gore

  • Baner Optina Alibunar

Perspektivae turizma

Tim predsednika opštine za razvoj u poslednjih nekoliko godina teži podizanju turizma i turističke ponude Alibunara na viši nivo. Prirodni uslovi određeni geografskim faktorom su od presudnog značaja za razvoj pojedinih vidova turizma (izletničkog, sportsko-rekreativnog, zdravstveno-rehabilitacionog, lovnog, školsko - rekreativnog, seoskog itd.) kao i prateća tercijarna delatnost (trgovina, ugostiteljstvo i industrija) omogućili bi ekonomski, a samim tim i turistički preporod alibunarske opštine.

Osnovni turistički potencijal opštine Alibunar je Deliblatska peščara. Predstavlja izuzetan biser prirode i osnovni potencijal za razvoj turizma u opštini.

Od važnosti je sagledavanje vodnog potencijala Deliblatske peščare (izvora vode za piće, termalnih izvora i kaptažnih izvora), zbog uvida u mogućnost realizacije pojedinih turističkih sadržaja. Termalni izvori mogu biti osnova za razvoj zdravstveno-rekreativnog turizma.

Upoznavanjem sa florom i faunom Deliblatske peščare stiče se uvid u potencijale razvoja lovnog turizma, kao i mogućnost za prateće sadržaje kao npr. proizvodnja zdrave hrane, komercijalizacija potencijala samoniklog bilja i voća. Profesori sa Instituta "Dr Josif Pančić" proveli su celu 2009-tu godinu na Deliblatskoj peščari, i u saradnji sa Fondom za razvoj i lokalnim udruženjem "Lider+" napravili analizu biljnog sveta i mapu koja pokazuje najveće resurse i njihov položaj.

Uvidom u okolna naselja i strukturu stanovništva kao i vikend naselja mogu se oceniti uslovi za razvoj seoskog turizma. Na osnovu ovih informacija može se kreirati propagandni i turistički materijal za dalju razradu turističkog programa.

U okviru regionalnog prostornog plana Deliblatske peščare, na lokaciji ˝Devojački bunar˝ data je mogućnost formiranja ergele konja za razvoj jahačkog sporta.

Drugi turistički potencijal opštine Alibunar je kanal Dunav-Tisa-Dunav kod Janošika. Prema već već izgrađenom Urbanističkom planu na kompleksu od 38 ha, treba urediti prostor za izgradnju banje. Ova banja bi pored objekata za lečenje irehabilitaciju imala i turističke objekte kao i objekte za sport i rekreaciju. Pre svega potrebno je ponoviti analizu postojeće vode i osvežiti aktivnost na izgradnji centra koji bi se koristio u zdravstvene i sportsko-rekreativne svrhe. Položaj banje uz kanal D-T-D imao bi veliki značaj jer bi se turistički sadržaj mogao upotpuniti razvojem nautičkog i ribolovnog turizma.

Razvoj turizma u opštini Alibunar biće usklađen sa razvojem južnobanatskog turističkog regiona. Kao sekundarni oblik turizma koji će se razvijati biće izletničko-rekreativni i kulturno-manifestacioni.

U narednom periodu očekuje se veoma dinamičan razvoj lokaliteta ˝Devojački bunar˝ i to prvenstveno kao izletničkog i frekventnog punkta. Blizina Beograda, Pančeva, Vršca, Zrenjanina, Kovina i Bele Crkve kao izvorišta velikog broja potencijalnih korisnika od posebnog su značaja za svestraniji i dinamičniji razvoj naših turističkih lokaliteta.

Razvoj turizma najviše zavisi od materijalne baze, pa finansiranje predstavlja prepreku u realizaciji postavljenih ciljeva, što se ipak može rešiti državnim subvencijama kao i efikasnijim privlačenjem domaćih i stranih direktnih investicija.

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81