gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за трврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на XI седници одржаној дана 12. јуна 2009. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима.

Начин утврђивања пореске основице пореза на имовину на права на непокретностима из члана 5-7. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'' бр.26/01, 135/04, 61/07), прописан је Правилником о начину утврђивања основице пореза на имовину за права на непокретностима (''Службени гласник РС'' бр. 38/01, 45/04 – у даљем тексту: Правилник).

Члан 2.

У члану 4. Правилника прописан је начин утврђивања просечне тржишне цене квадратног метра објеката.

Просечна тржишна цена квадратног метра по врстама објеката износи:

- за станове и стамбене зграде 28.197,74 динара

- за пословни простор 40.372,73 динара

- за зграде за одмор и рекреацију 16.917,89 динара

- за гараже и друге објекте 14.099,80 динара.

Цене из става 2. овог члана увећане су за 10% у односу на просечне тржишне цене квадратног метра које су утврђене за 2008. годину због раста цена на мало роба и услуга у односу на ниво цена у марту 2008. године.

Члан 3.

У члану 5. Правилника прописани су коефицијенти за обрачун пореза на имовину по локацијама.

Сходно томе, коефицијенти локација за обрачун пореза на имовину на територији општине Алибунар су:

зона 1. (насељена места Алибунар и Банатски Карловац) коефицијент 1,00

зона 2. (насељена места Локве и Владимировац) коефицијент 0,80

остале зоне (насељена места Иланџа, Селеуш, Добрица, Нови Козјак, Јаношик, Николинци, Девојачки бунар) коефицијент 0,60

Члан 4.

На основу ове Одлуке Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију донеће решења о утврђивању пореза на имовину за права на непокретностима за 2009. годину.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 436-7/09-04
Датум: 12. јун 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81