоване од стране Скупштине општине Алибунар и накнада за рад члановима Комисије за планове.

Члан 2.

Комисија за планове има задатак да обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.

Члан 3.

Председнику Комисије за рад према пре-тходном члану припада накнада – нето накна-да у висини од 25% просечне нето зараде у ванпривреди у Републици Србији по састанку.

Члану Комисије за рад према претходном члану припада накнада – нето накнада у виси-ни од 20% просечне нето зараде у ванпри-вреди у Републици Србији по састанку.

Члановима Комисије који су ван тери-торије општине Алибунар, припада накнада за превоз приликом њиховог доласка на седнице Комисије у висини превозне карте.