Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР

I

Именује се управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар:

Из реда представника оснивача:

  1. Др Миленко Ратковић

  2. Јасмина Богдановић

  3. Јелена Бубало

Из реда представника запослених:

  1. Јасмина Грујић

  2. Гордана Павловић

  3. Јонел Береш

Из реда представника родитеља:

  1. Јелена Шорђан

  2. Магдалена Стојанов

  3. Светлана Шукунда

II

Мандат Управног одобра је четири године и почиње да тече од дана именовања, односно од 30. јануара 2017. године.

III

Чланови Управног одбора могу бити разрешени и пре истека времена на који су изабрани.

Новоизабраним члановаима мандат траје накасније до истека мандата Управног одбора.

IV

Ступањем на снагу овог Решења престаје мандат председнику и члановима Управног одобра из предходног сазива.

V

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-1/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba