gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2018/11
  • Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар у другом кругу (Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини)

Службени лист општине Алибунар

Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар у другом кругу (Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини)

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Скупштина општине Алибунар

Комисија за спровођење поступка јавног

надметања за давање у закуп пољопривредног

земљишта у државној својини

Број : 320-189/18-04

Датум : 27. 03. 2018. године

На основу члана 64a става 22.и члана 64. став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009 и 112/2015), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар (у даљем тексту:Комисија), је на седници од 27. марта 2018. године, утврдила почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2017. годину за давање у закуп донела је :

ЗАКЉУЧАК

  1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар у ДРУГОМ кругу за укупно 149 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2017. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама,и то:
  1. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj својини на територији општине Алибунар је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиштау државној својини на териорији општине Алибунар у ДРУГОМ кругу, односно за укупно 149 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2017. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, образована Решењем Скупштине општине Алибунар број 020-125/2015-06 од 01. јула 2015. године; Решењем о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар број 020-195/2015-06 од 20. новембра 2015. године, Решењем о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, број 020-38/2015-06 од 25. маја 2016. године, Решењем о разрешењу члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, број 020-39/2015-06 од 25. маја 2016. године, Решењем о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, број 020-40/2015-06 од 25. маја 2016. године, Решењем о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, број 020-67/2015-06 од 15. јуна 2016. године Решењем о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, број 020-113/2016-03-02 од 10. октобра 2016. године и Решењем о разрешењу и именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар, број 020-119/2016-03-02 од 28. октобра 2016. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по праву пречег закупа које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2017. годину имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским општинама на територији општине Алибунар, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2017. годину.

    

Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.

           При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је општинa Алибунар имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, проcечна постигнута цена на основу тога износи 97,14 евра по хектару, односно 11.591,25 динара по хектару.

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару.

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у ДРУГОМ кругу у износу од 100% од проcечно постигнуте цене која износу 11.591,25 динара по хектару а која одговара квалитету њиве 4. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна надметања у другом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2017.годину.

          Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву овог закључка.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81