gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о прeдлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 100. Статута општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 1/2006), Скупштина општине Алибунар, на IX седници одржаној 20. фебруара 2009. године, доноси

 

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРEДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

  1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Алибунар, поводом иницијативе за увођење самодоприноса на територији насељеног места Алибунар као делу територије општине Алибунар за период од 01. априла 2009. године до 31. марта 2014. године, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на IX седници од 20. фебруара 2009. године.
  2. Општински референдум ће се спровести дана 28. и 29. марта 2009. године у времену од 7,00 до 20.00 часова.
  3. На општинском референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:

 

„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар“
 
  1. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
  2. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образовати Скупштина општине Алибунар.
  3. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
  4. Општинска комисија утврдиће и прогласити укупне резултате општинског референдума и доставиће извештај о спроведеном општинском референдуму Скупштини општине Алибунар.
  5. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Алибунар, као и на други начин који одреди Општинска комисија.
  6. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 014-1/09-04
Датум: 20. 02. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81