gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о усвајању предлога текста Уговора о оснивању Регионалне развојне агенције ''Јужни Банат'' д.о.о. Панчево

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 34. став 1. и члана 41. став 1. тачка 1) Закона о регионалном развоју (''Службени гласник РС'', број 51/2009, 30/2010 и 89/2015-др.закон), члана 3. тачка 3) Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимање акредитације пре истека рока на који је издата (''Службени гласник РС'', бр. 74/2010 и 4/2012),члана 40. став 1. тачка 23) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 10. седници од30. децембра2016. године доноси

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ

РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ''ЈУЖНИ БАНАТ'' Д.О.О. ПАНЧЕВО

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Предлог текста Уговора о оснивању Регионалне развојне агенције ''Јужни Банат'' д.о.о. Панчево (у даљем тексту: Уговор).

Члан 2.

Уговор ће бити закључен између градова Панчево и Вршац, општина: Ковин, Ковачица, Алибунар, Бела Црква, Пландиште и Опово, као и Грађевинског предузећа ''FINNET-inženjering'' д.о.о. Панчево и ''HITEAM'' Д.О.О. Вршац.

Члан 3.

Уговором ће се регулисати: пословно име и седиште друштва; укупан износ основног капитала друштва; износ новчаног улога сваког члана друштва; време уплате новчаног улога; удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима; врста и надлежности органа друштва; заступање друштва; трајање и престанак друштва, као и остала питања од значаја за рад друштва

Члан 4.

Уговор ће у име Општине Алибунар потписати председник општине Алибунар.

Члан 5.

Текст Предлога Уговора представља саставни део ове Одлуке.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-150/16-03-02

Алибунар, 30. децембар 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

На основу члана 34. став 1. Закона о регионалном развоју (''Сл.гласник РС'', бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др.закон), чланова 139-244. и чланова 567-571. Закона о привредним друштвима (''Сл.гласник РС'' бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15), оснивачи друштва са ограниченом одговорношћу:

 1. Град Панчево, Трг краља Петра I број 2-4, ПИБ 101049012, матични број 08331537, кога заступа Саша Павлов, градоначелник града Панчева,

 2. Град Вршац, Трг победе број 1, ПИБ 100912619, матични број 08267944, кога заступа Драгана Митровић, градоначелница града Вршца,

 3. Општина Ковин, ул. ЈНА број 5, ПИБ 101406134, матични број 08135002, коју заступа Сања Петровић, председница општине Ковин,

 4. Општина Ковачица, у. Маршала Тита број 50, ПИБ 100988231, матични број 08154295, коју заступа Милан Гарашевић, председник општине Ковачица,

 5. Општина Алибунар, Трг слободе број 4, ПИБ 101084202, матични број 08060975, коју заступа Предраг Белић, председник општине Алибунар,

 6. Општина Бела Црква, ул. Милетићева број 2, ПИБ 100868214, матични број 08108005, коју заступа Дарко Богосављеевић,

 7. Општина Пландиште, ул. Војводе Путника број 38, ПИБ 102002904, матични број 08057567, коју заступа Јован Репац, председник општине Пландиште,

 8. Општина Опово, ул. Бориса Кидрича број 10, ПИБ 102697271, матични број 08028842, коју заступа Зоран Тасић, председник општине,

 9. Грађевинско предузеће ''FINNET-inženjering'' д.о.о. Панчево, ул. Спољностарчевачка број 101, ПИБ 101864347, матични број 08345830, кога заступа Филип Перић, директор и

 10. ''HITEAM'' друштво са ограниченом одговорношћу за услуге, Вршац, ул. Београдски пут бб, ПИБ 102963540, матични број 08791376, кога заступа Дејан Танасијевић, директор

дана ___________ године закључили су

УГОВОР О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

''ЈУЖНИ БАНАТ'' ДОО ПАНЧЕВО

I ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим Уговором се уређује:

 1. пословно име и седиште друштва;

 2. претежна делатност друштва;

 3. укупан износ основног капитала друштва;

 4. износ новчаног улога сваког члана друштва;

 5. време уплате новчаног улога;

 6. удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;

 7. врста и надлежности органа друштва;

 8. засутпање друштва;

 9. трајање и престанак друштва;

 10. остала питања.

II ПОСЛОВНО ИМЕ

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ''ЈУЖНИ БАНАТ'' ДОО ПАНЧЕВО (у даљем тексту: Друштво)

Пословно име друштва на енглеском језику гласи:

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY ''JUŽNI BANAT'' LTD PANČEVO.

III СЕДИШТЕ

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Панчево, ул. Карађорђева бр. 4.

IV ПЕЧАТ

Члан 4.

Друштво има печат.

Печат Друштва је округлог облика, пречника 30 mm, на којем је текст исписан српским језиком, ћириличним писмом, следеће садржине: РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ''ЈУЖНИ БАНАТ'' ДОО ПАНЧЕВО.

V ЛОГОТИП

Члан 5.

Друштво има логотип.

Изглед логотипа и његову садржину прописаће директор Друштва посебним актом.

VI ДЕЛАТНОСТ

Члан 6.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем.

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Друштво обавља следеће послове:

 1. учествује у припреми и спровођењу развојних докумената и прати њихову реализацију на нивоу региона и јединица локалне самоуправе;

 2. сарађује са органима Аутономне Покрајине Војводине и јединицама локалне самоуправе у припреми и примени локалних развојних планова;

 3. представља интрес региона у односима са Развојном агенцијом Србије и у оквиру своје надлежности учествује у реализацији усвојених развојних докумената;

 4. припрема и споводи програме стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа;

 5. прати и спроводи мере и реализује развојне пројекте за које је овлашћено;

 6. обавља послове међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из своје надлежности;

 7. води информациони систем од значаја за регион и област;

 8. обавља и друге послове у складу са законом и овим уговором.

VII ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 7.

Основни капитал друштва чине уписани и уплаћени новчани улози у укупном износу од 4.000,00 (словима: четирихиљаде) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Члан 8.

 1. Оснивач Град Панчево, Трг краља Петра I број 2-4, ПИБ 101049012, матични број 08331537, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 1.000,00 (словима: хиљаду) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 25% удела у укупномосновм капиталу Друштва;

 2. Оснивач Град Вршац, Трг победе број 1, ПИБ 100912619, матични број 08267944, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 700,00 (словима: седамсто) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 17,50% удела у укупномосновм капиталу Друштва;

 3. Оснивач Општина Ковин, ул. ЈНА број 5, ПИБ 101406134, матични број 08135002, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 500,00 (словима: петсто) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 12,50% удела у укупномосновм капиталу Друштва;

 4. Оснивач Општина Ковачица, у. Маршала Тита број 50, ПИБ 100988231, матични број 08154295, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 400,00 (словима: четристо) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 10% удела у укупномосновм капиталу Друштва;

 5. Оснивач Општина Алибунар, Трг слободе број 4, ПИБ 101084202, матични број 08060975, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 300,00 (словима: тристо) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 7,50% удела у укупномосновм капиталу Друштва;

 6. Оснивач Општина Бела Црква, ул. Милетићева број 2, ПИБ 100868214, матични број 08108005, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 300,00 (словима: тристо) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 7,50% удела у укупномосновм капиталу Друштва;

 7. Општина Пландиште, ул. Војводе Путника број 38, ПИБ 102002904, матични број 08057567, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 200,00 (словима: двесто) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 5,00% удела у укупномосновм капиталу Друштва;

 8. Општина Опово, ул. Бориса Кидрича број 10, ПИБ 102697271, матични број 08028842, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 200,00 (словима: двесто) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 5,00% удела у укупномосновм капиталу Друштва;

 9. Грађевинско предузеће ''FINNET-inženjering'' д.о.о. Панчево, ул. Спољностарчевачка број 101, ПИБ 101864347, матични број 08345830, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 200,00 (словима: двесто) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 5,00% удела у укупномосновм капиталу Друштва;

 10. ''HITEAM'' друштво са ограниченом одговорношћу за услуге, Вршац, ул. Београдски пут бб, ПИБ 102963540, матични број 08791376, уписао је и уплатио новчани улог у износу од 200,00 (словима: двесто) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а што чини 5,00% удела у укупномосновм капиталу Друштва.

VIII СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 9.

Средства за рад, реализацију развојних пројеката и обављање послова Друштва обезбеђују се из:

 1. прихода које оствари обављањем послова;

 2. буџета јединица локалне које су оснивачи Друштва;

 3. чланарина, донација, спонзорстава, развојен помоћи домаћих и страних правних и физичких лица;

 4. других извора, у складу са законом.

Питање износа чланарине сваког појединачног оснвиача и рокова за уплату, регулише се посебним уговором који закључују оснивачи и Друштво.

Члан 10.

Чланови Друштва имају право на исплату добити, у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон).

IX ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

Члан 11.

У правном промету са трећим лицима Друштво исутпа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

X ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 12.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно.

Органи Друштва су скупштина и директор.

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом и овим уговором.

XI СКУПШТИНА

Члан 13.

Скупштину чине сви чланови Друштва.

 1. Делокруг Скупштине

Члан 14.

Скупштина друштва:

 1. доноси измене оснивачког акта;

 2. усваја пословни и финансијски план;

 3. усваја развојна и друга документа;

 4. усваја годишњи финансијски извештај, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;

 5. усваја годишњи извештај о пословању;

 6. надзире рад директора и усваја извештаје директора;

 7. одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;

 8. одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима Друштва;

 9. именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад, односно начела за утврђивање те накнаде;

 10. именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;

 11. одлучује о покретању поступка ликвидације, као и оподношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва;

 12. именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;

 13. одлучује о стицању сопствених удела;

 14. одлучује о обавезама чланова Друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;

 15. одлучује о захтеву за иступање члана Друштва;

 16. одллучује о искључењу члана Друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;

 17. одлучује о покретању спора за искључење члана Друштва;

 18. одлучује о повлачењу и поништењу удела;

 19. даје прокуру;

 20. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором;

 21. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва;

 22. одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у складу са Законом;

 23. одлучује о статусним променама и променама правне форме;

 24. даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са Законом;

 25. даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у складу са Законом (имовином велике вредности – 30% или више оод књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања);

 26. доноси пословник о свом раду;

 27. врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом и овим уговором.

 1. Расподела гласова

Члан 15.

Сваки члан Друштва има право гласа у Скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу Друштва, с тим да удео од 1% у укупном основном капиталу даје право на један глас.

 1. Кворум

Члан 16.

Кворум на седници Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова чланова Друштва.

 1. Начин одлучивања

Члан 17.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва о:

 1. повећању или смањењу основног капитала;

 2. статусним променама и променама правне форме;

 3. доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;

 4. расподели добити и начину покрића губитка;

 5. стицању сопствених удела друштва.

Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању тих уплата.

 1. Пословник Скупштине

Члан 18.

Скупштина доноси Пословник о свом раду којим прописује поступак избора председника Скупштине и ближе утврђује начин рада и одлучивања Скупштине у складу са Законом и овим уговором.

XII ДИРЕКТОР

 1. Именовање

Члан 19.

Друштво има једног директора који је законски заступник Друштва.

Директора именује Скупштина Друштва.

Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.

 1. Мандат

Члан 20.

Мандат директора траје четири године са могућношћу поновног избора.

 1. Делокруг Директора

Члан 21.

Директор:

 1. заступа Друштво и води послове Друштва у складу са Законом, другим прописима и овим уговором;

 2. припрема предлог пословног и финансијског плана;

 3. припрема предлог развојних и других докумената;

 4. припрема предлог годишњег финансијског извештаја;

 5. припрема предлог годишњег извештаја о пословању;

 6. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;

 7. одговара за уредно вођење пословних књига Друштва;

 8. на редовној седници подноси Скупштини извештаје у складу са Законом;

 9. у оквиру послова Друштва, остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, привредним друштвима и другим субјектима;

 10. води евиденцију о свим донетим одлукама Скупштине;

 11. извршава одлуке Скупштине;

 12. обавља све послове који нису у надлежности Скупштине;

 13. обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима и овим уговорм.

XIII ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ

Члан 22.

Посебне дужности према Друштву поред лица прописаних Законом, има и сваки појединачни члан друштва, а у погледу:

 1. дужности пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес,

 2. дужности избегавања сукоба интереса,

 3. дужности чувања пословне тајне и

 4. дужности поштовања забране конкуренције.

XIV ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 23.

Друштво се оснива на неодређено време.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним Законом.

XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе Закона и других прописа.

Члан 25.

Измене овог уговора врше се у писаној форми у складу са Законом.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене овог уговора сачини и потпише пречишћени текст уговора и региструје га у складу са законом о регистрацији.

Члан 26.

Овај уговор састављен је у 20 (словима: двадесет) истоветна примерка, један за суд, један за поступак регистрације, два за сваког члана Друштва

Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу.

У ______________

Чланови друштва:

 1. Град Панчево

(пословно име, потпис заступника и печат)

 1. Град Вршац

(пословно име, потпис заступника и печат)

 1. Општина Ковин

(пословно име, потпис заступника и печат)

 1. Општина Ковачица

(пословно име, потпис заступника и печат)

 1. Општина Алибунар

(пословно име, потпис заступника и печат)

 1. Општина Бела Црква

(пословно име, потпис заступника и печат)

 1. Општина Пландиште

(пословно име, потпис заступника и печат)

 1. Општина Опово

(пословно име, потпис заступника и печат)

 1. Doo FINNET-inženjering Панчево

(пословно име, потпис заступника и печат)

 1. HITEAM доо Вршац

(пословно име, потпис заступника и печат)

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81