gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о допуни Одлуке о накнадама које представљају приход остварен делатношћу општинских органа општине Алибунар

На основу члана 117. Статута општине Али-бунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Десе-тој седници одржаној 27. марта 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ПРИХОД ОСТВАРЕН ДЕЛАТНОШЋУ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлукци о накнадама које представљају приход остварен делатношћу општинских органа општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 7/2006), иза члана 2. додаје се члан 2а који гласи:

„Корисници Буџета општине Алибунар ослобођени су плаћања накнаде из члана 2. ове Одлуке.“

Члан 2.

У осталом делу Одлука о накнадама које представљају приход остваредн делатношћу општинских органа општине Алибунар остаје непромењена.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Скужбеном листу општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-14/09-04
Датум: 27. 03. 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стањо Павел с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81