gore

 • slika 3
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET
 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ
 • ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 • Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  Predsednica opštine Alibunar Zorana Bratić, prvog dana škole zajedno sa svojim saradnicima posetila je školske ustanove na teritoriji opštine Alibunar. Predsednica je u razgovoru sa prosvetnim radnicima i roditeljima istakla da opština nastavlja sa ulaganjem u obnovu i izgradnju obrazovnih institucija, naglašavajući da je sada najvažnije da su stvoreni uslovi za bezbedan povratak dece u školske klupe.

  Више..

 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  Више..

 • ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  Више..

 • Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...

  Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...

  Више..

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ


Jovicic Jovan, Pancevo 353-25-2015-04, Postavljeno 18.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:353- 25/2015-04
Алибунар,28. 05. 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/ 641-233

Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, пступајући по захтеву за издавање локациских услова поднет одЈовичић Јована из Панчева са станом у улици Стевана Шупљикца 111. на основу члана 15. 22.и 41. Одлуке о организовању општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 32/2014 и 13/2015), Решења начелника Општинске управе Алибунар о овлашћењу број:1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.године и 1-112-130-2/15-06  од 30.03.2015. године применом члана 53а.Закона о планирању и изградњи(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 –испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС 54/13, 89/13-одлуке УС, 132/14 и 145/14), члана8. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15) и члана 7. став 2.  Уредбе о локациским условима (''Сл. гласник РС'' 35/15) доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавањелокацијских условапод бројем 353- 25/2015-04 од 22.05.2015. године  који је поднео инвеститор Јовичић Јован из Панчева, за изградњу  куће  за одмор на парцели топ.број 1648/1 у к.о. Алибунар, као непотпун због неиспуњавања формалних услова  за даље поступање   и то :

·        Захтев је поднет  на прописаном обрасцу али не садржи све прописане податке ;

·        Уз захтев је приложено идејно решење које није у складу саПравилника о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15).

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

                                                                            О б р а з л о ж е њ е

Јовичић Јован из Панчеваобратио се овом  органу захтевом  дана 22.05.2015.године за издавање локациских услова за објекат  ближе описан у диспозитиву овог закључка.

Уз захтев  је приложено : доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе и Идејно решење број 4/2015 израђен од стране ''АЛИНОС'' Панчевоодговорног пројектанта дипл.инж. арх.Јован Јовичић бр.лиценце 300 1473 03 , прибављена копија катастарског плана и потврда о регистрованим подземним водовима .Приложено идејно решење није израђено у складу сачланом 35.- 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинувршња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15) у делу који се односи:

 - ситуациони план, урађен на копији плана уместо на катастарско-топографском плануходно члану 13.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинувршња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15) идејно решење (ИДР) спада у техничку документацију која са сходно члану 22. наведеног правилника између осталог израђује на основу геодетске подлоге. Геодетске подлоге чине катастарско- топографски планса подземним инсталацијама  ;

- допунитиопште податке о објекту и локацији, исказати плански основ, индексе заузетости и изграђености, прилаз прцели са јавног пута, паркинг места и потребне енергетске капацитете за планирани објекат, врсту мерног уређаја, број тарифа,и уколико се на парцели налазе други прикључци инфраструктуре унети податке о истим .

-неопходно је правилно попунити захтев за издавање локацијских услова,у складу сачл. 7. став 1. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“ бр. 22/15) и ускладитиподатке узахтеву за издавањелокацијских услова иподатке изидејно решење

- Документацију доставити у аналогној и електронској форми,у складу са чл. 3.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15). Документацију у електронској форми доставитинаemail urbanizam@alibunarили путемCD-а(потписано и оверено)

Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.

                Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови,  донет је закључак као у диспозитиву.

У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколикоподносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар не достави усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке дате овим закључком.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључкаподносилац захтева може изјавити приговорОпштинском већу општине Алибунар,  у року од три дана од дана достављања. Приговор се  таксира у складу са тарифним бројем 3. Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама (''Сл.лист општине Алибунар број 19/09 и 5/11)  у новчаним износу од 170,00 дин. уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.

Обрадила,

Жерављев Сперанца

           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                             дип.инж.арх. Зорица  Миливојев

достављено :

1. Јовичић Јовану , Панчево

3. Архива

Ardeljan Petar, Lokve 353-29-2015-04, Postavljeno 11.06.2015., Postavljeno 18.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:353- 29/2015-04
Алибунар,11.06.2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/ 641-233

Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, пступајући по захтеву за издавање локациских услова поднет од Ардељан Петра из Локава са станом у улици Лењинова бр.75. на основу члана 15. 22. и 41. Одлуке о организовању општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 32/2014 и 13/2015), Решења начелника Општинске управе Алибунар о овлашћењу број:1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.године и 1-112-130-2/15-06  од 30.03.2015. године применом члана 53а.Закона о планирању и изградњи(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 –испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС 54/13, 89/13-одлуке УС, 132/14 и 145/14), члана8. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15) и члана 7. став 2.  Уредбе о локациским условима (''Сл. гласник РС'' 35/15) доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавањелокацијских условапод бројем 353- 29/2015-04 од08.06.2015. године који је поднео инвеститор Ардељан Петар из Локава, за изградњу стамбене зграде са два стана и  гаражом  на парцели топ.број 907 у к.о. Локве, као непотпун због неиспуњавања формалних услова  за даље поступање   и то :

·        Захтев је поднет  на прописаном обрасцу али не садржи све прописане податке ;

·        Уз захтев је приложено идејно решење које није у складу саПравилником о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15).

Ако подносилац захтева у року од 10. дана од дана пријема закључка а најкасније 30. дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

                                                                            О б р а з л о ж е њ е

Ардељан Петар из Локава обратио се овом  органу захтевом  дана 08.06.2015.године за издавање локациских услова за објекат  ближе описан у диспозитиву овог закључка.

Уз захтев  је приложено : доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе и Идејно решење са Главном свескомброј:29-05/15 од маја 2015.године од стране ''Технопројект'' доо Вршац,одговорног пројектанта дипл.грађ.инж. Богдана Јовановића бр.лиценце 310 2419 03 и прибављена копија катастарског плана и копија са регистрованим подземним водовима. Приложено идејно решење није израђено у складу сачланом 35.- 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинувршња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15) у делу који се односи:

 -на датеопште податке о објекту и локацији, исказати плански основ, индексе заузетости и изграђености, приказати објекте које се руше и потребне енергетске капацитете инфраструктуре за планирани објекат, врсту мерног уређаја, број тарифа,уколико се на обијектима које се руше постоје  пикључци дати податке о томе и капацитет као и приказати место прикључења истих, или уколико се на парцели налазе други прикључци инфраструктуре  унети податке о истим .

-неопходно је правилно попунити захтев за издавање локацијских услова,у складу сачл. 7. став 1. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“ бр. 22/15) и ускладитиподатке узахтеву за издавањелокацијских услова и усагласити саподацима изидејно решење

- Документацију доставити у аналогној и електронској форми,у складу са чл. 3.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15). Документацију у електронској форми доставитинаemail urbanizam@alibunarили путемCD-а(потписано и оверено).

Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.

                Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови,  донет је закључак као у диспозитиву.

У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколикоподносилац захтева у року од 10. дана од дана пријема закључка, а најкасније 30. дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар не достави усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке дате овим закључком.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључкаподносилац захтева може изјавити приговорОпштинском већу општине Алибунар, у року од три дана од дана достављања. Приговор се таксира у складу са тарифним бројем 3. Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама (''Сл.лист општине Алибунар број 19/09 и 5/11)  у новчаним износу од 170,00 динара уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.

Обрадила,

Жерављев Сперанца

                    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                             дип.инж.арх. Зорица  Миливојев

 

достављено :

1. Ардељан Петру , Локве

2. Архива

Zakljucak Telekom 351-37-2015-04, Postavljen 18.06.2015

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:    351-37/2015-04

Датум: 12.  јун 2015. године                                                                                                                                 

А л и б у н а р

Трг слободе 4

013/641-233

ЗМ

              Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву који је поднео инвеститор „Телеком Србија“ АД из Београда, путем пуномоћника „Каблпројект“ ДОО из Београда, у складу са чланом 137. Став 2  Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

1.           ПРЕКИДА СЕуправнипоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве), јер подносилац захтева „Телеком Србија“ АДиз Београда,  мора да реши претходно питање и прибави сагласност власника односно корисника парцеле топ.број 6607 к.о. Локве за извођење наведених грађевинских радова, на основу члана 69. став 8. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

2.           ГРУПА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ Општинске управе Алибунар као орган надлежан за спровођење обједињене процедуре у поступку спровођења обједињене процедуре обратиће се имаоцу јавних овлашћења, у овом случају Јавном предузеће „Путеви Србије“, које је уписано са правом коришћења на предметној парцели, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи приводног оптичког кабла за Базну станицу ПА36 (Локве). Јавно предузеће „Путеви Србије“ су у обавези да одговоре на захтев у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

3.           Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве),  ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

О б р а з л о ж е њ е

            „Телеком Србија“ АДиз Београда,са седиштем уулици Таковска број 2, дана 04. јуна 2015. године поднели су  Захтев  за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве) наделу парцеле топ.број6607 к.о. Локве, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем351-37/2015-03.

Увидом у документацију поднету уз Захтев – Извод из Главног пројекта и Главни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. и 69. Став 8.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине као надлежни орган за спровођење обједињене процедуре а поступајући у складу са одредбама Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у вези са прикључењем на јавни пут број 110-00-154/2015-07 од 11. маја 2015. године, привремено је прекинуо овај управни поступак и обратио се Јавном предузеће „Путеви Србије“, које је уписано са правом коришћења на предметној парцели, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи приводног оптичког кабла за Базну станицу ПА36 (Локве).

Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве),  ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.

 

     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,     

дипл.инг.арх. ЗорицаМиливојев, ср. 

Решење доставити:

1.     „Телеком Србија“ АДиз Београда,путем пуномоћника „Каблпројект“ ДОО из Београда;

2.     Архиви.

Nikolic Djurica - 351-201-2014-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-201/2014-04
12. март 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4

 

            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Ђурице Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра 49, у предмету издавања решења о употребној дозволи за индивидуални стамбени објекат који је изграђен на парцели број 4811. к.о. Иланџа, на основу члана 134. и члана 8ђ. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014) и Решења бр. 1-11-144-2/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А K 

            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за индивидуални стамбени објекат који је изграђен на парцели број 4811. к.о. Иланџа, поднетом од стране Ђурице Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра 49 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености форалних услова за поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е 

            Дана 30.12.2014. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за индивидуални стамбени објекат који је изграђен на парцели број 4811.к.о. Иланџа. Уз захтев је поднета следећа документација:

 1. Решење о упису објекта у катастар непокретности, донето од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар, под бројем 952-02-15-87/2014Ц од 10.12.2014. године
 2. Технички извештај за градњу предметног објекта (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово`` бр. 40/75) са ситуацијом планираног објекта
 3. доказ о уплати административне таксе у износу од 250,00 динара

Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Применом члана 7. Правилника о класификацији објеката (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) је утврђено да предметни објекат припада категорији А а класи број 111011. На основу чланова 2, 4. и 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), на предметни објекат се не примењују одредбе Закона везане за извођача радова у смислу овере главног пројекта, одредбе везане за стручни надзор и одредбе везане за технички преглед објекта.

Сходно претходно реченом, провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, установљено је да уз захтев није приложена сва потребна документација и то:

-         пројекат за извођење предметног објекта са потврдом и овером инвеститора да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације

-         елаборат геодетских радова за изведени објекат

-         елаборат геодетских радова за изведене инсталације

-         потврду о томе да је објекат прикључен или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом

-         доказ о уплати републичке административне таксе за издавање употребне дозволе у износу од 0,2% од предрачунске вредности објекта

Напомена: како би се могао израчунати износ републичке административне таксе, а у случају да се уз захтев подноси пројекат за извођење, потребно је извршити ревалоризацију предрачунске вредности предметног објекта на основу пописа радова у пројекту.

Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, одлучено је као у диспозитиву.

Сходно члану 43. став 4, ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Закључка се може изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина 16, Нови Сад, у року од 5 дана од дана пријема.

Жалба се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општинс Алибунар, или усмено изјавом на записник.

 

Самостални стручни сарадник

Дејан Старчевић, с.р.

 

Доставити:

1.     Подносиоцу захтева

2.     Архиви

d.o.o. Elektrovojvodina - 351-202-2014-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-202/2014-04
13. март 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233

            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву доо. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``Електродистрибуција Панчево`` са седиштем у Панчеву у улици М. Обреновића 6, у предмету издавања употребне дозволе за изграђен антенски стуб намене за потребе диспечерског центра ``ЕД Панчево`` на парцели бр. 1276/1. к.о. Алибунар, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14) иРешења бр. 1-11-144-2/13-03 од 07.11.2013. године,доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

            ОДОБРАВА СЕдоо. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``Електродистрибуција Панчево`` са седиштем у Панчеву, улица М. Обреновића 6(у даљем тексту: Инвеститор),употреба челично-решеткастог антенског стуба за потребе диспечерског центра ЕД ``Панчево`` пословнице Алибунар, који је изграђен на парцели број 1276/1. к.о. Алибунар у насељеном месту Алибунар. Предметни стуб има функцију ношења система антена за радио везу за потребе Инвеститора.

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђен антенски стуб на парцели број 1276/1. к.о. Алибунар, у насељеном месту Алибунар, који носи систем антена за радио везу за потребе Инвеститора, ближе описаног у диспозитиву овог Решења.

            Уз захтев за издавање употребне дозволе је поднета следећа документација:

·     Главни пројекат бр. 12-130/Г од септембра 2012. године, израђен од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад – Сектор за пројектовање, са седиштем у Новом Саду, Булевар Ослобођења 100

·     Извођачки пројекат – детаљи челичне конструкције стуба и грађевински детаљи – бр. 12-130/И од октобра 2012. године – израђен од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад – Сектор за пројектовање, са седиштем у Новом Саду, Булевар Ослобођења 100

·     Решење о именовању надзорних органа, донето од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад, под бројем 1.31.1-7551/1 од 26.06.2013. године

·     Решење о именовању одговорних извођача радова, донето од стране д.о.о. ``Енерготехника – Јужна Бачка`` Нови Сад, под бројем 1000-8279/1 од 12.06.2013. године

·     Изјава Инвеститора, Надзорног органа и Извођача радова да су сви грађевински и електромонтажни радови на предметном објекту завршени, изведени у свему према уговору, главном пројекту и извођачком пројекту и у складу са важећим техничким прописима

·     Записник Комисије за технички преглед предметног објекта (решење о образовању комисије донето дана 09.02.2015. године), по коме је Комисија извршила преглед предметног објекта дана 10.02.2015. године и том приликом констатовала да је предметни објекат подобан за употребу, при чему је дато миђење и предлог надлежном органу да изда употребну дозволу за предметни објекат

·     Ситуација изведеног стања број 286/2013 од 12.09.2013. године, израђена од стране д.о.о. ``Георад`` Панчево

·     Елаборат геодетских радова за подземне инсталације број 286/2013 од 06.03.2015. године, израђен од стране д.о.о. ``Георад`` Панчевo

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.

Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09 – испр.; 64/10 – Одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), а након утврђивања испуњености формалних услова дефинисаних чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, ценећи Записник Комисије за технички преглед, решено је као у диспозитиву овог Решења.

Инвеститор је приложио доказ о уплати прописаних администативних такси.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.

Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 430,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.

 

Самостални стручни сарадник

Дејан Старчевић, с.р.

 

Решење доставити:

1.Подносиоцу захтева

3.Архиви 

zakljucak 351-7-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-7/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

           Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), члана 134. и 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), решавајући по захтеву ''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, у поступку захтева за грађевинску дозволу, применом члана27.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 351-3/2015-04од 14.01.2015. године, поднетог од стране''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, ул. М. Обреновића бр.6, збогнеиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, поднела је захтев 12.02.2015.год. за издавање грађевинске дозволе за изградњу 20kV кабла, СТС''Алибунар 12'' и НН мреже у Алибунару на парцелама број 2397 и 2395 к.о. Алибунара.

Уз захтев је поднео техничку документацију односно Главни пројекату складу са локацијском дозволом број 353-58/13-04 од 18.11.2014.год. према одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, копију плана, извод из листа непокретности и припадајуће услове и сагласнпости, без доказа о уплати административне таксе.

           Чланом 15. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подносе докази из Закона односнодостави извод из пројекта за грађевинску дозволу, пројекат за грађевинску дозволу све у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

            Према члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објекта Главни пројекат израђен у складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, у року од шест месеци од данаступања на снагу овог правилника може се користити каопројекат за грађевинску дозволу, уз обавезну израду главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 50. овог правилника и извода из пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 33. овог правилника, у поступку прибављања грађевинске дозволе.

Какао подносилац захтева није доставио потребну документацију из Закона,донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Покрајинском секретаријатуза урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, уз уплату републичке таксе у износу од 430,00дин. на ж.р. 840-742221843-57 са позивом на бр.74-202,  у року од 5 дана од дана достављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви   

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

zakljucak 351-4-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-4/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

           Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), члана 134. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), решавајући по захтеву Мохан Пере из Локава, у поступку захтева за грађевинску дозволу, применом члана17.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 351-4/2015-04од 20.01.2015. године, поднетог од странеМихан Пере из Локава, ул. Првомајска бр.77, збогнеиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

Михан Пера из Локава, поднео је захтев 20.01.2015.год. за издавање грађевинске дозволе  за изградњу стамбено-пословног објекта на парцели број 865 к.о. Локве.

Уз захтев је поднео техничку документацију односно Главни пројекат у складу са локацијском дозволом 353-40/14-04 од 13.10.2014.год. и доказ о уплати административне таксе.

Чланом 15. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подноси извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу израђени у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације као и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

Према члану 15. став 3. истог правилника саставни део захтева је и изјашњење подносиоца захтева о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Подносилац захтева је поднео доказ плачања таксе.

            Према члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објектаГлавни пројекат израђен у складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, у року од шест месеци од данаступања на снагу овог правилника може се користити каопројекат за грађевинску дозволу, уз обавезну израду главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 50. овог правилника и извода из пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 33. овог правилника, у поступку прибављања грађевинске дозволе.

Какао подносилац захтева није доставио главну свеске пројекта за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу у складу са Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објекта као и изјашњење подносиоца о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта,донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Покрајинском секретаријатуза урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, уз уплату републичке таксе у износу од 430,00дин. на ж.р. 840-742221843-57 са позивом на бр.74-202,  у року од 5 дана од дана достављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви   

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

 

Oбрадила:

Берлован Корнелија

zakljucak 351-3-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 351-3/2015-04

12.03.2015. године

А л и б у н а р

           Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), члана 134. и 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), решавајући по захтеву ''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, у поступку захтева за одобрење за извођење радова, применом члана27.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 351-3/2015-04од 14.01.2015. године, поднетог од стране''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, ул. М. Обреновића бр.6, збогнеиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, поднела је захтев 14.01.2015.год. за издавање одобрења за извођење радова за изградњу кабловског вода на парцелама број 1469, 1589 и 1590 к.о. Николинци.

Уз захтев је поднео техничку документацију односно Идејни пројекату складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, копију плана, извод из листа непокретности и припадајуће услове и сагласнпости, без доказа о уплати административне таксе.

           Чланом 27. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подносе докази из Закона односно решење се издајеинвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом 135. Закона, који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

            Према члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објекта Идејни пројекат израђен у складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, у року од шест месеци од данаступања на снагу овог правилника може се користити каоидејни пројекат за објекте из чл. 145. и 147. Закона, уз обавезну израду главне свеске идејног пројекта, у складу са чланом 42. правилника.

Какао подносилац захтева није доставио потребну документацију из Закона,донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Покрајинском секретаријатуза урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, уз уплату републичке таксе у износу од 430,00дин. на ж.р. 840-742221843-57 са позивом на бр.74-202,  у року од 5 дана од дана достављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

 

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви   

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

 

Oбрадила:

Берлован Корнелија

Vod Niklinci, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-30/15-04
Датум:18.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 

            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Елактродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6,доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

           ОДОБРАВА СЕ ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Елактродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАБЛОВСКОГ ВОДA 20kVна катастарским парцеламатоп.бр.1469, 1589 и 1590к.о.Николинци, у улици 2. октобар, Николинци

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси3037209,20динара.

Саставнидеоовогрешењасу:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 15-09 од 20. априла 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од.aприла 2015. године;

2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације:15-09 од 20. априла 2015.годинеизрадило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

3.     1 – Пројекaтинжењерског објектаброј техничке документације:15-09-1 од 20. априла 2015.године,који је израдиоје ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант маст.инг.ел. Ненад Торбица, лиценца број 350 Н308 09.

           За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.

            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.

Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радована изградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице у Алибунару може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.

Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Елактродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, поднели су11.05.2015.годинезахтев овомодељењу за издавање решења којим се одобрава извођење радована изградњи типскогкабловског вода 20 kVуНиколинцима,ближе описано у диспозитиву решења.

            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 15-09 од 20. априла 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од.aприла 2015. године;

2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације:15-09 од 20. априла 2015.годинеизрадило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

3.     1 – Пројекaтинжењерског објектаброј техничке документације:15-09-1 од 20. априла 2015.године,који је израдиоје ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант дипл.инг.ел. Ненад Торбица, лиценца број 350 Н308 09.

4.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр.2397 к.о. Алибунар, који је урадила Геодетска организација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар;

5.     Услови ''Електровојводине''доо Нови Сад бр.ММ/ДЗ 5.30.4 од 11.04.2011.год;

6.     Сагласност ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац под бр.271/А од 19.06.2014.год;

7.     Технички услови ''Телеком Србија''ад ИЈ Панчево под бр.6995/200336/2-2014 од23.06.2014.год;

8.     Технички услови ЈП ''Србијагас'' Служба дистрибуције Панчево под бр.02-05-4-1712/1 од 13.06.2014.год;

9.     Уговор о установљавању права стварне службености пролаза број 463-5/15-03 од 17.04.2015.године;

10. Извод текућег рачуна од 11.05.2015. године као доказ о уплати републичке и општинске административне таксе.

Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовенаизградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Сходночлану 8ђ.Закона о планирању и изградњи, надлежниорганјепровериоиспуњеностформалнихусловазаизградњу и нијесеупуштао у оценутехничкедокументације, нитијеиспитаоверодостојностдокументацијекојаједостављена.У случајуштетенасталекаопоследицаприменетехничкедокументације, наосновукојејеиздатаграђевинскадозвола, закојусенакнадноутврдиданије у складусапрописима и правилимаструке, заштетусолидарноодговарајупројектант и инвеститор.

Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).

Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова нанаизградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.

 

Решење доставити:

1.Инвеститору

2.Грађевинској инсп.

3.Архиви

 

     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

         Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев,ср

STS Alibunar, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-29/15-04
Датум:18.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233

 

            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Електродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6,доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

           ОДОБРАВА СЕ ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Електродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАБЛОВСКОГ ВОДА 20kV и СТС 20/0, 4kV „АЛИБУНАР 12“, 400kVA,тип ЕВ-3,1.0.1. на катастарској парцелитоп.бр.2397к.о. Алибунар, у улици 1. Мај, Алибунар.

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси3002913,08динара.

Саставнидеоовогрешењасу:

 1.     Правноснажну локацијску дозволу број 353-58/13-04 од 18.11.2014. године са свим техничким условима на основу којих је издата;

2.     Идејни пројекат број техничке документације 15-419 од 23. марта 2015.године израдио је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

3.     0 – Главнасвеска,број техничке документације:15-419 од 23. марта 2015.године израдио је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

4.     1 – Пројекaтинжењерског објекта,број техничке документације:15-419-1 од 23. марта 2015.године,израдиоје ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант маст.инг.ел. Слободан Лолић, лиценца број 350N46614.

           За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.

            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.

Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радована изградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице у Алибунаруможе се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.

Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Електродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, поднели су11.05.2015.годгодинезахтев овомодељењу за издавање решења којим се одобрава извођење радована изградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице у Алибунару,ближе описано у диспозитиву решења.

            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 15-419 од 23. марта 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације:15-419 од 23. марта 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

3.     1 – Пројекaтинжењерског објектаброј техничке документације:15-419-1 од 23. марта 2015.године,који је израдиоје ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант маст.инг.ел. Слободан Лолић, лиценца број 350N46614.

4.     Правноснажну локацијску дозволу број 353-58/13-04 од 18.11.2014. године са свим техничким условима на основу којих је издата;

5.     Уговор о установљавању права стварне службености пролаза број 463-24/14-06 од 17.11.2014.године;

6.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр.2397 к.о. Алибунар, који је урадила Геодетска органозација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар марта 2015. Године

7.     Извод текућег рачуна од 11.05.2015.године као доказ о уплати републичке и општинске административне таксе.

Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовенаизградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Сходно člану 8ђ.Закона о планирању и изградњи, надлежниорганјепровериоиспуњеностформалнихусловазаизградњу и нијесеупуштао у оценутехничкедокументације, нитијеиспитаоверодостојностдокументацијекојаједостављена.У случајуштетенасталекаопоследицаприменетехничкедокументације, наосновукојејеиздатаграђевинскадозвола, закојусенакнадноутврдиданије у складусапрописима и правилимаструке, заштетусолидарноодговарајупројектант и инвеститор.

Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).

Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова нанаизградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202. 

Решење доставити:

1.Инвеститору

2.Грађевинској инсп.

3.Архиви

 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Škola Banatski Karlovac, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-36/15-04
Датум: 27.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 

            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, улица Жарка Зрењанина број 36,доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

           ОДОБРАВА СЕ Основној школи „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 36,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ,габаритне димензије зграде школе су 49,84м х 15,66м, висина слемена је 9,68м и спратност објекта је П + 1 (приземље и спрат) а габаритне димензије зграде фискултурне сале са пратећим објектима су 21,85м х 12,66м + 9,45м х 9,75м + 3,20мх6,35м, висина слемена је 9,68м а спратност објекта је П (приземље), висина слемена је 9,68м а укупна бруто површина изграђених објеката на којима се изводе радови је Пбр.=1 940,00 м2, односно укупна нето површина Пн.=1 818,50м2, изграђених на катастарској парцели топ.бр. 1579 к.о. Банатски Карловац, у улициЖарка Зрењанина број 36, укупна површина парцеле 9 461 м2.  

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси31 125 918,90динара.

Саставнидеоовогрешењасу:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 07/2015/1 од маја 2015.године израдио је ''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;

2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације: 07/2015/1, коју је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03;

3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: 07/2015/1, који је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 350 1478 03 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;

4.   Елаборатенергетскеефикасности,број техничког дневника 12/15, којијеизрадио “Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 381 0082 12.

            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.

            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.

Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова на објектима 8 дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радова на енергетској санацији, може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.

Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, представаља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правноснажно решење за извођење радова и правноснажно решење о употребној дозволи.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            Основна школа „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 36, поднела је 20.05.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе и фискултурне сале са пратећим објектима у Банатском Карловцу, изграђене на парцели топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац, у улици Жарка Зрењанина број 36, ближе описаних у диспозитиву овог решења.

            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 07/2015/1 од маја 2015.године израдио је ''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;

2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације: 07/2015/1, коју је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03;

3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: 07/2015/1, који је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 350 1478 03 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;

4.   Елаборатенергетскеефикасности,број техничког дневника 12/15, којијеизрадио “Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 381 0082 12;

5.     Извод из листа непокретности број 323 к.о. Банатски Карловац за парцелу топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-1491 од 24.03.2015. године;

6.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 909 к.о. Алибунар, који је урадила Геодетска органозација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар марта 2015. Године.

            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена санацији изграђенихобјеката,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).

Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе у Алибунаруподнео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.

Решење доставити:

1.Инвеститору

2.Грађевинској инсп.

3.Архиви

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

 Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Škola Alibunar, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-35/15-04
Датум: 25.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233

            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, улица Вука Караџића број 4,доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

           ОДОБРАВА СЕ Основној школи „Братство и јединство“ Алибунар, са седиштем у улици Вука Караџића број 4,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У АЛИБУНАРУ,максималних габаритних димензија 43,60м х 15,66м, висине слемена 9,68м, спратности П + 1 (приземље и спрат), укупне бруто површине Пбр.=1 394,00 м2, односно укупне нето површине Пн.=1 291,00м2, изграђеног на катастарској парцели топ.бр. 909 к.о. Алибунар, у улици Вук Караџић број 4, укупна површина парцеле 3 049 м2.  

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси32 290 114,45динара.

Саставнидеоовогрешењасу:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 3/2015 од марта 2015.године израдило је ''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;

2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03;

3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: 3/2015/1,који је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 350 1478 03 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;

4.   Елаборатенергетскеефикасности,број техничког дневника 11/15, којијеизрадио “Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 381 0082 12.

            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.

            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене ујавној својини.

Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радова на енергетској санацији може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.

Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            Основна школа „Братство и јединство“ Алибунар, улица Вука Караџића број 4, поднела је 20.05.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе у Алибунару, изграђене на парцели топ.број 909 к.о. Алибунар, ближе описаних у диспозитиву овог решења.

            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 3/2015 од марта 2015.године израдило је ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године, у три примерка;

2.     0 – Главнусвеску,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03;

3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: 3/2015/1,који је израдио''ALINOS''д.о.о.за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 350 1478 03 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;

4.   Елаборатенергетскеефикасности,број техничког дневника 11/15, којијеизрадио “Конимтерм”ДООПанчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 381 0082 12;

5.     Извод из листа непокретности број 2746 к.о. Алибунар за парцеле топ.број 909 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-1491 од 24.03.2015. године;

6.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 909 к.о. Алибунар, који је урадила Геодетска органозација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар марта 2015. Године.

            Прeмачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена санацији изграђенихобјектата,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

 

Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).

Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе у Алибунаруподнео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.

Решење доставити:

1.Инвеститору

2.Грађевинској инсп.

3.Архиви

     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

          Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

zakljucak 353-27-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353- 27/2015-04
Алибунар, 01.06. 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/ 641-233

Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, пступајући по захтеву за издавање локациских услова поднет од стране  ''Biogasenergy'' доо са седиштем  у  ул. Вукосава Ољаче бр.11. на основу члана 15. 22. и 41. Одлуке о организовању општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 32/2014 и 13/2015), Решења начелника Општинске управе Алибунар о овлашћењу број:1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015 године применом члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 –испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС 54/13, 89/13-одлуке УС, 132/14 и 145//14) , члана8. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15) и члана 7.став 2. Уредбе о локациским условима (''Сл. гласник РС'' 35/15) доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавањелокацијских условапод бројем 353- 27/2015-04 од 01.06.2015. године  поднет од стране''Biogasenergy'' доо са седиштем у ул. Вукосава Ољаче бр.11. из Београда, збогнеиспуњавања формалних услова за даље поступање по истом инедостатака у садржинидостављеног идејног решења као непотпун..

Уз захтев  поднео је Идејно решење које није израђено у складу сачланом 35.до 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15) у делу који се односи:

-Неопходно јеускладити захтев за издавањеЛокацијских услова и идејно решење  у погледу усаглашавања података и  са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15) и законом.

 -Сходно члану 13.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС” број 23/15) идејно решење (ИДР) спада у техничку документацију која са сходно члану 22. наведеног правилника између осталог израђује на основу геодетске подлоге. Геодетске подлоге  чине катастарско- топографски план и извод из катастраподземних инсталација. Приложеноидејно решење ускладити са напред наведеним.

- Графичка документација се мора ускладити са чл. 40. став 2. тачка 1. 2.и3. Правилника (Ситуациони план и подужни профил трасе,карактеристичне попречне профиле у размери која је у складусаПравилником као и приказати све деловепредметногобјекта: саприкључном шатом код ГМРС, трасом гасовода,бетонском шахтом за смештај ручне кугласте противпожарне славине  и МРС).

-Неопходно јеускладити захтев за издавањеЛокацијских услова и идејно решење тако што ће се подацииз захтеа:''објекат локалне мреже гасовода, локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса на пацелама 5154/1,5350/15,5350/16 и 5350/20 у к.о Иланџа''  усагласити са подацима идејног решења прикључни гасовод и МРС за електрану на биогас ,Иланџа кат.парцеле 5154/1,7634,5350/15,5350/5, 5350/3, 5350/16 и 5350/17 к.о.Иланџа''.

-Неопходно јеускладити захтев за издавањеЛокацијских услова и ускладити податке из идејног решења

тако што ће се исто дефинисати у складу са Законом односно  правилно попунити захтев за издавање локацијских услова, у складу сачл. 7. став 1. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“ бр. 22/15).У обрасцу захтева за локацијске услове нису попуњени подаци тражени у тачки7. 12.13.тачкама као и подци  тачке 2.-парцела /парцеле  и подаци тачке 4.-намена објекта разликују се у односу на дате  парцеле које су дате идејном решењу и главној свесци те их ускладити.

-Неопходно је извршити уплатутакси и то :Административна такса са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ"у износу од 290,00 на жиро рачун РС бр.  840-742221843-57, са позивом на број 97 74-202., а накнада стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских услова на рачун број:  840-742251843-73, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202, са означењем сврхе дознаке: "уплата накнаде стварних трошкова за издавање локацијских услова".

-  Документацију доставити у аналогној и електронској форми,у складу са чл. 3.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15). Документацију у електронској форми доставитинаemail urbanizam@alibunar.org.rsи путемCD-а(потписано и оверено).

Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет странициопштине Алибунар не поднесе усаглашен захтев

О б р а з л о ж е њ е

''Biogasenergy'' доо са седиштем  из Београда обратио се овом  органу захтевом  дана 01.06.2015.године за издавање локациских услова за објекат локалне мреже гасовода, локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса категорије Г. Класификациони број 222100 на локацији  пацелама 5154/1,5350/15,5350/16 и 5350/20 у к.о Иланџа .

Уз захтев је поднето Идејно решење број 13/15-2 од маја 2015.године израђено од стране  израђен од стране ''KONIMITERM''DOO Pančevoса седиштем ул. Доситеја Обрадовића 13/11 Панчево , одговорног пројектанта дипл.инг.маш.Драгослав Милић број лиценце 330 2241 03 која се састоји од  0-Главна свеске и 1.идејног решења.

Увидмо у достављено Идејно решење утврђено је да се не могу издати локацијски услови због недостатака ближе описаних у диспозитиву овог закључка као и података из поднетог захтева које треба допунити и усагласити са подацима из идејног решења.

            Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.

            Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови а захтев за издавање локациских услова није попуњен у целости  донет је закључак као у диспозитиву.

            У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општине Алибунар , не поднесе НОВ усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од5 дана од дана достављања. се таксира у складу са тарифним бројем 3. Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама  у новчаним износу од 170,00 дин. уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.

Обрадила,

Жерављев Сперанца

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                   дип.инж.арх. Зорица  Миливојев, с.р.

достављено :

1. Подносиоцу захтева

2.  Архиви

zakljucak 353-21-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-21/2015-04
20.05.2015. године
А л и б у н а р

 

            Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год, решавајући по захтеву Општине Алибунар, у поступку захтева за локацијске услове, применом члана8. став2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 353-21/2015-04од 29.04.2015. године, поднетог од странеОпштине Алибунар,збогнедостатака у идејном решењу.

О б р а з л о ж е њ е

Општина Алибунар, поднела је захтев 29.04.2015.год. за издавање локациских услова за доградњу анекса фискултурне сале зграде за основно образовање Алибунар - објекат категорије В, класификационог броја 126321, на парцелама бр.905 и 907  к.о. Алибунар.

Уз захтев је поднето Идејно решење број 4/2015 израђен од стране ''АЛИНОС'' Панчево.

Увидмо у достављено Идејно решење утврђено је да се не могу издати локацијски услови због недостатака у истом и то:

-         планирани анекс није повезан са инсталацијама и прикључцима на инфраструкту  објекта фискултурне сале у изградњи;

-         планирани анекс није повезан са постојећим противпожарним условима у објекту фискултурне сале а који су обавезан услов за објекте јавне намене према Закону о противпожарној заштити (''Сл. гласник РС'' 111/09 и 20/15).

            Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.

            Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови, донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од5 дана од данадостављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви                                                

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,

                                                                              дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

zakljucak 353-19-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-19/2015-04
20.05.2015. године
А л и б у н а р

 

            Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год, решавајући по захтеву Георге Јона из Селеуша, у поступку захтева за локацијске услове, применом члана8. став2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 353-19/2015-04од 24.04.2015. године, поднетог од странеГеорге Јина из Селеуша,збогнедостатака у идејном решењу.

О б р а з л о ж е њ е

Георге Јон из Селеуша, поднео је захтев 24.04.2015.год. за издавање локациских услова за за изградњу пољопривредног комплекса категорије А и Б, класификационог броја 127131 и 127141, ван насеља Селеуш, на парцели бр.4986  к.о. Селеуш.

Уз захтев је поднето Идејно решење број Е-88/15 израђен од стране ''Агроинжењеринг'' Нови Сад.

Увидмо у достављено Идејно решење утврђено је да се не могу издати локацијски услови због недостатака у истом и то:

-         планирани ТНГ није описан и приказан;

-         планирани бунар за водоснабдевање и противпожарну заштиту није приказан;

-         нису наведени услови из овереног урбанистичког пројекта.

            Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.

            Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови, донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од5 дана од данадостављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви                                                

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,

                                                                              дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

zakljucak 353-13-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-13/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

           Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), члана 53.а Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), решавајући по захтеву ЈКП СЕВЕР Иланџа, у поступку локацијских услова, применом члана8.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 353-13/2015-04од09.03.2015. године, поднетог од странеЈКП СЕВЕР Иланџа, ул. Светог Саве бр.2, збогнеиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

ЈКП СЕВЕР Иланџа, поднео је захтев 09.03.2015.год. за издавање локацијских услова  за изградњу прикључка водовода за парцелу број 5154/1 к.о. Иланџа.

Уз захтев је  поднет Главни пројекат и Уговор о изградњи и преносу на управљање.

Чланом 6. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подноси идејно решење у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

Применом члана 18. став 1. тачка 4) Закона о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' 43/2003...57/14) подносилац захтева је ослобођен плачања таксе.

Какао подносилац захтева није доставио идејно решење у складу са правилникомкојим се уређује садржина техничке документациједонет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од 3 дана од данадостављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

zakljucak 353-9-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-9/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

           Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), решавајући по захтеву Ковачев Саше из Новог Козјака, у поступку локацијских услова, члана 53.а Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), применом члана8.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 353-9/2015-04од 24.02.2015. године, поднетог од стране Ковачев Саше из Новог Козјака, ул. Иве Лоле Рибара бр.64, збогнеиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

Ковачев Саша из Новог Козјака, поднео је захтев 24.02.2015.год. за обнављање локацијске дозволе који је преименован у ахтев за издавање локацијских услова  за изградњу пословног објекта складишта за смештај пољопривредних производа аа парцели број 428 к.о. Нови Козјак.

Уз захтев је  поднето решење локацијске дозволе , потврда пројекта препарцелације, ситуциони план и катастарско топографски план.

Чланом 6. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подноси идејно решење у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

Применом Закона о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' 43/2003...57/14) подносилац захтева има обавезу плачања таксе у износу од 780,00 динара на рачунРепублике Србије  бр.840-742221843-57 позив на бр. 97-74-202.

Какао подносилац захтева није доставио доказ о уплати таксе и идејно решење у складу са правилникомкојим се уређује садржина техничке документациједонет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од 3 дана од данадостављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

zakljucak 353-6-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-6/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

 

           Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), решавајући по захтеву Петровић Владимира из Алибунара, у поступку локацијских услова, члана 53.а Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), применом члана8.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 353-6/2015-04од 26.01.2015. године, поднетог од стране Петровић Владимира из Алибунара, ул. Саве Мунћана бр.3, збогнеиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

Петровић Владимир из Алибунара, поднео је захтев 26.01.2015.год. за локацијску дозволу који је преименован у захтев за издавање локацијских услова  за доградњу стамбеног објекта на парцели број 1455 к.о. Алибунар.

Уз захтев је поднет препис листа непокретности, ситуциони план, копија плана, уговор о поклону, фотокопије рачуна за комуналије и доказ о уплати таксе.

Чланом 6. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подноси идејно решење у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

Подносилац захтева доставио је доказ плачања таксе.

Какао подносилац захтева није доставио идејно решење у складу са правилникомкојим се уређује садржина техничке документациједонет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од 3 дана од данадостављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

 

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви   

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић ,с.р.

 

Oбрадила:

Берлован Корнелија

353-172015-04, Postavljeno 11.06.2015.

 Република Србија - АП Војводина

Општина Алибунар - Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-17/15-04
14.05.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233

 

Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Генералног плна Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број 19/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год,  по захтеву Дејана Митова из Новог Сада, Првомајска 53, издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу стамбене зграде са једном стамбеном јединицом  спратности П+Пк и помоћног објекта гараже спратности П укупне бруто површине Пбр=276,05м2, на парцеле број 1523, 1524, 1525 и 1526 к.о. Алибунар, улица Железничка број 39 и 39а, са прилазом из исте улице парцела 2391/1 к.о. Алибунар.

ЛОКАЦИЈА: Парцеле број 1523, 1524, 1525 и 1526 к.о. Алибунар се налазе у зони становање блок број 4 у грађевинском подручију насеља Алибунар.

Према подацима саKnWeb-а за предметне парцеле је градско грађевинско земљиште са правом коришћења Рилак Александар, са стабеним објектом површине 32м2на парцели 1523 преузет из земљишне књиге. Према ИДР-идејном решењу бр.2/2015 од марта 2015.год, израђен од стране ''Моделарт архитекти'' Димитровград, није приказан постојећи стамбени објекат.

Положај објекта наведеног под број 1 на копији плана потребно је обухватити техничком документацијом или радове на уклањању изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката. Уколико је објекат раније уклоњен потребно је доставити копију плана и лист непокретности са брисаним објектом из евиденције катастра непокретности.

Према захтеву планира се изградња стамбеног објекта категорија А класификационе ознаке 1110011.

Парцеле у блоку број 4 су претежне намене за становање и није предвиђена ирада Пдр-а па се изградња и уређење овог блока врши директно из Генералног плана Алибунар.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ:

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Генералног плана, су следећа:

• Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7°MCS скале;

• За све радове на објектима и локалитетима, који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима  обавеза је власника/носиоца права коришћења да прибави дозволу Покрајинског завода за заштиту споменика културе;

• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине;

• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;

• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара.

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ У ЗОНИ СТАНОВАЊА:

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: локација се налази у четвртој зони заштите- простор предвиђен за нову изградњу.

У четвртој зони заштите потребно је поштовати следеће мере:

-  Изградња нових објеката уз поштовање регулације и урбане матрице.

- Изградњу нових објеката концепирати и интерполисати у наслеђени амбијент, водећи рачуна о вертикалној и хоризонталној регулацији.

- Поштовање и очување свих наведених објеката из дела о валоризацији објеката као и дела етнолошког осврта на сачувано наслеђе.

ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ: из улице Железничка парцела топ.бр.2391/1 к.о. Алибунар у делу постојећег саобрачајног прикључка који није део државног путаIIА реда број 132 и чини посебан део коловоза улице Железничка.

За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне становања мора се обезбедити колско пешачки прилаз ширине минимум 3 м и пешачки прилаз ширине 1 м.

Колско пешачки прилаз пројектовати и израдити према условима ЈП''Дирекција за изградњу и урњђење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.248-2/2015 од 27.04.2015.год. према којима је дата ширина коловоза 2,5м-3м, једностран нагиб и прихват воде са коловоза усклађен са системом одводњавања улице.

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА ОБЈЕКТА:

Главни објекти: породични и вишепородични стамбени објекти, пословни, производни и верски објекти и у комбинацијама. Могућа је изградња два стамбена објекта на једној грађевинској парцели, ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону (урбанистички показатељи, међусобна удаљеност објеката и др.), као и услов да у случају накнадне деобе парцеле оба објекта имају могућност приступа јавном путу (директно или преко приватног пролаза).

Други објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трефо станице и сл.

Објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у (прекинутом или непрекинутом) низу.

У оквиру зоне становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета, нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања (као што су: ливнице, отпади, млинови, мешаоне сточне хране, силоси и слично).

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА: парцеле број 1523 површине 238м2, 1524 површине 555м2, 1525 површине 153м2 и 1526 површине 603м2 к.о. Алибунар.

Инвеститор је обавезан дапре издавања употребне дозволе изврши спајање свих парцела у складу са Законом о планирању и изградњи.

Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становањусу следећи:

- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 10,0 м, а минимална површина парцеле је 300,0 м2;

- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 м (2х8,0м), а минимална површина је 400,0 м2 (2х200,0 м2);

- за објекат у (прекинутом и непрекинутом) низу минимална ширина парцеле је 8,0 м, а минимална величина парцеле је 200,0 м2;

- као веће грађевинске парцеле намењене породичном становању (са малом привредом или пољопривредном производњом) минимална ширина фронта парцеле је 15,0 м, а минимална површина 800,0 м2.

На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од најмање површине или ширине утврђене у условима, може се Актом о урбанистичким условима утврдити изградња или реконструкција објекта спратности до П+1, индекса или степена изграђености до 0,6 и индекса или степена искоришћености до 40%.

На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима:

- изграђеност грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и помоћним објектима може бити до 40%;

- растојање између два суседна објекта износи мин. 3 метра за приземне и 4,5 метара за спратне објекте;

- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.

Услови за образовање грађевинске парцеле намењене вишепородичном становањусу следећи:

- за слободностојећи вишепородични стамбени објекат минимална ширина парцеле је 20,0 м, а за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 м;

- за све врсте вишепородичних стамбених објеката минимална површина парцеле је 600,0 м2.

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА: поклапа се са границом парцеле.

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА: поклапа се са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију) или увучена у односу на регулациону линију до 5м. Изузетно, удаљеност објекта од регулационе линије може бити и већа уз упозорење инвестотору да улази у зону изградње помоћних и економских објеката који имају првенство градње на суседној и сопственој парцели.

СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ: максимално 1,2.

СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ: максимално 40%.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА: у зони становања се као главни објекат може градити: породични и вишепородични стамбени објекти, пословно, производни и верски објекти и у комбинацији. Могућа је изградња два стамбена објекта на парцели ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону.

У зони становања могу се градити и други објекти и то: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне септичке јаме, бунари, ограде, трафо станице и сл.

Главни објекти се постављају предњом фасадом на грађевинску линију или се граде унутар површине ограничене грађевинским линијама. Грађевински објекат се може поставити на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију до 5 метара.

Изузетно, удаљеност објекта од регулационе линије може бити и већа уз упозорење инвеститору да улази у зону градње помоћних и економских објеката који имају првенство градње на суседној и сопственој парцели.

Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже.

Изградња породичних објекатана парцели може се дозволити под следећим условима:

- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 0,5м од границе парцеле претежно северне (односно западне)моријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле.

- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0м од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.

- Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0м од бочне границе парцеле.

- Основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0м, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 4,0м (растојање основног габарита без испада).

СПРАТНОСТ: Спратност главних објеката (стамбени, пословни и др) је од П до максимално П+1+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 12,0 м.

Други објекти на парцели (економски и помоћни) су максималне спратности П, а максималне укупне висине до 5,0м, односно 7,0м за пушнице сушнице, кош, амбар, надстрешнице за машине и возила и сл. Дозвољена је изградња подрумске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ: други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0 метара, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4 метра ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.

ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА: испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односно регулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3,0м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску, односно регулациону линију. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0м по целој ширини објекта с висином изнад 3,0м,

- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0м,

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне) оријентације мање од 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,0м) мање од 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0м и ако те степенице савлађују висину од 0,9м. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9м улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности. Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15м до дубине од 2,6м испод површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5м,

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м,

- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.

Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са падом у сопствено двориште). Одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора или осветљења, минималне висине парапетаh=1,8м, површине до 0,8м².

Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити минимално 0,5м изузев у зонама где постојеће прилике то дозвољавају (наслеђено стање парцелације са уским фронтовима парцеле), где је минимална удаљеност 0м.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%. Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.

ДРУГИ ОБЈЕКТИ: парцела се може оградити функционалном и естетском оградом чија висина може бити највише до 1,8м. Улична ограда може да се постави на уличној регулационој линији или на повученој предњој грађевинској линији објекта. На угаоним парцелама обавезно се постављају провидне ограде у најмањој дужини двоструке дужине повлачења објекта од обе уличне регулационе линије, мерено од угла, а ограда може да буде без подзида, са подзидом висине до 0,8м или живицом до 0,8м чиме се обезбеђује прегледност саобраћаја на тој раскрсници.

Ограде на регулационој линији када су грађевински објекти увучени у дубину парцеле треба да су прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити изидан (опека, бетон) до висине 0,6м, а стубови између којих се постављају прозрачни панои (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0м. Ограде на регулационој линији која се поклапа са грађевинском линијом могу бити изидане од непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или изведене на начин као и ограде код објеката који су увучени у дубину парцеле.

Ограде између парцела могу бити од непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, жице, летава и сл.) висине најмање 1,5м. У економском делу парцеле ограде могу бити од летава, плетене жице и другог сличног материјала, висине најмање 1,5м. Сваки власник парцеле дужан је да направи уличну ограду, као и оградудеснегранице парцеле гледано са улице и половину стране границе у зачељу парцеле.

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.

ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА:За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг или гаражно место на један стан, односно мин. једно паркинг место на 70м2 пословног/производног простора тј. у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор, и друга правила.

АРХИТЕКТОНСКИ УСЛОВИ: фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору.

Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350, у зависности од кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се цреп.

Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,8м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинске парцеле, па и шире.

Услови за озелењавање парцеле

Зелене површине у оквиру породичног становања

У укупном билансу површина под зеленилом ова категорија зеленила има великог удела, јер претежан вид становања је породично. Ова категорија зеленила је важна са санитарно - хигијенског становишта, а пружа и интимније повезивање човека са природом. Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине, ствара могућност активног одмора. У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски део. Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине (мора се узети у обзир и отпорност дрвећа и шибаља према диму и штетним гасовима). Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак. Проценат озелењености индивидуалних парцела треба да буде најмање 30%.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносни и други услови

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира животна средина.

Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити одвожен од стране надлежне комуналне службе.

Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина (врт). У врту могу да постоје следеће функционалне целине: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак, башта и сл.

Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта треба да чини добро уређен и негован травњак.

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ: земљиште лесне терасе, климатске карактеристике великих температурних разлика захтевају термичку изолацију за амплитуду од -330C до +410C, повремени оркански ветрови намећу потребу пажљивог избора и израде кровних конструкција, сеизмички потреси максималног интензитета од 60 по мећународној скали намеће потребу ојачавања серклажа и угаоних стубова објеката.

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

- колско-пешачки прикључак на јавни пут извести у складу са условимаЈП''Дирекција за изградњу и унапређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.248-2/2015 од 27.04.2015.год. према којима је дата ширина коловоза 2,5м-3м, једностран нагиб и прихват воде са коловоза усклађен са системом одводњавања улице,

 - прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу према условима ЈКП''Универзал'' Алибунар бр.621/15 од 14.05.2015.год, према којима се прикључак за воду налази на удаљености 35м цевима пречника ф100мм притиска 5-7бара а канализациона на 25м цевима пречника ф300мм,

- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле комплекса, а отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса;

- прикључење објеката на електроенергетску инфраструктуру извести по условима за пројектовање и прикључење од стране ''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-3913/3 од 30.04.2015.год, према којима је место за везивање прикључка постојећа нисконапонска ваздушна мрежа у улици Железничка, нн извод непартна страна из ТС''Алибунар 2'' и одобрена максимална снага 17,25kW;

- заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења.

Уз захтев поднето је ИДР-идејно решење бр.2/2015 од марта 2015.год, израђен од стране ''Моделарт архитекти'' Димитровград, доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 290,00 динара и накнаде стварних трошкова у износу од 2.550,00 динара.

При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.

НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Генералним планом Алибунара у делу планирања паркинг простора, прикључка на јавну саобрачајницу и положаја постојећег објекта.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Радове на уклањању објекта наведеног под број 1 на копији плана површине 32м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.

Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржипројекат архитектуре са изјавомодговорног пројектантада објекат има одговарајућу носивост и стабилност, припремне радове и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.

Уз захтев за локацијске услове поднето је:

 1. Идејно решење број бр.2/2015 од марта 2015.год, израђен од стране ''Моделарт архитекти'' Димитровград у аналогној форми;
 2. Доказ о уплати таксе и накнаде;

а у поступку обједињене процедуре прибављени су :

 1. Копија плана подземних водова бр.956-01-6/2015 од 07.04.2015.год;
 2. Копија плана бр.953-1/2015-116 од 07.04.2015.год. ;
 3. условиЈП''Дирекција за изградњу и унапређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.248-2/2015 од 27.04.2015.год;
 4. условима за пројектовање и прикључење од стране ''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-3913/3 од 30.04.2015.год;
 5. услови ЈКП''Универзал''Алибунар бр.621/15 од 14.05.2015.год;

који су саставни део локацијских улова.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.

Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.

 

Доставити:

1. Подносиоцу захтева

2. Архиви

                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,

                             дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.

 

Oбрадила:

Берлован Корнелија

353-15-2015-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија - АП Војводина

Општина Алибунар - Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-15/15-04

20.04.2015. године

А л и б у н а р,Трг слободе 4

013/641-233

Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), преиспитаног Генералног урбанистичког плна Банатског Карловца (''Сл. лист општине Алибунар ''број 37/74 и 2/93) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год,  по захтеву Цинцаревић Божидар из Банатског Карловца, Првомајска 53, издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу стамбене зграде са једном стамбеном јединицом на парцели број 1841 к.о. Банатски Карловац, спратности П+Пк, укупне бруто површине Пбр=250,80м2 и нето површине Пнт=197,30м2, улица Првомајска број 53, са прилазом из исте улице парцела 2278 к.о. Банатски Карловац.

 

ЛОКАЦИЈА: Парцела 1841 к.о. Банатски Карловац се налази у зони становање блок број 33 у грађевинском подручију насеља Банатски Карловац.

Према препису листа непокретности бр.5068 за к.о. Банатски Карловац од 24.02.2015.год. парцела је градско грађевинско земљиште са правом коришћења Цинцаревић Драгиша на 1/8 и Цинцаревић Божидар на 7/8, укупне површине 3а37м2, са стабеним објектом површине 1а25м2. Према овереном КТП-у од 06.03.2015.год. постоји објекат је предвиђен за рушење.

Према захтеву инвеститора планира се изградња стамбеног објекта категорија А класификационе ознаке 1110011.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА

Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.

Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом  јачине 8˚MCSскале.

За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима (Службени гласник РС, 71/94) обавезно се морају прибавити услови надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Изградња објеката друге намене,који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.

За садржаје чија се изградња у овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изградње или технологија рада то буду захтевали неопходна је израда урбанистичког пројекта, којим ће се дефинисати урбанистичко решење и услови за изградњу објеката.

При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.

Намена и подела блокова за Банатски Карловац се узима из преиспитаног Генералног урбанистичког плна  (''Сл. лист општине Алибунар ''број 37/74 и 2/93) а правила парцелације, регулације и изградње из Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл. гласник РС'' број 22/15)-у даљем тексту Правилник:

Општа правила за парцелацију

Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу у насељу је 400,00 м², а најмања ширина те парцеле у насељима за све врсте изградње износи 12,00 м.

На грађевинској парцели чија је површина мања од најмање површине утврђене у предходном ставу, односно не мања од 150,00 м², може се утврдити изградња стамбеног објекта спратности П+1, са два стана, индекса изграђености до 0,8.

Предметна парцела је мања од најмање утврђене површине али су задовољени остали параметри односно површина  337м2, спратност П+Пк, једна стамбена јединица и индекс изграђености 0,66

Минимални степен опремљености инфраструктуром

Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање и друго) поставља се у појасу регулације, у складу с потребама и правилима надлежног јавног односно јавно комуналног предузећа.

Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела у зони кућа за одмор, сеоској зони и зони ретких насеља и породичне градње, у периферној пословној, привредној и индустријској зони има излаз на јавну саобраћајну површину, у складу са рангом и правилима за најмању дозвољену ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је планирана минимално водоводна и електроенергетска мрежа.

Парцела има постојећи приступ са јавног пута у улици Првомајскапарцела 2278 к.о. Банатски Карловац.

Прикључци на електроенергетску, водоводну и канализациону мрежу су постојећи и издати су услови за пројектовање предметног објекта:

 1. Потврда број ЈД/АС-0714-296/1 од 02.03.2015.год. од стране ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд да је инвеститор постојећи потрошач и прописно прикључен на мрежу;
 2. Услови за пројектовање и прикључење број 5.30.4.-2976/3 од 02.04.2015.год. издати су од стране ''Електровојводине''доо Нови Сад;
 3. Потврда ЈКП''УСЛУГА''Банатски Карловац број 86 од 04.03.2015.год. да је постојећи потрошач и прописно прикључен на мрежу;
 4. Потврда ЈКП''УСЛУГА''Банатски Карловац број 188 од 09.04.2015.год. којим су дати услови за израду техничке документације.

Грађевинске линије

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању које је за појединачне зоне прописано овим правилником.

Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.

Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле.

Подземна грађевинска линија за остале подземне објекте (делови објеката, склоништа, гараже и сл.) може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже.

Класа и намена објеката чија изградња је забрањена у појединачним зонама

Објекти чија изградња је забрањена у појединачним зонама су објекти:

1) за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну средину;

2) на постојећој и планираној јавној површини, на површинама уже зоне санитарне заштите водоизворишта или на објектима или коридорима постојеће инфраструктуре;

3) у заштитном појасу јавних путева ван насеља, а који се утврђује у складу са Законом о јавним путевима и износи за државне путеве првог реда 20 м, за државне путеве другог реда 10 м, односно за општинске путеве 5 м са обе стране пута;

4) у заштитној зони електроенергетског појаса, који се утврђује се у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кВ до 400 кВ („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92) објеката и износи за надземни вод 10 кВ – 6 м, за надземни вод 35 кВ – 15 м, за надземни вод 110 кВ – 15 м и за надземни вод 220 кВ – 15 м;

5) у заштитној зони водотокова, у складу са законом и прописима којим се уређује управљање водама, односно у плавним зонама;

6) на геолошки нестабилним теренима, чија нестабилност је доказана у складу са законом којим се уређују геолошка и инжењерско – геолошка истраживања, у инжењерско-геолошким студијама, елаборатима и другом документацијом.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Локацијским условима на истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других објеката исте или компатибилне намене према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.

На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летња кухиња, пољски клозет и сл.).

Грађевински елементи објеката

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00 м на целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м;

- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом – 1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације.

Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м, односно регулациону линију више од 1,20 м и то на делу објекта вишем од 3,00 м.

Испади на објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1,50 м од бочне границе парцеле претежно северне оријентације, односно, 2,50 м од бочне границе парцеле претежно јужне оријентације.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија најмање 3,00 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 м.

Изузетно, отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија на растојању мањем од 3,00 м од регулационе линије, када је ширина тротоара преко 3,00 м.

Степенице које савлађују висину преко 0,90 м, изнад површине терена, улазе у габарит објекта.

Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију.

Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови инфраструктуре, и то:

1) стопе темеља и подрумски зидови – 0,15 м до дубине од 2,60 м испод површине тротоара, а испод те дубине – 0,50 м;

2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00 м.

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање и гаражирање возила

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину.

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,50 м.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан.

Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.

Парцела има постојећи приступ са јавног пута у улици Првомајскапарцела 2278 к.о. Банатски Карловац.

За планирану изгредњу потребно је планирати паркинг простор у оквиру парцеле.

Одводњавање и нивелација

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Архитектонско обликовање, материјализација, завршне обраде, колорит и друго

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом.

Општа правила за изградњу за појединачне зоне

1.Индекс изграђености или индекс заузетости

4) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 1,6;

4) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње – 50%;

Предметна парцела је мања од најмање утврђене површине те јеиндекс изграђености максимално дозвољен 0,8 а планирани  0,66 задовољава услове.

2. Ограђивање по појединачним зонама

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.

Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

6. Општа правила за изградњу за опште стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина

Највећа дозвољена спратност објеката свих врста у стамбеним зонама и насељима средњих густина је до пет надземних етажа.

Растојање између регулационе и грађевинске линије за објекте осим објеката у низу је 3,0 м, осим кад се локацијски услови издају за регулисани део улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају.

У зони изграђених објеката растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).

Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу, по правилу је 5,0 м. а минимум 4,00 м, ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење.

За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,00 м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.

Најмање дозвољено растојање објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,5 м.

За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од вредности утврђених у предходном ставу не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

Планирани објекат није усклађен са параметрима растојања између грађевинске и регулационе линије и потребно је планирати или објекат у низу према већини у тој улици или растојање од 3м.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови

Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

Геолошко и палеонтолошко наслеђе: Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара, елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:

Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености, систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др. Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCSскале.

Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, односно ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине.

Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске мере заштите које се разрађују у техничкој документацији.

При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.

НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Правилником у делу планирања паркинг простора и растојању између грађевинске и регулационе линије.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Радове на уклањању објекта наведеног под број 1 на копији плана површине 125м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.

Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржипројекат архитектуре са изјавомодговорног пројектантада објекат има одговарајућу носивост и стабилност, припремне радове и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.

Уз захтев за локацијске услове поднето је:

 1. Идејно решење број 02/2015 од 18.03.2015.год. израђен од стране Пројектног бироа ДИЗ ПРОЈЕКТ, Алибунар у аналогној и дигиталној форми;
 2. Препис листа непокретности бр.5068 к.о. Банатски Карловац од 24.02.2015.год;
 3. Изјава сувласника Цинцаревић Драгише оверене 04.03.2015.год. у Канади;
 4. Копија плана бр.953-1/2015-62 од 02.03.2015.год;
 5. КТП израђена од стране Агенције ГЕОМЕТАР, Ковачица и оверен 06.03.2015.год. од стране РГЗ СКН Алибунар;
 6. Доказ о уплати таксе и накнаде.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.

Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.

 

Доставити:

1. Подносиоцу захтева

2. Архиви

              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,

  дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.

 

Oбрадила:

Берлован Корнелија

Opstina Alibunar - 351-32-2015-04, postavljen 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-2/2015-04
12. март 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4

            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Општине Алибунар са седиштем у Алибунару, Трг Слободе бр. 4, у предмету издавања решења о грађевинској дозволи за изградњу-постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIВ реда бр. 10, код ОШ ``1. Мај`` у насељеном месту Владимировац, на основу члана 134. и члана 8ђ. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 17. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014) и Решења бр. 1-11-144-2/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К 

            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу-постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIB реда бр. 10 (стара ознака М-19), код зграде ОШ ``1. Мај`` у улици Цара Лазара у насељеном месту Владимировац, на парцели број 1628. к.о. Владимировац, поднетом од стране Општине Алибунар са седиштем у Алибунару, у улици Трг Слободе бр. 4, из разлога не испуњености форалних услова за поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е 

            Дана 09.01.2015. године је поднет захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу – постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIBреда бр. 10 (стара ознака М-19) у насељеном месту Владимировац, у улици Цара Лазара, на парцели број 1628. к.о. Владимировац, код зграде ОШ ``1. Мај``. Уз захтев је поднета следећа документација:

 1. Решење о локацијској дозволи бр. 04-353-17/13 од 26.03.2014. године
 2. Извод из листа непокретности број 5354. к.о. Владимировац
 3. Главни пројекат постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путуIB реда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код ОШ ``1. Мај`` у Владимировцу, бр. пројекта 149/14-S од септембра 2014. године, обрађивача д.о.о. ``Шидпројект`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша 2
 4. Решење о давању сагласности на Пројекат, донето од стране ЈП ``Путеви Србије``, под бројем 344-524/13-6 од 19.11.2014. године
 5. Сагласност на Главни пројекат донета од стране А.Д. ``Телеком Србија`` под бројем 6995/443212/2-2014 од 10.12.2014. године
 6. Услови за израду техничке документације за објекат светлосна сигнализација, донети од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``ЕД Панчево`` под бројем 5.30.4.-11821/14-3 од 20.11.2014. године


Чланом 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) је дефинисана садржина захтева за издавање грађевинске дозволе. Чланом 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката је прописано да се главни пројекат израђен у складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, у року до шест месеци од дана ступања на снагу тог Правилника може користити као пројекат за грађевинску дозволу у поступку прибављања грађевинске дозволе, уз обавезну израду главне свеске пројекта за грађевинску дозволу у складу са чланом 50. Правилника и извода из пројекта за грађевинску дозволу у складу са чланом 33. Правилника.

Сходно претходно реченом, провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, установљено је следеће:

 1. уз захтев није приложена сва потребна документација и то:

-         није достављена Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу

-         није достављен Извод из пројекта за грађевинску дозволу

 1. услед непостојања Извода из пројекта за грађевинску дозволу, овај орган не може да утврди да ли је исти урађен у складу са претходно издатим Решењем о локацијској дозволи

Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 17. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, одлучено је као у диспозитиву.

Сходно члану 17. став 4, ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Закључка се може изјавити жалба у року од 5 дана од дана пријема.

Жалба се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општинс Алибунар, или усмено изјавом на записник.

 

Самостални стручни сарадник

Дејан Старчевић, с.р.

 

Доставити:

1.     Подносиоцу захтева

2.     Архиви

Munćan Panta, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-27/2015-04
Датум:13.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4

 

Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститорМунћан Пантаиз Локава,путем пуномоћника Царан Јона из Локава анаосновучлана 192. Ичлана 196. Закона о општем управномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

 

 

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

 

ОДОБРАВА СЕМунћан Панти из Локава, са становањем уулици Жарка Зрењанина број 16а,каоинвеститору,изградњапородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, максималнихгабаритнихдимензија26,142м х11,24м, висинеслемена 6,80м, спратности П (приземље), бруто површина стамбеног објекта јеПбр.=272,19м2и нето површина помоћног објекта је Пн.=233,00м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.518 к.о.Локве, површине П=777,00м2, уЛоквама, улица Жарка Зрењанина број 16а, који ће бити прикључен на јавну инфраструктуру изграђену на површини јавне намене, парцела топ.број 1405 к.о. Локве.

 

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси 11 900 000,00динара.

 

Саставнидеоовогрешењасу:

1.     Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-66/2014-04од 09.12.2014. године;

2.     Изводизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од марта 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03,којисесастојиод:

1.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 10-12/14 од марта 2015. године, који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, главни пројектантдипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић,лиценцаброј 3102419 03, према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;

2.     Свеске 1 – архитектура,број техничке документације: 10-12/14 од марта 2015. године, коју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

3.     2-Пројекат конструкције број техничке документације10-12/14 од марта 2015. Годинекоју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

4.     3-Пројекaтхидротехничких инсталацијаброј техничке документацијекоју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

5.     4 –Пројектaелектроенергетских инсталација,број техничке документације: 10-12/14 од марта 2015. године,који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантје дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03;

6.     6- Пројекта машинских инсталацијаброј техничке документације: 10-12/14 од марта 2015. године,који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одговорни пројектант је дипл.маш.инг.Дане Ч. Ницуловић, лиценца број 330 В901 05;

7.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничког документације10-12/14 од марта 2015. године, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;

8.     ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIROD3PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг, консалтингдипл.инг,арх, Драган Добросављевић,Вршац, улица Сремска број 69/А, Вршац, број техничког дневника 49/15-ТКодаприла2015.године, вршиоцитехничкеконтроле су: запројекатархитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценцаброј 3006723 04, за пројекат електроенергетских инсталацијадипл.инг.ел. Мариус Константин Хонае, лиценца број 350H250 09, за пројекат машинских инсталација је дипл.маш.инг.Наташа Керчов, лиценца број 330 2299 03 и за елаборат енергетске ефикасностидипл.инж.арх. Бојан Алексић, лиценца број 381 1089 13.

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износуод27109,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87,једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о регулисању накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од06.05.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износуод30% на име једнократног плаћања.

Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ,јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.

Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.

Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.

 

Образложење

 

Мунћан Панти из Локава, са становањем уулици Жарка Зрењанина број 16а,као инвеститор,путемпуномоћникаЦаран Јона из Локава, поднео је захтев овом Одељењу, заведен под бројем 351-27/2015-04 од 06.05.2015. године, заизградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, максималнихгабаритнихдимензија26,142м х11,24м, висинеслемена 6,80м, спратности П (приземље), бруто површина стамбеног објекта јеПбр.=272,19м2и нето површина помоћног објекта је Пн.=233,00м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.518 к.о.Локве, површине П=777,00м2, уЛоквама, улица Жарка Зрењанина број 16а, а премаПројектузаграђевинскудозволу – Главном пројекту илокацијскојдозволи.

 

Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:

1.     Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-66/2014-04од 09.12.2014. године;

2.     Изводизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од марта 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03,којисесастојиод:

3.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 10-12/14 од марта 2015. године, који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, главни пројектантдипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић,лиценцаброј 3102419 03, према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;

4.     Свеске 1 – архитектура,број техничке документације: 10-12/14 од марта 2015. године, коју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

5.     2-Пројекат конструкције број техничке документације10-12/14 од марта 2015. Годинекоју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

6.     3-Пројекaтхидротехничких инсталацијаброј техничке документацијекоју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

7.     4 –Пројектaелектроенергетских инсталација,број техничке документације: 10-12/14 од марта 2015. године,који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантје дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03;

8.     6- Пројекта машинских инсталацијаброј техничке документације: 10-12/14 од марта 2015. године,који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одговорни пројектант је дипл.маш.инг.Дане Ч. Ницуловић, лиценца број 330 В901 05;

9.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничког документације10-12/14 од марта 2015. године, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;

10. ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIROD3PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг, консалтингдипл.инг,арх, Драган Добросављевић,Вршац, улица Сремска број 69/А, Вршац, број техничког дневника 49/15-ТКодаприла2015.године, вршиоцитехничкеконтроле су: запројекат рушења,архитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценцаброј 3006723 04, за пројекат електроенергетских инсталацијадипл.инг.ел. Мариус Константин Хонае, лиценца број 350H250 09, за пројекат машинских инсталација је дипл.маш.инг.Наташа Керчов, лиценца број 330 2299 03 и за елаборат енергетске ефикасностидипл.инж.арх. Бојан Алексић, лиценца број 381 1089 13.

4.     Пуномоћје од 02.12.2014. године којим Мунћан Панта из Локава, даје овлашћење Царан Јона Јону из Локава,  ЈМБГ (0606964860128), да предузима правне радње за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта у Локвама;

5.     Извод излистанепокретностиброј:523к.о.Локве, којијеиздао РГЗ СКН Алибународ 19.11.2014. године;

6.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр.518к.о.Локве, који је урадила Агенција „Геоинжењеринг“ из Беле Цркве, а оверио РГЗ СКН Алибунар03.11.2014. године;

7.     Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 351-27-1/2015-04 од 12.05.2015.године, сачињено у Одељењеза урбанизам, комунално –стамбенепослове и заштиту животне средине.

 

Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.

С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15.,21. и 84.Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15),чланом 52. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015),решено је као у диспозитиву.

Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у рокуод 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксиранаса 420,00динара административне таксе.

 

          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев ср.

 

Решење доставити :

 1. Мохан Јоси из Локава,путемпуномоћникаЦаран Јона из Локава;
 2. Грађевинској инспекцији;

3.     Архиви.

Mohan Josa, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:    351-21/2015-04

Датум:27.04.2015. године

А л и б у н а р

Трг слободе бр.4

 

Општинска управа општине АлибунарОдељењезаурбанизам, комунално -стамбенопослове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе који је поднео инвеститор Мохан ЈосаизЛокава,путемпуномоћникаЦаран Јона из Локава ана основу члана 192.ичлана 196. Закона о општем управномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

 

ОДОБРАВА СЕМохан Јоси из Локава,улица Тудор Владимиреску број 104,каоинвеститору,доградњапородичногстамбеногобјекта, максималнихгабаритнихдимензија26,17м х5,15м, висинеслемена6,35м, спратности П (приземље),бруто површина стамбеног објекта јеПбр.=175,91м2и нето површина помоћног објекта јеПн.=139,43м2и доградња помоћног објекта,максималнихгабаритнихдимензија7,25м х6,60м,висинеслемена6,35м, спратности П (приземље), брутоповршина помоћног објекта јеПбр.=48,58м2, односно нето површине је Пн.=38,27м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.1049 к.о.Локве, површине П=1521,00м2, уЛоквама, ул.Тудор Владимиреску број 104.

 

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси 12636 000,00динара.

 

Саставнидеоовогрешењасу:

1.     Правноснажно Решење о локацијскојдозволибр. 353-57/2014-04 од 13.11.2014. године;

2.     Изводизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од марта 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

3.     Главни пројекат рушења иГлавни пројекатдоградње стамбеног и помоћног објекта П+0, А, К, В и К, Е, М и ЕЕ који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одговорни пројектанти: заА, К, В и К -дипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановићлиценцаброј 3102419 03, за Е – дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03, за М – дипл.маш.инг.Дане Ч. Ницуловић лиценца број 330 В901 05  и за ЕЕ дипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12,  израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13, 98/13 – УС,, 132/14 и 145/14)каоПројекатзаграђевинскудозволубројтехничкедокументације:24-11/14 одновембра 2014. године, дипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03, којисесастојиод:

1.     Главног пројекта рушења – стамбени објекат П+= и помоћни објекат П+0, број техничке документације: 18-12/14 од децембра 2014. године,који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одговорни пројектантдипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановићлиценцаброј 3102419 03;

2.     Свеске 1 – архитектура, конструкција и водовод и канализација,број техничке документације:28-11/14, којукоји је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

3.     Свеске 2 -Пројектaелектроенергетских инсталација,број техничке документације:28-11/14,који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одговорнипројектантје дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03 и Пројекта машинских инсталација, одговорни пројектант је дипл.маш.инг.Дане Ч. Ницуловић, лиценца број 330 В901 05;

4.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничког дневника ЕЕЕ-56/14, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;

5.     ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIROD3PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг, консалтингдипл.инг,арх, Драган Добросављевић,Вршац, улица Сремска број 69/А, Вршац, број техничког дневника 32/15-ТКодмарта2015. године, вршиоцитехничкеконтроле су: запројекат рушења,архитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценцаброј 300 6723 04, за пројекат електроенергетских инсталацијадипл.инг.ел. Мариус Константин Хонае, лиценца број 350H250 09, за пројекат машинских инсталација је дипл.маш.инг.Наташа Керчов, лиценца број 330 229 03 и за елаборат енергетске ефикасностидипл.инж.арх. Бојан Алексић, лиценца број 381 1089 13.

 

Доприносзауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунату износу од18 772,00 динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова, у складусаизјавоминвеститора о регулисањунакнадезаграђевинскоземљиштеназахтевуод17.04.2015.године. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања.

Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ, јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.

Инвеститорједужанда 8 (осам) данапрепочеткаграђењаобјектапријавиорганукојијеиздаограђевинскудозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.

Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.

 

Образложење

 

Мохан Јоса из Локава,улица Тудор Владимиреску број 104,каоинвеститор, путемпуномоћникаЦаран Јона из Локава, поднеојезахтевовомОдељењу,заведенпод бројем 351-21/2015-04 од 17.04.2015. године, заиздавањеграђевинскедозволеза доградњапородичногстамбеногобјекта, максималнихгабаритнихдимензија26,17м х5,15м, висинеслемена6,35м, спратности П (приземље),бруто површина стамбеног објекта јеПбр.=175,91м2и нето површина помоћног објекта јеПн.=139,43м2и доградња помоћног објекта,максималнихгабаритнихдимензија7,25м х6,60м,висинеслемена6,35м, спратности П (приземље), брутоповршина помоћног објекта јеПбр.=48,58м2, односно нето површине је Пн.=38,27м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.1049 к.о.Локве, површине П=1521,00м2, уЛоквама, ул.Тудор Владимиреску број 104, а премаПројектузаграђевинскудозволу – Главном пројекту илокацијскојдозволи.

 

Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:

 

1.     Правноснажно Решење о локацијскојдозволибр. 353-9/2014-04од11.02.2015. године;

2.     Изводизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од марта 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

3.     Главни пројекат рушења иГлавни пројекатдоградње стамбеног и помоћног објекта П+0, А, К, В и К, Е, М и ЕЕ који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одговорни пројектанти: заА, К, В и К -дипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановићлиценцаброј 3102419 03, за Е – дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03, за М – дипл.маш.инг.Дане Ч. Ницуловић лиценца број 330 В901 05  и за ЕЕ дипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12, израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13, 98/13 – УС,, 132/14 и 145/14)каоПројекатзаграђевинскудозволубројтехничкедокументације:24-11/14 одновембра 2014. године, дипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03, којисесастојиод:

1.     Главног пројекта рушења – стамбени објекат П+= и помоћни објекат П+0, број техничке документације: 18-12/14 од децембра 2014. године,који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одговорни пројектантдипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановићлиценцаброј 3102419 03;

2.     Свеске 1 – архитектура, конструкција и водовод и канализација,број техничке документације:28-11/14, којукоји је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;

3.     Свеске 2 -Пројектaелектроенергетских инсталација,број техничке документације:28-11/14,који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одговорнипројектантје дипл.инг.ел. Никушор Ј. Лелеа лиценца број 350 2887 03 и Пројекта машинских инсталација, одговорни пројектант је дипл.маш.инг.Дане Ч. Ницуловић, лиценца број 330 В901 05;

4.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничког дневника ЕЕЕ-56/14, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл. инг. маш. Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;

5.     ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIROD3PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг, консалтингдипл.инг,арх, Драган Добросављевић,Вршац, улица Сремска број 69/А, Вршац, број техничког дневника 32/15-ТК одмарта2015. године, вршиоцитехничкеконтроле су: запројекат рушења,архитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценцаброј 300 6723 04, за пројекат електроенергетских инсталацијадипл.инг.ел. Мариус Константин Хонае, лиценца број 350H250 09, за пројекат машинских инсталација је дипл.маш.инг.Наташа Керчов, лиценца број 330 229 03 и за елаборат енергетске ефикасностидипл.инж.арх. Бојан Алексић, лиценца број 381 1089 13.

 

4.     Пуномоћје број 525 од 13.11.2014. године којим Мохан Јосе Јоса из Локава, ЈМБГ (0107974860014), даје овлашћење Царан Јона Јону из Локава,  ЈМБГ (0606964860128), да предузима птавне радње за потребе прибављања грађевинске дозволе за доградњу стамбеног и помоћног објекта у Локвама;

5.     Извод излистанепокретностиброј:2910к.о.Локве, којијеиздао РГЗ СКН Алибунарбр. 952-1/2014-2996од 03.11.2014. године;

6.     Сагласност Мохан Ане ЈМБГ (3011952867523) и Мохан Јосе ЈМБГ (1905952860026), обоје из Локава, који имају уписано право доживотног плодоуживања на основу Уговора о поклону број 2075/2014;

7.     Катастарско-топографскипланкатастарскепарцелетоп.бр.1049к.о.Локве, којијеурадилаАгенција „Геоинжењеринг“ из Беле Цркве, а оверио РГЗ СКН Алибунар03.11.2014. године;

8.     Обрачундоприносазауређивањеграђевинскогземљиштаброј 351-20-1/2015-04 од21.04.2015.године, сачињено у Одељењезаурбанизам, комунално –стамбенепослове и заштиту животне средине.

 

Сходночлану 8ђ.Закона о планирању и изградњи, надлежниорганјепровериоиспуњеностформалнихусловазаизградњу и нијесеупуштао у оценутехничкедокументације, нитијеиспитаоверодостојностдокументацијекојаједостављена. У случајуштетенасталекаопоследицаприменетехничкедокументације, наосновукојејеиздатаграђевинскадозвола, закојусенакнадноутврдиданије у складусапрописима и правилимаструке, заштетусолидарноодговарајупројектант, вршилацтехничкеконтроле и инвеститор.

С обзиромдајеинвеститоруззахтевзаиздавањеграђевинскедозволеподнеодокументацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15.,21. и 84.Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15),чланом 52. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015),решено је као у диспозитиву.

Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

 

ПротивовогрешењадопуштенајежалбаПокрајинскомСекретаријатузаурбанизам, градитељство и заштитуживотнесредине у НовомСаду у рокуод 8 данаодданадостављања.ЖалбасепредајепутемовогСекретаријата, таксиранаса 420,00динараадминистративнетаксе.

 

          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев,ср.

 

Решење доставити :

 1. Мохан Јоси из Локава, путемпуномоћникаЦаран Јона из Локава;
 2. Грађевинској инспекцији;

3.     Архиви.

Kišmarton Dojna, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:    351-20/2015-04

Датум:24.04.2015. године

А л и б у н а р

Трг слободе бр.4

 Општинскауправа општине АлибунарОдељењезаурбанизам, комунално -стамбенопослове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе који је поднела Кишмартон ДојнаизВладимировца, на основу члана 192.ичлана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

 

ОДОБРАВА СЕКишмартон Дојнииз Владимировца,улица Цара Лазара број 85,каоинвеститору, изградњапородичногстамбеногобјекта, максималнихгабаритнихдимензија 9,55м х 7,95м, висинеслемена 5,63м, спратности П (приземље), укупнебрутоповршинеПбр.=79,10,45 м2, односно укупне нето површине Пн.=60,65м2, накатастарскојпарцелитоп.бр. 4449/2 к.о.Владимировац, површине П=2217,00м2, уВладимировцу, ул. Цара Лазара број142.

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси3 000 000,00динара.

 

Саставнидеоовогрешењасу:

1.     Правноснажно Решење о локацијскојдозволибр. 353-9/2014-04 од 11.02.2015. године;

2.     Изводизпројекта, којијеизрадио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг  Вршац, улица Стеријина број 19, број16/15 од априла 2015. године, главнипројектантједипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 300 1946 03;

3.     Пројекатзаграђевинскудозволубројтехничкедокументације: 01/15 од марта 2015. године, главнипројектантједипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 300 1946 03, којисесастојиод:

1.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 01/15 - G, којујеизрадио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19,главнипројектантједипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 300 1946 03;

2.     1 – Пројектaархитектуреброј техничке документације: 01/15 - A, којијеизрадио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19, одговорнипројектантједипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 300 1946 03;

3.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничког дневника 01/15-ЕЕ, којијеизрадио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19,одговорнипројектантједипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 381069213.

4.     ТехничкаконтролакојујеизвршиоPROJEKTNI BIRO“ за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац, број техничког дневника ТК 16/15 одаприла2015.године, вршилацтехничкеконтроле је: запројекатархитектуре 1-ПА, дипл.инж.арх.Роберт Ј. Милата, лиценцаброј 300 L478 12.

 

Доприносзауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунату износуод8 573,00 динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова, у складусаизјавоминвеститора о регулисањунакнадезаграђевинскоземљиштеназахтевуод17.04.2015.године. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања.

Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ, јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.

Инвеститорједужанда 8 (осам) данапрепочеткаграђењаобјектапријавиорганукојијеиздаограђевинскудозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.

Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.

 

Образложење

 

Кишмартон Дојнаиз Владимировца,улица Цара Лазара број 85,каоинвеститор, поднелајезахтевовомОдељењузаведенпод бројем 351-20/2015-04од 17.04.2015. године, заиздавањеграђевинскедозволезаизградњупородичногстамбеногобјектанакатастарскојпарцелитоп.бр. 4449/2к.о.Владимировац, а премаПројектузаграђевинскудозволу и локацијској дозволи.

 

Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:

1.     Правноснажно Решење о локацијскојдозволибр. 353-9/2014-04од11.02.2015. године;

2.     Изводизпројекта, којијеизрадио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг  Вршац, улица Стеријина број 19, број техн.дневника:19/2015 одмарта 2015. године, главнипројектантједипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 300 1946 03;

3.     Пројеказаграђевинскудозволубројтехничкедокументације: 01/15 од марта 2015. године, главнипројектантједипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 300 1946 03, којисесастојиод:

1.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 01/15 - G, којујеизрадио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19,главнипројектантједипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 300 1946 03;

2.     1 – Пројектaархитектуреброј техничке документације: 01/15 - A, којујеизрадио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19,одговорнипројектантје дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 300 1946 03;

3.     Елаборатаенергетскеефикасностиброј техничког дневника 01/15-ЕЕ, којијеизрадио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19,одговорнипројектантједипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 381069213.

4.     ТехничкаконтролакојујеизвршиоPROJEKTNI BIRO“ за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац, број техничког дневника ТК 16/15 одаприла2015.године, вршилацтехничкеконтроле је: запројекатархитектуре 1-ПА