gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''3. октобар'' Локве

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 62/2003, 64/2003 – испр., 58/2004, 62/2004 – испр., 101/2005 – др. Закон, 79/2005 - др.закон, 81/2005 – испр.др.закона и 83/2005 – испр.др.закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Једанаестој седници одржаној 12. 06. 2009. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „3. ОКТОБАР“ ЛОКВЕ

I

Разрешава се Дорел Ардељан из Локава са функције члана Школског одобора Основне школе „3. Октобар“ Локве, именован из реда представника оснивача.

Именује се Снежана Ардељан из Локава за члана Школског одбора Основне школе „3. Октобар“ Локве.

Мандат новоименованог члана Школског одбора трајаће до истека мандата члана уместо кога је именовано, односно до истека мандата Школског одбора.

 II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-55/09-04
Датум: 12. 06. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81