gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Савета за безбедност општине Алибунар

На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117.Статута општине Алибунар(„Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар(„Службени лист општине Алибунар“, број 12/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Зузана Ђукић функције заменика председника Савета за безбедност општине Алибунар.

  2. Именује се Синиша Гавранчић на функцију заменика председника Савета за безбедност општине Алибунар.

  3. Мандат новоизабраног заменика председника почиње да тече даном именовања.

  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибнар“.

Број: 020-17/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81