gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама одлуке о објављивању ''Билтена општине Алибунар“

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на VIII седници одржаној 28. јануара 2009. године, доноси

 

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ
''БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

 

Члан 1.

            У Одлуци о објављивању „Билтена општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006“) члан 4. мења се и гласи:

„О издавању и уређивању билтена стараће се уређивачки колегијум.

             Уређивачки колегијум сачињавају: секретар скупштине, секретар општинског већа, радник општинске управе распоређен на пословима информисања којег одређује Општинско веће, радник општинске управе распоређен на техничким пословима које одређује Општинско веће и два члана која именује Општинско веће.“

 

Члан 2.

            Члан 5. мења се и гласи:

            „Чланови уређивачког колегијума имају право на месечну накнаду у висини основице за обрачун и исплату плате изабраних лица у општини Алибунар.“

Члан 3.

            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-9/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81