gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Алибунар

На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'' бр.62/06 и 65/08) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар '' бр.12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Четрнаестој седници одржаној 28. 09. 2009. године, донета је

О Д Л У К А
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ОРГАНИЗОВАЊУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I  - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком прописују се мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту (у даљем тексту: мере заштите пољопривредног земљишта).

Члан 2.

Под пољском штетом, у смислу ове Одлуке подразумева се штета која је настала уништавањем и оштећењем усева, садница, стабала и пољопривредне механизације на пољопривредном земљишту, оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре и слојева пољопривредног земљишта, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту.

II – МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 3.

Испаша стоке може се вршити само на пашњацима и сопственом земљишту.

Сопственици односно корисници могу своје обрадиво земљиште да користе за испашу стоке у време када оно није засејано пољопривредним усевима.

Члан 4.

На пољопривредном земљишту забрањено је спаљивање органских остатака после жетве.

Члан 5.

Ради заштите од пољске штете, на пољопривредном земљишту, забрањено је:

 1. уништавање и оштећење усева, садница и стабала на пољопривредном земљишту и пољопривредне механизације на пољопривредним имањима;
 2. остављати стоку у пољу без чувара, или поверити чување лицу које није у стању њоме да влада;
 3. прогонити стоку преко туђег пољопривредног земљишта без одобрења власника, односно корисника;
 4. чинити штету на објектима и направама које служе при коришћењу пољопривредног земљишта;
 5. неовлашћено сакупљати остатке и брати усеве и плодове на туђем пољопривредном земљишту;
 6. испуштати и одлагати опасне и штетне материје на пољопривредном земљишту и каналима за наводњавање и одводњавање;
 7. бацати разне биљне остатке, смеће, грађевински шут, као и лешеве угинулих животиња на своју и туђу њиву, пољски пут и канал;
 8. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати и затрпавати пољске путеве;
 9. оштетити усеве или засаде на суседној парцели приликом вршења послова обраде земљишта, убирања усева и плодова и заштите биља хемијским средствима;
 10. правити пешачке прелазе и прелазити превозним средствима преко туђег пољопривредног земљишта;
 11. остављати и заоравати употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и слично, као и других тешко разградивих материјала, на пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима. 

III – ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 6.

Послове обезбеђења организоване заштите од пољске штете и заштите од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту, у смислу ове Одлуке, на територији општине Алибунар, обавља Пољочуварска служба.

Послови Пољочуварске службе су:

 • да путем чувара поља врши непосредну заштиту усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштиту пољских путева и канала;
 • да путем чувара поља спречи спаљивање органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту;
 • да путем чувара поља спречи испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту уколико се иста врши супротно члану 3. ове Одлуке;
 • да за сваку недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближе обележје радње, прикупи податке о пољопривредном земљишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику, прикупи податке о извршиоцу и сведоцима уколико их има и о свему томе сачини записник;
 • да путем чувара поља врши редован обилазак и надзор над пољопривредним земљиштем које јој је поверено на чување;
 • да о причињеној пољској штети благовремено обавештава пољопривре-дног инспектора и власника, односно кори-сника пољопривредног земљишта коме је штета причињена;
 • да заприми захтев оштећеног лица за процену пољске штете и поступи по истом на начин утврђен овом Одлуком;
 • да врши административно-техничке послове за потребе Комисије за процену пољске штете;
 • да најмање једном годишње, а по потреби и чешће достави извештај о свом раду Скупштини општине Алибунар.

Послови из става 2. овог члана поверавају се јавним комуналним предузећима на територији општине Алиибунар.

Организацију рада и руковођење радом Пољочуварске службе врши руководилац пољочуварске службе.

Члан 7.

Средства за рад Пољочуварске службе обезбедиће се у буџету општине Алибунар, у складу са годишњим програмом на који сагласност даје Скупштина општине.

Члан 8.

У вршењу заштите усева и засада на пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима, чувари поља имају својство службеног лица.

Чувар поља има службену легитимацију у којој је поред личних података назначено његово својство, као и подручје на којем врши дужност чувара поља.

За време обављања послова, чувари поља морају носити службену униформу и јасно видљиву ознаку о свом својству.

Ознака на одећи садржи име и презиме чувара поља и број службене легитимације.

Члан 9.

Чувар поља дужан је да:

 1. свакодневно обилази пољопривредно земљиште, пољске путеве и канале на подручју на којем врши дужност чувара поља;
 2. спречава све радње којима се наноси пољска штета пољопривредним усевима и засадима на пољопривредном земљишту, штета на пољским путевима и каналима;
 3. спречава наношење штете механизацији на пољопривредним имањима, крађом, ломљењем, кидањем и сл.;
 4. проналази учиниоца пољске штете;
 5. утврђује идентитет власника односно корисника пољопривредног земљишта којем је нанета штета;
 6. за сваку недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближе обележје радње, податке о пољопривредном земљишту на којем је штета учињена, означи власника односно корисника пољопривредног земљишта, извршиоца радње и сведоке и о томе сачини записник;
 7. стоку откривену у штети без чувара или чији је власник непознат, спроведе и преда на место чувања;
 8. врши и друге послове одређене овом Одлуком.

Члан 10.

Чувар поља дужан је да приликом откривања пољске штете сачини записник који садржи: време и место на коме је штета причињена, опис причињене штете, идентитет лица затеченог у радњи извршења штете (име, презиме, адреса и ЈМБГ) и његову изјаву, изјаве сведока (уколико их има), изјаве оштећеног лица – власника (уколико је познат).

Чувар поља је дужан да приликом откривања пољске штете фотографише пољопривредно земљиште на којем је штета учињена и остало што је битно за утврђивање обележја радње, као и да сачува пронађене предмете на лицу места.

Записник са доказима (фотографије, пронађени предмети), чувар поља је дужан да достави руководиоцу Пољочуварске службе у року од три дана од дана сачињавања истог.

Члан 11.

Уколико власник, односно корисник пољопривредног земљишта утврди да му је штета причињена, а чувар поља није то уочио, исти ће ште-ту пријавити Пољочуварској служби најкасније у року од три дана од дана сазнања за причињену штету.

Приликом пријаве штете, власник односно корисник пољопривредног земљишта којем је штета причињена, дужан је у писаној пријави дати све податке који се односе на пољопривредно земљиште, време и радњу којој је штета причињена и друге околности које могу бити од значаја за утврђивање висине и починиоца штете.

У случају из став 1. овог члана, чувар поља ће поступити на начин како је то уређено чланом 10. ове Одлуке.

Члан 12.

Руководилац Пољочуварске службе, на основу примљеног записника са доказима о недозвољеној радњи којом је причињена штета, дужан је одмах, а најкасније у року од осам дана, да обавести и достави примерак записника власнику односно кориснику пољопривредног земљишта коме је штета причињена.

Руководилац Пољочуварске службе дужан је да примерак записника са доказима о недозвољеној радњи којом је причињена штета достави и пољо-привредном инспектору, ради предузимања мера у складу са Законом о пољопривредном земљишту.

Члан 13.

Уколико чувар поља затекне стоку у пољској штети без чувара или чији је власник непознат, исту спроводи и предаје на одређено место за чување.

Чувар поља дужан је, у сарадњи са месном заједницом на чијем подручју је затечена стока у пољској штети, да организује превоз и смештај стоке, о чему саставља извештај и исти доставља руково-диоцу Пољочуварске службе и месној заједници.

На основу извештаја из претходног става, Пољочуварска служба дужна је да на огласној табли месне заједнице истакне обавештење којим позива власника односно држаоца стоке да у року од 15 дана преузме стоку, са назнаком да ће стока у противном бити продата.

Ако власник односно држалац јави у одређеном року и докаже да је стока његова, након измирења трошкова превоза, исхране и чувања, стока му се предаје.

Члан 14.

Када се власник односно држалац стоке не јави у одређеном року или одбије да преузме стоку под условима из члана 13. став 4. ове Одлуке, Пољочуварска служба ће спровести поступак продаје путем јавне лицитације, а добијена новчана средства, по одбијању трошкова превоза, исхране и чувања, положити у депозит.

Ако се власник односно држалац стоке не јави у року од једне године или не покрене судски спор, депонована средства ће се искористити за изградњу, доградњу, адаптацију и одржавање објеката за смештај ухваћене стоке.

Члан 15.

Запослени у месној заједници су дужни да по-могну и олакшају рад Пољочуварске службе на њихо-вој територији, пружањем релевантних информација везаних за конкретне случајеве наношења штете, идентификације власника усева или починиоца, прихватањем напуштене стоке, чувања и предаје исте и сл.

IV – ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

Члан 16.

На захтев оштећеног лица врши се процена пољске штете.

Захтев за процену пољске штете подноси се Пољочуварској служби, а руководилац Пољочуварске службе прослеђује га Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија).

Комисија се састоји од шест сталних чланова различитог профила пољопривредне струке (ратарства, сточарства, заштите биља, воћарства, виноградарства и сл.) и једног променљивог члана, представника савета месне заједнице на чијем подручју је причињена штета, који ће учествовати у раду Комисије, према месној надлежности.

Чланове Комисије именује Општинско веће на период од четири године.

Актом о именовању чланова Комисије одређује се и висина накнаде за њен рад.

Члан 17.

Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штета изађе на место настанка штете и о томе сачини записник.

Власник односно корисник пољопривредног земљишта којем је штета причињена и лице које је одговорно за учињену штету може да присуствује раду Комисије.

Записник о процени пољске штете садржи: дан и час вршења процене, основне податке о иденти-тету оштећеног и починиоца, чињенични опис радње (време, место и начин извршења радње) и стручну процену настале штете исказану вредносно или количински.

Записник садржи и доказе о начину вршења процене штете (фотографије, стручно образложење, прорачуне и сл.).

Комисија доставља записник о процени пољске штете руководиоцу Пољочуварске службе, а руководилац Пољочуварске службе оштећеном лицу.

Члан 18.

Власници односно корисници пољопривредног земљишта могу само путем суда остварити право на накнаду за причињену штету на њиховом земљишту.

V – НАДЗОР

Члан 19.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа – Секретаријат за привреду, јавне службе и развој.

VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Обавезује се јавна комунална предузећа на територији општине Алибунар да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке организује Пољочуварску службу.

Члан 21.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о заштити пољопривредног земљишта од пољске штете (''Сл.лист општине Алибунар“ бр.10/05).

Члан 22.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 320-28/09-04
Датум: 28. 09. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81