gore

  • slika 3

zakljucak 353-13-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-13/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

            Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), члана 53.а Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), решавајући по захтеву ЈКП СЕВЕР Иланџа, у поступку локацијских услова, применом члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕ захтев покренут под број 353-13/2015-04 од 09.03.2015. године, поднетог од стране ЈКП СЕВЕР Иланџа, ул. Светог Саве бр.2, због неиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

ЈКП СЕВЕР Иланџа, поднео је захтев 09.03.2015.год. за издавање локацијских услова  за изградњу прикључка водовода за парцелу број 5154/1 к.о. Иланџа.

Уз захтев је  поднет Главни пројекат и Уговор о изградњи и преносу на управљање.

Чланом 6. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подноси идејно решење у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

Применом члана 18. став 1. тачка 4) Закона о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' 43/2003...57/14) подносилац захтева је ослобођен плачања таксе.

Какао подносилац захтева није доставио идејно решење у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од 3 дана од данадостављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81