gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2009/09
  • Решење о одређивању гласачких места у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар за спровођење референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа

Службени лист општине Алибунар

Решење о одређивању гласачких места у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар за спровођење референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа

На основу тачке II Решења о именовању Комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар број 020-69/09-04 од 12. јуна 2009. године, Комисија за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар на седници од 07. јула 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАСАЧКИХ МЕСТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У насељеном месту Иланџа, као делу територије општине Алибунар, овим Решењем одређују се гласачка места за спровођење референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа расписаном за 18. и 19. јули 2009. године.

Члан 2.

На територији насељеног места Иланџа, као делу територије општине Алибунар, одређују се 2 (словима: два) гласачка места и то:

1. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 1 ИЛАНЏА 1 са седиштем у згради Месне заједнице улица Светог Саве број 2. обухвата следеће улице: Божина, Краља Александра, Ослобођења, Николе Пашића, Николе Тесле, Михајла Пупина, Цигларска и Саве Вељковића.

2. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 2 ИЛАНЏА 2 са седиштем у згради Светосавског дома, Трг Светог Саве 10, обухвата следеће улице: Милоша Црњанског, Змај Јове Јовановића, Светозара Марковића, Краља Петра Првог, Бранка Радичевића, Првомајска, Трг Светог Саве и Виноградарска,

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
Скупштина општине
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ
О САМОДОПРИНОСУЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА
КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-8/2009-04
Датум: 07. јули 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81