gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о одређивању гласачких места у насељеном месту Алибунар за спровођење референдума у насељеном месту Алибунар

На основу тачке II Решења о именовању Ко-мисије за спровођење Општинског референдума ра-ди изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодопри-носу за насељено место Алибунар у насељеном ме-сту Алибунар као делу територије општине Алибунар број 014-2/09-04 од 20. фебруара 2009. године, Комисија за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодо-приносу за насељено место Алибунар у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибу-нар на седници од 04. март 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАСАЧКИХ МЕСТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У насељеном месту Алибунар, као делу територије општине Алибунар, овим Решењем одређују се гласачка места за спровођења референдума ради изјашњвања граађана о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар расписаном за 28. и 29. март 2009. године.

Члан 2.

На територији насељеног места Алибунар, као делу територије општине Алибунар,  одређује се 4 (словима: четири) гласачка места и то:

1. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 1. АЛИБУНАР 1. са седиштем у згради Скупштине општине (мала сала), улица Трг Слободе 15 обухвата следеће улице: Банатска, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Липовачка, Михајла Пупина, Радничка, Трговчка, Учитeљска, Виноградарска, Војвођанска, Змај Јовина, Млинска, Железничка, Васка Попе и Трг Слободе од броја 6 до краја.

2. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 2. АЛИБУНАР 2. са седиштем у згради Месне заједнице, улица Жарка Зрењанина 3, обухвата следеће улице: Жарка Зрењанина, Златиборска, Летња, Пионирска, Рибарска, Зимска и Мала.

3. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 3. АЛИБУНАР 3. са седиштем у згради Основне школе, улица Вука Караџића 4, обухвата следеће улице: Вашарска и Вашариште, Вука Караџића, Ратарска, Гундулићева, Изворска и Немањина.

4. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 4. АЛИБУНАР 4. са седиштем у згради Економске школе, улица Вука Караџића 2, обухвата следеће улице: Првомајска, Братства Јединства, 27. Марта, Саве Мунћана, Бригадирска и Трг Слободе од броја 1 до броја 5.

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
Скупштина општине
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ
РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О
ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-3/09-04
Датум: 04. март 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81