gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку потврђивању мандата одборника Скупштине општне Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина општине Алибунар, на VIII седници, одржаној дана 28. јануара 2009. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТНЕ АЛИБУНАР

 

I

      Потврђује се мандати за  одборника Скупштине општине Алибунар:

            Драгомир Чукић, рођен 09. 11. 1943. године, пензионер из Алибунара, Вашарска 5

            Изабраног са изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић

 

II

Мандат одобрника из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 28. јануара 2009. године.

 

III

            Против ове Одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48. часова од дана доношења Одлуке.

 

IV

            По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-1/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81