gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о промени Статута општине Алибунар

На основу члана 121. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општне Алибунар, на Четрнаестој седници одржаној 28. 09. 2009. године донета је

ОДЛУКА
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Статуту општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), члан 18. мења се и гласи:

„Ако законом или оснивачким актом није другачије уређен поступак избора директора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или већински власник Општина, Скупштина општине именује директоре на прдлог надлежне скупштинске комисије.

Ако је законом или оснивачким актом предвиђен да се избор директора врши на основу јавног конкруса, извештај о резултатима конкурса подноси се Скупштини општине најмање 15 дана пре доношење одлуке о именовању, осим ако законом није другачије уређено.“

Члан 2.

У члану 55. тачка 6. брише се, а наредне тачке померају се за један број уназад.

Члан 3.

У члану 56. став 1. број „11“ замењује се бројем „7“.

Члан 4.

У члану 58. после тачке 10. додаје се тачка 11. која гласи:

„даје сагласност на одлуке о утврђивању цена производа и услуга предузећа и установа чији је оснивач општина;“

Тачка 11. постаје тачка 12.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-14/09-04
Датум: 28. 09. 2009. године
А   Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81