gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2017/09
  • Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројкета из средстава буџета оптшине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројкета из средстава буџета оптшине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014), чланова 19-22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр. 16/2016), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015) и Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2017), Општинско веће општине Алибунар на својој 29. седници одржаној дана 21. априла 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ

НА КОНКУРС ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години (у даљем тексту: Стручна комисија) у саставу:

  1. Весна Буњевац – на предлог Асоцијације електронских медија Војводине;

  2. Владимир Јовановић – на предлог Удружења туристичких новинара и писаца у туризму;

  3. Радојица Мали – на предлог Удружења радио-станица ''РАБ Србије''.

На основу члана 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Стручна комисија на својој првој седници бира председника комисије.

Послове секретара Стручне комисије у име Општинске управе општине Алибунар обављаће Предраг Ковачев, који није члан Стручне комисије.

Члан 2.

Задатак Стручне комисије је да оцени пројекте поднете на Конкурс према критеријумима утврђеним Јавним позивом за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години и да предложи Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава.

Уз предлог Стручна комисија је дужна да предложи и износ којим ће се финансирати пројекти за које је Стручна комисија утврдила да испуњавају услове суфинансирања.

Члан 3.

Комисија је независна у свом раду, али је дужна да по завршетку поступка поднесе Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.

Члан 4.

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.

О праву из става 1. овог Решења посебним решењем одлучиће председник општине.

Члан 5.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-46/2017-04

Датум. 21. април 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81