gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за безбедност општине Алибунар

На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117.Статута општине Алибунар(„Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар(„Службени лист општине Алибунар“, број 12/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Дору Србин функције члана Савета за безбедност општине Алибунар.

  2. Именује се Саша Лекић на функцију члана Савета за безбедност општине Алибунар.

  3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече даном именовања.

  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибнар“.

Број: 020-18/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81