• Baner Optina Alibunar

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

            На основу члана 6. ст.5.,чланова . и 36. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 42/2002-одлука СУС, ''Сл.гласник РС'', бр. 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УСРС, 47/2013 и 68/2014-др.закон) и чланова 15. и 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 16. седници одржаној дана 16. новембра 2016. године донело је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

            Овoм Oдлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Алибунар.

Члан 2.

            На територији општине Алибунар одређенe су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавних објеката, саобраћајној повезаности са централним деловима општине, односно са радним зонама,и то:

-       ПРВА ЗОНА:обухвата територију насељених места Алибунар и Банатски Карловац – најопремљенија зона;

-       ДРУГА ЗОНА:обухвата територију насељених места Владимировац и Локве;

-       ОСТАЛЕ ЗОНЕ:обухвата територију насељених места и насеља: Николинци, Селеуш, Иланџа, Добрица,Нови Козјак, Јаношик и Девојачки Бунар.

Члан 3.

            Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији  општине Алибунар износе:

Групе непокретности Просечна цена (дин.)
Прва зона Друга зона Остале зоне
1. Грађевинско земљиште 300 200 100
2. Пољопривредно земљиште 45 35 30
3. Шумско земљиште 45 35 30
4. Станови 27.070 23.000 18.000
5. Куће за становање 27.070 23.000 18.000
6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности 45.000 35.000 26.000
7. Гараже и гаражна места 11.000 9.000 7.000

Члан 3.

     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 4.

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 436-8/2016-03-02

Датум:16. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81