gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 4. Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2006, 12/2011, 13/2011 и 16/2012), а због накнадно уочених техничких грешака у уносу текста Одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину, објављеног у ''Службеном листу олштине Алибунар'', бр. 7/2018 од 29. марта 2018. године, у рубрици ''Акти председника општине'', чланак бр. 122,

Уређивачки колегијум ''Службеног листа општине Алибунар'' даје исправку и објављује текст Одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину у исправљеном тексту на начин како следи:

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-26/18-04

Дана: 29.03.2018.

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13), члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-26/18-04 од29.03.2018. године,

Брише се следећа набавка:

-        набавка радова – извођење радова на изградњи истражне бушотине на Девојачком бунару, процењене вредности 2.916.666,00 динара, без ПДВ-а.

Додају се следеће набавке:

Набавка радова:

-        наставак радова на канализационој инсталацији отпадних вода у насељеном месту Алибунар, блок 5, I фаза, процењене вредности 17.085.639,50 динара без ПДВ-а,

-        извођење радова на изградњи истражне бушотине на Девојачком бунару – II фаза, процењене вредности 3.270.150,00 динара, без ПДВ-а.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 39/17).

Члан 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-26/18-04 од 29.03.2018. године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Предраг Белић, с.р.

За Уређивачки колегијум

''Службеног листа општине Алибунар''

Предраг Ковачев, уредник, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81