gore

  • slika 3

V 04. Приоритет бр.2

Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima

Kvalitet života za svakoga ima veliki značaj, bez obzira na kulturu i državu porekla. Poboljšanje kvaliteta života često se poistovećuje sa životnim standardom, ali to su zapravo dva različita koncepta i nisu uvek povezani. Kvalitet života je subjektivna procena i govori više o tome kako se osoba oseća, gde i kako živi. Suprotno tome, životni standardi teže ka tome da budu merljivi raznovrsnim ekonomskim i socijalnim indikatorima, pa su stoga više povezani sa potrošnjom i nivoima zarada. Na osnovu ovoga, jasno je da neko može imati visoke životne standarde, ali da ima nizak kvalitet života, a naravno i obrnuto. Podjednako je tačno da možemo smatrati da dve osobe imaju iste životne standarde, ali jedna smatra svoj kvalitet života lošima, a druga ne i tako se debata nastavlja.

Evropska unija

Veoma subjektivna priroda ove teme predstavlja značajan izazov za kreatore politika. Na nivou Evropske unije, poboljšanje kvaliteta života je srednjoročni ili dugoročni cilj u nekoliko oblasti Evropskih politika, tačnije ekonomskoj, socijalnoj i politici zaštite životne sredine. Koncept socijalnog kvaliteta je prvi put zvanično uveden putem Amsterdamske deklaracije o socijalnom kvalitetu Evrope 1997. Ovom Deklaracijom prepoznato je da bi građani trebalo da „imaju pristup prihvatljivom nivou ekonomske sigurnosti i socijalne inkluzije, da žive u kohezivnim zajednicama i budu osnaženi da razvjaju svoj puni ekonomski potencijal“.

U Izveštaju Komisije na Laeken sastanku Evropskog saveta u decembru 2001. godine, predložen je razvoj indikatora „kvaliteta rada“. Slično tome, promocija strategije informacionog društva od 2000-te takođe ukazuje na upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija kao pokretača za „budući kvalitet života“. U okviru petog okvirnog programa za istraživanje, postoji takođe nekoliko tema koje pokrivaju oblasti kao što su zdravstvo, zagađenje vazduha i buka, ekologija i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa, koji, svako na svoj način, mogu uticati na kvalitet života.

Međutim, možda je najvažniji kontekst politike prva EU Strategija održivog razvoja koja je usvojena na samitu u Geteborgu juna 2001. godine, a koja je označila početak EU politika u ovoj oblasti, uzimajući u obzir i ostale politike. Pored prioriteta zaštite životne sredine i problema starenja (uspostavljeni prethodno), definisana su četiri prioriteta: klimatske promene; održivi transport; javno zdravlje; upravljanje prirodnim resursima. Vredno je pomena da je održivi razvoj takođe i horizontalna tema zahtevana u okviru Leader+ inicijative.

Istraživanje koje je tokom 2002. godine sprovela Evropska fondacija za poboljšanje životnih i radnih uslova, identifikovalo je 12 domena relevantnih za kvalitet života. Ovi domeni uključuju: ekonomski resorsi; zdravlje i zdravstvo, radni uslovi; znanje, obrazovanje i treninzi; porodice i domaćinstva, itd. Ovim istraživanjem došlo se do zaključka da u ruralnoj Evropi neki strateški domeni uveliko zaostaju. To su sledeći domeni: ekonomski resursi; zdravlje i zdravstvo; znanje, obrazovanje i e-treninzi.

Lider+ doprinos

 

U okviru Lider+ programa, mnoge od navedenih strategija i pitanja adresirane su različitim programskim temama zajedno, a ne samo kroz temu „kvalitet života“. Ostale teme – optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa, dodavanje vrednosti lokalnim proizvodima, upotreba novih znanja i veština i novih tehnologija – sve one doprinose poboljšanju kvaliteta života u ruralnim oblastima. Na primer, nije dovoljno imati dobru životnu sredinu i prilike za zaposlenje, bez dobrog društvenog života i bez jednostavne dostupnosti javnih usluga i novih tehnologija. Takođe, nije od velike koristi imati nove tehnologije, ako ljudi ne mogu da je valjano koriste iz razloga loše komunikacione infrastrukture, ili ako nemaju ni osnovna znanja kako da koriste te nove tehnologije. Pod Lider inicijativama, lokalne akcione grupe (LAG) mogu da budu aktivne u nekoliko nabrojanih domena. Ovo pomaže da se obezbedi da ruralne oblasti ostanu konkurentne i da se zaustavi i preokrene trend ruralne depopulacije.

 

Prioritet 2: Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima
Mere
Aktivnost 1
Aktivnost 2
Aktivnost 3
2.1 Povećanje učešća civilnog sektora u društvu
2.1.1 Podrška organizacijama osoba sa posebnim potrebama
2.1.2 Podrška organizacijama za sport i rekreaciju
2.1.3 Podrška organizacijama za omladinu i decu
2.2 Poboljšanje povezanosti ruralnih područja
2.2.1 Internet zajednice - eAlibunar
2.2.2 Podrška lokalnim medijima: štampa, radio, TV
 2.2.3. Podrška izdavanju periodičnih publikacija
2.3 Zaštita životne i radne sredine i poboljšanje uslova života
2.3.1 Sanacija i rekultivisanje deponija
2.3.2 Izrada studije o prečišćavanju otpadnih voda u naseljima
2.3.3 Uređenje poljozaštitnih pojaseva i pojaseva pored puta

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81