Службени лист општине Алибунар

одишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за школску-радну 2016/2017. годину

Предшколска установа

''Полетарац''

Алибунар

Дел.број: 219-5/2016

Датум: 14.09.2016.

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 57. став 1. тачка 2) и чл. 89. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.Гласник Републике Србије'' број 72/09, 52/2011, 55/2011, 35/15, 68/15) и члана 28. став 4. Статута Предшколске Установе ''Полетарац'' Алибунар, бр. 380-2/2013 од 27.12.2013.г. и 101-2/15 од 03.04.2015.Управни одбор на својој седници одржаној дана 14.09.2015. године донео је

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

за школску-радну 2016/2017 годину

ОПШТИ ПОДАЦИ

Годишњи програм рада Установе представља основни документ којим се утврђују облици и обим услуга, и у коме се у сажетој форми предвиђају одређени резултати васпистно образовног рада, неге, превентивне здравствене заштите и исхране деце.

Програмом Установе одређују се задаци и координирање свих активности и чинилаца у Установи и непосредној друштвеној средини у реализацији свих програмских садржаја.

У том смислу, овим Програмом се утврђују:

- обим и облици услуга који ће се реализовати на плану неге, васпитно образовног рада, сарадње са породицом, друштвеном средином, стручног усавршавања, превентивне здравствене заштите и исхране деце од једне године до поласка у школу;

- разрађују се и конкретизују задаци и садржаји свих облика рада са децом, а који се односе на васпитно-образовни рад, негу, превентивну здравствену заштиту и исхрану деце;

- синхронизују се сви садржаји делатности и рационално се распоређују поједине обавезе и задаци на све њихове извршиоце;

- планирају се програмске активности на стручном усавршавању свих радника у Установи;

- планирају се програмске активности органа управљања.

УСЛОВИ РАДА

Васпитно образовни рад у Установи организоваће се у десет насељених места и исто толико објеката, значи биће обухваћено цело подручје општине.

Од ових једанаест објеката у којима се изводи рад са предшколском децом, три су наменски грађена и то: у Алибунару, Владимировцу и Банатском Карловцу.

Алибунар

Један објекат наменски грађен, има седам васпитних група и уписано је 111 деце. Постоји и једна група продуженог школског боравка где је уписано 20 деце, који долазе на доручак и ручак. Капацитет објекта је 156 деце.

Објекат је функционално изграђен, има приземље и спрат, са седам потребних радних соба – учионица, фискултурном салом, трпезаријом, кухињом са потребним простором и опремом, котларницом за централно грејање. Двориште је опремљено справама за игру. Све радне собе за васпистно образовни рад су опремљене одговарајућим наменским инвентаром који је прилагођен за јаслени, обданишни и забавишни узраст. Инвентар у добром стању и све просторије су климатизоване.

Банатски Карловац

Објекат наменски грађен у власниству ове Установе. Има 7 васпитних група од 1-7 година и уписано је 164 деце. Капацитет објекта је 180 деце. Објекат је функционално изграђен са 7 радних соба – учионица, фискултурном салом, трпезаријом, кухињом са потребном опремом. Објекат је климатизован.

Радне собе су одговарајуће опремљене за све узрасте. Двориште је опремљено справама за игру.

Владимировац

Објекат у Владимировцу је такође у власништву Установе по намени и функцији као у Алибунару. Има 5 васпитних група од 1-7 група и уписано је 89 деце. Капацитет је 90 деце. Објекат има приземље и спрат, са четири учионице, фискултурном салом, трпезаријом, кухињом са потребним простором и опремом. Због недостатка учионице једна забавишна група користи фискултурну салу као учионицу. Објекат је климатизован и опремљен сопственим системом за грејање.

Све радне собе за васпитно образовни рад опремљене су одговарајућим инвентаром који је у добром стању. Опремљеност играчкама је задовољавајућа. Двориште је заједничко са Основном школом ''25. мај'' и није опремљено справама за игру.

Остала одељења

Одељења у Добрици, Новом Козјаку, Иланџи, Селеушу, Јаношику, Локвама, Николинцима и Владимировцу-колонија, раде у саставу основних школа.

Одељења користе сопствене радне собе, а остале просторије заједно са школама. Ове радне просторије у потпуности одговарају намени за полодневни боравак деце.

ОБЈЕКТИ ЗА ДЕЦУ

Преглед наменски грађених објеката по врстама, броју, капацитету (број места за рад у једној смени) и адреси:

Ред.број

Назив објекта

Број

Капацитет

 

Број групе

Број деце

1.

Алибунар

1

6

156

2.

Банатски Карловац

2

7

180

3.

Владимировац

3

4

90

Укупно

3

17

426

Преглед других (прилагођених) простора за рад

Ред.број

Назив простора

Број

Капацитет

1.

Добрица

1

24

2.

Нови Козјак

1

24

3.

Иланџа

2

48

4.

Селеуш

1

24

5.

Јаношик

1

24

6.

Локве

2

48

7.

Николинци

1

24

8.

Владимировац – колонија

1

24

Укупно

9

240

КАДРОВСКА ОСНОВА РАДА

У овој радној години предшколским васпитањем и образовањем на територији општине Алибунар обухваћено је на почетку године 509 полазника у 27 васпитних група.

У реализацији васпитно образовног рада и остваривању циљева и задатака у Установи је ангажовано 60 радника и то:

Број васпитних група и деце је следећи:

Врста услуга

Врој васпитних група

Број деце

Јаслени узраст

4

72

Обданишних група

11

223

Забавишних група

13

195

Укупно

28

490

Број ових група и деце овако је распоређен по насељеним местима и објектима:

 1. Алибунар ће имати организовани рад у сва четири облика, јасленом, забавишном узрасту, припремно предшколском програму и школском боравку, како следи:

 1. Банатски Карловац ће имати организовани рад у три облика и то

 1. Владимировац ће имати организовани рад у сва три облика

 1. Добрица – једна мешовита група са 20 деце (17+3)

 2. Нови Козјак – једна мешовита група са 6 деце (4+2)

 3. Иланџа – једна предшколска група са 12 деце

- једна забавишна група са 12 деце

7. Селеуш – једна мешовита група са 14 деце (6+4+4)

8 Јаношик – једна предшколска група са 11 деце (8+3)

9. Локве – једна предшколска група са 16 деце и

- једна забавишна група са 10 деце

10. Николинци – једна предшколска група са 16 деце (9+7)

11. Владимировац – колонија – једна мешовита група са 9 деце (6+3).

Васпитно образовни рад ове школске године организоваће се на Српском језику у Банатском Карловцу, Добрици, Новом Козјаку, Иланџи и Владимировцу-колонија. На Српском и Румунском језику организоваће се у Алибунар, Владимировцу и Селеушу. Васпитно образовни рад организоваће се на Румунском језику у Локвама и Николинцима, док ће се у Јаношику организовати на Словачком језику.

Сви васпитачи су стручно оспособљени за ову врсту рада, а посебно васпитач у Селеушу који користи Српски и Румунски језик у мешовитој групи.

Распоред радника у васпитно образовном раду по местима је следећи:

Алибунар:

- Јаслени узраст:

 1. Грујић Јасмина, медицинска сестра-васпитач

 2. Драгана Бугарин, васпитач

- Млађа група:

 1. Дамјанов Данијела, васпитач

 2. Живков Жаклина, васпитач.

 • Средња група:

   1. Дрљан Дадић Бранкица, васпитач

   2. Мијовић Милица, васпитач.

- Старија група:

 1. Станковић Биљана, васпитач

 2. Данијела Негру, васпитач

- Предшколски узраст:

 1. Радивојев Царан Мариника, васпитач

 2. Романца Војновић

Банатски Карловац

- Јаслени узраст:

 1. Милена Пантелић – васпитач

 2. Гордана Павловић, медицинска сестра васпитач

 • Старије јаслице:

   1. Илић Драга – мед.сестра васпитач

   2. Маца Граовац - васпитач

- Млађа група:

 1. Илић Инес, васпитач

 2. Тамара Василић, васпитач

- Средња група:

 1. Зора Николић, васпитач

 2. Катарина Сабо, васпитач

- Старија група I:

 1. Голубовић Милојка, васпитач

 2. Гордана Цветковић, педагошки асистент

 • Старија група II:

   1. Слађана Симоновић

   2. Ивана Чекеревац

- Предшколски узраст:

 1. Лукач Милица

Владимировац

- Јаслени узраст:

 1. Снежана Слепчевић, медицинска сестра – васпитач

 2. Марина Рошу, васпитач

- Млађа група:

 1. Мелих Снежјенка, васпитач

 2. Магда Мариника, васпитач

- Старија група:

1. Кесић Душанка, васпитач

2. Павловић Марија, васпитач

- Предшколски узраст:

 1. Сударски Оливера, васпитач

 2. Илионора Стефановић, васпитач, мешовита група на румунском

Добрица:

 1. Сенка Вуковић, васпитач

Нови Козјак:

 1. Јонел Береш, васпитач – мешовита група

Иланџа:

 1. Љубинка Ћук, васпитач – предшколска група

 2. Петров Бранка, васпитач – група забавиште

Селеуш:

 1. Вирђинија Рујан, васпитач – мешовито припремна предшколска група

Јаношик:

 1. Анка Томек, васпитач – предшколска група

Локве:

 1. Чобан Мариоара, васпитач, забавиште група

 2. Стефан Виорика, васпитач - предшколска група

Николинци:

 1. Менгер Сперанца, васпитач – предшколско мешовита група

Владимировац-колонија:

 1. Кларић Мирјана, васпитач – предшколско мешовита група

Радници стручне службе и одржавања су:

Алибунар

 • Грујица Илић, директор, професор

 • Персица Руњић, секретар

 • Зорица Нешковић, ССС, административно обрачунски радник

 • Врка Корина, ВШС, шеф рачуноводства,

 • Бранислав Рајин, ССС, економ

 • Весна Мајсторовић, мед.сестра на превентиви

 • Драгица Ђукић, КВ кувар

 • Светлана Мирча, ОШ, спремачица

 • Биљана Милошев, ОШ, спремачица

 • Драгана Томић, ССС, сервирка

Банатски Карловац

 • Миљана Аћимовић, ССС, КВ кувар

 • Јадранка Василић, ССС, сервирка

 • Валентина Лекић, ОШ, спремачица

 • Камберовић Љиљана, спремачица

 • Лукић Саша, ОШ, помоћни радник

 • Лукач Борка, спремачица

Владимировац

 • Дакић Мирјана, КВ кувар

 • Арамбашић Биљана - сервирка

 • Почуча Драгица, спремачица

 • Милосављевић Светлана, спремачица,

ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ

 

ОБЛИЦИ РАДА

 
 

Целодневниi 1-3

Целодневни 3-7

Полудневни

Ред. Бр.

Објекат

Број група

Број деце

Број група

Број деце

Број група

Број деце

Време рада објекта

1

Алибунар

1

16

3

60

2

35

6,00 - 15.00

2

Банатски Карловац

2

40

4

94

1

30

6,00 - 15.00

3

Владимировац

1

16

2

47

2

26

6,00 - 15.00

4

Добрица

       

1

20

8,00 - 12,00

5

Нови Козјак

       

1

6

8,00 - 12,00

6

Иланџа

   

1

12

1

12

7,00 - 13,00

7

Селеуш

       

1

14

8,00 - 12,00

8

Јаношик

       

1

11

8,00 - 12,00

9

Локве

   

1

10

1

16

7,00 - 13,00

10

Николинци

       

1

16

8,00 - 12,00

11

Владимировац-колонија

       

1

9

8,00 - 12,00

Укупно

4

72

11

213

13

195

 

Свега: облици рада, број група и број деце

Ред. Број

Облици рада

Број група

Број деце

1.

Јаслени узраст

4

72

2.

Целодневни боравак

11

223

3.

Полудневни боравак

13

195

Укупно

28

490

Језици на којима се изводи васпитно образовни рад:

Језик

Број група

Број деце

Српски језик

21

394

Румунски језик

4

51

Словачки језик

1

11

Језици мешовите групе

2

34

Свега

28

490

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

РАДНО ВРЕМЕ И РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ

Радно време у Предшколској установи ''Полетарац'' почиње од 6,00 h а завршава се у 15,00 h, што значи да је време рада вртића 9 часова.

У односу на облике рада са децом у вртићима је организован целодневни и полудневни боравак.

Полудневни: Деца се окупљају од 7,30 h, боравак деце у вртићу је до 12,00 часова.

За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене, слободне, игра, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, ужина.

Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и вртића и чине режим дана.

У задовољавању различитих потреба живота и рада у вртићу су организоване следеће активности:

- активности исхране: - доручак у 8,00 h, ручак од 11,30 h и ужина након одмора у 14,00 часова.

- у периоду од 8,30 до 11,30 h, организују се активности које задовољавају различите развојне потребе деце: усмерене активности, слободне активности, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, културно хигијенске – радне активности, а све оне су програмски одређене.

Дневни сплет активности (режим дана) прилагођен је условима вртића, васпитне групе и узрасту.

У свим групама се посебно води рачуна о периоду адаптације како би се деца и родитељи што лакше навикли и прихватили утврђени ритам живота.

То је нарочито важно на узрасту до три године (јаслице), где се посебно поштује индивидуалност сваког детета.

Дневним распоредом активности обезбеђује се интернивирање дечје активности, доживљаја, правилно смањење активности по интензитету, што доприноси природном ритму живљења јер је и за дете и за васпитача свака ситуација искуствено и развојно значајна. Режим живота није посебно испланирано време чије се сатнице држимо, већ система живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника.

ФУНКЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Предшколским васпитањем и образовањем се обезбеђује остзваривање права детета и задовољење потреба деце, породице и друштва.

Средина у којој живи треба да допринесе унапређивању физичком и менталног здравља, најбоље подстицаје дечјег раста, развоја и учења.

Систем васпитања је отворен за све оне који доприхносе својим утицајем на развој деце (родитељи, штира и ужа средина).

Рад у овом узрасту доприноси припреми детета за оно што га чега у школи, уопште касније у животу.

Компензаторска функција предшколског васпитања и образовања доприноси ублажавању социјалних и културних разлика.

Предшколско васпитање и образовање кроз одговарајуће поступке омогућује помоћ у расту деце са сметњама као и додатне садржаје деци која су даровитија.

СХВАТАЊА О ДЕТЕТУ

УЛОГА ПРОГРАМА

Суштина васпитно-образовнго процеса је очување, подстицање, оплемењивање могућнсоти и својства детета уз обезбеђивање услова за нормални, визички, интелектуални, социјални, емоционални, морални развој.

Основе програма нуде општу, заједничку оријентацију која се развија у конкретне програме рада који су промерени деци, условима, потребама, могућностима.

Било која варијанта у концепцији програма рада полази од неколико важних показатеља а то су: наглашена активнсот детета у процесу; довољно могућности за слободну игру; довољно доживљаја; искустава; сазнања; узора; времена; материјала што све ставља дете у активног носиоца овог развоја.

МОДЕЛИ И ИЗБОР МОДЕЛА

Јединствена и целовита концепција основа програма, разрађена је у два модела – А и Б.

МОДЕЛ А – је отворен систем предшколског васпитања и образовања и садржи: полазишта програма, циљеве, начела, планирање, евалуација васпитно-образовног рада и улогу васпитача.

МОДЕЛ Б – се ослања на досадашње искуство у васпитно-образовној пракси и садржи: начела, циљеве, систем активности, организацију живота и васпитно-образовног рада, сарадњу са породицом и школом.

На основу упознавања са основима и прораде новог програма у току школске године, стања опремљености, услова и могућнсоти по објектима, ставова, мишљења и процене васпитача вршиће се опредељивање за модел.

МОДЕЛ А

Општи циљ предшколског васпитања у моделу А је да се допринесе целовитом развоју детета, тако што ћемо пружити услове и подстицаје да развија своје способности и својства личности, проширује искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима, и светом.

Општи циљ се разликује кроз глобалне сфере развоја детета и васпитања а то су:

I Група: упознавање и овладавање самим собом.

II Група: развијање односа и сазнања о другим људима.

III Група: израђивање сазнања о околини (свету) и начину деловања на њу.

Ослањајући се на полазишта програма, начела васпитно-образовног рада, општи циљ васпитања и образовања предшколског детета, улога васпитача је да ствара услове за квалитетан живот, учење, развој деце и да директно подстиче активнсоти, моделовањем понашања, техника, поступака.

Као креатор програма истраживач сопствене праксе васпитач планира укупан рад, васпитну средину, полазећи од посматрања, разумевања деце, њихових потреба, развоја. У складу са планом врши процену ефикасности и ваљаности.

Докумантација, целокупан начин организације, планирање, реализације вредновања рада остварују се на основу упутства и вођењу радне књиге.

МОДЕЛ Б

Основни цељ у примени модела Б је развој укупних потенцијала детета и напредовање у сваком од његових аспеката, уз проширивање односно усавршавање оних домена које је већ усвојило.

Тај општи циљ остварује се кроз систем активности и обухвата:

У свим васпитним групама конкретизују се васпитно-образовни задаци и садржаји по систему активности кроз које се доприноси подстицању и развијању говорне развијености, радозналости, оригиналности, креативности деце.

Активности су међусобно повезане, чине целину утицаја на дете:

ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ:

 • телесне активности

 • перцептивне активности

 • здравствено хигијенске активности

СОЦИЈАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ:

 • друштвене активности

 • активности развоја позитивне слике о себи

 • афективне активности

 • еколошке активности

КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ:

 • откривачке активности

 • логичко-математичке активности

 • радне активности

 • саобраћајне активности

НЕГОВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И СТВАРАЛАШТВА:

 • говорне активности

 • ликовне активности

 • музичке активности

 • драмске активности

Планирање васпитно-образовног рада по овом моделу обухвата: етапни годишњи план; сукцесивни недељни план; сарадњу вртића са породицом, основном школом и локалном заједницом.

Планирање се остварује по посебном упутству за вођење радне књиге.

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕОМ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Основе програма васпитно-образовног рада на језицима националних мањина пружају могућност деци у вишекултурној средини да усвоје различите облике комуникације:

Извођење васпитно образовног рада реализује се двојезично у мешовитој групи у Селеушу (српско-румунској).

ЗАДАЦИ НА УНАПРЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА

Током претходних година Установа је, уз ангажовање сопствених средстава, залагање васпитача да обезбеде спонзоре и ангажују родитеље, као и кроз проширење делатности, учинила доста на поправци и уређењу објекта ради обезбеђивања здраствено-хигијенско естетских услова за рад и боравак деце.

Објекти су заштићени, сачувани од даљег пропадања као што је и комплетна опрема и инсталације правилно и благовремено одржавана.

И у овој години Установа очекује ангажовање оснивача око свих инвестиција на објектима, као и нагажовање сопствених средстава, спонзорствима и донаторствима, како би се унапредио боравак деце у вртићима.

За школску 2015/2016. годину планиране су следеће активности на инвестиционом одржавању, уређивању објеката:

Из планираних активности закључује се да је уређење објеката приоритет коме се мора посветити посебна пажња. Део тих проблема Установа ће решавати у договору са оснивачем јер је нужно укључити ширу друштвену заједницу у решавању проблема инвестиционог одржавања објеката ове Установе.

ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Основни задатак програма превентивно здраствене заштите у току године реализоваће се кроз систематско и организовано праћење здравственог стања деце, и обезбеђивања повољних услова за правилан психофизички развој.

Пошто је циљ превентивно здравствене заштите очување и унапређивање здравља деце, током године планирају се и остали задаци у области превенције као што су: правилан режим рада у Установи, појачан хигијенски надзор, одржавање оптималне температује, одржавање хигијене деце и особља, редовно обављање санитарних прегледа радника, хигијенско одржавање радних просторија, а посебно кухињског блока, правилна исхрана деце и друго.

Васпитно образовни рад са децом на пољу превенције спроводиће се путем усмерених активности, а у договору са васпитачем, из области: хигијене, исхране, прилагођен узрасту,а путем разговора и дијафилмова.

На основу Правилника о превентивној здравственој заштити и стручној спреми здравствених радника у Предшколској установи, Установа је у обавези да обезбеди стручни кадар – медицинске сестре на превентиви која ће обављати:

За обезбеђивање ове врсте кадра неопходна је сагласност оснивача и средства за финансирање.

На реализацији програма превентивно здравствене заштите радиће васпитачи у сарадњи са стручним радницима. О реализацији свих програмских задатака водиће се уредно документација.

ИСХРАНА ДЕЦЕ

Исхрана деце у Предшколској установи има посебан значај јер треба обезбедити програмирану, рационално и друштвено-контролисану исхрану и стварање приближно једнаких услова за правилан психо-физички развој деце.

Полазна основа у планирању исхране деце у предшколским установама је Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу као и упутство за његову примену.

Активности у планирању, спровођењу и контроли исхране имају за циљ очување и унапређивање здравља деце, њиховог правилног раста и развоја што подразумева следеће:

У планирању и састављању јеловника треба се придржавати препоруке за спровођење норматива за све храњиве састојке појединачно (масти, беланчевине, угљени хидрати, минерали, витамини итд.).

У складу са Нормативом Установа ће испоштовати структуру дневне исхране деце (број оброка у току дана) водећи рачуна о њиховој временској распоређености.

ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО ТРИ ГОДИНЕ

Задатке неге, васпитно-образовног рада са децомдо 3 године реализују медицинске сестре-васпитачи и васпитачи, на основу Правилника о општим основама предшколског програм за узраст до 3 године.

Основни задци односе се на:

У оквиру васпитног утицаја и развијања појеидних својстава личности, планирају се посебни задаци:

Сви ти задаци се планирају и реализују у оквиру сваке васпитне групе о чему се води педагошка документација.

Планови, реализација, важни подаци уносе се у радну књигу која садржи:

Поред програма неге и васптинго рада, медицинске сестре у свом раду руководе се приручником ''Корак по корак 1 – васпитање деце до три године, Активности намењене деци узраста до три године''. Садржај приручника помаже им да планирају месечни рад, свакодневне активности, сарадњу, уређење и структурирање средине, праћење развоја детета, сагледавање ефеката.

Васпитни рад са децом има за циљ да очува, подстиче и оплемењуује понашање детета из позиције индивидуалног развоја и окружења око њега. У том смислу организују се активности:

 1. физичко-сензорног развоја:

 1. Емоционално-социјалног развоја:

 1. Сазнајног развоја:

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД ТРИ ДО ПЕТ ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦИ

У целодневном боравку приоритетни задаци васпитно образовног рада са децом од 3 до 5,5 година су:

Наведени задаци реализују се кроз планирање и развијање тема, садржаја, активности чије је полазиште дато у Основама програма и на основу чега се врши операционализација од стране васпитача (конкретни циљеви, садржаји и активности).

Васпитно-образовни програм планира се, реализује и прати на нивоу групе, на нивоу тима (више група), на нивоу вртића, Установе како би у складу са конкретним карактеристикама вртић био аутентично место живљења, учења, игре, раста и развоја детета.

Специфичности сваког вртића, потребе, интересовања, могућности деце у групи, на нивоу вртића као и на нивоу Установе у великој мери одредиће планирање, праћење и евалуација рада на индивидуалном плану, на плану тимова и на нивоу Установе.

Програмске основе за рад са децом од 3 до 5,5 година, подразумевају да васпитачи у планирању издвоје циљеве, руководећи се начелима рада, сагледавајући основну функцију и улогу вртића, имајући у виду ко све и како може да буде део васпитно-образовног процеса (сарадња) и водећи рачуна о детету и његовом окружењу.

Програмски садржаји и задаци дати у Правилнику о општим основама предшколског програма, у реализацији кроз месечно-недељно-дневно планирање захтевају поштовање:

Кроз развијање планираних тема преточених у садржаје и активности прати се и подстиче физички, социо-емоционални, интелектуални развој и развој комуникације.

Кроз систем игара и активности (перцептивне, моторичке, откривачке, радне, здравствено-хигијенске активности, активности изражавања итд.) даје се порћка детету да упозна себе, развије слику о себи и свету који га окружује.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм је део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања и остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања.

Припремни предшколски програм остварује се у Установи кроз два организациона облика:

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

Припремни предшколски програм остварује се у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања, са понуђеним моделима и доприноси:

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Основе програма васпитно-образовног рада на језицима националних мањина пружају могућност деци у вишекултурној средини да усвоје различите облике комуникације:

 1. очување и развој вационалног и културног идентитета;

 2. упознавање националне културе;

 3. усвајање матерњег језика;

 4. проширивање и успостављање различитих културних веза;

 5. развијање позитивних ставова према култури других националности, прихватање и толеранција различитости.

НЕГА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ

 1. Дневна контрола здравственог стања детета:

 1. Спречавање и субзијање ширења заразних болести:

 1. Здравствено васпитање и сарадња са породицом у остваривању целокупног програма превентивне здравствене заштите:

 1. Периодична контрола раста и развоја детета:

 1. Редовно праћење хигијенских услова у вртићу

Хигијенски услови ззнатно утичу на целокупно здравствено стање деце. Под хигијенским условима се подразумева:

 1. Вођење медицинске документације:

 1. Сарадња са друштвеном средином и стручним институцијама:

 1. Стручно усавршавање

Обнављање и стицање нових знања и вештина запослених радника у области спровођења превентивне здравствене заштите у циљу унапређивања квалитета превентивне здравствене заштите обезбеђује се кроз:

 1. Документација и евиденција

 1. Документација на нивоу Установе кроз:

ПРОГРАМ ИСХРАНЕ

ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Задаци социјалног рада у Установи се остварују кроз активности на три нивоа:

I Рад на нивоу Установе,

II Рад на нивоу васпитне групе,

III Рад са појединцем или индивидуални социјални рад.

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ''

Установа се редовно укључује у реализацију активности у оквиру Дечје недеље по програму Министарства просвете.

Током Дечје недеље у вртићима се реализују садржаји који афирмишу дечја права, дечје стваралаштво, активности које промовишу дух заједништва, дружења, сарадње, дељења, дружење деце из школе и вртића, спортске и хуманитарне акције.

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА

Стручни сарадници учествују у пословима:

ЗАДАЦИ:

ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Све наведене области рада стручних сарадника саставни су део њихових годишњих планова и програма.

У зависности од врсте установе у којој ради и њених приоритета и специфичности, педагог, психолог, педагог за ликовно и педагог за физичку културу припремају свој годишњи план и програм рада као и месечне планове рада и воде дневник рада.

Планови садрже:

При планирању треб аимати у виду усклађивање плана са циљевима и задацима рада и приоритетима у раду односно прилагођавање планова рада актуелним и реалним условима у установи.

Стручни сарадници врше одабир облика и метода рада који обезбђеују остваривање планираних активности и ефикасност. Стручни сарадници самостално процењују начин остваривања планираних активности, а у складу са проценом ситуације, својим стручним знањем и кодексом рада.

У савременој предшколској установи потреба за тимским радом је израженија и свеобухватнија, а нарочито на пројектима ради остваривања различитих задатака или програма.

Тимски рад са осталим учесницима предшколског живота је једна од основних претпоставки успешног рада стручних сарадника. Посебно је важна сарадња са директором устнаове, стручним сарадницима са којима тимски у оквиру одређених области рада и послова реализује активности у установи.

У току једне радне године, односно школске године педагог и психолог учествују највише у раду три тима, а могу да координишу једним тимом.

О свом раду стручни сарадници воде евиденцију кроз:

Дневник рада је досупан документ који садржи попис активности, а досијеа о индивидуалном раду са децом спадају у професионалну тајну. Досијеа детета, протоколи индивидуалних разговора са дететом дају се на увид другом лицу по утврђеној законитој процедури.

Самовредновање свог рада стручни сарадници спроводе на крају радне односно школске године и периодично након реализованих планираних активности. Оно обухвата све послове из области које су реализоване.

Сопствена процена остварености резултата свог рада значајна је за унапређење рада и планирања наредних активности.

ОБЛАСТИ РАДА:

 1. планирање и програмирање васпитно образовног рада,

 2. праћење и вредновање васпитно образовног рада,

 3. рад са васпитачима,

 4. рад са децом,

 5. рад са родитељима односно старатељима,

 6. рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и претиоцем детета,

 7. рад у стручним органима и тимовима,

 8. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне самоуправе.

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У УСТАНОВИ

ПРОГРАМ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА

Управни одбор је орган управљања у Установи и ма девет чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови Управног одбора. Управни одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Своју активност Управни одбор остваруује кроз одржавање седница. Надлежност органа управљања одређена је законом, а његов рад уређен је кроз Пословних о раду.

Послови у надлежности управног одбора су:

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА

Програм рада директора обухвата активности у неколико сегмената: програмирање, организвоање, руковођење, педагошко инструктивни рад, стручно усавршавање, сарадња са друштвеномсредином и евалуација.

У планирању активности директор и помоћник директора Установе руководе се поствљеним стратешким циљевима развоја предшколске установе:

Постављене циљеве у свом раду директор Установе реализује остваривањем следећих активности:

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

Установа има Савет родитеља који има 29 чланова, а чине га представници свих вртића.

Свооју активност Савет родитеља остварује кроз одржавање седница, његова надлежност одређена је законом, а рад је уређен кроз Пословник о раду.

Послови у надлежности Савета родитеља су:

ПРОГРАМ РАДА ''САСТАНКА'' ГЛАВНИХ ВАСПИТАЧА

Састанак главних васпитача је орган Установе који има 3 главна васпитача из 3 велика објекта (Алибунар, Владимировац и Банатски Карловац), а чини га 3 главна васпитача свих вртића, шеф исхране, сестре на превентиви, стручна служба, директор. Своју активност остварује кроз одржавање састанака једноммесечно, а по потреби и чешће.

Састанак главних васпитача је оперативно тело које кроз своју активност ствара услове за боље и лакше остваривање делатности у домену организационих и техничких послова.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Конпетенције васпитача, медицинских сеестара васпитача и стручних сарадника подразумевају употребу и развој професионалног знања, планирање и реализација рада, посматрање и подстицање дечјега раста и развоја, планирање и евалуацију сопственог професионалног рада и намећу потребу сталног стручног усавршавања.

Закон о основама система васпитања и образовања предвидео је стално стручно усавршавање, а Правилник је дефинисао могућност напредовања и стицања знања у раду. Стручно усавршавање у Установи подразумева различите облике реализације, како на индивидуалномплану тако и кроз организоване облике на нивоу Установе. Годишњи план СУ обухвата различите облике, садржаје, нивое и активности у које се укључују васпитачи, медицинске сестре – васпитачи и стручна служба.

Годишњи план СУ је саставни део Годишњег плана рада установе који доноси/усваја орган управљања на предлог стручних органа, директора, а Педагошки колегијум процењује и предлаже План стручног усавршавања.

План СУ донет је на основу:

 1. планови рада обезбеђују подршку за потребе деце и родитеља,

 2. план в-о рада је основ за напредовање и развој детета, игре и активности одговарају потребама и интересовањима деце, тимски се остварују услови за оптималну адаптацију,

 3. вртић је безбедна и сугирна средина,

 4. установа подржава и промовиће квалитетан васпитно-образовни рад,

 5. функционише систем праћења и вредновања.

ПРОГРАМИ САРАДЊЕ

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на јачање родитељске компетенције и имају социо-едукативни, а повремено и терапијски карактер. Реализују се на различите начине, кроз индивидуалне контакте, родитељске састанке на нивоу вртића, или групе, кутиће за родитеље, рад у Саветовалишту, организована предавања, радионице за родитеље, припрему и поделу штампаног материјала – лифлета који обрађују различите теме у области дечјег развоја, односа родитељ-дете и свих других тема за које постоји интересовање.

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ И КРОЗ:

САРАДЊА СА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Сарадња са основним школама остварује се континуирано током целе школске године, по програму рада стручних сарадника и стручних актива.

Активности које се реализују у домену ове сарадње односе се на:

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ

Сарадња са друштвеном средином ће се континуирано реализовати на нивоу вртића и Установе. Узимајући у обзир специфичности васпитне групе, средине и могућности сарадња ће се реализовати са:

САРАДЊА СА ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА УНУТАР И ВАН РЕГИОНА

Установа ће сарадњу са предшколким установама на територији Репбулике Србије, али и у иностранству реализовати кроз следеће активности:

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВЕ У ПРОГРАМСКОЈ 2015/16.

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ЖИВОТА ДЕЦЕ У ВРТИЋУ

УНАПРЕЂИВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

Пошто живимо у времену које карактерише експанзија сазнања у свим доменима науке, технике, технологије, културе и уметности намеће се потреба сталног праћења научних сазнања и унапређења – иновација у васпитно-образовном раду. Искуство које васпитачи буду стекли путем семинара, саветовања и других облика стручног усавршавања, уградиће се у свакодневни рад са децом.

Мере за унапређивање и иновирање васпитно-образовног рада биће следеће:

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Организовани васпитно-образовни рад у Предшколској установи доприноси успешном укључењу деце у школски живот и постизање бољих резултата а такође представља и неопходну допуну породичног васпитања у смислу планског деловања на психички и физички развој предшколског детета, те се на тај начин смањује разлика која произлази из различитих социокултурних, породичних услова и стања за оптимални развој деце овог узраста.

Основни задаци васпитања и образовања деце предшколског узраста су:

Да би се ови задаци остварили целокупна васпитно-образовна делатност је у њиховој функцији.

Рад са децом у Предшколској установи планираће васпитачи у етапном и недељном плану рада који садржи теме и подтеме. Васпитач ће у току септембра извршити анализу нивоа групе како би на основу ње могао да утврди задатке и тематски групише садржаје.

Структура месечног тематског плана треба да садржи развојне задатке који су примарни и одређују месечну тему односно недељне подтеме. У подтеми даље се конкретизују васпитно-образовни задаци и садржаји по тим областима. Приликом планирања водити рачуна да се не запостави ниједна област нити једна врста активнсоти, као ни узраст деце.

Васпитачи ће сачинити план на естетском уређењу вртића што подразумева уређење ентеријера и екстеријера. Код уређења ентеријера обратити пажњу на

Код уређења екстеријера обратити пажњу на:

У одржавању и неговању цвећа у радној соби и холу обавезно учествују деца.

АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ (ЗИМОВАЊЕ, ЛЕТОВАЊЕ, ВРТИЋ У ПРИРОДИ)

У зависности од поменутих услова и материјалних могућности родитеља моћи ће се организовати зимовање, летовање и вртић у природи.

У случају организације ових облика активности задаци су:

- обезбеђивање правилног психофизичког развоја деце;

- развијање смисла за сарадњу и дружење деце;

- развијање свести за одговорно чување природе и друштвене средине.

За све активности у природи неопходно је благовремено извршити припреме деце и обавестити родитеље.

ПОВЕЗИВАЊЕ ВРТИЋА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Програм сарадње са породицом у оквиру Годишњег програма рада Установе представља само оријентир у избору могућих облика и садржаја сарадње конкретне васпитне групе. Сваки васпитач даље разрађује и конкретизује овај програм уважавајући при том специфичност групе – узраста деце са којом ради бирајући најповољније облике и садржаје сарадње, ниво и позитивне резултате у односу на васпитно-образовни рад (анкетирање родитеља), временске могућности и слично.

У току ове године приоритетне активности у планирању и реализацији сарадње са породицом биће деловање васпитног особља у смислу што интензивнијег укључивања родитеља у живот и рад вртића кроз пружање широких могућнсоти родитеља за упознавање, праћење и учествовање у реализацији васпитно-образовног рада.

Ове године предвиђамо следеће облике и садржаје сарадње породице и вртића:

Родитељски састанци као форма упознавања родитеља са значајним питањима рада Установе и едукација родитеља. Везано за конкретну проблематику родитељски састанци ће се организовати као:

Саставни део родитељских састанака који се баве стручном проблематиком су изложбе за родитеље, који су најбољи показатељи о реализацији одређених садржаја васпитно-образовног рада. Позитивна искуства са изложба, од стране васпитног особља и деце, направљених средстава за рад, намеће потребу њиховог чешћег организовања. Могући су покушаји укључивања и родитеља у припреми ових изложби.

Родитељ-учесник у раду са децом:

САРАДЊА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ

За успешно школовање деце важна је сарадња предшколске Установе и Основне школе.

Сарадњу ће реализовати васпитачи кроз следеће облике:

Стручни разговори васпитача и учитеља о васпитно-образовним садржајима и активностима.

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Сарадња са друштвеном средином реализоваће се на нивоу Месне заједнице, радних организација у оквиру насељеног места и општине у целини. Сваки васпитач ће сачинити план сарадње са друштвеном средином узимајући у обзир досадашња искуства, заједничке интересе и могућности.

КУЛТУРНО-ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У току ове године културно-јавне делатности ће се одвијати на следећи начин:

- на нивоу васпитних група предвидети свечаности поводом разних догађаја;

- на нивоу забавишта планирати посете дечјем позоришту;

- прихватити позоришне представе у вртићу;

- организовати приредбе за родитеље и

- предвидети учешће у хуманитарним акцијама.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Време у коме живимо карактерише убрзани развој друштвених наука, уметности, техничких наука па и друштва у целини. С тога се пред васпитаче поставља задатак перманентног усавршавања. Облици стручног усавршавања биће индивидуални и колективни. Колективно стручно усавршавање одвијаће се на семинарима, саветовањима на нивоу округа и Републике.

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА

На седницама стручног већа разматраће се проблематика која је најнепосредније везана за рад са децом предшколског узраста, а то је:

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА

На првом активу изабрати руководиоца актива. Утврдити план рада и динамику реализације.

На стручним активима ће се расправљати о следећој проблематици:

ПЛАН РАДА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА

Васпитно-образовно вће чине: васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и стручни сарадник.

У делокругу свог радда васпитно-образовно веће бави се организационо-техничким и стручним питањима, планирањем, праћење, вредновањем рада Установе.

*СТРУЧНО ВЕЋЕ ВАСПИТАЧА*

*СТРУЧНО ВЕЋЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА*

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Педагошки кокегијум чине председници стручних актива, представник стручних сарадника, представник сестара на превентиви, директор и помоћник директора.

Педагошки колегијум разматра питања од значаја за функционисање установе и остваривање делатности.

Своју активност остварује кроз састанке (једном месечно, по потреби чешће) на којима се разматрају питања из делокруга колегијума у односу на која се доносе одређене одлуке.

Активности (опис послова)

Носиоци активности

Временска динамика

Напомена

Предлаже и усваја програм рада педагошког колегијума

Педагошки колегијум

 • септембар

 

Планира и организује остваривање програма васпитања и образовања

Педагошки колегијум

 • јун

 • август

 • септембар

 

Планира и координира рад тимова по појединим областима васпитно образовног рада

Педагошки колегијум и тимови

Током године

 

Прати квалитет васпитно образовног рада и предлаже мере за унапређивање

Педагошки колегијум, стручна служба

Током године

 

Прати реализацију развојног плана и предлаже активности за наредни развојни план

Педагошки колегијум и тим за развојно планирање

Током године

 

Учествује у изради плана, прати и организује програм стручног усавршавања наставног особља

Педагошки колегијум

 • јун

 • август

 • септембар

 

Израђује програм обележавања славе Установе

Педагошки колегијум

   

Разматра, даје предлоге и вреднује програм инклузивног образовања

Педагошки колегијум и тим за инклузивно

Током године

У сарадњи са члановима тимова подршке

Води евиденцију о свом раду – записникци са састанака и евиденција присутности

Председник колегијума

Током године

 

ПРОГРАМ РАДА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА

Васпитно образовно веће чине васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и стручни сарадници.

У делокругу свог рада васпитно образовно веће бави се организационо-техничким и стручним питањима, планирањем, праћењем, вредновањем рада Установе.

Ред. бр.

Активности

(опис послова)

Носиоци активности

Временска динамика

1.

Анализа организационо техничких услова рада

Васпитно образовно веће

 • јун

 • септембар

2.

Разматрање правилника установе који уређују одређене аспекте рада

Васпитно образовно веће

Током године

3.

Разматра извештаје и записнике са уписа у односу на број деце и број формираних група за школску годину

Васпитно образовно веће

 • јун

 • август

4..

Анализира годишњи извештај о раду установе

Васпитно образовно веће

 • август

5.

Разматра Предлог предшколског програма установе

Васпитно образовно веће

 • јун

6.

Разматра предлог годишњег Плана рада установе

Васпитно образовно веће

 • август

7.

Анализира појединачне програме рада тимова на нивоу установе и предагошког колегијума

Председник васпитно образовног већа и руководиоци тимова, актива, председник педагошког колегијума

Током године

8.

Анализирање извештаја са реализованих екскурзија и организованих одлазака са децом

Васпитачи

Током године

9.

Прати, информише се и анализира понуде различитих сајмова тематски сродних делатности установе (Сајам књига, Пертинијеви дани)

Учесници сајмова...

Током године

10.

Усвајање извештаја ментора о процесу увођења приправника у посао

Ментори

 • јун

11.

Води евиденцију о свом раду – записници са састанака и евиденција присутности

Председник већа

Током године

ПЛАН РАДА АКТИВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА

Актив медицинских сестара васпитача обухвата медицинске сестре-васпитаче и васпитаче који раде са децом до три године.

Баве сее свим важним питањима васпитања, неге, здравствене и социјалне заштите у раду са децом до три године.

Своју активност у оквиру овог аквита медицинске сестре васпитачи остварују организовањем састанака, радионица, разменом искустава, демонстрацијом активности, једном месечно, по потреби, у сарадњи са стручном службом, васпитачима, директором и помоћником директора.

Ред. бр.

Активности

(опис послова)

Носиоци активности

Временска динамика

1.

Конституисање актива

Чланови актива

 • септембар

2.

Израђује годишњи и месечне програме рада актива

Чланови актива

 • септембар

3.

Бира стручне теме из програма рада и носиоце реализације

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

 • септембар

 • октобар

4..

Анализира рад актива и реализације планираних активности

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

Током године и јун

5.

Планира и реализује програм сарадње са родитељима кроз избор стручних тема и организоање радионица, предавања, родитељских састанака

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

Током године

6.

Избор тема, пројеката, активности, за учешће на стручним сусретима

Руководилац актива, чланови актива

Октобар, новембар и по добијању информација од удружења медицинских сестара васпитача

7.

Стручна тема 1.део: Праћење посматрање и документовање развоја и напредовања детета

Стручна служба

По програму рада актива

8.

Стручна тема 2.део: Израда инструме-ната и технике праћења, посматрања и документовања раззвоја и напредовања детета

Стручна служба

По програму рада актива

9.

Стручна тема: Анализа вођења радне књиге медицинске сестре васпитача – дневне скице као саставни део планирања и реализовања рада са децом

Стручна служба

По програму рада актива

10.

Води евиденцију о свом раду – записници са састанака и евиденција присутности

Руководилац актива

Током године

ПЛАН РАДА АКТИВА ВАСПИТАЧА

Стручни активи васпитача организују се по узрастима и у односу на то постоје: актив јаслених група, актив мешовитих група и актив васпитача припремног предшкослког програма.

Баве се свим важним питањима васпитања и образовања, здравствене и социјалне заштите у раду са децом од три до пет година и до 12 месеци.

Своју активност у оквиру овог актива васпитачи остварују организовањем састанака, радионица, разменом искустава, демонстрацијом активности, једном месечно.

Ред. бр.

Активности

(опис послова)

Носиоци активности

Временска динамика

Напомена

1.

Конституисање актива

Чланови актива

 • септембар

 

2.

Израђује годишњи и месечне програме рада актива

Чланови актива

 • септембар

 

3.

Бира стручне теме у складу са специфичностима узраста из програма рада и носиоце реализације

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

 • септембар

 • октобар

 

4..

Анализира рад актива и реализације планираних активности

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

Током године и јун

 

5.

Планира и реализује програм сарадње са родитељима кроз избор стручних тема и организоање радионица, предавања, родитељских састанака

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

Током године

 

6.

Избор тема, пројеката, активности, за учешће на стручним сусретима

Руководилац актива, чланови актива

по добијању информација од удружења

Комплетна израда ма-теријала за презентацију у сарадњи са стручном службом

7.

Представљање материјала и искустава са стручних сусрета ''Примери добре праксе''

Учесници стручних сусрета

Након реали-зације стру-чних сусрета

 

8.

Стручна тема 1.део: Праћење посматрање и документовање развоја и напредовања детета

Стручна служба

По програму рада актива

 

9.

Стручна тема 2.део: Израда инструмената и технике праћења, посматрања и документовања раззвоја и напредовања детета

Стручна служба

По програму рада актива

 

10.

Стручна тема. Портфолио – доку-ментовање развоја детета и доку-ментовање рада вааспитача (професионални портфолио)

Стручна служба, руководиоци актива

По програму рада актива

 

11.

Стручна тема: Анализа педагошке документације – дневне скице као саставни део планирања и реализовања рада са децом

Стручна служба

По програму рада актива

 

12.

Анализа примене и реализације акредитованих програма кроз размену искуства, упознавање са садржајима и начинима реализације и документација о истом

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

По програму рада актива

 

13.

Води евиденцију о свом раду – записници са састанака и евиденција присутности

Руководилац актива

Током године

 

ПЛАН РАДА АКТИВА ВАСПИТАЧА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Ред. бр.

Активности

(опис послова)

Носиоци активности

Временска динамика

Напомена

1.

Конституисање актива

Чланови актива

 • септембар

 

2.

Израђује годишњи и месечне програме рада актива

Чланови актива

 • септембар

 

3.

Бира стручне теме у складу са припремним предшколским програмом и носиоце реализације

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

 • септембар

 • октобар

 

4..

Анализира рад актива и реализације планираних активности

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

Током године и јун

 

5.

Планира и реализује програм сарадње са родитељима кроз избор стручних тема и организоање радионица, предавања, родитељских састанака, у односу на теме у вези са припремом детета за полазак у школу

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

Током године

 

6.

Избор тема, пројеката, активности, за учешће на стручним сусретима и манифестацијама

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

по добијању информација од удружења

Комплетна израда ма-теријала за презентацију у сарадњи са стручном службом

7.

Планира учешће на манифестацији ''Добра играчка''

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

 • октобар

 • децембар

 

8.

Представљање материјала и искустава са стручних сусрета ''Примери добре праксе'' који се односе на припремни предшколски програм

Учесници стручних сусрета

Након реали-зације стру-чних сусрета

 

9.

Стручна тема 1.део: Праћење посматрање и документовање развоја и напредовања детета

Стручна служба

По програму рада актива

 

10.

Стручна тема 2.део: Израда инструмената и технике праћења, посматрања и документовања раззвоја и напредовања детета

Стручна служба

По програму рада актива

 

11.

Стручна тема. Портфолио – доку-ментовање развоја детета и доку-ментовање рада вааспитача (професионални портфолио)

Стручна служба, руководиоци актива

По програму рада актива

 

12.

Стручна тема: Анализа педагошке документације – дневне скице као саставни део планирања и реализовања рада са децом

Стручна служба

По програму рада актива

 

13.

Анализа примене и реализације акредитованих програма кроз размену искуства, упознавање са садржајима и начинима реализације и документација о истом

Руководилац актива, стручна служба, чланови актива

По програму рада актива

 

14.

Израђује план и програм сарадње са основним школама

Руководиоци, стручна служба и чланови актива

По програму актива

 

15.

Води евиденцију о свом раду – записници са састанака и евиденција присутности

Руководилац актива

Током године

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програм инклузивног образовања Установе има за циљ да, у складу са законским новинама и на основу досадашњег искуства, дугорочно унапреди рад са децом са сметњама у развоју, инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група и да им обезбеди ново, једнноако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без дискриминације и издвајања деце.

Програм рада инклузивног образовања, са циљевима и задацима, доноси Стручни тим за инклузивно образовање установе, који именује директор.

Задаци стручног тима за инклузивно образовање и активности тимова подршке

Задаци Стручног тима за инклузивно образовање

Динамика

Активности тимова подршке

Динамика

1.Информисање и упо-знавање свих запосле-них са деловима закона који се односе на инклузивно образовање

По програму рада Тима

Идентификовање деце из осетљивих група

Септембар, октобар, током године за новоуписану децу

2.Осмишљавање мера за спровођење инклу-зивног образовања

По програму рада Тима

Припрема детета са сметњама и његових родитеља за улазак у групу

Септембар, октобар, током године за новоуписану децу

3.Брига о васпитачким компетенцијама и едуко-вање родитеља, шире заједнице, организова-ње различитих видова едукације

Током године

Припрема деце у групи и сензибилизација њи-хових родитеља за долазак детета са тешкоћама у развоју

Септембар, октобар, током године за новоуписану децу

4.Брига о сарадњи ро-дитеља, васпитача и осталих профила стру-чњака

Током године

   

5.Координисање рада тимова за подршку деци (ИОП тим)

Током године

Одржавање састанака чланова тима

Током године, на три, односно 6 месеци

6.Планирање, праћење и евалуација ИОП-а

Током године

Израда, праћење, реа-лизација педагошких профила и ИОП-а, избор садржаја, обли-ка, средстава и метода ВоР-а

Током године

7.Вођење документациј-је (мед.документ., пед. профили, извештаји...)

Током године

Вођење документације о детету

Током године

8.Сарадња са другим релевантним институци-јама и организацијама (здравствене институци-је, Развојно саветовали-ште, НВО, НСШО ''Мара Мандић'', интерресорна комисија, ОШ...)

Током године, по потреби

   

9.Стручно усавршавање

Током године

   

У циљу постизања еффикасности и квалитета оббразовно-васпитногг рада са децом, а у склауд са Законом о Основама система образовња и васпитања, на нивоу Установе је образзован Тим за инклузивно образовање ПУ ''Дечја радост'' (задаци Тима за инклузивно образовање су у табели). Тим чине стручњаци различитих профила: представник васпитача, стручни сарадници Установе (психолог, педагог, социјални радник), представник родитеља и по потреби стручњак ван установе, подржан од стране локалне самоуправе.

Програм инклузивног образовања садржи прописане процедуре припреме, израде и спроовђења Индивидуалног образовног плана. Писање ИОП-а за свако појединачно дете има своје место у оквиру шире слике специјалног образовног процеса. У овом процесу, предшколско образзовање и васпитање представља основу за даље учење, чиме Установа добија посебан значај и улогу, нарочито уколико се рано препозна тешкоћа и благовремено започне са одговарајућом подршком.

У складу са тим, а на основу закона, Стручни тим за инклузивно образзовање Установе доноси Програм инклузивног образовања у коме се, поред осталог, дефинишу и процедуре, поступци и обавезе Тима за пружање додатне подршке детету – ИОП тима (активности тимова подршке су у табели).

Подршка се односи на било коју адаптацију или модификацију са циљем обезбеђивања што боље укључености детета у васпитно-образовни процес. За децу за коју се процени да им је потребна додатна подршка, формирају се мали Тимови за пружање додатне подршке детету, који правве индивидуалне образовне планове за свако дете. Чланове тима за дете чине: један или два васпитача, родитељ, односно старатељ, стручни сарадници, сарадници, асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. ИОП за дете се ради само уколико је добијена сагласност родитеља за спровођење индивидуалног образовног плана.

ОБЕЗБЕЂИВЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОДРШКЕ И/ИЛИ СЕРВИСА

Уколико се процени да је детету потребна додатна подршка за стицање образовања, Установа ће осигурати приступ Интерресорној комисији преко Дома здравља. На основу процене ове комисије, одредиће се врсте могуће додатне образовне, здравствене или социјалне подршке.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

У Посебном протоколу су представљене превентивне активности и дефинисане процедуре у заштити деце од насиља, у којима је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад васпитно-образовне установе.

Посебни протокол је обавезујући за све који учествују у животу и раду васпитно-образовне установе, а намењен је деци, васпитачима, стручним сарадницима, директорима, ненаставном особљу, родитељима, старатељима и представницима локалне заједнице.

Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота деце применом: мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце и мера интервенције у ситуацијама када се јаввља насиље, злостављање и занемаривање у установама.

Установа је формирала Тим за заштиту деце од насиља.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ЦИЉЕВИ:

Превенција насиља, злостављања и занемаривања

АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ДИНАМИКА

МОГУЋИ ИЗВОРИ

ПРАЋЕЊЕ

1.ИНФОРМИ-САЊЕ

- запослених

- родитеља

- деце

- УО, савета родитеља

- ВО веће

- активи

- интерни састанци по објектима

- родитељски састанци

- панои за родитеље

- индивидуал. контакти

- извештаји

- изводи из протокола

- тим за зашти-ту на нивоу установе

- васпитно особље

- руководиоци актива

- социјални радник

- стручна служба

- почетак године

- током године

- закон

- протокол

- годишњи план

- извештаји тима за заштиту

- увид у доку-ментацију:

- васп.особља

- струч. службе

2.СТВАРАЊЕ БЕЗБЕДНЕ СРЕДИНЕ (соби, холу, дворишту...)

Свакодневни увид и преду-зимање мера осигурања безбедности деце

-васпитно особље

-помћно особље

-главни васпитач/ру-ководиоци

-сестре на превентиви

-лице за безбедност

Током године

Планови на нивоу вртића

-извештај тима

-документ. васпитача/вр-тића

3.ОБЕЗБЕЂИ-ВАЊЕ СТА-ЛНОГ НАДЗО-РА НАД ДЕ-ЦОМ

Континуирано и стално при-суство васпи-тног особља и одрасле особе током боравка детета

-васпитно особље

Континуирано

 

-тим

-тимови у вртићу

4.ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛА ПО-НАШАЊА У ГРУПАМА/ВР-ТИЋУ КАО И НАЧИНА РЕ-АГОВАЊА ПРИЛИКОМ КРШЕЊА ИСТИХ

-активност/ра-дионице

-игре

-израда посте-ра/паноа са донетим пра-вилима пона-шања у разли-читим ситуаци-јама

-прављење ли-флета, плака-та, збирки

-васпитно особље

-деца

-родитељи

-стручни сара-дници

-септембар, октобар

-током године

Приручници: животне вре-дности, кру-гови пријате-љства, учи-оница добре воље...

-садржаји ко-ји развијају толеранцију, ја, ја и други, када смо за-једно

-тим

-планови и документаци-ја вртића

-планови и документаци-ја васпитача

5.ФОРМИРА-ЊЕ СТАВОВА, РАЗЗВИЈАЊЕ ТОЛЕРАНЦИ-ЈЕ, РАЗУМЕ-ВАЊА, ПРИ-ХВАТАЊА

-различите вр-сте активности

-радионице

-дружења

-посете

-заједнички излети

-спортско за-бавне активно-сти

-васпитно особље

-деца

-родитељи

-стручни сара-дници

Током године

-основе про-грама и наве-дени приру-чници

-документ. васпитача

-тим

6.ПОДСТИЦА-ЊЕ И РАЗВИ-ЈАЊЕ ПОВЕ-РЕЊА РОДИ-ТЕЉА ЗА ПРОБЛЕМЕ ДЕЦЕ – ЈАЧА-ЊЕ КОМПЕ-ТЕНЦИЈЕ

-појединачни општи родите-љски састанци

-тематски са-станци и ради-онице

-индивидуални контакти

-васпитно особље

-тим

Током године

-основе про-грама

-радионице

-теме акти-вности са те-мама развој детета, пона-шања, ауто-ритета и од-говорно ро-дитељство

-документ. рада васпи-тач.особља

Поступак у интервенцији:

 1. Провера сумње/откривање насиља

 2. Заустављање насиља – пружање помоћи

 3. Смиривање учесника

 4. Обавештење родитеља и релевантних особа у Установи

 5. Консултације (састанци – догооври)

 6. План заштите

 7. Ефекти предузетих мера

У организовању превентивних и интервентних мера и активности на нивоу Установе. Тим води документацију о планираним и реализованим активностима, евидентира случајеве (о томе прави своје инструменте за долажење до података на основу којих прави извештај).

ВАСПИТНО ОСОБЉЕ

ТИМОВИ НА НИВОУ ВРТИЋА

ТИМ НА НИВОУ УСТАНОВЕ

Планира, бележи, реализује и анализира превентивне активности током године

Планира, бележи превентивне активности у вртићу почетком радне године и током године

Сачињава програм заштите

Прати, анализира реализоване активнсоти и предузете мере у оквиру превент.и интервенције (1.ниво)

Евидентира случајеве насиља, предузима мере и ефекте предузетих мера (мере другог нивоа)

Информише запослене родитеље о планираним активностима, организује потребну едукацију

Сачињава извештај у својој документацији и извештаји се обједињују на нивоу вртића

Даје извештај тим у установе два пута годишње

Предлаже мере, организје консултације, доноси одлуку о поступцима у случајевима насиља током године

   

Прати и процењује ефекте примењених мера

Интервентне мере

Превентивне активности имају за циљ да се злостављање, занемаривање и насиље спрече. Интервентне мере подраумевају интервенцију када се злостављање, занемаривање, насиље дешава (у току) или се десило међу децом, између запосленог и детета или од стране трећег лица над дететом, запосленим или родитељем.

Облици насиља могу бити различити по нивоу, интензитету, степену ризика и последица.

 

НИВОИ

КО ВРШИ ИНТЕРВЕНЦИЈУ

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

I

ниво

Ударање, уједање, гура-ње, штипање, ругање, етикетирање, псовање, подсмевање, искључива-ње из активности

Васпитно особље

Сарадња са родитељима

-појачан васпитни рад

-план рада по групама/ вртићу

II

ниво

Шамарање, ударање, оти-мање, уништавање имовине, претње, уцене, искључивање

Васпитно особље

Стручни сарадници

Родитељи

-појачан васпитни рад

-план рада по групама/ вртићу

III

ниво

Туча, дављење, опеко-тине, наношење телесних повреда, застрашивање, ограничавање кретања, малтретирање, изолација

Тим за заштиту, директор, стручна служба, спољна мрежа, родитељи

-појачан васпитни рад

-покретање поступака

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Нормалан психо-физички развој деце предшколског узраста подразумева очување здравља. Рад на здравственој заштити и превентиви одвијаће се кроз развијање и формирање хигијенских навика, правилног смењивања активнсоти, одмора, боравка деце на ваздуху.

У циљу контроле здравственог стања деце сарађиваће се са Домом здравља, ради организовања систематског прегледа, обавезног прегледа деце пред полазак у школу, вакцинација деце и контрола брисева. Са стоматолошком амбулантом такође остварити сарадњу у циљу редовног прегледа и санирања оштећених зуба.

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА

Програм рада директора одвијаће се кроз следећа подручја:

Организационо-координациони послови обухватају следеће:

Педагошко инструктивни рад:

Стручно усавршавање:

Рад на развоју друштвено-економских и међуљудских односа:

ПРАЋЕЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ

Праћење реализације активности које су планиране Годишњим планом рада, остварује се кроз:

Р.бр.

САДРЖАЈ ГРАЂЕЊА

НАЧИН ПРАЋЕЊА

НОСИОЦИ

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.

Васпитно образовни рад (програмске активности)

 • Увид у дневнике рада

 • Присуствовање активностима

 • Извшетаји радних јединица

 • Стручна служба

 • Руководиоци актива

 • Педагошки колегијум

 • Директор

 • Током године

 • Мај-јун

 • По потреби

2.

Инклузивно образовање

 • Увид у документацију

 • Радна књига васпитача

 • Радна књига стручне службе

 • Евиденција тима за инклузивно образовање

 • Евиденција тимова подршке

 • Тим за инклузивно образовање

 • Тимови подршке

 • Стручна служба

 • Васпитачи

 • Медицинске сестре васпитачи

 • Директор

 • Током године

 • Мај-јун

3.

Заштита деце од насиља

 • Евиденција тима

 • Документација, шеме, писани материјали, препоруке...

 • Записници, извештаји...

 • Радионице за децу и родитеље

 • Тим за заштиту деце од насиља

 • Социјални радник

 • Струна служба

 • Директор

 • Током године

4.

Одмор и рекреација (путовања деце)

 • Извештаји васпитача након реализованих путовања

 • Васпитачи који реализују путовања

 • Васпитно веће

 • Током године

5.

Здравствена заштита

 • Извештаји сестара на превентиви

 • Извештаји нутриционисте

 • Извештаји Завода за јавно здравље

 • Медицинске сестре на превентиви

 • Нутрициониста

 • Главни васпитачи

 • Током године

6.

Стручно усавршавање

 • Записници актива

 • Евиденција о присуству семинарима

 • Педагошки колегијум

 • Током године

7.

Стручни органи

 • Записници са одржаних седница

 • Присуствовање састанцима

 • Анализа реализованих тема

 • Руководиоци актива

 • Педагошки колегијум

 • Током године

 • Мај-јун

8.

Сарадња са родитељима и локалном средином

 • Извештаји раднх јединица

 • Васпитачи

 • Главни васпитачи

 • Стручна служба

 • Педагошки колегијум

 • Током године

 • Мај-јун

9.

Културне и јавне манифестације

 • Извштаји рад. јединица

 • Струна служба

 • Педагошки колегијум

 • Главни васпитачи

 • Педагошки колегијум

 • Током године

КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

Према Закону о друштвеној бризи о деци у оквиру 40-часовне радне недеље утврђено је 30 сати непрестаног рада са децом, па је у складу са њим утврђено годишње задужење сати и сачињен календар рада.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у току два полугодишта за одељења забавишног узраста.

За време зимског и летњег распуста васпитачи и помоћно особље забавишта раде у целодневном боравку.

ПЛАН АКТИВНОСТИ У П.У. ПОЛЕТАРАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ

СЕПТЕМБАР

- Прослава дана јесени

ОКТОБАР

- Дечја недеља и слава објекта у Алибунару Света Петка 27.10.14.

НОВЕМБАР

- Организовање школе у природи (зимовање)

ДЕЦЕМБАР

- Приредба – Дочек ДЕДА МРАЗА у част НОВЕ ГОДИНЕ

-слава у објекту у Бан.Карловцу Ваведење

ЈАНУАР

- Дечја радост – игре на снегу

   

МАРТ

- Приредба за маме ''8. март''

АПРИЛ

- ''Шта знаш о саобраћају''

- екологија

МАЈ

- Пролећни крос

- Међународни дан породице

- једнодневна екскурзија предшколаца

- излет Делиблатска пешчара за децу узраста до 5 година

-једнодневна екскурзија

ЈУН

- Завршна годишња приредба

- 4. јун – Међународни дан заштите околине

ЈУЛ

 

У Алибунару, 14.09.2016.г.

Председник Управног одбора

Царан Мариника, с.р.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ОПШТ.УПРАВА

25.01.2017.

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА

01 БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Број позиције

Економска класифика-ција

Опис

Средства из буџета

Средства из сопс. извора

АПВ/ Репуб.

Укупно

Структура у %

     

01

04

     

001 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА АЛИБУНАР

Раздео 4 Општинска управа

Глава 4.04

200/0

411100

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

29.204.760,00

 

7.560.000,00

36.764.760,00

55,19

201/0

412100

Социјални доприноси на терет послодавца

3.850,200,00

   

3.850,200,00

5,78

201/0

412200

Социјални доприноси на терет послодавца

2.200.000,00

   

2.200.000,00

3,30

201/0

412300

Социјални доприноси на терет послодавца

530.000,00

   

530.000,00

0,79

202/0

413100

Накнаде у натури

100.000,00

   

100.000,00

0,15

203/0

414300

Социјална давања запосленима

400.000,00

   

400.000,00

0,60

204/0

415100

Накнаде трошкова за запослене

1.800.000,00

   

1.800.000,00

2,70

205/0

416100

Награде запосленима и остали посебни расходи

270.000,,00

   

270.000,,00

0,40

206/0

421100

Стални трошкови

120.000,00

   

120.000,00

0,18

206/0

421200

Стални трошкови

3.200.000,00

   

3.200.000,00

4,80

206/0

421300

Стални трошкови

300.000,00

   

300.000,00

0,45

206/0

421400

Стални трошкови

480.000,00

   

480.000,00

0,72

206/0

421500

Стални трошкови

395.000,00

   

395.000,00

0,,59

207/0

422300

Трошкови путовања

50.000,00

   

50.000,00

0,07

208/0

423200

Услуге по уговору

200.000,00

   

200.000,00

0,30

208/0

423300

Услуге по уговору

250.000,00

   

250.000,00

0,37

208/0

423400

Услуге по уговору

50.000,00

   

50.000,00

0,07

208/0

423500

Услуге по уговору

50.000,00

   

50.000,00

0,07

208/0

423600

Услуге по уговору

200.000,00

   

200.000,00

0,30

208/0

423700

Услуге по уговору

150.000,00

   

150.000,00

0,22

209/0

424200

Специјализоване услуге

3.000.000,00

   

3.000.000,00

4,50

209/0

424300

Специјализоване услуге

250.000,00

   

250.000,00

0,37

209/0

424900

Специјализоване услуге

300.000,00

   

300.000,00

0,45

210/0

425100

Текуће поправке и одржавање

350.000,00

   

350.000,00

0,52

210/0

425200

Текуће поправке и одржавање

470.000,00

   

470.000,00

0,70

211/0

426100

Материјал

400.000,00

   

400.000,00

0,60

211/0

426300

Материјал

100.000,00

   

100.000,00

0,15

211/0

426400

Материјал

420.000,00

   

420.000,00

0,63

211/0

426800

Материјал

5.500.000,00

   

5.500.000,00

8,25

211/0

426900

Материјал

300.000,00

   

300.000,00

0,45

212/0

444200

Пратећи трошкови задуживања

500.000,00

   

500.000,00

0,75

213/0

465100

Остале дотације и трансфери

3.300.000,00

   

3.300.000,00

4,95

214/0

482100

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

40.000,00

   

40.000,00

0,06

214/0

482200

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

100.000,00

   

100.000,00

0,15

215/0

512200

Машине и опрема

220.000,00

   

220.000,00

0,33

Укупно за главу 4.04

 

59.049.960,00

 

7.560.000,00

66.609.960,00

100,00

Укупно за раздео 4 Општинска управа

59.049.960,00

 

7.560.000,00

66.609.960,00

100,00

Укупно за аналитику 001 Центар за културу-Алибунар

59.049.960,00

 

7.560.000,00

66.609.960,00

100,00

Укупно за БК 01 Буџет општине Алибунар

59.049.960,00

 

7.560.000,00

66.609.960,00

100,00

Штампа

FaLang translation system by Faboba