gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар

 На основу члана 46. став 4. и члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина општине Алибунар, на  XII седници, одржаној дана 07. августа 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Алибунар Ћебзан Дорелу из Локава, Маршала Тита 56, изабраног са изборне листе „ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ – БОРИС ТАДИЋ“

II

Мандат одобрника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 07. августа 2009. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48. часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-16/09-04
Датум: 07. август 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81