gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009,  13/2011, 15/2014,  5/2015 и 3/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета родитеља Основне школе „Сава Вељковић“ из Добрице, на 6. седници од 10. октобра 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ У ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА

  1. Разрешава се Надица Јанковић функције члана Школског одбора Основне школе „Сава Вељковић“ из Добрице, именована из реда представника родитеља.
  2. Именује се Драгана Хорва на функцију члана Школског одбора Основне школе „Сава Вељковић“ из Добрице, именована из реда представника родитеља.
  3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

Број: 022-37/16-03-02

Алибунар, 10. октобар 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81