gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нових апропријација) 2

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009,73/2010, … 99/2016), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016, 11/2017 и 19/2017), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 39. седници одржаној дана 28. септембра 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ОТВАРАЊЕ НОВИХ АПРОПРИЈАЦИЈА)

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016, 11/2017 и 19/2017), Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01, програмска класификација 0602-0009, функција 112, позиција 66, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 336.000,00 (словима: тристотридесешестхиљада) динара за реализацију Пројекта ''Поправка котларнице у ОШ ''Милош Црњански'' Иланџа''.

Члан 2.

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 336.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 4 – Општинска управа, глава 4.1, програм 9 – основно образовање, пројекат 2002-П2 ''Поправка котларнице у ОШ ''Милош Црњански'' Иланџа'', функција 912, позиција 140/3, економска класификација 424специјализоване услуге, извор финансирања 01 – приходи из буџета, у износу од 96.000,00 динара, и позиција 140/4, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, извор финансирања 01 – приходи из буџета, у износу од 240.000,00 динара.

Члан 3.

Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-93/2017-04

Датум:28. септембар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81