gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 I 94/2017) и члана 6. Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 17/2017), а на предлог Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 44. седници одржаној дана 09. новембра 2017. године доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Расписује се оглас за прикупљање писмених понуда јавних огласом ради давања у закуп пословних простора у својини општине Алибунар:

  1. пословни простор у Николинцима, Главна бр. 44, парцела топ.бр. 1616, к.о. Николинци, површине 176.40 m²;
  2. пословни простор у Николинцима, Главна бр. 44, парцела топ.бр. 1616, к.о. Николинци, површине 62.40 m².

Члан 2.

Почетни износ месечне закупнине за пословне просторе који су предмет јавног огласа је 200,00 динара по 1 m² корисне површине пословног простора.

Члан 3.

Наведени пословни простори дају се у закуп на одређено време, а најдуже до 5 година.

Члан 4.

Поступак по овој Одлуци и Јавном огласу за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар спровешће Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: Предузеће).

О спровођењу поступка стараће се директор Предузећа.

Члан 5.

Рок за подношење понуда по јавном огласу је 8 (осам) дана и траје од 15. новембра 2017. године.

Отварање понуда обавиће се дана 28. новембра 2017. године са почетком у 12.00 часова у просторијама ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр. 19.

Члан 6.

Јавни оглас објавити на огласним таблама Општине Алибунар и Предузећа, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 464-12/2017-04

Датум: 09. новембар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81