gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), члана 34. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 1. Уредбе о условима, начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине, или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (''Сл.гласник РС'', бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 1. Одлуке о грађевинском земљишту (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 9/2018) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 22. седници одржаној дана 18. маја 2018. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП, јавним надметањем, парцела топ.бр. 821/8 КО Банатски Карловац, градско грађевинско земљиште, површине 2415m³, јавна својина општине Алибунар.

Члан 2.

Парцела број 821/8 КО Банатски Карловац даје се у закуп на 50 година.

Члан 3.

Предметна парцела из члана 1. ове Одлуке налази се у грађевинском реону насеља Банатски Карловац, у блоку 6, зона радне намене и комплекси, у складу са Планом детаљне регулације насеља Банатски Карловац (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 32/2016).

Члан 4.

Поступак давања у закуп земљишта из члана 1. ове Одлуке спровешће комисија коју ће образовати Општинско веће општине Алибунар.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.лист општине Алибунар''.

Број: 463-13/2018-04

У Алибунару, дана 18. маја 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81