gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),  као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе општине Aлибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 33/2016), Кадровског плана општинске управе општине Алибунар, а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 35.  седници одржаној дана 30.06.2017. године, донело је 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи у члану 6. иза  става 1. додаје се став 2. који гласи: „Ради стручног оспособљавања у Општинској управи могу се примити лица која су завршила високу, вишу и средњу школу као и приправници. Одлуку о пријему приправника доноси и распоређивање врши начелник Општинске управе.''

Члан 2.

У члану 10. иза става 2. тачке 17. додаје се тачка 18. „врши послове безбедности и здравља на раду запослених; тачка 19. „обавља послове у вези одбране и заштите, организује активности у условима ратног и ванредног стања као и планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама органа управе и локалне самоуправе.''

Члан 3.

У оквиру Главе II  у Одељку 6.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И РАЗВОЈ врше се измене за следећа радна места:

Радно место 5: Послови одбране и припреме за одбрану, организације активности у ванредним ситуацијама и заштите од пожара у ставу Опис послова алинејe 16-21 бришу се. Алинеја 16 сада гласи  „прати прописе и припрема акта из области безбедности здравља на раду запослених“, а постојећа алинеја 22 постаје алинеја 17.

Радно место 6:  У називу радног места иза речи породиљских права брише се „и послови борачко- инвалидске заштите“. Иза речи Звање уместо  „млађи саветник“ треба да гласи „сарадник“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме , најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова: Алинеја 11 брише се, а алинеја 12 постаје алинеја 11.

Радно место 10: Послови економског развоја и европских интеграција у делу Посебни услови иза речи „пакет и интернет“ додаје се „познавање енглеског језика“.

Радно место 14: Нормативно-правни послови и послови заштите пацијентових права у делу Опис послова иза алинеје 11 додаје се алинеја 12 „води поступак по захтевима или по службеној дужности на остваривању свих права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.“ Алинеја 12 постаје 13.

У Одељку 6.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ врше се измене за следећа радна места:

Радно место  19: Послови финансија за јавне службе, директне кориснике и остале кориснике буџета, послове промета, општинских робних резерви и снабдевања грађана - иза речи Звање уместо „млађи саветник треба да гласи „сарадник“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области економских или техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

    У Одељку 6.3.А ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА врше се измене за следећа радна места:

Радно место  30: Мења се назив радног места тако да сада гласи „Послови управљања људским ресурсима, послови радних односа и послови Интерресорне комисије“ У ставу опис послова испред Алинеје 1 додаје се „обавља послове из области управљања људским ресурсима“ а Алинеја 1  постаје Алинеја 2.

Звање уместо „млађи саветник'' треба да гласи „сарадник“.

Услови: Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме (правник), најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно место 31: Мења се назив радног места тако да сада уместо Главни матичар назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Алибунар“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 32: Мења се назив радног места тако да сада уместо Заменик матичара назив радног места гласи „Заменик матичара Матичног подручја Алибунар“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 33: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији Банатски Карловац назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Банатски Карловац“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 34: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији Владимировац назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Владимировац“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 35: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији Локве  назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Локве“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 36: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији (Селеуш и Николинци) назив радног места гласи „Заменик матичара Матичног подручја Банатски Карловац“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 37: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији (Јаношик) назив радног места гласи „Заменик матичара Матичног подручја Локве“

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У Одељку 6.4.А ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ врше се измене за следећа радна места:

Радно место: 43: Мења се назив радног места тако да сада уместо Шеф Одсека за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове назив радног места гласи „Нормативноправни и административни послови Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа општине Алибунар“

Звање уместо „млађи саветник'' треба да гласи „сарадник“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме (правник), најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Мења се опис послова тако да се бришу алинеје 1- 4.

У Одељку 6.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ врше се измене, односно допуне посебних услова за следећа радна места:

Радно место 48: Начелник Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и:“положен испит за инспектора“ .

Радно место 50: Грађевинско-комунални инспектор - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 51: Просветни инспектор - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 52: Инспектор заштите животне средине - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 53: Порески инспектор - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 55: „Послови просторног и урбанистичког планирања и послови предвиђени у поступку обједињене процедуре“, мења се звање тако да уместо „млађи саветник'' треба да гласи „сарадник“.

Услови: мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области грађевинарства или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме грађевинарства или архитектуре, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Члан 4.

 Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:010-2/2017-03

Датум:30.06.2017.године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81