gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Предлог одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар

На основу члана 22. став 1. Закона о фина-нсирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године,  утврђује

           

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Алибунар (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Алибунар.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 30.000.000,00 динара (словима: тридесетмилионади-нара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. априла 2009. године до 30. априла  2014. године.

 

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Алибунар;
 2. изградњу капиталних објеката (фискултурна сале, фекална канализација, капела и друге инвестиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведеним програмима: надзорни орган, пројекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање комуналних објеката;
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Алибунар;
 8. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање тротоара и прелаза;

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 3% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 3% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 3. 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 4. 1% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Алибунар за период трајања самодоприноса.

 

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је  нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Алибунар.

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Алибунар.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Алибунар, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума.

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 014-3/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81