• Baner Optina Alibunar

ОДЛУКА О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

''Службени лист општине Алибунар'', бр. 34/2013

На основу члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', 47/2013) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 20. седници одржаној дана 20. децембра 2013. године донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности које се налазе на територији општине Алибунар.

Члан 2.

Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, а којима је пореска обавеза за непокретности које се налазе на територији општине Алибунар настала до 31. децембра 2013 године, дужни су да од 01.јануара 2014 године до 31.марта 2014 године поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју пореска пријава није поднета и имовину за коју је поднета пореска пријава до 31. децембра 2013 године.

            Пореска пријава из става 1. овог члана подноси на на обрасцу ППи2

Члан 3.

Лице из члана 2. став 1. ове Одлуке које не подносе пореску пријаву у складу са чланом 2. ст. 1. и 3. ове Одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 4.

     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'' и примењује се од 01. јануара 2014. године.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 436-12/13-06-01

Датум: 20. децембар 2013.г.

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81