gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''3. Октобар'' Локве

На основу члана 54. Закона о основама си-стема образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 62/2003, 64/2003 – испр., 58/2004, 62/2004 – испр., 101/2005 – др. Закон, 79/2005 - др.закон, 81/2005 – испр.др.закона и 83/2005 – испр.др.закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној само-управи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Деветој седници одржаној 20. фебруара 2009. год. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3. ОКТОБАР'' ЛОКВЕ

 

I

            Именују Мариора Мунћан Ђан на функцију члана Школског одбора Основне школе ''3. Октобар'' Локве из реда представника наставничког већа.

 

II

            Мандат члана Шкослког одбора траје до истека мандата Школског одбора.

 

 

 

III

            Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-46/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с. р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81