gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за доделу материјалне помоћи грађанима општине Алибунар који се налазе у стању социјалне потребе

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог председника општине, Општинског веће општине Алибунар на својој 95. седници одржаној дана 04. априла 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу материјалне помоћи грађанима општине Алибунар који се налазе у стању социјалне потребе (у даљем тексту: Комисија).

Материјална помоћ састоји се у роби – црепу који је уклоњен са крова зграде Дома културе у Николинцима у току недавне реконструкције овог објекта.

Члан 2.

          Комисија се образује у следећем саставу:

  1. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар - председник Комисије;
  2. Владимир Петровић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара - члан Комисије;
  3. Јосиф Тапалага, запослен у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Алибунар - члан Комисије.

Члан 3.

          Задатак Комисије је: да прикупи захтеве, да утврди испуњеност услова за одобравање материјалне помоћи према правилима која у свом раду користи Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар, а која се односе на материјално збрињавање особа у стању социјалне потребе, и да достави председнику општине извештај о раду са предлогом решења о додели материјалне помоћи.

Члан 4.

          Комисија почиње са радом даном доношења овог Решења.

Члан 5.

          О праву на накнаду за рад чланова Комисије одлучује председник општине посебним актом.

Члан 6.

          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-26/2016-06

Датум: 04. април 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81