gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2009. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'' број 62/06), члана 18. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 9/02, 33/04 и 135/04), члана 117. Статута општине Алибунар  (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на VIII седници од 28. јануара 2009. године, доноси

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2009. ГОДИНУ

 

I

            Образује се стручна Комисија за израду горишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија) за 2009. годину.

 

II

              Комисију чине председник и шест чланова и то:

Председник Комисије:

Ивица Росић, дипломирани инжењер агрономије

 

Чланови комисије:

  1. Рошу Марин
  2. Марилов Милован
  3. Прванов Живојин
  4. Ивков Јовица
  5. Амбруш Петар
  6. Симо Почуча

 

III

Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2009. години, динамику извођења радова и улагање средтава, а посебно утврдити податке који се односи на пољопривредно земљишта у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривреном земљишту )''Службени гласни РС'' број 62/06)  и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.

IV

            Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке III овог Решења изради и достави Скупштини општине на усвајање.

 

V

            Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-30/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо  с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81