gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку мандата директора Туристичке организације општине Алиубнар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој VIII седници одржаној 28. јануара 2009. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИУБНАР

 

Констатује се да је Ђоровић Жељку из Банатског Карловца престао мандат на функцији директора Туристичке организације општине Алибунар.

Послове директора Туристичке организације општине Алибунар обављаће члан Општинског већа општине Алибунар задужен за област туризма.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-31/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81