gore

  • slika 3

Vrka VAlentin 351-74, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-74/15-04
Датум: 23.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15),Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Врка Валентина из Селеуша, улица Маршала Тита број 173, доноси
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕ Врка Валентину из Селеуша, улица Маршала Тита број 173,  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗИДАНЕ ОГРАДЕ  НА РЕГУЛАЦИОНОЈ ЛИНИЈИ у Селеушу, укупне бруто површине Пбр.= 3.90м2, укупна дужина ограде19.30м, у  улици Маршала Тита број 173,на парцели топ.број 654 к.о.Селеуш,укупна површина парцеле 1996м2.

 

 

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси   184.314,80 динара.
 
СаставнидеоовогрешењајеИдејни пројекат – ИДП број техничке документације А/ИДП-01/15 од септембра 2015. године који је израдио ''АМ ПРОЈЕКТ'' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, са седиштем у улици Цара Лазара 45/3, од септембра 2015. године и састоји се од:
1.      0 – Главне свеске, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.      1 – Пројекат архитектуре, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на реконструкцији зидане ограде у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљиштаобрачунат у износу од 1.283,00 динара, уплатити на рачун број 840-742253843-87, једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о начину плаћања накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од 02.09.2015.године.Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износу од 30% на име једнократног плаћања.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Врка Валентин из Селеуша, улица Маршала Тита број 173, поднео је 02.09.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији зидане ограде на регулационој линији у Селеушу, у  улици Маршала Тита број 173, на парцели топ.број 654 к.о.Селеуш,ближе описаних у диспозитиву овог решења.
 

 

Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.      Идејни пројекат – ИДП број техничке документације А/ИДП-01/15 од септембра 2015. године који је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац,улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11,Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од септембра 2015. године;
2.      0 – Главну свеску, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. Године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11;
3.      1 – Пројекат архитектуре, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. Године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11;
4.      Извод из листа непокретности број  2027 к.о. Селеуш за парцелу 654 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2741 од 01.09.2015.године
5.      Копија плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-244 од 03.09.2015. године.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на инвестиционом одржавању, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/12), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији зидане ограде на регулационој линији у Селеушу, поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 

Самостални стручни сарадник,

Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81