gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању комисије за планове

На основу члана 34. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 47/03 и 34/06) и  члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на VIII седници од 28. јануара 2009. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

 

I

Именује се Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

  1. Зорица Миливојев, дипломирани инжењер архитектуре из Алибунара – за председника;
  2. Живана Петровић, дипломирани инжењер геологије из Банатског Карловца – за заменика председника;
  3. Александра Ивановић, дипломирани инжењер архитектуре из Банатског Карловца – за члана
  4. Весна Грбић, дипломирани инжењер архитектуре ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ из Зрењанина – за члана одређеног од стране Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство
  5. Освит Петков, дипломирани инжењер архитектуре ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ из Панчева – за члана одређеног од стране Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство

 

II

Комисија се образује сради пружања стручне помоћи у поступку израде просторног плана општине, израде и споровођење урбанистичких планова као и давања стручног мишљења о идејним пројектима по захтеву Општинске управе, органа надлежног за доношење просторног, односно урбанистичког плана.

 

III

Административне послове за рад Комисије обавља Секрењтаријат за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. За обавање појединих стручних послова за потребе Комисије могу се ангажовати правна и физичка домаћа или страна лица,

Мандат председника и чланова Комисије траје четири године  с тим што исто лице не може бити именовано више од два пута.

 

IV

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комсије за планове број 020-48/07-04 од 03. октобра 2007. године.

 

V

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-18/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81