gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за 2017. годину

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА

УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

ЗА 2017. ГОДИНУ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ за 2017. годину, који је донео Управни одбор Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“.

  2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 02-12/2017-04

Алибунар, 30, јануар 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81