gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар''

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАВНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

  1. Разрешава се Иван Андрић функције члана Управног одбора Установе кулстурних делатности „Центар за културу општине Алибунар“.

  2. Именује се Ариф Мурселовић на функцију члана Управног одбора Установе кулстурних делатности „Центар за културу општине Алибунар“.

  3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања, односно од 30. јануара 2017. године, а трајаће најадуже до истека мандата Управног одбора.

  4. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-9/2017-04

Алибунар, 30, јануар 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81