gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Пословник Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07) и члана 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 4/2002 и 9/2002), Скупштина општине Алибунар на Другој седници одржаној дана 12. јуна 2008. године, усваја

П   О   С   Л   О   В   Н   И   К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
- пречишћен текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређују се организација и рад Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Скупштина) и начин остваривања права и дужности одборника.

Члан 2.

Рад Скупштине и њених радних тела је јаван.

У случајевима предвиђеним законом, Статутом општине Алибунар и овим Пословником, јавност се искључује.

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сазивање и руковиђење конститутивном седницом

Члан 3.

Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из предходног сазива у року од 15. дана од дана објављивања резултата избора за одборнике у Скупштину опшине Алибунар.

До избора председника Скупштине, конститутивну седницу отвара и њоме руковиди најстарији одборник.

Уколико најстарији одборник није присутан, одбије да председава Конститутивном седницом или се не придржава закона или пословника или на други начин онемогућава рад конститутивне седнице, председавање конститутивном седницом предуеће други одборник који је најстарији.

По отварању седнице, председавајући предлаже и Скупштина бира два оверача записника.

Дневни ред конститутивне седнице

Члан 4.

Конститутивна седница Скупштине има следећи дневни ред:

Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике у Скупштини општине Алибунар

Разматрање и доношење Одлуке о верификацији мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраних на изборима од 11. маја 2008. године

Разматрање и усвајање Привременог пословника о раду Скупштине општине Алибунар

Доношење Одлуке о избору председника Скупштине општине Алибунар

Доношење Одлуке о избор заменика председника Скупштине општине Алибунар

Доношење Решења о постављењу Секретара Скупштине општине Алибунар

Доношење Одлуке о избору председника Општине Алибунар, заменика председника Општине Алибунар и Општинског већа општине Алибунар.

3. Верификациона комисија

Члан 5.

Верификациона комисија утврђује сагласност уверења о избору за одборника Скупштине општине и Извештаја Општинске изборне комисије и утврђује да ли постоје сметње за потврђивање мандата сваког појединог одборника.

Члан 6.

У Вирификациону комисију бирају се три одборника, који не могу бити са исте изборне листе,

Кандидати се предлажу појединачно.

Избор чланова Верификационе комисије врши се јавним гласањем.

Члан 7.

Након избора чланова Верификационе комисије, одборници достављају своја уверења о избору Верификационој комисији.

Пошто Верификациона комисија прими материјал, председавајући предлаже, а Скупштина одређује рок за подношење извештаја Верификационе комисије, а председавајући прекида рад конститутивне седнице до доставаља извештаја Верификационе комисије.

 

4. Рад Верификационе комисије

Члан 8.

Након прекида рада конститутивне седнице Скупштине, састаје се Верификациона комисија и бира председника Комисије из редова својих чланова.

На основу уверења о избору, Комисија испитује избор сваког појединог одборника и саставља Извештај Скупштини да се мандат у питању оснажи, да се оснажење одложи или да се избор поништи.

Потврђивање сваког појединог мандата врши се на основу целокупног изборног материјала, па и у случају када поједини одборник није поднео уверење о свом избору.

Закључци се доносе већином гласова.

Члан Верификационе комисије чији је одборнички мандат оспорен не може учествовати у доношењу Закључка о исправности или неисправности свог избора.

Наставак Конститутивне седнице и извештај Верификационе комисије

Члан 9.

Када се Конститутивна седница Скупштине настави, председник Верификационе комисије подноси Скупштини извештај.

На основу извештаја Верификационе комисије, председавајући констатује да је Општинска изборна комисија поднела Извештај о спроведеним изборима и која су уверења о избору за одборника у сагласности са Извештајем Општинске изборне комисије, чиме је потврђен мандат новоизабраним одборницима.

Уколико су поједини мандати оспорени, о њима се појединачно претреса и решава.

Одборник чији је избор оспорен не може учествовати у гласању о потврђивању свог мандата.

Потврђивање мандата

Члан 10.

На основу Извештаја Верификационе комисије и претреса у Скупштини, Скупштина решава да се избор одборника потврди или поништи, односно да се мандат потврди или да се потврда мандата одбије.

Решавање о потврди појединаог мандата може се одложити да би се случај у потпуности испитао, а најдуже до два месеца.

Закључак о одбијању или о одлагању потврде мандата појединог изабраног одборника доноси се у облику образложеног решења које се одборнику доставља писмено.

Ако је потврђивање појединог мандата одложено да би се случај ближе испитао, наложиће се Комисији за потврђивање мандата одборника да, у одређеном року, спорведе потребан увид и поднесе свој извештај и предлог. На првој наредној седници по пријему извештаја, донеће се решење о потврђивању мандата у питању.

Полагање заклетве

Члан 11.

Одборници чији је мандат потврђен полажу заклетву која гласи:

''Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Алибунар придржавати Устава, закона, Статута општине Алибунар и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руковидећи се интересима грађана.''

По датој заклетви, присутни одборници потписују текст заклетве који се прилаже уз материјал са седнице.

Одборници који нису присуствовали Првој седници Скупштине, одборници чији је мандат био оспорен, па накнадно потврђен и одборници изабрани са листе кандидата подносица предлога уместо одборника чији је мандат престао пре истека времена на које је изабран полажу заклетву појединачно на првој седници Скупштине која се одржава после потврђивања њиховог мандата.

Даном потврђивања мандата нових одборника престаје функција одборника из предхондог сазива Скупштине општине Алибунар.

Избор председника и заменика председника Скупштине општине

Члан 12.

Скупштина општине бира председника Скупштине општине, из редова одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Скупштина општине има једног заменика председника Скупштине општине који помаже председнику Скупштине општине у вршењу послова из његовог делокруга и замењује га у његовој одсутности.

Члан 13.

За председника, односно заменика председника Скупштине општине може бити кандидован сваки одборник кога предложи најмање једна трећина од окупног броја одборника.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Предлог садржи име и презиме кандидата, податак о страначкој припадности или назнаку да не припада ни једној политичкој партији, као и писмену сагласност кандидата.

Седницом у поступку избора председника руководи Гласачки одбор који чине председавајући одборник Конститутивне седнице и по један од одборника из групе одборника који су предложили кандидата за предсеника Скупштине.

Предлози кандидата за председника, односно заменика председника подносе се председавајућем одборнику у писменом облику, са потписима одборника.

Председавајући одборник обавештава Скупштину о свим примљеним предлозима за председника, односно заменика председника Скупштине општине.

Представник групе предлагача има право да образложи предлог.

Члан 14.

Након завршеног поступка представљања, Скупштина, на предлог председавајућег одборника, јавним гласањем, утврђује листу кандидата за за председника, односно заменика председника Скупштине, према азбучном реду почетних слова њихових презимена.

На основу овако утврђене листе кандидата, израђују се гласачки листићи.

Члан 15.

Након завршеног поступка представљања кандидата за председника Скупштине, председавајући одборник објављује почетак гласања.

Члан 16.

Скупштина, јавним гласањем, бира гласачки одбор од три члана, сагласно члану 11. став 3. овог Пословника, који спорводи поступак гласања.

Председавајући одборник позива одборнике, по азбучном реду презимена, да приме гласачки листић, што се евидентира.

Кад одборник прими гласачки листић, обавља гласања и пред гласачким одбором убацује гласачки листић у гласачку кутију.

Док траје поступак гласања, одборници не смеју напуштати просторију у којој се гласа.

Члан 17.

Гласачки одбор закључује поступак гласања након што канстаује да је свим присутним одборницима омогућено да гласају.

Након гласања, јавно на седници, спорводи се поступак утврђивања резултата гласања следећим редом:

утврђује се број израђених гласачких листића;

утврђује се број одборника који присуствују седници;

утврђује се број одборника који су примили гласачки листић ради гласања;

утврђује се број неупотребљених гласачких листића који ће се запечатити у посебан коверат;

отвара се гласачка кутија и пребројавањем се утврђује број гласачких листића у кутији и уколико он буде већи од броја одборника који су примили гласачке листиће, поступак гласања се обуставља, употребљени гласачки материјал се одваја и уништава, те се спроводи пононо гласање.

гласачки одбор утврђује број неважећих и важећих гласачких листића, сходно прописма о избору за одборнике

неважећи гласачки листићи се одвајају и печате у посебан коверат;

са важећих гласачких листића прочитаће се имена кандидата за које је гласано и они ће бити евидентирани на посебном обрасцу;

након обраде свих гласачких листића, утврђује се број гласова које је добио сваки кандидат.

Члан 18.

За председника Скупштине општине изабран је кандидат за којег је гласало више од половине од укупног броја одборника.

Ако после гласања ни један од предложених кандидата није добио потребан број гласова, поступак гласања се понавља.

Ако ни после поновљеног гласања ни један од кандидата није добио потребан број гласова, поступак избора се понавља.

Члан 19.

Председник Скупштине општине ступа на дужност након објављивања резултат гласања за избор председника Скупштине општине.

По ступању на дужност, председник Скупштине даје следећу изјаву:

''Изјављујем да ћу права и дужности председника Скупштине општине Алибунар извршавати у складу са Уставом, законом, Статутом општине Алибунар, а у интересу општине Алибунар''

Члан 20.

Након давања изјаве, председник Скупштине преузима руковођење седницом.

Ако председник Скупштине није изабран на Конститутивној седници, председавајући одборник наставиће са руковођењем седнице до избора председника Скупштине.

Члан 21.

Заменик председника Скупштине бира се из редова одборника, на период од четири године, на начин и по поступку прописаном за избор председника Скупштине.

Члан 22.

Председнику Скупштине, односно заменику председника Скупштине престаје функција пре истека времена на које су изабрани:

оставком;

разрешењем;

престанком мандата одборника

У случају подношења оставке, председнику Скупштине, ондосно заменику председника Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници, ако је оставку поднео између две седнице.

О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује, већ се престанак функције председника Скупштине, односно заменика председника Скупштине само констатује.

Члан 23.

Предлог за разрешење председника Скупштине, односно заменика председника Скупштине може поднети најмање једна трећина од укупног броја одборника. Предлог се подноси у писменој форми и мора бити образложен.

Члан 24.

Председник Скупштине, односно заменик председника Скупштине разрешава се на начин и по постпку предвиђеном за њихов избор.

Члан 25.

Председник Скупштине је на сталном раду.

Заменик председника Скупштине није на сталном раду.

Постављање секретара Скупштине општине

Члан 26.

Секретар Скупштине општине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине општине, на период од четири године, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које је завршило правни факултет, положило стручни испит за рад у органима државне управе и има најмање три године радног искуства.

Скупштина може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секратар Скупштине.

10.  Избор председника Општине, заменика пре-дседника општине и чланова општинског већа

Члан 27.

Предсеника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и и спречености да обавља своју дужност.

Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Члан 28.

Кандидата за председника општине предлаже председник Скупштине општине, писменим путем. Председник Скупштине може предложити само једног кандидата.

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда одборника, писменим путем. Заменик председника општине бира се сходно члану 26. овог Пословника.

Члан 29.

Општинско веће има једанаест чланова

Скупштина општине бира девет чланова Општинског већа, на период од четири године.

Председник општине и заменик председника општине су чланови Општинског већа по функцији.

Члан 30.

Предлог за чланове Општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Чланови општинског већа које бира Скупштина општине не могу истовремено бити и одборници Скупштине општине.

Члан 31.

На избор председника општине, заменика председника општине и чланове општинског већа сходно се примењују одредбе овог Пословника предвиђене за избор председника Скупштине општине које се односи на поступак тајног гласања.

Члан 32.

Када ослучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Члан 33.

Председнику општине и заменику председни-ка општине, избором на ове функције, престаје одбо-рнички мандат.

Одборнику који буде изабаран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.

Члан 34.

Председник општине може бити разрешен пре истекан времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога предсе-днику Скупштине.

Ако Скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања предхондог предлога.

Члан 35.

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Заменик председника општине, односно члан општинског већа, могу бити разрешени пре истека времена на који су изабрани, на предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника општине или члана општинског већа, председник општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника општине или члана општинског већа.

Скупштина општине истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Председник општине, заменик председника општине или члан општинског већа који су разре-шени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника општине, заменика председника општине или члана општиског већа.

Члан 36.

Општинско веће може вршити своју функцију када је извршен избор више од половине чланова Општинског већа.

Чланови Општинског већа нису на сталном раду у општини.

Члан 37.

Члану Општинског већа може престати функција пре истека времена на које је изабран оставком или разрешењем.

Члан Општинског већа може поднети оставку Скупштини општине у писменом облику, а о истој се не одлучује, већ се само констатује да је члану Општинског већа престала функција.

Одборничке групе

Члан 38.

Политичка партија, група грађана која има одборнике у Скупштини општине или више њих могу образовати одборничку групу ако у Скупштини имају најмање три одборника, о чему писмено обавештавају председника Скупштине.

Члан 39.

Одборничка група има шефа који представља и заступа одборничку групу.

Одборничка група писмено обавештава председника Скупштине о томе којег одборника је именовала за шефа одборничке групе.

Члан 40.

Шеф одборничке групе може писмено овластити одборника из одборничке групе да га замењује у случају одсутности, о чему писмено обавештава председника Скупштине.

III РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1. Образовање радних тела

Члан 41.

Скупштина образује радна тела ради разматрања и претресања питања из надлежности Скупштине, предлгања аката, праћења извршења одлука и других општих аката које доноси Скупштина и ради ефикасности рада у Скупштини.

Радна тела Скупштине су савети, комисије, као и друга радна тела.

Радна тела Скупштине могу се образовати као стална радна тела или као повремена радна тела, ради претресања одређених питања из надлежности Скупштине.

Члан 42.

Састав и број чланова сталних радних тела одређују се овим Пословником, а састав и број повремених радних тела одређују се одлуком о њиховом образовању.

Члан 43.

Председник општине, заменик председника општине и чланови Општинског већа не могу бити чланови радних тела.

Члан 44.

Стална радна тела Скупштине су:

Савет за буџет и финансије

Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине

Комисија за статутарана питања, организацију и нормативна акта Скупштине

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе

Комисија за представке и предлоге

Мандатно-имунитетска комисија

Члан 45.

Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлука о буџету општине и одлуке о располагању приходима и расходима буџета општине које доноси Скупштина, председник општине и наредбодавци за извршење предрачуна буџета.  

Члан 46.

Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине разматра предлоге одлука, других општине аката и друга питања из области урганизма, грађевинарства, стамбение и комуналне области, заштите животне средине, уређења и коришћења грађевинског земљишта и пословног простора и других питања везаних за ове области.         

Члан 47.

Комисија за статутарна питања, организацију и наормативна акта Скупштине општине припрема и подноси скупштини предлог одлука о других општих аката, разматра предлоге аката које Скупштини предлаже Општинско веће или други предлагач и предлаже Скупштини доношење општих аката из њене надлежности.

Члан 48.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе припрема предлоге за именовања и избор чланова органа и представника Скупштине општине у органе одређене прописима општине и законом, за које није предвиђено да их неки други орган предложи; разматра и одлучује о правима и обавезама из радног односа изабраних, именованих и постављених лица; доноси одлуку о остваривању права за лица која по закону могу бити на сталном раду, решава и друга питања која се тичу радног односа и права из радног односа.

Члан 49.

Комисија за представке, жалбе и предлоге разматра представке, жалбе и предлоге који су упућени Скупштини и предлаже скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаним у њима и о томе обавештава подносиоца.

О својим запажањима поводом предствки, жалби и предлога, Комисија подноси извештај Скупштини једампут годишње.  

Члан 50.

Мандатно-имунитетска комисија разматра уверења о избору одбоника и Извештај општиснке изборне комисије у случају престанка мандата одборника пре рока на који је изабран, ради утврђивања редоследа на листама кандидата и права подносиоца изборних листа о распореду одборничких мандата, врши потврђивање мандата одборницима који су на овај начин стекли мандат, разлоге за престанак мандата појединих одборника. питање примене имунитиета одборника у случајевима предвиђеним законом и Статутом и друга питања везана за мандат одборника.

У поступку потврђивања мандата одборника, ова Комисија радни на начин и по поступку предвиђеним овим Пословником за рад Верификационе комисије .

Члан 51.

Савети и комисије наведни у члановима од 40 до 47 овог Пословника, имају председника, заменика председника и три члана.

Председника, заменика председника и чланове савета и комисија именује Скупштина, на предлог председника Скупштине или одборничке групе, на период од четири године, јавним гласањем.

Председник, заменик председника и најмање један члан Савета морају бити именовани из реда одборника, док се два члана Савета могу именовати из реда стручњака за ову област.

Члан 52.

Стална радна тела Скупштине могу обављати своју функцију ако су именовани председник и бар два члана радних тела.

Члан 53.

Председник, заменик председника или поједини чланови радних тела могу бити разрешени пре истека времена на које су именована.

Разрешење се спроводи на начин и по поступку предвиђеном за њихово именовање.

Седнице радних тела

Члан 54.

Рад савета и комисија одвија се у седницама.

Члан 55.

Седницу савета или комисије сазива председник савета или комисије, а у његовом одсуству његов заменик.

Председник Савета или комисије је дужан да сазове седницу савета или комисије на захтев неког од члана савета или комисије и на захтев председника Скупштине. Ако то не учини у захтеваном року, седницу сазива заменик председника или председник Скупштине.

Савети и комисије раде на седници којој присуствује већина њених чланова, а одлуке доносе већином гласова присутних чланова.           

Обавештење о датуму и дневном реду седнице савета или комисије доставља се свим члановима савета или комисије, шефовима одборничких група и лицима које се по Пословнику позивају на седнице, као и лицима за које се одреди да ће присуствовати седницама савета или комисије, најкасније три дана пре одржавања седнице. У нарочито хитним случајевима, овај рок може бити краћи.

Члан 56.

На седницу савета или комисије позивају се председник и заменик председника Скупштине, као и предлагач одређеног акта или његов овлашћени представник.

Седници савета или комисије може присутвовати сваки одборник.

Лица која нису чланови савета или комисије могу учествовати упретресању појединих питања и давању предлога, без права на одлучивање.

Седницама савета или комисије могу присуствовати и стручна лица за одређену област, без права на одлучивање.

Члан 57.

Седнице савета или комисије припрема њен председник уз помоћ секретара Скупштине.

Секретар Скупштине стара се да комисија благовремено добије од одговарајућег предлагача сву потребну документацију, као и стручну помоћ.

Предлагачи су дужни да доставе савету или комисији елаборате по сваком питању који је савету или комисији упућен на одлучивање.

Предлагачи су дужни да на захтев комисије или секретара Скупштине хитно одговоре на сва питања у вези са предметом који је упућен на разматрање савету или комисији.

Комисија или савет може тражити од предлагача да допуни предлог или пружи потребна објашњења или му предмет вратити на допуну и одредити рок за поступање по примедбама.

Ако предлагач не усвоји примедбе, савет или комисија ће изнети предлог на седници Скупштине са својим мишљењем и предлозима.  

Члан 58.

На рад седнице савета или комисије сходно се примењују одредбе о раду седнице Скупштине.    

Члан 59.

Када савет или комисија проучава нацрте или предлоге одлука који садрже опште прописе, уз обавештење за седницу доставиће се и потпуни текст нацрта или предлога са најважнијим примедбама.

Члан 60.

О предмету који је претресан, савет или комисија подносе извештај Скупштини.

Ако закључак није донет једногласно, чланови који су остали у мањини имају право да издвоје своје мишљење, које се доставља уз извештај Скупштини.

Савет или комисија одређују известиоца који ће пред Скупштином поднети извештај и образложити закључке.

Ако је мањина поднела засебан извештај, може одредити свог известиоца.

Рад савета и комисија на разматрању предлога општих аката

Члан 61.

Савет или комисија претреса примљени предлог одлуке или сама саставља нацрт одлуке према примљеном предлогу.

Када је то потребно, савет или комисија ће израду нацрта одлуке поверити неком другом лицу или органу и одредити рок за израду нацрта, уз исто-времено одређивање смернице за израду нацрта.

Истовремено са нацртом одлуке, израђује се и нацрт образложења одлуке.

Члан 62.

Израђени нацрт одлуке може се ставити на дневни ред седнице савета или комисије ако је чланвима достављен најмање три дана пред седницу.

У хитним случајвенима овај рок може бити краћи уколико је председнику Супштине предлог са потребним образложењем доставњен као хитан, а председник усвоји хитност поступка.

Члан 63.

О предлогу се у савету или комисије претреса прво начелно, а затим у појединстима.

Пре почетка претреса, подносилац предлога или друго стручно лице могу дати образложење предлога.

Члан 64.

Предлог савет или комисија прво претреса начелно, а затим у појединостима.

Пре приступања претресу, подносилац предлога може дати усмено објашњење предложеног нацрта.

Образложење може дати и стурчно лице или секретар Скупштине.

Члан 65.

Приликом начелног претреса, чланови савета и комисија и лице које присуствује седници износе своје начелно мишљење о нацрту као целини, а подносилац предлога или секретар Скупштине даје потребна објашњења.

Кад председник савета или комисије објави да је закључен претрес у начелу, приступа се претресу у појединстима тако што се претреса сваки појединачни члан нацрта.

Ако савет или комисија закључе да је предлог неприхватљив у начелу, не приступа се претресу у појединсотима.

Члан 66.

О амандманима се расправља иза члана на који се односе.

Ако има више одборничких амандмана, о њима се расправља редом којим су поднети. Подносилац предлога дужан је да се изјасни о сваком одборничком амандману.

Амандмани се могу предлагати усмено само док траје претрес у појединостима.

Члан 67.

О амандманима се расправља иза члана на који се односе.

Ако има више одборничких амандмана, о њима ће се расправљати редом којим су поднети. Подносилац предлога дужан је да се изајсни о сваком предложеном амандману.

Амандман који поднесе предлагач или га предлагач усвоји постаје саставни део предлога.

Члан 68.

Након завршетака претреса у појединсотима гласа се о поднетим амандманима, а затим о предлогу у целини.

Члан 69.

Подносилац предлога може одустати од предлога све док се не приступи гласању о предлогу у целини.

Члан 70.

Након усвајања предлога савет или комисија одређују известиоца који подноси извештај Скупштини.

Сваки члан који је издвојио мишљење може своје издвојено мишљење изнети пред Скупштином.

Предлог одлуке са извештајем савета или комисије доставиће се одборницима најкасније три дана пре седнице на којој ће се предлог претресати.

IV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Припремање и сазивање седнице

Члан 71.

О припремању седнице стара се председник Скупштине уз помоћ секретара Скупштине.

Предлог дневног реда седнице припрема председник Скупштине.

У предлог дневног реда седнице скупштине уврстиће се предлози примљени од Општинског већа, одборничких група, савета, комисија и других тела и лица овлашћених за подношење предлога, као и питањима из надлежности Скупштине о којима је расправљано на зборовима грађана.

Председник скупштине се стара да сва питања која су унета у дневни ред буду предходно разматрана на седницама надлежних савета или комисија.

Члан 72.

Седнице Скупштине одржавају се према потреби, а најмање једном у три месеца.

Члан 73.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника општине, општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одр-жавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Уколико председник Скупштине не закаже се-дницу у року одређеном у ставу 1. овог члана, седни-цу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити се-дницу коју је сазавао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина. 

Члан 74.

Седнице Скупштине сазивају се писменим путем.

Позив за седницу садржи место, дан и час одржавања седнице и предлог дневног реда.

О достављању позива за седницу, као и дру-гог материјала одборницима, води се посебна евиде-нција.

Позив за седницу се мора доставити одбо-рницима најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

У хитним случајевима, овај рок може бити краћи.

Члан 75.

Уз позив за седницу одборницима се доста-вља предлог дневног реда, текст и образложење предлога и нацрта, извештај одговарајућег савета или комисије о поједином питању, као и друга документација.

Обавезно се доставља у целини текст предлога општих аката.

Члан 76.

Предлог дневног реда саставља председник Скупштине

У предлог дневног реда председник уноси предлоге и питања који су пристигли најмање десет дана пре дана за који је заказана седница.

У нарочито хитним случајевима, председник може у предлог дневног реда унети и питања и предлоге приспеле после рока из предходног става.

Члан 77.

Председник Скупштине може одбити да у предлог дневног реда унесе она питања и предлоге за које сматра да нису довољно припремљени да би се о њима расправљало.

Председник скупштине ће обавестити предлагача о разлозима због којих је одбио да питање или предлог стави на дневни ред.

Одбијени предлог уврстиће се у дневни ред наредне седнице скупштине, без обзира да ли је довољно припремљен.

Отварање седнице и учешће на седници

Члан 78.

Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и на основу евиднеције о присутности одборника утврђује да постоји кворум за рад Скупштине.

Кворум за рад Скупштине постоји ако је на седници присутно више од половине од укупног броја одборника.

Кворум се утврђује на основу евиднеционих листова тако што сваки одборник приликом уласка у салу предаје свој евиденциони лист надлежној служби.

Уколико одборник изрази сумњу у постојање кворума утврђеног на основу евиденицоних листова, председник Скупштине ће одредити пребројавање или прозивање одборника ради утврђивања кворума.

Члан 79.

У раду Скупштине општине учествују одборници, председник општине, заменик председника општине, чланови општинског већа, секретар скупштине, секретар општинског већа, начелник општинске управе, руководиоци организационих јединица у општинској управи и друга лица која на седницу Скупштине позове председник Скупштине.

Лица из става 1. овог члана имају право да затраже и добију реч на седници скупштине, да учествују у дискусијама, постављају питања и дају одговоре, да предлажу акта из надлежности Скупштине општине, као и друга права одређена законом, Статутом и овим Пословником.“

Ток Седнице

Члан 80.

Дневни ред утврђује скупштина већином гласова присутних одборника.

Одборници, савети, комисије и друга радна тела Скупштине, председник Општине, чланови Општинског већа и наченик Општинске управе могу предложити измене и допуне предложеног дневног реда. Предлози се достављају председнику скупштине у писменој форми.

Предлози за проширење дневног реда предлозима аката који испуњавају услове да се уврсте у дневни ред достављју се најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине, а предлози који се односе на избор, именовање, разрешење и престанак функције повлачење појединих тачака из предложеног дневног реда, спајање расправе и за промену редоследа тачака дневног реда достављају се најкасније један дан пре дана одређеног за седницу Скупштине.

При утврђивању дневног реда, Сккупштина одлучује следећим редоследом о предлозима:

за хитни поступак,

да се поједине тачке повуку из дневног реда,

да се дневни ред прошири,

за спајање расправе

за промену редоследа појединих тачака.

Члан 81.

О предложеним изменама и допунама дневног реда обавља се претрес у коме могу учествовати само предлагач промене денвног реда и предлагач акта ако се захтева да се акт повуче из дневног реда.

Члан 82.

Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну дневног реда.

Нове тачке које су унете у дневни ред, предлог за спајање расправе или предлог за хитан поступак увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, осим ако је предлгагач тражио други редослед разматрања, о чему се Скупштина изјашњава без претреса.

Члан 83.

Скупштина може закључком у току седнице изменити редослед разматрања појединих тачака дневног реда, о чему се одлучујуе без претреса.

Члан 84.

По отварању претреса сваке тачке дневног реда на седници скупштине, право да добију реч имају по следећем редоследу:

предлагач акта

известилац надлежног савета или комисије

одборник који је на седници савета или комисије издвојио мишљење

шеф одборничке групе

одборници по редоследу пријављивања.

Председник општине, заменик председника општине ичланови општинског већа имају право да добију реч када је затраже, без обзира на редослед наведен у у ставу 1. овог члана.

Члан 85.

Време излагања о појединим тачкама дневног реда може се ограничити, о чему се одлучује скупштина без претреса.

Члан 86.

Када утврди да нема више пријављених за реч, председник Скупштине закључује претрес.

Члан 87.

Председник скупштине, односно председава-јући прекида рад Скупштине кад утврди недостатак кворума на седници, док се кворум не обезбеди.

Председник Скупштине, односно председавајући може одредити паузу у раду скупштине да би се извршиле потребне консултације или прибавило мишљење.

Председник скупштине, односно председава-јући прекида рад Скупштине и у другим случајевима, на сопствену иницијативу или на предлог најмање једне трећине одборника, уколико се за то изјасни више од половине присутних одборника.

Председник Скупштине, односно председава-јући обавестиће одборнике о наставку седнице. Наставак седнице одредиће се у року који не може бити дужи од седам дана.

Члан 88.

Када се обави разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање по њима, председник Скупштине закључује седницу Скупштине.

Члан 89.

Одборнику који жели да говори о повреди овог Пословника председник скупштине даје реч одмах по завршетку излагања предходног говорника.

Одборник је дужан да наведе која је одредба Пословника по његовом мишљењу повређена, да је цитира и образложи у чему се повреда састоји.

Председник Скупштине је дужан да након тога да објашњење.

Ако и после објашњења председника скупштине одборник остаје при томе да је поврђен Пословник, председник Скупштине позива одборнике да се, без претреса, изјасне о том питању.

Члан 90.

Уколико се одборник у свом излагању на се-дници Скупштине увредљиво изрази о лица наве-дена у члану 79. став 1. овог Пословника из друге одборничке групе, наводећи његово име и презиме или функцију, односно погрешно протумачи његово излагање, лица наведена у члану 79. став 1. овог Пословника на којег се излагање односи има право на реплику.

Колико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, право на реплику има шеф те одборничке групе.

Одлуку о праву на реплику доноси председник Скупштине.

Уколико председник Скупштине не дозволи тражену реплику, лица наведена у члану 79. став 1. овог Пословника има право да захтева да се о томе изјасни Скупштина, без претреса.

Скупштина може, већином гласова присутних одборника, ограничити време трајања реплике.

На редплику није дозвољена реплика.

Члан 91.

Нико не може да говори на седници скупштине уколико не затражи и добије реч од председника Скупштине.

Члан 92.

Говорник може да говори само о питању које је надневном реду.

Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника скупштине у случајевима предвиђеним овим Пословником.

За време говора одборника или других учесника у претресу није дозвољено добацивање, односно ометање говорника на други начин нити било која друга радња која угрожава слободу говора.

Члан 93.

Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине општине.

Одборници су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем.

Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница и оцена које се односе на приватни живот неког лица.

Одржавање реда на седници

Члан 94.

О реду на седници скупштине стара се председник Скупштине.

Због повреде реда на седници, председник Скупштине може да изрекне следеће мере:

опомену или

одузимање речи.

Скупштина, на предлог председника Скупштине може да изрекне меру удаљења са седнице.

Члан 95.

Опомена се изриче говорнику:

који говори пре него што је затражио и добио реч;

који, поред упозорења председника Скупштине, говори о питању које није на дневном реду;

ако прекида говорника у излагању или добацује, односно на други начин угрожава слободу говора;

ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица;

ако употребљава псовке и увредљиве изразе;

ако другим поступцима нарушава ред на седници.

Члан 96.

Мера одузимања речи изриче се одборнику коме су предходно изречене две мере опомене, а који и после тога чини прекршаје из члана 88. овог Пословника.

Одборнки коме је изречена мера одузимања речи дужан је да, без одлагања прекине са излагањем, у противном, председник Скупштине одређује паузу.

Мера одузимања речи не односи се на право на реплику у даљем току седнице.

Члан 97.

Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после одузимања речи омета или спречава рад на седници, не поштује одлуку председника скупштине о изрицању мере одузимања речи или настави да чини друге прекршаје из члана 88. овог Пословника.

Мера удаљења са седнице може се изрећи одборнику и без предходно изречених мера опомене и одузимања речи у случају физичког напада или другог сличног поступка којим се угрожава физички или морални интегритет одборника или другог учесника седнице.

Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се одржава седница. Уколико то не учини, председник скупштине одредиће паузу.

Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице сматра се неоправдано одсутним.

Члан 98.

Мере које је изрекао председник Скупштине примењују се док траје претрес по тачки дневног реда у току које је мера изречена, а мера коју је изрекла Скупштиа примењујуе се за седницу Скупштине на којој је изречена.

Записник

Члан 99.

Записник на седницама Скупштине води секретар Скупштине или лице које он одреди.

Председник Скупштине може сам формули-сати поједине закључке који се уносе у записник.

Одборник може захтевати да сам формулише свој предлог или своје мишљење ради уношења у записник.

Ако се председник Скупштине са тим не сложи, о томе одлучује Скупштина без претреса.

Члан 100.

У записник се обавезно уносе:

време и место одржавања седнице,

имена председавајућег и записничара

имена одсутних одборника и других лица која по овом Пословнику присуствују седници,

број одборника који присуствују седници,

имена лица која су била позвана да узму учешћа у седници,

питања одборника

кратак ток седнице са битним садржајем предмета о којима се расправља,

имена говорника са ознаком да ли су говорили за предлог или против предлога

мере које су изрекли председник Скупштине или Скупштина,

резултати гласања о појединим питањима

доношење одлука или других аката по свакој тачки дневног реда.

Члан 101.

Коначна редакција записника извршиће се најдаље у року од седам дана од дана одржавања седнице.

Члан 102.

Записник потписују председник Скупштине и секретар Скупштине.

На седници Скупштине општине може се вршити тонско снимање.

Говорник има право да, у року од три дана од дана одржавања седнице, затражи да се издвоји његово излагање и да му се достави.

Члан 103.

Скупштина одлучује јавним гласањем уколико Законом, Стаутом, Пословником, општим актом или посебном одлуком Скупштине није одређено тајно гласање.

Одборник се може уздржати од гласања и може се изјаснити зашто се уздржао од гласање.

Члан 104.

Јавно гласање се врши дизањем руку или на други начин који одреди председник Скупштине.

Члан 105.

Када се гласа дизањем руку, председавајући прво позива да подигуну руку одборници који гласају ЗА и изброји тако дате гласове, затим позива да по-дигну руку одборници који гласају ПРОТИВ и изброји тако дате гласове, а затим позива да подигну руку одборници који су се уздржали од гласања и њих изброји. Посебно се констатује колико одборника није гласало.

Када се гласа о процедуралним или другим питањима за чије решавање није прописана квали-фикована већина, не мора се вршити посебно пре-бројавање када је очигледно за које решење је већи-на, већ се само преброје гласови ПРОТИВ, односно ЗА.

Члан 106.

Поименично се гласа пошто одборници по прозивци изјављују да ли гласају ЗА, ПРОТИВ или се уздржавају од гласања.

По завршетку прозивке, још једанпут ће се прозвати одборници који се први пут нису одазвали.

Записничар уписује име одборника и како је гласао. Потом председавајући заједно са записнича-ром утврђује резултат гласања и број одборника који су се уздржали.

Члан 107.

Тајно гласање врши се на истоветним листићима, овереним печатом скупштине.

Када се гласа о предлогу који треба да се прихвати или одбије, одборници гласају заокружи-вањем речи ЗА или ПРОТИВ и спуштају гласачки листић у гласачку кутију по прозивци.

Члан 108.

Пре него што се приступи тајном гласању, председавајући ће прочитати одредбе Пословника који се односе на тајно гласање, а потом ће се иза-брати комисија од три члана за утврђивање резулта-та гласања.

Утврђивање резултата гласања врши се тако што сваки од члана комисије изврши увид у гласачки листић, а један члан бележи у списак садржину листића.

Садржину листића бележи записничар који води записник.

Неважећим се сматра листић који није заокружен или је истовремено заокуржено и ЗА и ПРОТИВ, као и листић на коме је дописивано.

Члан 109.

Приликом избора гласање се врши за појединачне кандидате или за кандидатске листе.

Код јавног поименичног избора одборник јасно изговара име кандидата за кога гласа, односно име првог кандидата са листе за коју гласа.

Код избора путем гласачких листића сваки одборник добија листић на коме су исписана имена кандидата, а испред сваког имена означен је редни број.

Одборник гласа тако што заокружује редни број испред имена кандидата за кога гласа.

Листићи на којим је заокружен редни број испред имена више кандидатат сматрају се неваже-ћим. Неважећи су и листићи на којима је заокружен редни број испред имена два или више кандидата.

Члан 110.

Ако је број одборника који су се уздржали од гласања већи од укупног броја одборника који су гла-сали, сматра се да је предлог о коме се гласа одби-јен, а ако се реди о гласању за избор, врши се поно-вни избор.

Ако предложена кандидатска листа односно предложени кандидати нису добили већину гласова или ако су сви или више кандидата, односно две или више кандидатксих листа добиле једнак број гласова, врши се поновни избор.

Члан 111.

По извршеном гласању, председавајући утврђује резултате гласања и на основу тих резулта-та објављује да ли је предлог прихваћен или одбијен, односно који су канидати изабрани.

Ако је гласање било поименично или тајно, председавајући ће објавити колико је одборника гласало, колико гласова је добио сваки канидат, односно кандидациона листа и колико је било неважећих листића.

Ако је био предложен само један кандидат, односно само једна кандидатска листа, објављује се колико је гласова било против.

Резултати гласања уносе се у записник.

У записник се уноси и борј оних који су гласали ПРОТИВ или су се уздржали од гласања.

Одборник који је гласао против или се уздржао од гласања може тражити да се у записник унесе његово име, као и објашњење зашто је тако гласао.

Члан 112.

Ако другачије није прописано, Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних одборника (проста већина).

Већина гласова од укупног број одборника (квалификована већина) у случајевима предвиђеним законом, Статутом и овим Пословником.

Акти Скупштине општине

Члан 113.

Скупштина доноси одлуке, решења, закључке и препоруке.

О облику акта одлучује Скупштина, обзиром на природу предлога, без обзира у ком је облику акт предложен.

Акта Скупштине израђују се на основу изворника Записника о раду седнице на којој су донети.

Акта скупштине потписује председник Скупштине или секретар Скупштине.

О чувању и објављивању аката Скупштине стара се секретар Скупштине.

Акта Скупштине за која је то одређено, обја-вљују се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Члан 114.

Иницијативу за доношење аката могу дати одборници, одборничке групе, председник Општине, Општинско веће, савети или комисије Скупштине.

Иницијатива се може састојати у усменом предлогу на седници скупштине да се донесе одлука или да се постојећа одлука укине, измени или допуни.

Ако Скупштина усвоји предлог, на истој седници ће одредити којој ће комисији поверити израду предлога одлуке.

Иницијатива се може састојати у подношењу израћеног нацрта одлуке са посебним образложењем.

Скупштина упућује предлог одговарајућој комисији на проучавање, ако се сагласи са предлогом за доношење одлуке.

Члан 115.

Предлог за доношење акта, ако није стављен на дневни ред седнице скупштине, упућује се председнику скупштине уз писмено образложење заједно са материјалом на основу кога је предлог састављен.

Предлози за доношење измене или допуне општих аката који подносе поједини одборници или одборничке група обавезно се достављају на мишљење надлежном савету или комисији.

Скупштина или Општинко веће могу одлучити да се нацрти појединих одлука публикују или претресу на зборовима грађана.

Председник скупштине доставља примљене предлоге одговарајућем савету или комисији на проучавање и подношење извештаја.

Члан 116.

Претрес предлога одлуке у Скупштини почиње извештајем известиоца надлежног савета или комисије, потом се предлог претреса у начелу, а ако се прихвати, онда у појединостима.

Претресом предлога општег акта у начелу распрвљају се питања законитости доношења тог акта и његове целисходности.

У претресу у појединостима расправља се о појединим нормама тог предлога, поднетим амандманима и другим елементима правне природе акта везане за целисходност.

Права и дужности одборника

Члан 117.

Сваки одборник има права и дужности у скупштини одређена Уставом, законом, Статутом и овим Пословником.

Одборник има право да учествују у претресу предлога одлуке и да предлаже амандмане.

У претресу може узети учешће и члан савета или комисије који на позив председавајућег или на предлог одборника даје потребна објашњења, а може и сам затражити реч ради давања објашњења.

Члан 118.

Предлог за измену и допуну предлога општег акта подноси се у облику амандмана.

Амандмане може поднети одборник, одборничка група, савети, комисије, као и други субјекти који по Статуту имају својство предлагача.

Амандман се подноси најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине.

На предлог Статута, буџета, генералног урба-нистичког плана и програма развоја делатности за које је надлежна општина, амандмани се подносе пи-смено најкасније три дана пре одржавања седнице.

Члан 119.

Амандман се, по правилу подноси у писменом облику и мора бити образложен.

Амандман садржи назив предлога аката на који се амандман односи, пун текст измена, односно допуна предлога, образложење са назаченим разло-зима за подношење амандмана и назив подносиоца амандмана.

Амандман се подноси председнику Скупшти-не који га доставља предлагачу и надлежном радном телу скупштине ради давања мишљења.

Амандман који предлагач прихвати постаје саставни део предлога општег акта.

Члан 120.

Надлежно радно тело Скупштине дужно је да, пре седнице скупштине размотри амандмане на предлог општег акта који су поднели одборници, као и да да своје мишљење са предлогом да се амандман усвоји или одбије.

Амандман који усвоји надлежно радно тело Скупштине постаје саставни део предлога општег акта.

О амандманима које савети или комисије ни-су прихватили у целини или делимично одлучује Ску-пштина приликом гласања о предлогу општег акта.

Члан 121.

У току претреса предлога општег акта, амандман у писменом облику могу поднети надлежна радна тела Скупштине.

Скупштина најпре одлучује о приспелим амандманима одборника по реду чланова, а затим о амандманима надлежних радних тела Скупштине на исте чланове предлога општег акта.

Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога, прво се одлучује о амандману којим се прелаже брисање члана.

Члан 122.

Одборници имају право да постављају одборничка питања.

Одборничка питања постављају се у писме-ном облику и достављају председнику Скупштине, са назнаком да ли одборник жели да се одговор на одборничко питање достави само њему или свим одборницима.

Уколико је то могуће, одговор на одборничко питање одборник ће добити на седници на којој је одборничко питање поставио. Уколико није могуће одговорити на самој седници, одговор на одборничко питање одборник ће добити након провере информација које се траже.

Одборник може постављати одборничка питања само из надлежности Скупштине општине, општинског већа, председника општине или општинске управе.

Проглашење и објављивање одлуке

Члан 123.

Текст одлуке коју је усвојила Скупштина доставља се председнику Скупштине који је проглашава и објављује.

Хитан поступак

Члан 124,

По хитном поступку могу се донети само акти којима се регулишу питања за чијим уређивањем постоји неодложна потреба или ако би доношење аката у редовном поступку могло да изазове штетне последице.

Члан 125.

Сваки овлашћени предлагач може поднети образложен предлог за доношење акта по хитном поступку, о чему скупштина одлучује без претреса.

Пре гласања о том питању, Скупштина ће саслушати образложење предлагача.

Ако Скупштина усвоји предлог да се акт донесе по хитном поступку, предлог акта се уноси у дневни ред исте седнице.

Скупштина може у току седнице затражити хитно мишљење одређеног радног тела Скупштине.

Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора се доставити одборницима најкасније пре почетка седнице.

VI ЈАВНОСТ СЕДНИЦЕ

Члан 126.

Седнице скупштине су јавне.

Скупштина може одлучити, на предлог председника Скупштине или одборничке групе, да се седница одржи без присуства јавности или да се само о појединим питањима расправља и одлучује без присуства јавности, уколико је то потребно из разлога безбедности, очувања јавног морала или других разлога утврђених законом.

Одлука о искључењу јавности са седнице доноси се без претреса.

Ако Скупштина одлучи да се о појединим питањима расправља без присуства јавности, о тим питањима расправљаће се на исти начин и у надлежним телима Скупштине.

Члан 127.

Рад на седници на којој је искључена јавност сматра се тајном и на сме се објавити ни на који начин.

Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду на нејавној седници као и одлуку која је на таквој седници донета.

Члан 128.

Јавним седницама скупштине могу присуствовати она лица која су писмено позвана на седницу скупштине.

Лица из става 1. овог члана не смеју реметити рад на седници, о чему ће се старати председник Скупштине.

Члан 129.

Акредитовани новинари могу присуствовати свим јавним седницама Скупштине и њених радних тела.

Секретар Скупштине или лице које он одреди одржава везу између новинара и скупштине.

Када акредитовани новинар злоупотреби своја права или грубо ремети ред на седници или правила пристојности, председник Скупштине удаљиће га са седнице, а може донети и одлуку да то лице не може вршити права која му по овом Пословнику припадају. У том случају, овбавестиће се новинска агенција, радио или телевизија чији је представник то лице и замолиће се да упути друго лице као свог представника у Скупштини.

VII ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ, ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан 130.

Скупштина може одлучити, на предлог одборничке групе, да се од председника Скупштине, Општинског већа или председника Општине затражи извештај о њиховом раду и извршавању аката из надлешности Скупштине.

Извештај поднет на основу предходнг става ставља се на дневни ред скупштине.

Члан 131.

Брише се.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 132.

Измене и допуне овог Пословника вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 133.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-2/08-04
Датум: 27. 03. 2009.
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81