gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације дела викенд зоне „Девојачки Бунар“

На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 47/03 и 34/06), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/2007), члана 15. и 40. Ста-тута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибу-нар'' број 12/2008) и члана 113. Пословника Ску-пштине општине Алибунар (''Сл. лист општине Али-бунар'' број 10/2008), Скупштина општине Алибунар, на X седници одржаној 27. 03. 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВИКЕНД ЗОНЕ
„ДЕВОЈАЧКИ БУНАР“

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације дела викенд зоне ''Девојачки Бунар'' (у даљем тексту: План детаљне регулације), који је израђен од стране ''Кућа Стил'' ДОО Свилајнац, улица Ж.Ј. Шпанца б.б., од децембра 2008. године.

Члан 2.

План детаљне регулације се састоји из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део садржи:

I УВОД

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

 1. Грађевинско земљиште
 2. Целине и зоне одређене планом
 3. Подаци о мрежама саобраћајне и комуналне инфраструктуре
 4. Уређење зелених површина
 5. Урбанистички услови и прописи које је потребно испунити за издавање одобрења за изградњу
 6. Општи и посебни услови за заштиту животне средине, заштиту културних добара и за заштиту од пожара, елементарних непогода и ратних разарања
 7. Средњорочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта
 8. Урбанистички услови за јавне површине и јавне објекте
 9. Подаци о објектима који су планирани за изградњу
 10. Подаци о мрежама саобраћајне и комуналне инфраструктуре
 11. Посебни захтеви, услови и прописи које је потребно испунити за издавање одобрења за изградњу
 12. Општи и посебни услови за заштиту животне средине
 13. Локације прописане за израду Урбанистичког пројекта
 14. Биланс планираних површина и програм уређивања јавног грађевинског земљишта

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 1. Подаци о врсти и намени објеката који се могу градити под условима одређеним планом
 2. Услови за образовање грађевинске парцеле
 3. Однос грађевинске према регулационој линији и положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
 4. Највећи дозвољени степен заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
 5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
 6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
 7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
 8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
 9. Услови заштите суседних објеката
 10. Архитектонско и естетско обликовање објеката
 11. Услови прикључења објеката на комуналну и осталу инфраструктуру
 12. Услови за озелењавање простора

Графички део садржи:

IV ГРАФИЧКИ ДЕО

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 1. Шира диспозиција простора обухваћеног планом
 2. Извод из ППППН СРП ``Делиблатска пешчара``                                     1:50000
 3. Катастарско-топографски план       1:500
 4. Подела на јавно и остало грађевинско земљиште                                                1:500
 5. Подела на функционалне целине и постојећа функционална организација са претежном наменом простора            1:500
 6. План инфраструктуре                                  1:500

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

 1. План саобраћаја са регулационим и нивелационим решењем                            1:500
 2. План зеленила и слободних површина                                                                               1:500
 3. План препарцелације                                   1:500

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

Текстуални и графички део Плана детаљне регулације су увезани и заједно чине целину.

Члан 3.

План детаљне регулације се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/03).

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-33/09-04
Датум: 27. 03. 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стањо Павел с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81