gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о расписивању избора за чланове савета месних заједница у општини Aлибунар

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибу-нар'' број 12/08) и члана 12. став 3. Одлуке о обра-зовању месних заједница – пречишћен текст (''Слу-жбени лист општине Алибунар'' број 1/04), Скупштина општине Алибунар, на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Расписују се избори за чланове савета месних заједница на територији општине Алибунар за месне заједнице Алибунар, Банатски Карловац, Владимировац, Добрица, Иланџа, Локве, Јаношик, Нови Козјак и Селеуш за 29. март 2009. године.

 

Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 20. фебруара 2009. године.

 

Члан 3.

            Изборе за чланове савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора одређени статутима месних заједница.

 

Члан 4.

             Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-1/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И  Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81