gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Жалбене комисије општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на својој 63. седници одржаној дана 04. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
 1. Сања Жебељан, дипломирани правник,
 2. Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник,
 3. Илија Пенца, мастер социјални радник.
 1. Комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
 2. Комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
 3. Комисија је у свом раду самостална.
 4. Комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду Жалбене комисије општине Алибунар.
 5. Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.
 6. Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском већу општине Алибунар.
 7. Комисија има право на накнаду за рад чију висину одређује Општинско веће општине Алибунар.
 8. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-60/2018-04

Датум: 04. јул 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81