gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање апропријације) 4

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 95. седници одржаној дана 04. априла 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

Члан 1.

         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 593.196,99(словима: петстодеведесеттрихиљадестодеведесетшести99/100) динара за потребе исплате заостале зараде запосленог у Месној заједници Николинци којој је раскинут радни однос (Бобица Љуба Берлован – средства за 2013. годину и 2014. годину).

Члан 2.

         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 499.541,09 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.10, програмска активност 0602-0002, функција 160, позиција 469, економска класификација  411 – плате, додаци и накнаде запослених.

Члан 3.

         Средства из члана 1. овог Решења у износу од 93.655,90 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 5.10, програмска активност 0602-0002, функција 160, позиција 470, економска класификација  412 – социјални доприноси на терет послодавца.

Члан 4.

         Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

Члан 5.

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-31/16-06

Датум:04. април 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81