gore

  • slika 3

Balkan Electric - 351-42-2015-04, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-42/2015-04
Датум: 02. јул 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално –стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране предузећа d.o.o. ``Balkan Electric`` са седиштем у Вршцу, улица Булевар Ослобођења бр. 3, у предмету издавања решења о грађевинској дозволи за изградњу приступних путева и платформи-платоа за смештај опреме и механизације за монтажу и одржавање ветрогенератора у комплексу ветропарка ``Алибунар 1``, на основу члана 192. и члана 196. Закона о општем управном поступку (``Службени лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. Гласник РС`` бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл.лист Општине Алибунар``, број 32/2014 и 13/2015), и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ИЗДАЈЕ СЕ предузећу d.o.o. ``Balkan Electric``, са седиштем у Вршцу, улица Булевар Ослобођења бр. 3 – (у даљем тексту: Инвеститор), ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНИХ ПУТЕВА до стубова ветрогенератора у комплексу ветропарка ``Алибунар 1``, на парцели број 6080/1. к.о. Алибунар у ширини од 5,0м и дужини од 77,402м , на парцели број 6202. к.о. Алибунар у ширини од 5,0м и дужини од 284,149м, на парцели број 6123/2. к.о. Алибунар у ширини од 5м и дужини од 169,923м и на парцели број 6124. к.о. Алибунар у површини лепезе пута на укрштају некатегорисаног пута на парцели број 6152. к.о. Алибунар и приступног пута чија се изградња планиран на парцели број 6123/2, полупречника хоризонталне кривине 12,0м.
Парцела број 6080/1. к.о. Алибунар је укупне површине 1ха 29а 12м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну површину – некатегорисани пут на парцели број 6041/1. к.о. Алибунар.
Парцела број 6202. к.о. Алибунар је укупне површине 95а 67м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну  површину - некатегорисани пут на парцели број 6152. к.о. Алибунар.
Парцела број 6124. к.о. Алибунар је укупне површине 1ха 11а 50м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну површину – некатегорисани пут на парцели број 6152. к.о. Алибунар.
Парцела број 6123/2. к.о. Алибунар је укупне површине 55а 75м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну површину – некатегорисани пут на парцели број 6152. к.о. Алибунар.
            Укупна предрачунска вредност изградње предметних приступних путева износи 5.177.066,60 динара (без ПДВ-а).
            Саставни део овог решења су:
·      Решење о локацијској дозволи број 04-353-48/14 од 04.11.2014. године
·      Главни пројекат приступних путева од атарских путева до темеља ветротурбина WT1, WT2 и WT3 у оквиру ветропарка ``Алибунар 1``, број пројекта 031/31-88-2 од новембра 2014. године, обрађивача Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију, са седиштем у Новом Саду, улица Фрушкогорска бр. 11, са овером од стране МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванредне ситуације у Панчеву бр. 07/24 Бр. 02-217-7227/15-1 од 24.06.2015. године и овером од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву од 17.06.2015. године
·      Завршни извештај о извршеној техничкој контроли техничке документације – техничке документације главних пројеката приступних путева у оквиру ветропарка Алибунар 1, бр. 102 од 16.12.2014. године, израђен од стране предузећа ``Via Projekt`` d.o.o. са седиштем у Београду, улица Устаничка бр. 128А


·      Извод из пројекта за објекат приступни путеви од атарских путева до темеља ветротурбина WT1, WT2 и WT3 у оквиру ветропарка ``Алибунар 1`` у к.о. Алибунар, к.п. 6080/1, 6202 и 6123/2, од маја 2015. године – главни пројектант: проф. др Ђорђе Узелац, дипл. инж. грађ.
·      Главна свеска  бр. 031/31-88/0 од јуна 2015. године, обрађивача Факултет техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију – Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, Нови Сад
Инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 3/2015).
Ово Решење о грађевинској дозволи престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности овог решења  о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола.
            Обавезује се Инвеститор да овом органу поднесе пријаву радова на изградњи предметног објекта, најкасније у року од 8 дана од дана почетка извођења радова. У пријави Инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка радова на изградњи предметног објекта.
            Обавезује се Инвеститор да пре и у току извођења радова поступи по налозима датим у претходно прибављеним условима надлежних органа, као и код давања сагласности на пројектну документацију од стране тих органа.
Извођач радова на изградњи предметних објеката по овом Решењу, подноси овом Одељењу изјаву о завршетку израде темеља, а уз изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља, урађен у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Инвеститор је дана 26.06.2015. године поднео захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу приступних путева до стубова ветрогенератора у комплексу ветропарка ``Алибунар 1``, на парцелама број 6080/1, 6202, 6124. и 6123/2. све у к.о. Алибунар, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
Уз захтев је поднета следећа документација:
1.      Решење о локацијској дозволи број 04-353-48/14 од 04.11.2014. године
2.      Решење о привременој грађевинској дозволи бр. 130-351-360/2014 од 18.05.2015. године, издато од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, издато општини Алибунар за изградњу привременог собраћајног прикључка атарског пута на државни пут IБ реда број 10 Београд – Панчево – Вршац, на стационажама км 59+596 са десне стране у смеру раста стационаже и на км 58+490 са десне стране у смеру раста стационаже
3.      Услови број 385-2/2014 од 07.10.2014. године, издати од стране ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар``
4.      Решење о издавању водних услова број 325-8/2014-01 од 17.12.2014. године, издато од стране ОУ Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој
5.      Решење бр. 320-132/2013-01 од 30.08.2013. године, издато од стране ОУ Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој, којим је утврђена висина накнаде за промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта за површину од 50 ha
6.      Уговор о регулисању права и обавеза у вези са извођењем радова на изградњи, однсоно реконструкцији путева на земљишту ветрогенераторско поље ``Алибунар 1`` у југозападном делу насеља, закључен између Општине Алибунар, ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар`` и Инвеститора, заведено на Писарници ОА под бројем 06-403-50/14 дана 23.05.2014. године, са овером од стране Основног суда у Панчеву под бројем OV I бр. 8988/2014 од 09.06.2014. године
7.      Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Николић Милорада из Алибунара, оверен од стране Основног суда у Панчеву под бројем OVI бр. 11481/2013 од 11.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-464-06-9/2013 од 18.06.2013. године
8.      Извод из листа непокретности број 2778. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године
9.      Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Дулуж Иде из Алибунара, оверен од стране Основног суда у Панчеву под бројем OVI бр. 12502/2013 од 24.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-436-03-395/2013 од 25.06.2013. године
10. Извод из листа непокретности број 3182. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године


11. Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Ардељан Лавинела из Алибунара, оверен од стране Основног суда у Панчеву под бројем OVI бр. 11475/2013 од 11.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-464-06-8/2013 од 18.06.2013. године
12. Извод из листа непокретности број 5484. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године
13. Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Матић Бранислава из Вршца, оверен од стране ОУ Алибунар под бројем 035-10156 од 26.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-436-03-406/2013 од 03.07.2013. године
14. Препис листа непокретности број 2888. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године
15. Решење о сагласности на пројектну документацију за изградњу приступних путева издато од стране МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, под бројем 07/24 број 02-217-7227/15-1 од 24.06.2015. године
16. Решење о давању сагласности на главни пројекат приступних путева, издато од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, под бројем 595/2 од 18.06.2015. године
17. Решење
 
Сходно члану 8ђ. Закона, овај орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
Сходно члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (``Сл. гласник РС``, бр. 23/2015), Инвеститор је уз захтев, уместо пројекта за грађевинску дозволу, поднео главни пројекат израђен у  складу са претходним прописима, при чему је уз исти доставио главну свексу и извод из пројекта за грађевинску дозволу.
Прегледом документације је установљено да је Извод из пројекта за објекат приступни путеви од атарских путева до темеља ветротурбина WT1, WT2 и WT3 у оквиру ветропарка ``Алибунар 1`` у к.о. Алибунар, к.п. 6080/1, 3202 и 6123/2, од маја 2015. године, у складу са претходно издатим Решењем о локацијској дозволи бр. 04-353-48/14 од 04.11.2014. године.
Сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 3/2015), Инвеститор нема обавезу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта.
На основу Извода из пројекта је установљено да је укупна површина земљишта под објектом 2730,5314 м2. На основу Решења о утврђивању висине накнаде за промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта, донетог од стране ОУ Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој, под бројем 320-132/2013-01, Инвеститор је утврђена висина накнаде за површину од 50 ha.
Како је Инвестиотр уз предметни захтев поднео сву потребну документацију прописану чланом 135. Закона и чланом 15. Правилника, поступајући сходно члану 20. став 1. Правилника, донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се предаје путем Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно на Писарници ОА, путем поште, или усмено на записник. Републичка административна такса за изјављивање жалбе износи 440,00 динара административне таксе (Закон о републичлким административним таксама – Тарифни број 6).
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.
Решење доставити :
  1. Инвеститору,
  2. Грађевинској инспекцији,
  3. Архиви
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81