gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању саглансости на Програм коришћења буџетски средстава буџета општине Алибунар за 2017. годину Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења буџетских средстава буџета Општине Алибунар за 2017. годину Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар.

  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 023-2/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81