gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку мандата секретара Спортског савеза Општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној дана 28. јануара 2009. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

1. Констатује се да је Добричић Горану из Банатског Карловца престао мандат на функцији секретара Спортског савеза општине Алибунар.

Послове секреара Спортског савеза општине Алибунар обављаће радник Општинске управе општине Алибунар кога одреди председник општине.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-19/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81